Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12.09.2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących1)

 Dz. U. z 2021 r. poz. 1759
2023.03.16 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wymagania techniczne dla kas rejestrujących, zwanych dalej "kasami", dotyczące:

   a) rodzajów kas,

   b) konstrukcji kas,

   c) zapisu i przechowywania danych w pamięciach kas,

   d) dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas,

   e) pracy kas, w tym połączenia i przesyłania danych między kasami a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", oraz fiskalizacji kas,

   f) kas o zastosowaniu specjalnym;

  2) rodzaje danych zawartych we wniosku o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, zwanego dalej "potwierdzeniem", oraz rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, i urządzeń, w tym kas wzorcowych do badań, niezbędnych do wydania potwierdzenia, w tym dołączanych do wniosku o wydanie potwierdzenia;

  3) okres, na który jest wydawane potwierdzenie;

  4) zakres badań kasy oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z badań kasy;

  5) sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi oraz warunki ich przydzielania;

  6) rodzaje dokumentów dołączanych do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu oraz wzór deklaracji, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) algorytmie weryfikującym - rozumie się przez to algorytm stosowany w drukarkach fiskalnych, kontrolujący przypisanie nazw sprzedawanych towarów i usług do stawek podatku od towarów i usług, zwanego dalej "podatkiem", oraz zwolnienia od podatku zgodnie z zasadą, że wartość stawki podatku dla danej nazwy towaru lub usługi nie może być podwyższona, jeżeli wcześniej była obniżona lub towar lub usługa były zwolnione od podatku;

  2) dokumencie fiskalnym - rozumie się przez to dokument wystawiany przy użyciu kasy, zawierający w szczególności logo fiskalne oraz numer unikatowy, obejmujący paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną i raporty fiskalne;

  3) dokumencie niefiskalnym - rozumie się przez to dokument wystawiany przy użyciu kasy, inny niż dokument fiskalny, zawierający w szczególności oznaczenie "NIEFISKALNY" i niezawierający logo fiskalnego;

  4) dokumencie w postaci elektronicznej - rozumie się przez to utworzony przez kasę zbiór ustrukturyzowanych i uporządkowanych danych z dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, zapisywanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, w formacie określonym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych, w przypadku dokumentów fiskalnych;

  5) drukarce kasy - rozumie się przez to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez kasę;

  6) ewidencji - rozumie się przez to ewidencję sprzedaży prowadzoną przy użyciu kasy;

  7) fiskalizacji - rozumie się przez to jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji, pobraniem i zapisem w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych oraz uruchomieniem trybu fiskalnego;

  8) interfejsie komunikacyjnym - rozumie się przez to urządzenie komunikacyjne przewodowe lub bezprzewodowe wraz z oprogramowaniem, pracujące pod kontrolą programu pracy kasy, pozwalające co najmniej na wymianę informacji z zewnętrznymi programami i zapewniające przesyłanie danych oraz podłączenie do kasy urządzeń zewnętrznych i terminala płatniczego;

  9) logo fiskalnym - rozumie się przez to:

   a) w przypadku dokumentów fiskalnych w postaci elektronicznej - oznaczenie "PLF",

   b) w przypadku dokumentów fiskalnych w postaci papierowej - symbol graficzny, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  10) module kryptograficznym - rozumie się przez to urządzenie trwale zawarte w kasie, odpowiedzialne za wytwarzanie podpisów cyfrowych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych wystawianych przy użyciu kasy;

  11) numerze ewidencyjnym - rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany kasie podczas fiskalizacji, zapisany w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, identyfikujący kasę w Centralnym Repozytorium Kas;

  12) numerze unikatowym - rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej, identyfikujący jednoznacznie każdą kasę z zawartą w niej pamięcią fiskalną;

  13) pamięci chronionej - rozumie się przez to urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych wystawianych przy użyciu kasy pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia podczas sprawdzenia zapisów z zawartością pamięci fiskalnej;

  14) pamięci fiskalnej - rozumie się przez to urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające:

   a) jednokrotny i niezmienialny zapis danych pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia urządzenia,

   b) wielokrotny odczyt tych danych;

  15) pamięci operacyjnej - rozumie się przez to pamięć wielokrotnego zapisu zawartą w kasie, pracującą pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w której są przechowywane dane pochodzące z bieżącej czynności kasowej, do czasu zapisu danych z tej czynności, bezpośrednio po jej zakończeniu, w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, albo do czasu ich usunięcia przez procedurę awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej, niedostępną dla użytkownika kasy;

  16) paragonie fiskalnym albo fakturze - rozumie się przez to dokument fiskalny wystawiany przy użyciu kasy i wydawany nabywcy podczas sprzedaży, potwierdzający dokonanie sprzedaży;

  17) paragonie fiskalnym anulowanym albo fakturze anulowanej - rozumie się przez to dokument fiskalny wystawiany przy użyciu kasy podczas sprzedaży, potwierdzający niedokonanie rozpoczętej sprzedaży;

  18) podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

  19) podpisie cyfrowym - rozumie się przez to dane dołączone do danych lub ich przekształcenie kryptograficzne w rozumieniu normy ISO 7498-2:1989, które pozwalają odbiorcy danych udowodnić pochodzenie danych i zabezpieczyć je przed fałszerstwem;

  20) producencie - rozumie się przez to:

   a) osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytworzyła dany typ kasy i wprowadza ją do obrotu, lub

   b) podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas w celu wprowadzenia ich do obrotu;

  21) programie aplikacyjnym - rozumie się przez to zewnętrzny program współpracujący z programem pracy kasy, sterujący funkcjami kasy;

  22) programie do odczytu pamięci - rozumie się przez to zewnętrzny program umożliwiający bezpośredni i lokalny odczyt oraz weryfikację i prezentację danych z pamięci fiskalnej i pamięci chronionej przez interfejsy komunikacyjne;

  23) programie pamięci fiskalnej - rozumie się przez to program zawarty w pamięci fiskalnej;

  24) programie pracy kasy - rozumie się przez to program odpowiedzialny za realizację funkcji kasy;

  25) przesyłaniu danych - rozumie się przez to przesyłanie dokumentów fiskalnych i niefiskalnych oraz innych danych zapisanych w kasie do Centralnego Repozytorium Kas, a także przesyłanie z Centralnego Repozytorium Kas do kasy poleceń dotyczących pracy kas;

  26) raporcie fiskalnym dobowym, raporcie fiskalnym okresowym, w tym miesięcznym, raporcie fiskalnym rozliczeniowym, łącznym raporcie fiskalnym okresowym, w tym miesięcznym, i łącznym raporcie fiskalnym rozliczeniowym - rozumie się przez to odpowiednio pełny lub skrócony (łączny) raport fiskalny zawierający w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku należnego w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za dobę, wybrany okres lub cały okres pracy kasy;

  27) raporcie fiskalnym fiskalizacji - rozumie się przez to raport fiskalny wystawiany przy użyciu kasy, potwierdzający dokonanie fiskalizacji i przesyłany do Centralnego Repozytorium Kas;

  28) raporcie fiskalnym zdarzeń - rozumie się przez to raport fiskalny wystawiany przy użyciu kasy zawierający dane o zdarzeniach;

  29) skrócie SHA2 - rozumie się przez to skrót kryptograficzny o długości 256 bitów wytworzony przy użyciu algorytmu kryptograficznego z rodziny SHA2, opisany w protokole komunikacyjnym przesyłania danych i umieszczany na wystawianych przy użyciu kasy dokumentach fiskalnych;

  30) sumie kontrolnej - rozumie się przez to unikalny ciąg znaków obliczony z zawartości programu przy użyciu algorytmu opisanego w protokole komunikacyjnym przesyłania danych;

  31) trybie fiskalnym - rozumie się przez to tryb pracy kasy obejmujący nieprzerwany okres od czasu dokonania fiskalizacji do czasu wystawienia raportu fiskalnego rozliczeniowego albo łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego;

  32) trybie serwisowym - rozumie się przez to tryb pracy kasy dostępny wyłącznie dla serwisu kasy po usunięciu plomby, o której mowa w § 7;

  33) trybie tylko do odczytu - rozumie się przez to tryb, w którym jest możliwy odczyt danych z pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej zapisanych w okresie poprzedzającym przejście kasy w tryb tylko do odczytu oraz jest niemożliwy zapis kolejnych danych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, a także jest niemożliwa zmiana tego trybu na inny;

  34) wprowadzaniu do obrotu - rozumie się przez to wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  35) wystawianiu dokumentu przy użyciu kasy - rozumie się przez to utworzenie i zapis dokumentu w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, a w przypadku dokumentów w postaci papierowej - także jego wydruk;

  36) zdarzeniach - rozumie się przez to zdarzenia mające znaczenie dla pracy kasy, które wystąpiły podczas używania kasy, określone w § 19 pkt 3.

Rozdział 2

Wymagania techniczne dla kas dotyczące ich rodzajów

§ 3. Kasa jest urządzeniem samodzielnym lub może stanowić część systemu kasowego.

§ 4. Kasy, ze względu na konstrukcję, dzieli się na następujące rodzaje:

  1) kasy autonomiczne - kasy z wbudowaną bazą danych o towarach i usługach, zwaną dalej "bazą towarową", z możliwością jej zmiany, niewymagające programu aplikacyjnego do obsługi kasy;

  2) drukarki fiskalne - kasy sterowane przez interfejs komunikacyjny za pomocą programu aplikacyjnego, które zamiast bazy towarowej zawierają algorytm weryfikujący.

§ 5. 1. Kasy, ze względu na przeznaczenie do prowadzenia ewidencji danego rodzaju sprzedaży lub w dany sposób, dzieli się na następujące kategorie:

  1) kasy ogólne - kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji i rozwiązań konstrukcyjnych;

  2) kasy o zastosowaniu specjalnym - kasy, których konstrukcja i program pracy kasy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają szczególnym wymaganiom technicznym określonym w rozporządzeniu, związanym ze szczególnymi formami prowadzenia ewidencji sprzedaży lub sprzedaży określonych towarów i usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danym rodzaju działalności, obejmujące kasy:

   a) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami lub pojazdami samochodowymi innymi niż taksówki,

   b) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,

   c) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego, zwane dalej "kasami biletowymi",

   d) rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie,

   e) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych,

   f) umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

2. W kasie mogą być łączone różne kategorie kas, o których mowa w ust. 1, o ile kasa spełnia wymagania techniczne dla każdej z tych kategorii kas.

Rozdział 3

Wymagania techniczne dla kas dotyczące ich konstrukcji

§ 6. Kasa jest zbudowana w szczególności z następujących elementów konstrukcyjnych:

  1) pamięci fiskalnej;

  2) pamięci chronionej;

  3) pamięci zawierającej program pracy kasy;

  4) pamięci przeznaczonej na zapis bazy towarowej, z wyłączeniem drukarek fiskalnych;

  5) pamięci umożliwiającej działanie algorytmu weryfikującego w przypadku drukarek fiskalnych;

  6) zegara czasu rzeczywistego;

  7) interfejsu lub interfejsów komunikacyjnych, umożliwiających co najmniej:

  a) przesyłanie danych, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, w sposób określony w protokole komunikacyjnym przesyłania danych,

  b) odczyt zawartości pamięci fiskalnej i pamięci chronionej,

  c) współpracę z terminalem płatniczym transakcji bezgotówkowych, z wyłączeniem drukarek fiskalnych;

  8) drukarki kasy;

  9) wyświetlacza dla nabywcy;

  10) wyświetlacza dla użytkownika kasy, z wyłączeniem drukarek fiskalnych, w których rolę wyświetlacza dla użytkownika kasy może pełnić wyświetlacz urządzenia zewnętrznego, sterującego drukarką fiskalną;

  11) klawiatury kasy;

  12) zasilania akumulatorowego;

  13) modułu kryptograficznego.

