Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 29.04.2010 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 29.04.2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 Dz. U. z 2010 r. nr 108, poz. 685
2011.03.03 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) w art. 56 wprowadza się następujące zmiany:

  1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące ze sprzedaży 5 % akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, poprzez:

    a) wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,

    b) wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. nr 34, poz. 149, z późn. zm.),

    c) pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany - Skarb Państwa,

    d) pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju,

    e) pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów, o których mowa w lit. a-d,";

  2) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

   "1b. Ustawa budżetowa może określić, na dany rok budżetowy, inną wysokość wskaźników, od których jest uzależniona wysokość kwoty przychodów z prywatyzacji przeznaczonej na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami budżetu państwa i nie zagraża realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.";

  3) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, ich dysponent może dokonywać lokat:

    1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    2) w skarbowych papierach wartościowych.";

  4) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

   "4a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazywać, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, z Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na przychody budżetu państwa, nadwyżkę stanowiącą różnicę między przychodami tego Funduszu uzyskanymi w poprzednim roku budżetowym a sumą wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym oraz planowanych do poniesienia w danym roku budżetowym na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

   4b. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazywać na przychody budżetu państwa.";

  5) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

   "6. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w tym elementy rocznego planu finansowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszy. W przypadku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozporządzenie określi również sposób postępowania w zakresie uzupełnienia środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego.".

Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 i nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620) w art. 28 uchyla się lit. b i c.

Art. 3. Z Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przekazuje się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jednorazową wpłatę na przychody budżetu państwa w wysokości 1.000.000.000 zł.

Art. 4. 1. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2011 r. na rachunku Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, gromadzi się 1,5% środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w latach 2011 i 2012, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, z Funduszu, o którym mowa w ust. 1, na przychody budżetu państwa, nadwyżkę stanowiącą różnicę między przychodami tego Funduszu uzyskanymi w poprzednim roku budżetowym a sumą wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym oraz planowanych do poniesienia w danym roku budżetowym na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 108, poz. 685
2011.03.03
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2011 r. na rachunku Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, gromadzi się 3% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków z przeznaczeniem na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji.

Art. 6. Przepis art. 56 ust. 4a ustawy, o której mowa w art. 1, dodawany niniejszą ustawą stosuje się począwszy od 2013 r.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

__________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 18.06.2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60