§ 7. 1. Dostęp do wnętrza kasy jest zabezpieczony co najmniej jedną plombą mechaniczną, przy czym ta plomba jest:

  1) umieszczona na obudowie kasy;

  2) nieusuwalna albo ulega zniszczeniu przy jej usuwaniu;

  3) oznaczona cechą identyfikującą serwisanta kasy.

2. Sposób umieszczenia plomby mechanicznej oraz zamknięcia obudowy kasy uniemożliwia dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych konstrukcji kasy, przy czym wymaganie to może nie dotyczyć zasilania akumulatorowego kasy.

3. Dostęp do połączenia kasy z wyświetlaczem dla nabywcy może być niezabezpieczony plombą mechaniczną, w przypadku posiadania przez kasę zabezpieczenia uniemożliwiającego wymianę tego wyświetlacza na inny niż wskazany w dokumentacji kasy.

§ 8. 1. Pamięć fiskalna:

  1) jest kontrolowana wyłącznie bezpośrednio przez program pracy kasy;

  2) jest umieszczona w gnieździe związanym nierozłącznie z obudową kasy, zalanym twardą, nieprzeźroczystą masą w sposób uniemożliwiający dostęp do tej pamięci;

  3) uniemożliwia usunięcie lub zmianę zapisanych danych i programu pamięci fiskalnej w przypadku jego stosowania;

  4) zapewnia:

   a) odczyt zapisanych danych przez podmiot prowadzący serwis główny w przypadku uszkodzenia kasy,

   b) trwałe i niezmienne przechowywanie zapisanych danych.

2. W przypadku stosowania programu pamięci fiskalnej jest on jednoznacznie identyfikowalny wyłącznie w trybie serwisowym przez nazwę, wersję i sumę kontrolną raportowaną na żądanie.

3. W przypadku zapełnienia lub uszkodzenia pamięci fiskalnej jej wymiana jest wykonywana wyłącznie przez podmiot prowadzący serwis główny. Wymiana pamięci fiskalnej wymaga wymiany pamięci chronionej.

§ 9. Pamięć fiskalna zapewnia zapis zestawów danych obejmujących:

  1) co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych;

  2) co najmniej 30 zmian stawek podatku;

  3) 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej;

  4) co najmniej 25 000 pozostałych rodzajów zdarzeń;

  5) co najmniej 30 kluczy publicznych kasy.

§ 10. 1. Pamięć chroniona:

  1) zapewnia przyrostowy i trwały zapis oraz wielokrotny odczyt zapisanych w niej danych w sposób zapewniający weryfikację niezmienności zapisanych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych;

  2) jest kontrolowana wyłącznie bezpośrednio przez program pracy kasy;

  3) jest wymieniana w trybie serwisowym w przypadku jej zapełnienia lub uszkodzenia;

  4) jest chroniona zabezpieczeniem z naniesionymi cechami producenta, zapewniającym nierozłączność pamięci chronionej z konstrukcją wewnętrzną kasy;

  5) zapewnia trwałe przechowywanie zapisanych danych w przypadku utraty zasilania;

  6) przechowuje dane spójne z danymi zapisanymi w pamięci fiskalnej, z którą współpracuje;

  7) zapewnia odczyt zapisanych danych przez podatnika;

  8) jest powiązana z pamięcią fiskalną.

2. W przypadku zapełnienia lub uszkodzenia pamięci chronionej jej wymiana następuje po naruszeniu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, bez konieczności wymiany pamięci fiskalnej, pod warunkiem zapewnienia mechanizmu jednoznacznego powiązania pamięci fiskalnej i pamięci chronionej.

3. Po wymianie pamięci chronionej kasa przesyła dane o zdarzeniu wymiany pamięci chronionej w celu umożliwienia otrzymania aktualnego harmonogramu przesyłania danych.

§ 11. Pamięć chroniona zapewnia zapis zestawów danych obejmujących:

  1) co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych;

  2) co najmniej 30 zmian stawek podatku;

  3) 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej;

  4) co najmniej 25 000 pozostałych rodzajów zdarzeń;

  5) co najmniej 30 kluczy publicznych kasy.

§ 12. 1. Program pracy kasy:

  1) jest zainstalowany w sposób umożliwiający aktualizację wyłącznie przez pobranie nowej wersji programu pracy kasy ze źródła aktualizacji zaprogramowanego przez producenta;

  2) jest jednoznacznie identyfikowany przez nazwę, wersję i sumę kontrolną oraz raportuje te dane funkcją dostępną na żądanie użytkownika kasy;

  3) zawiera część kontrolującą proces aktualizacji programu pracy kasy, identyfikowalną i weryfikowalną co do wersji;

  4) steruje w jednoznaczny sposób wystawianiem wszystkich dokumentów wystawianych przy użyciu kasy, w tym wydrukiem, oraz wyświetlaczem kasy;

  5) uniemożliwia wystawianie dokumentów przy użyciu kasy niezdefiniowanych w programie pracy kasy;

  6) steruje funkcjami kasy, o których mowa w art. 111 ust. 6a ustawy.

2. Program pracy kasy nie może zawierać funkcji usuwania lub zmiany danych zapisanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej.

§ 13. Drukarka kasy drukuje:

  1) na taśmie paragonowej o szerokości nie mniejszej niż 57 mm;

  2) dokumenty fiskalne zawierające znaki nie mniejsze niż 2,50 mm oraz nie mniej niż 17 znaków w linii;

  3) dokumenty niefiskalne oraz treści reklamowe i informacyjne, o których mowa w § 22 pkt 30 oraz § 23 pkt 10, zawierające znaki nie mniejsze niż 1,50 mm.

§ 14. 1. Wyświetlacz dla nabywcy zapewnia nabywcy dostępny odczyt wyświetlanej wartości sprzedaży.

2. Wyświetlacz dla nabywcy umożliwia wyświetlenie znaków w liczbie nie mniejszej niż liczba znaków maksymalnej wartości sprzedaży, dopuszczalnej konstrukcją kasy określoną przez producenta.

§ 15. Klawiatura kasy zapewnia co najmniej wystawienie raportów fiskalnych dobowych i okresowych oraz zdarzeń.

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 1759
2023.03.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. 1. Zasilanie akumulatorowe kasy umożliwia wydruk co najmniej 200 dokumentów fiskalnych i niefiskalnych o łącznej długości co najmniej 6000 linii po 48 godzinach od odłączenia zasilania zewnętrznego, z wyłączeniem przesyłania danych.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

  1) kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a;

  2) kasy biletowej - w przypadku gdy jest zasilana z instalacji pojazdu samochodowego.

§ 17. Kasa umożliwia:

  1) lokalny odczyt z pamięci fiskalnej i pamięci chronionej danych w postaci elektronicznej oraz weryfikację za pomocą klucza publicznego kasy tych danych w komputerowych systemach ogólnodostępnych;

  2) przy współpracy z programem do odczytu pamięci:

   a) odczytywanie danych zapisanych w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej oraz ich drukowanie, zapisywanie w komputerowych systemach ogólnodostępnych, a także wydruk tych danych przez kasę, z której pochodziły zapisywane dokumenty w postaci elektronicznej,

   b) sprawdzenie zapisanych dokumentów, w szczególności związanych z zastosowanymi zabezpieczeniami,

   c) realizację funkcji sortujących umożliwiających co najmniej wystawianie raportów fiskalnych okresowych, wyszukiwanie dokumentów według zadanych parametrów, takich jak data, czas i numer dokumentu, oraz wyszukiwanie wskazanych stawek podatku przy sprzedażach, wyszukiwanie określonych nazw towarów i usług; w programie nie powinny być dostępne dla użytkownika kasy żadne procedury edytowania tekstu.

§ 18. 1. Konstrukcja kasy nie może umożliwiać zaprogramowania w jej pamięciach wewnętrznych oraz wykonywania programów nieuwzględnionych w wykazie oprogramowania kasy, o którym mowa w § 54 ust. 1 pkt 19.

2. Kasa nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, również w zakresie oprogramowania, umożliwiających nieuprawnioną ingerencję w dane przetwarzane i zapisane przez kasę albo skutkujących utratą lub zmianą tych danych, w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, z wyjątkiem zerowania pamięci operacyjnej.

3. Kasa nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, które prowadzą do nieprawidłowej ewidencji sprzedaży, w tym nieprawidłowego obliczania wysokości podatku należnego.

Rozdział 4

Wymagania techniczne dla kas dotyczące zapisu i przechowywania danych w ich pamięciach

§ 19. Kasa zapewnia zapis w pamięci fiskalnej, w szczególności:

  1) pierwszych 20 bajtów podpisów cyfrowych oraz łącznych wartości z podatkiem (brutto) dla każdego z paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych, faktur i faktur anulowanych, wystawianych przy użyciu kasy;

  2) danych zawartych w raporcie fiskalnym dobowym, obejmujących co najmniej:

   a) podpis cyfrowy,

   b) niepowtarzalny numer kolejny raportu fiskalnego dobowego,

   c) datę i czas rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym,

   d) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego dobowego,

   e) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują, wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku,

   f) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,

   g) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują, wysokość podatku należnego według poszczególnych stawek podatku,

   h) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują, łączną wysokość podatku należnego,

   i) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują, łączną wartość sprzedaży brutto,

   j) łączną wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu, o ile występuje,

   k) liczbę i łączną wartość paragonów fiskalnych anulowanych, o ile występują,

   l) liczbę i łączną wartość faktur anulowanych, o ile występują,

   m) liczbę dokumentów niefiskalnych wystawionych przy użyciu kasy od czasu wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego,

   n) dane o sprzedaży z kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,

   o) liczbę zmian w bazie towarowej obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisania do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku,

   p) liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem fiskalnym dobowym,

   q) liczbę faktur objętych raportem fiskalnym dobowym, o ile występują;

  3) rejestru zdarzeń zawierającego:

   a) zdarzenia dotyczące:

    - zmiany stawek podatku,

    - ręcznych zmian ustawień daty i czasu,

    - zmiany waluty ewidencyjnej,

    - zmiany konfiguracji przesyłania danych, z wyłączeniem dostępu do konfiguracji sieci, dostępnej wyłącznie w trybie serwisowym,

    - fiskalizacji,

    - zakończenia pracy w trybie fiskalnym,

    - aktualizacji programu pracy kasy wraz z jego sumą kontrolną,

    - włączenia i wyłączenia trybu serwisowego,

    - wymiany pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną,

    - dat wykonania przeglądów technicznych wraz z polem do wprowadzenia numeru identyfikatora serwisanta,

    - kasowania bazy algorytmu weryfikującego,

    - programowania źródła aktualizacji programu pracy kasy,

    - wymiany klucza publicznego kasy,

    - zmiany adresu punktu sprzedaży,

   b) w przypadku zdarzeń dotyczących programowania parametrów pracy kasy, o których mowa w lit. a - jednoznaczne oznaczenie parametru programowanego, datę i czas zmiany, a także wartości parametru po zmianie,

   c) w przypadku zdarzeń dotyczących sytuacji awaryjnych - jednoznaczne oznaczenie rodzaju sytuacji awaryjnej, o ile występuje, oraz datę i czas wystąpienia wraz z numerem kolejnego raportu fiskalnego dobowego; rejestr zdarzeń zawiera zdarzenia dotyczące następujących rodzajów sytuacji awaryjnych:

    - awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej,

    - błędów weryfikacji danych zawartych w pamięci chronionej,

    - awarii zasilania kasy podczas pracy, uniemożliwiającej kontynuację rozpoczętych zadań,

    - blokady możliwości ewidencji sprzedaży, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 3 i 4,

    - błędów aktualizacji programu pracy kasy,

    - utraty ciągłości numeracji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych;

  4) parametrów pracy kasy, co najmniej:

   a) numeru unikatowego,

   b) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

   c) sum kontrolnych programu pracy kasy i programu pamięci fiskalnej wraz z datami instalacji,

   d) wyłącznie oznaczeń literowych od "A" do "G", służących podatnikowi do przypisania stawki podatku oraz zwolnienia od podatku do nazw towarów i usług,

   e) numeru ewidencyjnego,

   f) kolejnego numeru pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną;

  5) kluczy publicznych kasy służących do weryfikacji danych zapisanych w danej pamięci chronionej.

§ 20. Kasa zapewnia zapis w pamięci chronionej w szczególności:

  1) numeru unikatowego nadanego pamięci fiskalnej powiązanej z pamięcią chronioną;

  2) numeru ewidencyjnego;

  3) numeru kolejnej pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną;

  4) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  5) harmonogramu przesyłania danych określonego w protokole komunikacyjnym przesyłania danych;

  6) wszystkich dokumentów fiskalnych wystawianych przy użyciu kasy, z wyłączeniem raportów fiskalnych okresowych i raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznych raportów fiskalnych okresowych i łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego, raportów fiskalnych zdarzeń i innych dokumentów stanowiących odczyt zawartości pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

  7) wszystkich dokumentów niefiskalnych wystawianych przy użyciu kasy;

  8) elementów graficznych wykorzystywanych w treści dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w sposób jednoznacznie wiążący je z dokumentami fiskalnymi i niefiskalnymi, w treści których zostały wykorzystane;

  9) liczby zakończonych niepowodzeniem prób przesyłania danych od czasu wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

  10) kluczy publicznych kasy służących do weryfikacji danych zapisanych w danej pamięci chronionej.

§ 21. Kasa zapewnia zgodność danych zawartych w:

  1) dokumentach fiskalnych i niefiskalnych z danymi zapisanymi w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz z danymi wprowadzanymi do kasy podczas użytkowania;

  2) raportach fiskalnych dobowych z danymi zawartymi na paragonach fiskalnych, paragonach fiskalnych anulowanych, fakturach i fakturach anulowanych oraz w rejestrach zdarzeń dotyczących danego okresu.

Rozdział 5

Wymagania techniczne dla kas dotyczące dokumentów wystawianych przy ich użyciu

Istniejące wersje czasowe § 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 1759
2023.03.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 22. Kasa wystawia paragony fiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej zawierające w szczególności kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  4) numer rejestracyjny i numer boczny taksówki albo w przypadku pojazdów innych niż taksówki - numer rejestracyjny pojazdu - dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a;

  5) numer kolejny dokumentu;

  6) oznaczenie "PARAGON FISKALNY";

  7) dla kasy biletowej - blok danych biletowych, mogących występować przemiennie z pozycjami transakcji, o których mowa w pkt 9, zawierający kolejne pozycje, w tym co najmniej:

   a) oznaczenie "BILET" lub "OPŁATA DODATKOWA",

   b) rodzaj biletu,

   c) tytuł ulgi - w przypadku biletu ulgowego,

   d) numer kursu - w przypadku biletu jednorazowego,

   e) nazwę przystanku początkowego i końcowego lub zakres ważności lub okres ważności biletu,

   f) imię i nazwisko posiadacza biletu - w przypadku biletów okresowych imiennych;

  8) dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a - blok danych kursu zawierający kolejne pozycje sprzedaży, w tym w szczególności:

   a) czas rozpoczęcia oraz zakończenia kursu,

   b) przebytą w kursie drogę,

   c) oznaczenie "OPŁATA POCZĄTKOWA",

   d) wartość opłaty początkowej kursu z oznaczeniem literowym stawki podatku, zwolnienia od podatku lub z oznaczeniem "NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU",

   e) opis kolejnych taryf, na których był rejestrowany kurs, cenę danej taryfy za 1 kilometr oraz za 1 godzinę,

   f) liczbę jednostek taryfowych zarejestrowanych w danej taryfie,

   g) cenę jednostki taryfowej,

   h) wartość sumaryczną jednostek taryfowych,

   i) oznaczenie literowe stawki podatku, zwolnienia od podatku lub oznaczenie "NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU",

   j) oznaczenie "DOPŁATA", o ile występuje,

   k) liczbę jednostek dopłaty, o ile występuje,

   l) cenę jednostki dopłaty, o ile występuje,

   m) wartość sumaryczną dopłaty, o ile występuje, z oznaczeniem literowym stawki podatku albo z oznaczeniem "NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU",

   n) w przypadku stosowania ceny umownej - zamiast danych, o których mowa w lit. c-m - blok danych zawierający co najmniej:

    - oznaczenie "CENA UMOWNA",

    - wartość ceny umownej za kurs,

   o) oznaczenie literowe stawki podatku, zwolnienia od podatku albo oznaczenie "NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU";

  9) blok danych z pozycjami transakcji zawierający, w szczególności:

   a) kolejne pozycje sprzedaży zawierające co najmniej:

    - nazwę towaru lub usługi pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację,

    - ilość towaru lub usługi,

    - jednostkę miary, o ile występuje,

    - cenę jednostkową towaru lub usługi,

    - wartość sumaryczną towaru lub usługi,

    - oznaczenie literowe stawki podatku, zwolnienia od podatku albo bez oznaczenia w przypadku sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu - dla kasy biletowej oraz kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a,

    - opis towaru lub usługi, mogący zawierać elementy tekstowe, kody kreskowe i dwuwymiarowe, o ile występuje; kody kreskowe i dwuwymiarowe dla postaci elektronicznej zapisuje się w postaci tekstowej,

    - wartość ulgi w przypadku biletu ulgowego - dla kasy biletowej,

    - wartość opłaty po uwzględnieniu zniżek i refundacji, o ile występują - dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b,

    - opust, narzut lub obniżkę do pozycji sprzedaży, o ile występuje,

   b) pozycje opustów, narzutów i obniżek, o ile występują, zawierające co najmniej:

    - oznaczenie "OPUST", "NARZUT" lub "OBNIŻKA",

    - wartość opustu, narzutu lub obniżki,

    - nazwę opustu, narzutu lub obniżki, o ile występuje,

    - oznaczenie literowe stawki podatku, której dotyczy opust, narzut lub obniżka, z wyjątkiem opustu, narzutu lub obniżki udzielanych do pozycji sprzedaży, lub do grupy towarów lub usług, lub do całego paragonu,

   c) pozycje rozliczenia zaliczki, o ile występują, zawierające co najmniej:

    - oznaczenie zaliczki,

    - wartość uwzględnionej zaliczki,

    - oznaczenie literowe stawki podatku lub zwolnienia od podatku,

    - sumę do dopłaty po odliczeniu zaliczki, o ile występuje,

   d) pozycje storna - o ile występują, zawierające co najmniej:

    - oznaczenie "STORNO",

    - nazwę i ilość stornowanego towaru lub usługi,

    - kwotę stornowania,

    - oznaczenie literowe stawki podatku stornowanego towaru lub usługi;

  10) łączne wartości udzielonych opustów, narzutów lub obniżek, o ile występują;

  11) łączne wartości sprzedaży brutto według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku po uwzględnieniu opustów, narzutów, obniżek i rozliczeń zaliczek;

  12) wysokość podatku należnego według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem "PTU", oznaczeniem literowym stawki podatku po uwzględnieniu opustów, narzutów, obniżek i rozliczeń zaliczek oraz wartością procentową stawki podatku;

  13) łączną wysokość podatku należnego z oznaczeniem "SUMA PTU";

  14) łączną wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu, o ile występuje;

  15) łączną wartość sprzedaży brutto z oznaczeniem "SUMA" i z oznaczeniem waluty ewidencyjnej;

  16) rozliczenie opakowań zwrotnych, o ile występuje, zawierające co najmniej:

   a) oznaczenie "OPAKOWANIA ZWROTNE PRZYJĘCIA" lub "OPAKOWANIA ZWROTNE WYDANIA",

   b) nazwę opakowania,

   c) ilość oraz cenę jednostkową opakowania,

   d) łączną wartość przyjętych i wydanych opakowań zwrotnych z oznaczeniem "OPAKOWANIA ZWROTNE SUMA";

  17) dane dotyczące płatności za sprzedaże ujęte na paragonie, o ile występują, zawierające co najmniej oznaczenie odpowiednio:

   a) "DO ZAPŁATY", "DO ZWROTU" lub "CENA" wraz z wysokością należności po uwzględnieniu:

    - rozliczenia opakowań zwrotnych,

    - zniżek i refundacji - dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b,

    - częściowej płatności lub braku płatności przez nabywcę za bilet - dla kasy biletowej,

   b) "BILET BEZPŁATNY" lub "BILETY BEZPŁATNE" przy braku płatności przez nabywcę za bilet - dla kasy biletowej;

  18) dane o przeliczeniu informacyjnym na walutę inną niż ewidencyjna, o ile występuje, zawierające co najmniej:

   a) oznaczenie "PRZELICZENIE INFORMACYJNE",

   b) oznaczenie waluty, na którą następuje przeliczenie,

   c) informację o kursie waluty z dokładnością do 4 cyfr po przecinku,

   d) wartość przeliczenia;

  19) dane dotyczące rozliczenia płatności, o ile występuje, zawierające co najmniej:

   a) oznaczenie "ROZLICZENIE PŁATNOŚCI",

   b) typ formy płatności, taki jak "Gotówka", "Karta", "Waluta obca", "Bon", "Czek", "Kredyt", "Przelew", "Voucher", "Mobilna" lub "inna",

   c) nazwę formy płatności, o ile występuje,

   d) w przypadku rozliczenia w walucie obcej:

    - oznaczenie waluty,

    - oznaczenie "PRZELICZNIK" wraz z przelicznikiem wskazanym z dokładnością do 4 cyfr po przecinku,

    - wartość wpłacanej należności w walucie obcej wraz ze wskazaniem równowartości w walucie ewidencyjnej kasy,

   e) wartość wpłacanej należności,

   f) wartość reszty z oznaczeniem "RESZTA" lub "WYDANO", z uwzględnieniem typu formy płatności, o którym mowa w lit. b; w przypadku wydawania reszty w walucie obcej przepisy lit. d stosuje się odpowiednio;

  20) dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. e - blok danych zawierający co najmniej:

   a) oznaczenie "PORT DOCELOWY",

   b) identyfikator portu docelowego,

   c) dane o portach przesiadkowych, o ile występują, zawierające co najmniej:

    - oznaczenie "PORT PRZESIADKOWY",

    - identyfikator portu przesiadkowego;

  21) numer kolejny paragonu;

  22) numer kasy;

  23) oznaczenie kasjera;

  24) numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, na żądanie nabywcy;

  25) datę i czas zakończenia sprzedaży;

  26) podpis cyfrowy dokumentu złożony przy użyciu klucza prywatnego kasy zgodny z opisem zawartym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych; drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

  27) skrót SHA2 poprzedniego paragonu fiskalnego, który nie jest drukowany;

  28) kod graficzny podpisu cyfrowego dokumentu, o ile występuje;

  29) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;

  30) określoną przez użytkownika kasy treść reklamową i informacyjną, o ile występuje, mogącą zawierać elementy graficzne, pod warunkiem ich zapisu w pamięci chronionej;

  31) kod graficzny QR text zgodny z normą ISO/IEC 18004:2015, zawierający kolejno oddzielone średnikiem dane:

   a) numer unikatowy,

   b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

   c) datę sprzedaży,

   d) numer kolejny paragonu,

   e) łączną wartość sprzedaży brutto,

   f) łączną wysokość podatku należnego,

   g) typ formy płatności,

   h) nazwę formy płatności.

§ 23. Kasa może wystawiać faktury w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej zawierające dane określone w ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, po których występują kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) numer kolejny dokumentu;

  3) numer kasy;

  4) oznaczenie kasjera;

  5) data i czas wystawienia faktury;

  6) podpis cyfrowy dokumentu złożony przy użyciu klucza prywatnego kasy; drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

  7) skrót SHA2 dla postaci elektronicznej, obliczany na podstawie skrótu SHA2 poprzedniej faktury posiadającej skrót SHA2 i podpisu cyfrowego bieżącej faktury;

  8) kod graficzny podpisu cyfrowego dokumentu, o ile występuje;

  9) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;

  10) określona przez użytkownika kasy treść reklamowa i informacyjna, o ile występuje, mogąca zawierać elementy graficzne, pod warunkiem ich zapisu w pamięci chronionej.

§ 24. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, kasa wystawia paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej, przerwane linią oraz z oznaczeniem "TRANSAKCJA ANULOWANA", pod którym są umieszczone kolejno pozycje:

  1) dla paragonu fiskalnego anulowanego:

   a) dane, o których mowa w § 22 pkt 21, 25 i 26,

   b) skrót SHA2 obliczany na podstawie skrótu SHA2 poprzedniego paragonu fiskalnego anulowanego posiadającego skrót SHA2 i podpisu cyfrowego bieżącego paragonu fiskalnego anulowanego, który nie jest drukowany,

   c) dane, o których mowa w § 22 pkt 28 i 29;

  2) dla faktury anulowanej:

   a) dane, o których mowa w § 23 pkt 2, 5 i 6,

   b) skrót SHA2, dla postaci elektronicznej, obliczany na podstawie skrótu SHA2 poprzedniej faktury anulowanej posiadającej skrót SHA2 i podpisu cyfrowego bieżącej faktury anulowanej, który nie jest drukowany,

   c) dane, o których mowa w § 23 pkt 8 i 9.

§ 25. Kasa wystawia raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej, a na żądanie użytkownika również w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  4) numer kolejny dokumentu;

  5) oznaczenie "RAPORT FISKALNY DOBOWY";

  6) niepowtarzalny numer kolejny raportu fiskalnego dobowego;

  7) oznaczenie daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym;

  8) bieżące wartości stawek podatku wraz z oznaczeniami literowymi, a w przypadku zmiany stawek podatku poprzedzone oznaczeniem "ZMIANA STAWEK PTU";

  9) osobno dla paragonów i faktur - o ile występują, wartości sprzedaży netto według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku i wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku;

  10) łączną wysokość podatku należnego;

  11) łączną wartość sprzedaży brutto;

  12) dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, oraz dla kasy biletowej - łączną wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu;

  13) dla kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b - pozycje zawierające co najmniej:

   a) wartości opłat netto oraz wysokości podatku należnego od opłat, odrębnie dla każdej stawki podatku,

   b) łączną wysokość podatku należnego od opłat,

   c) łączną wartość opłat brutto;

  14) walutę ewidencyjną;

  15) oznaczenie "ZDARZENIA";

  16) oznaczenie "SYTUACJE AWARYJNE" oraz liczbę sytuacji awaryjnych zapisanych w rejestrze zdarzeń, które wystąpiły od czasu wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

  17) oznaczenie "PROGRAMOWANIE" oraz liczbę zdarzeń związanych z programowaniem kasy, z oznaczeniem "L - wykonywane przez użytkownika lub serwis" lub "O - online zgodnie z protokołem komunikacyjnym", które wystąpiły od czasu wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

  18) oznaczenie "ZMIANY W BAZIE" oraz liczbę zmian w bazie towarowej obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisania do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku;

  19) oznaczenie "PARAGONY" oraz liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem fiskalnym dobowym;

  20) oznaczenie "FAKTURY" oraz liczbę faktur objętych raportem fiskalnym dobowym, o ile występują;

  21) oznaczenie "PARAGONY ANULOWANE" oraz łączną liczbę i wartość paragonów fiskalnych anulowanych, o ile występują;

  22) oznaczenie "FAKTURY ANULOWANE" oraz łączną liczbę i wartość faktur anulowanych, o ile występują;

  23) oznaczenie "DOKUMENTY NIEFISKALNE" oraz liczbę dokumentów niefiskalnych wystawionych od czasu wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

  24) dla kasy biletowej - liczbę biletów, z oznaczeniem "NORMALNE" - dla biletów bez ulg i dopłat, z oznaczeniem "ULGOWE Z DOPŁATAMI" - dla biletów objętych dopłatami, z oznaczeniem "ULGOWE BEZ DOPŁAT" - dla biletów ulgowych nieobjętych dopłatami, odpowiednio łącznie dla raportowanego okresu;

  25) numer kasy;

  26) oznaczenie kasjera;

  27) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego dobowego;

  28) podpis cyfrowy dokumentu złożony przy użyciu klucza prywatnego kasy; drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

  29) skrót SHA2, dla postaci elektronicznej, obliczany na podstawie skrótu SHA2 poprzedniego raportu fiskalnego dobowego posiadającego skrót SHA2 i podpisu cyfrowego bieżącego raportu fiskalnego dobowego;

  30) kod graficzny podpisu cyfrowego dokumentu, o ile występuje;

  31) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy.

§ 26. Kasa wystawia raporty fiskalne okresowe i raport fiskalny rozliczeniowy, w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  4) oznaczenie odpowiednio "RAPORT FISKALNY OKRESOWY" albo "RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY";

  5) datę i czas fiskalizacji, o ile zawiera się w okresie objętym raportem;

  6) oznaczenie "PRZEGLĄDY TECHNICZNE" i daty wszystkich przeglądów technicznych w okresie objętym raportem, o ile występują;

  7) dla raportu fiskalnego rozliczeniowego - datę i czas zakończenia pracy w trybie fiskalnym;

  8) okres objęty raportowaniem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych;

  9) pozycje, o których mowa w § 25 pkt 6-14, następujących po sobie raportów fiskalnych dobowych objętych okresem raportowania, z wyłączeniem oznaczeń i wartości stawek podatku, o ile nie zostały zmienione;

  10) oznaczenie "PODSUMOWANIE";

  11) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują - łączne wartości sprzedaży netto według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla raportowanego okresu, z podziałem na poszczególne waluty;

  12) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej - łączną wysokość podatku należnego oraz wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla każdej waluty w raportowanym okresie;

  13) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej - łączną wartość sprzedaży brutto dla każdej waluty w raportowanym okresie;

  14) oznaczenie "ZDARZENIA";

  15) oznaczenie "SYTUACJE AWARYJNE" oraz liczbę sytuacji awaryjnych zapisanych w rejestrze zdarzeń łącznie dla raportowanego okresu;

  16) oznaczenie "PROGRAMOWANIE" oraz liczbę zdarzeń związanych z programowaniem kasy, z oznaczeniem "L - wykonane przez użytkownika lub serwis" lub "O - online zgodnie z protokołem komunikacyjnym", łącznie dla raportowanego okresu;

  17) oznaczenie "ZMIANY W BAZIE" oraz liczbę zmian w bazie towarowej obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisania do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku, łącznie dla raportowanego okresu;

  18) oznaczenie "PARAGONY" oraz liczbę paragonów fiskalnych dla raportowanego okresu;

  19) oznaczenie "FAKTURY" oraz liczbę faktur dla raportowanego okresu, o ile występują;

  20) oznaczenie "PARAGONY ANULOWANE" oraz liczbę i wartość paragonów anulowanych dla raportowanego okresu, o ile występują;

  21) oznaczenie "FAKTURY ANULOWANE" oraz łączną liczbę i wartość faktur anulowanych dla raportowanego okresu, o ile występują;

  22) oznaczenie "DOKUMENTY NIEFISKALNE" oraz liczbę dokumentów niefiskalnych wystawionych przy użyciu kasy, łącznie dla raportowanego okresu;

  23) dla kasy biletowej - liczbę biletów, z oznaczeniem "NORMALNE" - dla biletów bez ulg i dopłat, z oznaczeniem "ULGOWE Z DOPŁATAMI" - dla biletów objętych dopłatami, z oznaczeniem "ULGOWE BEZ DOPŁAT" - dla biletów ulgowych nieobjętych dopłatami, odpowiednio łącznie dla raportowanego okresu;

  24) numer kasy;

  25) oznaczenie kasjera;

  26) datę i czas wystawienia odpowiednio raportu fiskalnego okresowego albo rozliczeniowego;

  27) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy.

§ 27. Kasa wystawia łączne raporty fiskalne okresowe i łączny raport fiskalny rozliczeniowy, w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejno pozycje:

  1) dane, o których mowa w § 26 pkt 1-3;

  2) oznaczenie odpowiednio "ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY" albo "ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY";

  3) dane, o których mowa w § 26 pkt 6-8 i 11-27.

§ 28. Kasa wystawia raporty fiskalne zdarzeń w postaci papierowej zawierające w szczególności kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  4) oznaczenie "RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ";

  5) oznaczenie:

   a) dotyczące rodzaju raportowanych zdarzeń - w przypadku raportowania zdarzeń wybranego rodzaju albo

   b) "ŁĄCZNY" - w przypadku raportowania wszystkich zdarzeń z wybranego okresu;

  6) okres objęty raportowaniem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych;

  7) zdarzenia obejmujące wskazanie rodzaju zdarzenia, datę i czas zdarzenia oraz wartości zaprogramowane w wyniku zdarzenia, o ile występują;

  8) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego zdarzeń;

  9) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy.

§ 29. Kasa wystawia raport fiskalny fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej zawierający kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  4) numer kolejny dokumentu;

  5) oznaczenie "RAPORT FISKALNY FISKALIZACJI";

  6) oznaczenie "FISKALIZACJA" oraz datę i czas fiskalizacji;

  7) oznaczenie "STAWKI PTU" oraz bieżące wartości stawek podatku wraz z oznaczeniami literowymi;

  8) informację o kategorii kasy, o której mowa w § 5 ust. 1;

  9) informację o ustawionym sposobie numeracji paragonów fiskalnych - ciągły w całym okresie pracy kasy albo ciągły w okresie jednej doby;

  10) numer ewidencyjny;

  11) numer fabryczny kasy;

  12) numer pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną;

  13) typ i model (nazwę) kasy;

  14) nazwę i numer wersji programu pracy kasy;

  15) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu prowadzącego serwis danej kasy;

  16) imię i nazwisko serwisanta dokonującego fiskalizacji danej kasy wraz z numerem jego identyfikatora;

  17) walutę ewidencyjną;

  18) numer kasy;

  19) oznaczenie kasjera;

  20) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego fiskalizacji;

  21) podpis cyfrowy dokumentu złożony przy użyciu klucza prywatnego kasy; drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

  22) dla postaci elektronicznej - skrót SHA2 obliczany z podpisu cyfrowego bieżącego raportu fiskalnego fiskalizacji;

  23) kod graficzny podpisu cyfrowego dokumentu, o ile występuje;

  24) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy.

§ 30. 1. Kasa wystawia dokumenty niefiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej, zawierające kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika; w przypadku gdy dokument jest wystawiany bezpośrednio po paragonie fiskalnym, pozycja nie jest obowiązkowa;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  4) numer kolejny dokumentu;

  5) oznaczenie "NIEFISKALNY";

  6) oznaczenie "WYDRUK Z TERMINALA PŁATNICZEGO", o ile jest to wynik współpracy kasy z terminalem płatniczym;

  7) zawartość tekstową dokumentu niefiskalnego mogącą zawierać elementy graficzne, w tym kody kreskowe i dwuwymiarowe, o ile występują; elementy graficzne zapisuje się w pamięci chronionej, a kody kreskowe i dwuwymiarowe dla postaci elektronicznej zapisuje się w postaci tekstowej;

  8) oznaczenie "NIEFISKALNY";

  9) numer kasy;

  10) oznaczenie kasjera;

  11) datę i czas wystawienia dokumentu niefiskalnego;

  12) podpis cyfrowy dokumentu złożony przy użyciu klucza prywatnego kasy; drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

  13) kod graficzny podpisu cyfrowego dokumentu, o ile występuje;

  14) numer unikatowy;

  15) określoną przez użytkownika kasy treść reklamową i informacyjną, o ile występuje, mogącą zawierać elementy graficzne, pod warunkiem ich zapisu w pamięci chronionej.

2. W przypadku dokonywania rozliczania wyłącznie opakowań zwrotnych dokumenty niefiskalne są wystawiane z uwzględnieniem pozycji, o których mowa w § 22 pkt 16 i pkt 17 lit. a tiret pierwsze.

Rozdział 6

Wymagania techniczne dla kas dotyczące ich pracy

§ 31. 1. Kasa, która pracuje w trybie fiskalnym, umożliwia pracę na co najmniej dwóch poziomach dostępu - dla użytkownika kasy oraz w trybie serwisowym.

2. Tryb serwisowy jest uruchamiany w przypadku obsługi lokalnej i po uzyskaniu dostępu do konstrukcji wewnętrznej kasy.

3. Kasa zapisuje przegląd techniczny, o którym mowa w § 19 pkt 3 lit. a tiret dziesiąte, jako zdarzenie po uruchomieniu trybu serwisowego.

4. Kasa, która pracuje w trybie niefiskalnym, nie wystawia dokumentów fiskalnych oraz nie wykonuje zapisów w pamięci fiskalnej.

5. W trybie niefiskalnym kasa zapewnia przesyłanie danych wyłącznie w celu sprawdzenia jego poprawności.

§ 32. 1. Kasa wystawia wyłącznie dokumenty zdefiniowane w programie pracy kasy.

2. Dokumenty wystawiane przy użyciu kasy są tworzone jako nieprzerwany ciąg czynności polegający na ich zapisie, odpowiednio w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej, z wyłączeniem raportów fiskalnych okresowych i raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznych raportów fiskalnych okresowych i łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego, raportów fiskalnych zdarzeń i innych dokumentów stanowiących odczyt zawartości pamięci chronionej lub pamięci fiskalnej.

3. Dokumenty wystawiane przy użyciu kasy zawierają niepowtarzalny numer kolejny dokumentu, z wyłączeniem raportów fiskalnych okresowych i raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznych raportów fiskalnych okresowych i łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego, raportów fiskalnych zdarzeń i innych dokumentów stanowiących odczyt zawartości pamięci chronionej lub pamięci fiskalnej.

4. Numer kolejny dokumentu nie może być ustawiany podczas pracy kasy w sposób dowolny, z wyłączeniem sytuacji awaryjnych powodujących utratę ciągłości numeracji, po ustąpieniu których numeracja rozpoczyna się od numeru "1".

5. Sposób numeracji paragonów fiskalnych:

  1) może być ciągły w całym okresie pracy kasy albo ciągły w okresie jednej doby i po wystawieniu raportu fiskalnego dobowego rozpoczyna się od numeru "1";

  2) jest ustawiany jednokrotnie podczas fiskalizacji i nie może być zmieniany w trybie fiskalnym przez użytkownika lub serwis kasy.

6. Podczas wydruku postaci papierowej dokumentów kasa sporządza pełne nieprzerwane wydruki, przy czym w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej kasa uniemożliwia powtarzanie wydruku, z wyjątkiem możliwości powtarzania ostatniej linii wydruku. Postać elektroniczna dokumentu nie może zawierać powtórzenia linii.

§ 33. 1. Podczas włączania kasa wykonuje co najmniej następujące czynności:

  1) sprawdzenie zgodności wersji programu pracy kasy i programu pamięci fiskalnej poprzez obliczenie sumy kontrolnej z ich zawartości oraz porównanie z ostatnią sumą kontrolną zapisaną w pamięci fiskalnej;

  2) wyświetlenie na wyświetlaczu wersji programu pracy kasy oraz wyniku sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1, w sposób widoczny dla użytkownika kasy;

  3) sprawdzenie, na żądanie, powiązania pamięci fiskalnej i pamięci chronionej przez weryfikację podpisów cyfrowych z zawartości zapisanych w pamięci chronionej raportów fiskalnych dobowych, a następnie porównanie ich z odpowiadającymi im podpisami cyfrowymi zapisanymi w pamięci fiskalnej;

  4) sprawdzenie niezmienności danych w pamięci fiskalnej.

2. W przypadku negatywnego wyniku sprawdzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, kasa ulega blokadzie w sposób umożliwiający usunięcie blokady wyłącznie w trybie serwisowym.

§ 34. 1. Kasa zapewnia wykonanie fiskalizacji obejmującej:

  1) przesłanie klucza publicznego kasy;

  2) zgłoszenie żądania fiskalizacji;

  3) przesłanie sumy kontrolnej programu pracy kasy oraz nazwy i numeru wersji programu pracy kasy;

  4) pobranie przez kasę numeru ewidencyjnego;

  5) nieodwracalny zapis w rejestrze zdarzeń daty i czasu fiskalizacji;

  6) inicjalizację pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz jednoznaczne nieodwracalne powiązanie tych pamięci;

  7) zerowanie wszystkich liczników kasy;

  8) niepowtarzalny i nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika oraz zapis w pamięci fiskalnej numeru ewidencyjnego;

  9) zapis w pamięci chronionej numeru ewidencyjnego;

  10) zapis w pamięci fiskalnej kategorii kasy, jeżeli program pracy kasy umożliwia w kasie łączenie różnych kategorii kas, o których mowa w § 5 ust. 1;

  11) wystawienie raportu fiskalnego fiskalizacji;

  12) zgłoszenie fiskalizacji przez przesłanie raportu fiskalnego fiskalizacji do Centralnego Repozytorium Kas;

  13) pobranie i zapis w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych.

2. Fiskalizacja odbywa się wyłącznie po zainstalowaniu w kasie pamięci fiskalnej zawierającej zapisany numer unikatowy oraz pamięci chronionej niezawierającej danych.

3. Fiskalizacja jest możliwa wyłącznie w trybie serwisowym.

4. W przypadku ponownej fiskalizacji po wymianie pamięci fiskalnej numer ewidencyjny jest przesyłany wraz ze zgłoszeniem żądania fiskalizacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

5. Ponowna fiskalizacja kasy, o której mowa w ust. 4, stanowi jednocześnie przesłanie informacji o wymianie pamięci fiskalnej.

§ 35. Po dokonaniu fiskalizacji kasa uniemożliwia:

  1) ewidencjowanie zwrotu towarów lub usług;

  2) stornowanie pozycji niewystępujących na bieżącym paragonie fiskalnym lub bieżącej fakturze;

  3) dokonywanie sprzedaży lub korekt wartościowych i liczbowych paragonu fiskalnego powodujących w ich wyniku ujemną wartość sprzedaży dla dowolnej stawki podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku;

  4) dokonywanie korekt oraz anulowanie paragonu fiskalnego lub faktury po ich zatwierdzeniu;

  5) dokonywanie sprzedaży towarów lub usług, których nazwy nie są przypisane do zaprogramowanych w kasie stawek podatku, zaprogramowanych jako zwolnione od podatku lub niepodlegające opodatkowaniu;

  6) zerowanie rejestrów dobowej sprzedaży w innym przypadku niż w związku z wystawieniem raportu fiskalnego dobowego;

  7) pracę w innym trybie niż tryb fiskalny;

  8) zerowanie liczników zdarzeń.

§ 36. 1. Kasa podczas pracy blokuje możliwość ewidencji sprzedaży w przypadku:

  1) wystąpienia błędu weryfikacji danych;

  2) zapełnienia pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

  3) awarii lub odłączenia pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

  4) braku papieru;

  5) odłączenia drukarki kasy;

  6) odłączenia wyświetlacza dla nabywcy, przeznaczonego do odczytu przez nabywcę danych o sprzedaży w kasach wyposażonych w to urządzenie;

  7) nieprzesłania klucza publicznego kasy w przypadku jego wymiany za pomocą protokołu komunikacyjnego przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas.

2. Blokada możliwości ewidencji sprzedaży w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub 5-7, jest usuwana wyłącznie w trybie serwisowym lub automatycznie przez kasę, po usunięciu lub ustąpieniu przyczyny jej wystąpienia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, blokada możliwości ewidencji sprzedaży jest usuwana przez użytkownika kasy.

§ 37. 1. Kasa zapewnia ewidencję dokonywanych sprzedaży, kończących się każdorazowo wystawieniem paragonu fiskalnego lub faktury przez:

  1) uniemożliwienie wyświetlania na wyświetlaczu dla nabywcy treści niezwiązanych z ewidencją sprzedaży, z wyłączeniem obsługi sytuacji awaryjnych i obsługi błędów oraz kas o zastosowaniu specjalnym rozliczających więcej niż jedną transakcję równocześnie;

  2) wprowadzanie kolejnych pozycji paragonu fiskalnego lub faktury i równoczesne wytworzenie postaci elektronicznej linii dokumentu zawierającej daną pozycję zapisaną w pamięci operacyjnej, bez możliwości usunięcia tej pozycji i z możliwością równoczesnego wydruku tej pozycji;

  3) wyświetlenie narastającej sumy wartości sprzedaży na wyświetlaczu dla nabywcy po wprowadzeniu każdej kolejnej pozycji sprzedaży;

  4) zatwierdzenie paragonu fiskalnego lub faktury oraz ich natychmiastowy wydruk, z zastrzeżeniem § 52, lub w przypadku możliwości technicznych natychmiastowe przesłanie paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej lub faktury w postaci elektronicznej do nabywcy, a także zapisanie paragonu fiskalnego lub faktury w pamięci chronionej;

  5) awaryjne wyjście z ewidencji sprzedaży, które jest zakończone wystawieniem paragonu fiskalnego anulowanego lub faktury anulowanej przerwanych linią oraz z oznaczeniem "TRANSAKCJA ANULOWANA".

2. Kasa umożliwia wystawienie paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej, jak i w postaci elektronicznej.

3. Kasa umożliwia przesłanie do nabywcy paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej lub faktury w postaci elektronicznej z wykorzystaniem interfejsu komunikacyjnego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

§ 38. 1. Kasa zapewnia, aby zawarte na paragonie fiskalnym i fakturze:

  1) wartość sprzedaży brutto według danej stawki podatku była obliczana przez zsumowanie wartości brutto wszystkich pozycji towarowych i usługowych objętych daną stawką podatku;

  2) wysokości podatku należnego według danej stawki podatku były obliczane według zasady cen brutto;

  3) wartość sprzedaży brutto dla sprzedaży zwolnionej od podatku była obliczana przez zsumowanie wartości brutto wszystkich pozycji towarowych i usługowych objętych zwolnieniem od podatku;

  4) łączna wysokość podatku należnego była sumą wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku;

  5) łączna wartość sprzedaży brutto była sumą wartości sprzedaży brutto według poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku;

  6) wartości były zaokrąglane do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza były pomijane, a końcówki 0,5 grosza i wyższe były zaokrąglane do 1 grosza.

2. Kasa zapewnia, aby zawarte w raporcie fiskalnym dobowym:

  1) wartości sprzedaży brutto były obliczane przez zsumowanie wartości sprzedaży brutto według poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku, osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, za daną dobę sprzedaży;

  2) wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku były obliczane według zasady cen brutto;

  3) wartości sprzedaży netto według poszczególnych stawek podatku były obliczane jako różnice wartości sprzedaży brutto i wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku;

  4) łączna wysokość podatku należnego była sumą wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku łącznie dla paragonów fiskalnych i faktur;

  5) łączna wartość sprzedaży brutto była sumą wartości sprzedaży brutto łącznie dla paragonów fiskalnych i faktur;

  6) wartości były zaokrąglane do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza były pomijane, a końcówki 0,5 grosza i wyższe były zaokrąglane do 1 grosza.

3. Kasa zapewnia wystawienie raportu fiskalnego dobowego jako jednej i niepodzielnej czynności, polegającej na utworzeniu tego raportu oraz zapisie odpowiadających mu danych w pamięci fiskalnej.

4. Kasa zapewnia wystawienie raportu fiskalnego okresowego, raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznego raportu fiskalnego okresowego oraz łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego polegającego na odczycie danych z odpowiednich raportów fiskalnych dobowych z pamięci fiskalnej i umieszczeniu ich w tych raportach zgodnych co do zawartości z raportami fiskalnymi dobowymi wystawionymi w okresie objętym tymi raportami; ustalanie wartości danych w tych raportach następuje przez sumowanie poszczególnych pozycji raportów fiskalnych dobowych.

5. Kasa zapewnia, aby raporty fiskalne:

  1) okresowe i rozliczeniowy, łączne okresowe i łączny rozliczeniowy oraz zdarzeń nie były zapisywane w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej;

  2) rozliczeniowe i łączne rozliczeniowe na poziomie dla użytkownika kasy mogły być wystawiane wyłącznie po przejściu kasy w tryb tylko do odczytu;

  3) dobowe były przesyłane zgodnie z protokołem komunikacyjnym przesyłania danych niezwłocznie po ich wystawieniu.

§ 39. 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia jest ono zapisywane przez kasę w postaci elektronicznej niezwłocznie po jego wystąpieniu, a przed wykonaniem następnych czynności kasowych.

2. Kasa po zakończeniu sprzedaży, a przed wystawieniem raportu fiskalnego dobowego uniemożliwia wykonanie następujących czynności:

  1) zmiany ustawień daty i czasu;

  2) zmiany stawek podatku;

  3) zmiany waluty ewidencyjnej;

  4) zmiany imienia i nazwiska lub nazwy podatnika, adresu punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adresu siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  5) przejścia w tryb tylko do odczytu;

  6) aktualizacji programu pracy kasy.

3. Kasa zapewnia możliwość zmiany ustawień daty i czasu po wystawieniu raportu fiskalnego dobowego, a przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, z zastrzeżeniem że:

  1) zmiany wskazań czasu przez użytkownika nie mogą być łącznie większe niż 2 godziny w okresie między wystawieniem raportu fiskalnego dobowego a dokonaniem pierwszej sprzedaży;

  2) wprowadzana data nie jest wcześniejsza niż ostatnia zapisana w pamięci fiskalnej;

  3) data i czas są synchronizowane z czasem urzędowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, z częstotliwością wystawiania raportów fiskalnych dobowych za pośrednictwem systemu zapewniającego synchronizację z czasem urzędowym lub na żądanie użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

  4) wystawienie raportu fiskalnego dobowego jest oznaczone datą i czasem nie wcześniejszymi niż data i czas wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej.

Istniejące wersje czasowe § 40
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 1759
2023.03.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 40. 1. Kasa zapewnia:

  1) sprawdzenie wprowadzonych nazw towarów lub usług do bazy towarowej lub bazy algorytmu weryfikującego, z zastrzeżeniem że ta sama nazwa towaru lub usługi może wystąpić w bazie tylko raz; towar lub usługa są identyfikowane przez ciąg znaków alfanumerycznych języka polskiego ze znakami kropki, przecinka, procenta i kresek ukośnych, przy czym litery małe i wielkie traktuje się jako te same znaki;

  2) brak możliwości skasowania przez użytkownika z bazy algorytmu weryfikującego przypisania stawek podatku oraz zwolnienia od podatku do nazw towarów lub usług - w przypadku drukarek fiskalnych;

  3) blokowanie sprzedaży danego towaru lub usługi, gdy wartość stawki podatku została podwyższona, jeżeli wcześniej była obniżona lub towar lub usługa były zwolnione od podatku - w przypadku drukarek fiskalnych;

  4) wydruk kodu graficznego QR text zgodnego z normą ISO/IEC 18004:2015, zawierającego kolejno oddzielone średnikiem dane obejmujące:

   a) numer unikatowy,

   b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

   c) datę sprzedaży,

   d) numer kolejny paragonu,

   e) łączną wartość sprzedaży brutto,

   f) łączną wysokość podatku należnego,

   g) typ formy płatności,

   h) nazwę formy płatności.

2. W przypadku programowania zmiany nazwy waluty ewidencyjnej kasa umożliwia zaprogramowanie tej zmiany z wyprzedzeniem przez określenie daty, godziny i minuty zmiany.

Istniejące wersje czasowe § 41
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 1759
2023.03.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 41. 1. Kasa przesyła dane za pomocą protokołu komunikacyjnego przesyłania danych, który obejmuje zestawy poleceń związanych z:

  1) fiskalizacją;

  2) przesyłaniem danych;

  3) weryfikacją sumy kontrolnej programu pracy kasy;

  4) zmianą harmonogramu przesyłania danych;

  5) włączeniem lub wyłączeniem drukowania kodu QR text, o którym mowa w § 40 ust. 1 pkt 4, wraz z możliwością wskazania łącznej wartości sprzedaży brutto, o której mowa w § 22 pkt 15, powyżej której wydruk jest obowiązkowy;

  6) przejściem kasy w tryb tylko do odczytu;

  7) aktualizacją programu pracy kasy;

  8) zmianą zakresu przesyłanych zestawów danych;

  9) pobraniem numeru ewidencyjnego;

  10) przesłaniem informacji o wymianie pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

  11) przesłaniem klucza publicznego kasy.

2. Do kasy jest przyporządkowana unikalna para kluczy asymetrycznych, z których klucz prywatny kasy jest przechowywany w kasie i używany do podpisywania dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, a klucz publiczny kasy jest używany do weryfikacji tych dokumentów.

3. Przesyłanie danych z kasy jest zabezpieczone, pod względem poufności i integralności, w sposób określony w protokole komunikacyjnym przesyłania danych, zgodnie z protokołem TLS w wersji 1.2 lub wyższej, przy użyciu certyfikatów klucza publicznego opisanego w protokole komunikacyjnym przesyłania danych w standardzie x.509 lub w wyższym standardzie - w przypadku gdy taki standard zostanie określony w tym protokole komunikacyjnym.

4. Wszystkie czynności kryptograficzne zapewniają poufność, integralność i uwierzytelnienie danych i są wykonywane przez moduł kryptograficzny, w którym bezpieczeństwo kryptografii asymetrycznej jest zapewnione zgodnie z protokołem komunikacyjnym przesyłania danych w standardzie TPM 2.0 lub w wyższym standardzie.

5. Para kluczy asymetrycznych kasy może być wymieniona wyłącznie w trybie serwisowym.

6. Klucz publiczny kasy jest przesyłany przez kasę w zestawie danych podczas fiskalizacji oraz w przypadku wymiany tego klucza.

7. Zestaw danych, w którym jest przesyłany klucz publiczny kasy:

  1) zawiera:

   a) numer unikatowy,

   b) klucz publiczny kasy podpisany podpisem elektronicznym lub opatrzony pieczęcią elektroniczną producenta;

  2) jest zaszyfrowany kluczem publicznym odbiorcy.

8. Szczegółowy format danych z zestawu danych, w którym jest przesyłany klucz publiczny kasy, oraz sposób ich przesyłania określa protokół komunikacyjny przesyłania danych.

9. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego przesyłania danych udostępnia minister właściwy do spraw finansów publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra. Zmiany opisu technicznego protokołu komunikacyjnego minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia, w ten sam sposób, na co najmniej 180 dni przed dniem jego stosowania.

§ 42. 1. Kasa, po uruchomieniu, rozpoczyna przesyłanie danych zgodnie z harmonogramem przesyłania danych lub, na żądanie użytkownika, wykonując polecenia przesyłania danych.

2. Harmonogram przesyłania danych jest zdalnie konfigurowany w ustawieniach kasy zgodnie z protokołem komunikacyjnym przesyłania danych.

3. Kasa przesyła dane, używając domyślnego harmonogramu przesyłania danych nie rzadziej niż co 2 godziny.

4. W przypadku nieprzesłania danych kasa:

  1) umożliwia dalszą ewidencję, sygnalizując w sposób czytelny dla użytkownika przekroczenie zadanego terminu zgodnego z harmonogramem przesyłania danych;

  2) podejmuje automatyczne próby kolejnego przesyłania danych nie rzadziej niż co 2 godziny pracy kasy.

5. Kasa automatycznie przesyła dane dotyczące raportów fiskalnych dobowych, paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych, faktur i faktur anulowanych zapisanych od czasu poprzedniego przesyłania danych, według zadanego harmonogramu przesyłania danych.

6. Kasa wykonuje polecenia przesłania wybranego zestawu danych.

§ 43. 1. Aktualizacja programu pracy kasy jest pobierana wyłącznie ze źródła aktualizacji zaprogramowanego przez producenta, z zachowaniem mechanizmów bezpieczeństwa uniemożliwiających instalację innego programu.

2. Aktualizację programu pracy kasy:

  1) wykonuje się wyłącznie:

   a) po sprawdzeniu przez kasę jej dostępności,

   b) do pozytywnie zweryfikowanej wersji;

  2) zapisuje się w rejestrze zdarzeń i dokonuje niezwłocznego przesłania danych;

  3) dzieli się na kolejne etapy:

   a) informowania podatnika przez kasę o dostępności aktualizacji,

   b) pobierania aktualizacji programu pracy kasy, z sygnalizacją pobierania, po akceptacji przez podatnika lub w sposób automatyczny, nieprzerywający ewidencji,

   c) weryfikacji poprawnego przesłania pliku aktualizacji,

   d) sprawdzenia zgodności pobranego programu pracy kasy z programem pracy kasy wskazanym w potwierdzeniu,

   e) instalacji nowej wersji programu pracy kasy, z sygnalizacją postępu instalacji, po wystawieniu raportu fiskalnego dobowego przy użyciu kasy, po akceptacji przez podatnika lub w sposób automatyczny,

   f) zapisu zdarzenia aktualizacji i danych z nią związanych, odpowiednio w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.

3. Aktualizacja programu pracy kasy nie może powodować zmiany danych zapisanych w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, z wyłączeniem dopisywania nowej sumy kontrolnej programu pracy kasy.

4. W przypadku niepowodzenia aktualizacji kasa zapewnia powrót do ostatniej wersji programu pracy kasy.

5. Podczas komunikacji ze źródłem aktualizacji przepis § 41 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 44. 1. Kasa, z wyłączeniem drukarek fiskalnych, współpracuje z terminalem płatniczym przy użyciu protokołu komunikacyjnego współpracy kasy z terminalem płatniczym, który obejmuje zestawy poleceń związanych z:

  1) czynnościami inicjowanymi przez kasę i wykonywanymi przez terminal płatniczy, w szczególności transakcją płatniczą;

  2) czynnościami inicjowanymi przez terminal płatniczy i wykonywanymi przez kasę, w szczególności wydrukiem potwierdzenia transakcji płatniczej oraz raportów związanych z działaniem terminala płatniczego;

  3) innymi czynnościami, w szczególności w zakresie nawiązywania i utrzymania współpracy pomiędzy urządzeniami oraz informowaniem o niedostępności czynności wykonywanych przez kasę albo terminal płatniczy.

2. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, określa polecenia podczas współpracy kasy z terminalem płatniczym.

3. Kasa udostępnia terminalowi płatniczemu, pod kontrolą programu pracy kasy, wyłącznie elementy konstrukcyjne kasy, o których mowa w § 6 pkt 8, 10 i 11.

4. Kasa nie wykonuje poleceń protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, w zakresie:

  1) drukowania na drukarce kasy dokumentów fiskalnych;

  2) programowania kasy z terminala płatniczego, z wyłączeniem elementów graficznych;

  3) ingerencji terminala płatniczego w przesyłanie danych określone w protokole komunikacyjnym przesyłania danych.

5. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra. Zmiany opisu technicznego protokołu komunikacyjnego minister właściwy do spraw gospodarki udostępnia, w ten sam sposób, na co najmniej 180 dni przed dniem jego stosowania.

§ 45. 1. Kasa umożliwia przejście w tryb tylko do odczytu:

  1) w trybie serwisowym przez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego albo

  2) automatycznie w przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej i po wystawieniu raportu fiskalnego dobowego.

2. Kasa sygnalizuje w sposób czytelny dla użytkownika kasy zapis każdego z ostatnich możliwych do wykonania:

  1) 30 raportów fiskalnych dobowych;

  2) 10 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej;

  3) 100 pozostałych rodzajów zdarzeń.

3. Kasa zapewnia rezerwę pamięci fiskalnej niezbędną do zapisania zakończenia pracy w trybie fiskalnym.

4. Kasa przesyła dane o zakończeniu pracy w trybie fiskalnym, w sposób określony w protokole komunikacyjnym przesyłania danych.

§ 46. Opisy w dokumentach fiskalnych wystawianych przy użyciu kasy i napisy na wyświetlaczach kasy dotyczące ewidencjonowanej sprzedaży są wykonywane w języku polskim.

§ 47. Kasa nie może wykonywać funkcji, które prowadzą do nieprawidłowej ewidencji, w tym nieprawidłowego obliczania wysokości podatku należnego.

Rozdział 7

Wymagania techniczne dla kas o zastosowaniu specjalnym

§ 48. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, spełnia dodatkowo następujące wymagania:

  1) jest połączona z taksometrem w sposób:

   a) nierozłączny lub przez system złącza zabezpieczonego w sposób sprzętowy lub programowy przed ingerencją użytkownika kasy lub osób trzecich,

   b) zapewniający przesyłanie danych z taksometru,

   c) uniemożliwiający rozpoczęcie rejestracji następnego kursu w przypadku odłączenia lub uszkodzenia taksometru;

  2) posiada zabezpieczenie dostępu do wnętrza kasy uwzględniające określone odrębnymi przepisami wymagania w zakresie nakładania cech zabezpieczających taksometrów;

  3) posiada, w przypadku kas wyposażonych we wspólną z taksometrem płytę główną, rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające wykonanie fiskalizacji oraz innych czynności dostępnych w trybie serwisowym bez naruszenia cech zabezpieczających taksometrów;

  4) funkcje wyświetlacza wartości usługi zarejestrowanej przez kasę może pełnić wyświetlacz zespołu opłat lub zespołu dopłat taksometru;

  5) posiada wyświetlacz dla użytkownika, który może być wspólny z wyświetlaczem dla nabywcy;

  6) przechowuje w pamięci fiskalnej informacje o typach i numerach taksometrów, dla których wystawiała paragony fiskalne; zapis informacji o taksometrze odbywa się w kasie nie później niż podczas wystawiania pierwszego paragonu fiskalnego odpowiadającego kursowi na danym taksometrze; informacje o taksometrach kasa udostępnia w postaci wydruku;

  7) posiada dostępną dla użytkownika funkcję raportowania numerów seryjnych wszystkich współpracujących z nią taksometrów, na których rejestrowane były kursy, wraz z datą i godziną ich zarejestrowania w kasie; funkcja umożliwia wybór zakresu raportowanych taksometrów według czasu i numeru seryjnego taksometru;

  8) posiada funkcję umożliwiającą anulowanie paragonu fiskalnego dla rozliczenia kursu, który rozpoczął się postojem nie dłuższym niż 20 minut i zakończył przejechaniem odcinka drogi nie dłuższego niż 500 m albo tylko samym postojem nie dłuższym niż 20 minut;

  9) wykorzystuje funkcję stosowania opustu procentowego (rabat) lub funkcję stosowania cen umownych indywidualnie negocjowanych, o ile te funkcje występują, łącznie z określeniem wysokości opustu procentowego (rabat) lub ceny wyłącznie w okresie dostępności funkcji umożliwiającej anulowanie paragonu fiskalnego, podczas realizowanego kursu;

  10) wyświetla dodatkowo wyraz "RABAT" podczas korzystania z funkcji stosowania opustu procentowego (rabat) podczas realizacji kursu na wyświetlaczu kasy lub zespole opłat lub dopłat taksometru; należność uwzględniająca zastosowany opust procentowy (rabat) jest pokazana na wyświetlaczu najpóźniej po przejściu taksometru w położenie "KASA";

  11) w przypadku przerwania kursu z powodu zaniku zasilania taksometru lub przerwania pomiaru przez taksometr w czasie powyżej 20 sekund kasa wystawia paragon fiskalny za wykonaną do tego zdarzenia usługę po wznowieniu pracy tego taksometru, zawierającego dodatkową informację o wystąpieniu sytuacji awaryjnej; w przypadku gdy niemożliwe jest wznowienie pracy taksometru albo gdy po jego ponownym podłączeniu nie zawiera on informacji umożliwiających zakończenie rozpoczętej transakcji w kasie, zakończenie transakcji w kasie może nastąpić wyłącznie przez awaryjne zerowanie pamięci operacyjnej w trybie serwisowym;

  12) posiada funkcję przekazania do taksometru, po wystawieniu paragonu fiskalnego, informacji pozwalającej na przestawienie taksometru w stan umożliwiający realizację następnego kursu;

  13) kończy transakcje poprzez awaryjne zerowanie pamięci operacyjnej w trybie serwisowym, w przypadku gdy niemożliwe jest wznowienie pracy taksometru albo gdy po jego ponownym podłączeniu nie zawiera on informacji umożliwiających zakończenie rozpoczętej transakcji w kasie;

  14) posiada funkcję:

   a) automatycznej synchronizacji czasu pomiędzy kasą a taksometrem,

   b) synchronizacji czasu dostępną dla serwisu, w przypadku gdyby taksometr uniemożliwiał kasie automatyczną synchronizację czasu z czasem urzędowym;

  15) posiada zasilanie z instalacji pojazdu samochodowego oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowe, które zapewnia wydrukowanie co najmniej 20 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości 20 wierszy druku, od chwili zaniku zasilania z instalacji pojazdu samochodowego.

§ 49. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, podczas zapisu paragonu fiskalnego lub faktury wyświetla na wyświetlaczu dla nabywcy informacje dotyczące realizowanych wycen leków objętych paragonem fiskalnym lub fakturą.

§ 50. 1. Kasa biletowa:

  1) może posiadać jeden wyświetlacz dla użytkownika i nabywcy;

  2) posiada funkcję rejestracji i naliczania dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych, a także funkcję sporządzania dobowych i miesięcznych raportów dopłat do biletów ulgowych; dobowe i miesięczne raporty dopłat zawierają, dla każdej ulgi, dla której w danym okresie były wydawane bilety, co najmniej oznaczenie ulgi, wartość procentową ulgi, liczbę wydanych biletów oraz wysokość dopłaty.

2. Kasa biletowa zasilana z instalacji pojazdu samochodowego spełnia wymagania, o których mowa w § 48 pkt 15.

§ 51. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. d, zamyka wszystkie rozpoczęte w ciągu danej doby transakcje przed wystawieniem raportu fiskalnego dobowego.

Istniejące wersje czasowe § 52
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 1759
2023.03.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 52. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, pod warunkiem wyświetlania na wyświetlaczu dla nabywcy pozycji paragonu dotyczących sprzedaży określonych w § 22 pkt 31, przez nie mniej niż 30 sekund lub do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży.

Rozdział 8

Rodzaje danych zawartych we wniosku o wydanie potwierdzenia oraz rodzaje dokumentów i urządzeń niezbędnych do wydania potwierdzenia

§ 53. 1. Wniosek o wydanie potwierdzenia zawiera:

  1) imię i nazwisko lub nazwę producenta oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby;

  2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

  3) oświadczenie producenta, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która otrzymała potwierdzenie oraz spełnia wszystkie funkcje i wymagania techniczne dla kas;

  4) dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy, o ile występują;

  5) podpis producenta albo osoby lub osób reprezentujących producenta.

  2. Wniosek o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w § 56 ust. 2, zawiera:

  1) imię i nazwisko lub nazwę producenta oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby;

  2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

  3) dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy, o ile występują;

  4) numer i datę potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, wydanego dla kasy o tej samej nazwie, typie i modelu, o ile występują;

  5) oświadczenie, że w okresie, na który wydano potwierdzenie, o którym mowa w pkt 4, nie nastąpiły zmiany kasy będącej przedmiotem potwierdzenia;

  6) oświadczenie wnioskodawcy, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która uzyskała potwierdzenie i spełnia wszystkie funkcje i wymagania techniczne dla kas, a także wzór deklaracji dołączanej do każdego egzemplarza kasy, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy;

  7) podpis producenta albo osoby lub osób reprezentujących producenta.

§ 54. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 53 ust. 1, dołącza się:

  1) co najmniej trzy egzemplarze kasy identyczne funkcjonalnie, w tym jeden egzemplarz kasy w obudowie z zainstalowanymi plombami, przy czym jeden stanowiący kasę wzorcową pozostaje w Głównym Urzędzie Miar;

  2) w przypadku kas zawierających opcje konstrukcyjne wymagane jest dostarczenie przynajmniej jednego egzemplarza dla każdej opcji konstrukcyjnej kasy lub kategorii kasy, o której mowa w § 5 ust. 1, z wyłączeniem opcji dotyczących pojemności bazy towarowej;

  3) niezbędne do pracy kasy wyposażenie, takie jak zasilacze, przewody do współpracy z komputerem i zewnętrzne wyświetlacze, a także przewidziane przez producenta dedykowane dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność kas, takie jak moduły komunikacyjne i czytniki kodów kreskowych;

  4) programy współpracujące z kasą, w tym program do odczytu pamięci, program serwisowy i program umożliwiający sterowanie kasą za pomocą interfejsu komunikacyjnego;

  5) narzędzia serwisowe umożliwiające obsługę kasy w trybie serwisowym;

  6) pamięci fiskalne wraz z powiązanymi z nimi pamięciami chronionymi, w tym dla każdej z kategorii kas, o których mowa w § 5 ust. 1, egzemplarze kas niezbędne do wykonania badań, w szczególności:

   a) po jednym egzemplarzu pamięci zawierających wolne rekordy dla ostatnich możliwych do zapisania:

    - 32 raportów fiskalnych dobowych,

    - 102 pozostałych rodzajów zdarzeń,

    - 11 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej,

    - 2 zmian kluczy publicznych kasy,

    - 5 zmian stawek podatku,

   b) pamięć czystą oraz pamięć umożliwiającą wpisanie numeru fabrycznego kasy,

   c) dwie pamięci do fiskalizacji z tym samym numerem fabrycznym i różnymi numerami unikatowymi,

   d) pamięć zawierającą zapisane dwa numery unikatowe, jeżeli konstrukcja kasy dopuszcza taką możliwość,

   e) pamięć niezawierającą numeru unikatowego,

   f) 8 sztuk czystych pamięci chronionych (bez pamięci fiskalnych),

   g) dla kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, współpracujących z taksometrami - zestaw 5 czystych pamięci dla każdego z dostarczonych taksometrów;

  7) potwierdzenie umieszczenia w źródle aktualizacji programu pracy kasy do przeprowadzenia testu jego aktualizacji;

  8) program wspomagający rejestrację cyklu transakcji testowych przez zewnętrzne interfejsy komunikacyjne dla drukarek fiskalnych;

  9) wypełnioną kartę kasy;

  10) książkę kasy przeznaczoną dla danego typu kasy, zawierającą informacje o:

   a) typie taksometru współpracującego z kasą, o ile dotyczy,

   b) programie do odczytu pamięci;

  11) instrukcję obsługi;

  12) instrukcję serwisową;

  13) wzory, w postaci elektronicznej, wszystkich dokumentów wystawianych przy użyciu kasy i opis sposobu ich wykonania oraz zestaw poleceń protokołu komunikacyjnego przesyłania danych wywołujących wystawienie dokumentów, o ile występuje;

  14) opis wszystkich poleceń protokołu komunikacyjnego przesyłania danych umożliwiającego programowanie kasy, dodatkowych zaimplementowanych w kasie poleceń protokołu komunikacyjnego współpracy kasy z terminalem płatniczym oraz wszystkich poleceń protokołu komunikacyjnego dla pamięci fiskalnej, przy czym opisy poleceń zawierają również nieudostępniane podatnikowi polecenia wraz z opisem ich przeznaczenia i pełnym przykładem składni;

  15) wykaz rodzajów awarii kasy i sposoby ich usuwania, z wyłączeniem awarii nieusuwalnych:

   a) automatycznie,

   b) przez serwisanta kas,

   c) przez użytkownika kasy;

  16) opis czynności serwisowych, umożliwiających dalszą pracę kasy w przypadku awarii;

  17) sposoby zabezpieczenia kasy i jej podzespołów przed dostępem osób nieuprawnionych wraz z opisem sposobu autoryzacji narzędzi umożliwiających dostęp do trybu serwisowego na wszystkich poziomach dostępu;

  18) opis konstrukcji mechanicznej i elektronicznej zawierający:

   a) opis i schemat blokowy budowy wewnętrznej kasy, układów elektronicznych wraz z ich połączeniami i kierunkiem przepływu danych i sterowania oraz zasady działania poszczególnych modułów funkcjonalnych,

   b) opis funkcjonalny oprogramowania stosowanego w modułach kasy oraz jego identyfikacji,

   c) rysunki techniczne elementów konstrukcji mechanicznej kasy, obudowy i elementów mechanicznych zabezpieczających dostęp do jej konstrukcji oraz elementów mocujących pamięci fiskalnej, w postaci rzutów płaskich, z wyłączeniem rysunków technicznych dotyczących w szczególności przewodów, typowych gniazd i połączeń, wkrętów, nitów oraz klawiszy,

   d) charakterystykę zastosowanych w konstrukcji kasy układów pamięci w sposób zapewniający ich identyfikację, lokalizację w kasie, określenie pojemności oraz zastosowanie, wskazanie liczby możliwych do zapisania w danej pamięci dokumentów i zdarzeń poszczególnych rodzajów, o ile struktura pamięci umożliwia określenie tych wartości,

   e) schematy ideowe kompletne i czytelne w stopniu umożliwiającym analizę zastosowanych rozwiązań układowych oraz schematy montażowe elementów elektronicznych kasy;

  19) wykaz oprogramowania kasy wraz z oznaczeniem ich wersji i sum kontrolnych, obejmujący oprogramowanie wewnętrzne kasy i program do odczytu pamięci;

  20) mapę pamięci fiskalnej;

  21) wykaz elementów konstrukcyjnych kasy wraz z opisem ich przeznaczenia, w tym podzespołów realizujących funkcje pamięci operacyjnej, pamięci chronionej, pamięci fiskalnej, zegara czasu rzeczywistego oraz zastosowanych w budowie kasy mikrokontrolerów;

  22) wykaz wszystkich części systemu kasowego wraz ze schematem;

  23) szczegółowy opis sposobu zabezpieczeń pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej, wraz z niezbędnymi algorytmami, schematami i kodami źródłowymi oprogramowania, w postaci umożliwiającej weryfikację wymagań dotyczących niezmienności danych w tych pamięciach; opis obejmuje zastosowane w kasie rozwiązania techniczne zapewniające niezmienność i weryfikowalność zapisów w pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej; w przypadku gdy skuteczność zastosowanego w kasie zabezpieczenia pamięci programu pracy kasy oraz pamięci fiskalnej jest uzależniona od przebiegu połączeń na płytce drukowanej topologii ścieżek, należy wraz z opisem sposobu zabezpieczeń dostarczyć schematy montażowe ilustrujące przebieg ścieżek połączeniowych;

  24) wykaz urządzeń dodatkowych, z którymi kasa może współdziałać, obejmujący wszystkie przewidziane przez producenta urządzenia zewnętrzne dołączane do kasy;

  25) opis metody zapisywania numeru unikatowego i umieszczenia pamięci fiskalnej w gnieździe podczas produkcji kasy oraz instrukcję wymiany pamięci fiskalnej i pamięci chronionej;

  26) w przypadku kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a:

   a) wykaz taksometrów współpracujących z kasą,

   b) oświadczenie wnioskodawcy o poprawnej współpracy kasy z taksometrem w warunkach znamionowych użytkowania taksometrów, w tym również deklarowanych przez producenta, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a,

   c) kopię certyfikatu badania typu UE lub zatwierdzenia typu dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a;

  27) informację o wystawieniu dla kasy deklaracji zgodności lub oznakowaniu CE, określonych w odrębnych przepisach;

  28) w przypadku kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowo:

   a) po 2 sztuki każdego z typów taksometrów współpracujących z przedstawioną do badań kasą,

   b) generator impulsów napędu taksometru,

   c) programator taksometru,

   d) zasilacz umożliwiający zewnętrzne zasilanie kasy i taksometru z sieci energetycznej prądu zmiennego o napięciu 230V;

  29) w przypadku kasy biletowej:

   a) oprogramowanie lub narzędzia umożliwiające zaprogramowanie kasy,

   b) zasilacz umożliwiający zewnętrzne zasilanie kasy z sieci energetycznej prądu zmiennego o napięciu 230V;

  30) dodatkowe urządzenia, podzespoły i inne elementy niezbędne do rzetelnej oceny rozwiązań technicznych zastosowanych w konstrukcji kasy.

2. Do wniosku dołącza się opisy działania lub instrukcje obsługi wszystkich urządzeń dołączonych do kasy.

§ 55. W celu wykonania badań kasy, o których mowa w art. 111 ust. 6e ustawy, producent udostępnia do badań wszystkie urządzenia współpracujące z kasą.

Rozdział 9

Okres, na który jest wydawane potwierdzenie

§ 56. 1. Potwierdzenie wydaje się na okres 5 lat, po upływie którego może ono być wydane na następny okres, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami oraz przeprowadzeniu badań.

2. Potwierdzenie może być wydane na kolejnych 5 lat bez ponownych badań w przypadku, gdy:

  1) przepisy, na podstawie których wydane zostało dotychczasowe potwierdzenie, nie uległy zmianie;

  2) nie wystąpiły zmiany w zakresie funkcji, oprogramowania i konstrukcji kasy.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek producenta złożony przed upływem okresu, na który wydano potwierdzenie dla danej kasy, ale nie wcześniej niż po upływie 4 lat od dnia wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1. Przepisy § 53 i § 54 stosuje się odpowiednio.

§ 57. Po uzyskaniu potwierdzenia zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne lub programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają każdorazowo uzyskania nowego potwierdzenia, z zastrzeżeniem że jeżeli zmiany polegają na zmianie programu pracy kasy i zmianach programowych stanowiących wyłącznie konieczne następstwo zmiany programu pracy kasy, potwierdzenie zmienia się na podstawie art. 111 ust. 6fa ustawy i przepisów niniejszego rozporządzenia.

Rozdział 10

Zakres badań kasy oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z badań kasy

§ 58. Badania kasy obejmują:

  1) sprawdzenie poprawności i kompletności wniosku, o którym mowa w § 53;

  2) badania w zakresie:

   a) konstrukcji kasy,

   b) bezpieczeństwa kasy, w szczególności obsługi sytuacji awaryjnych,

   c) poprawności realizacji funkcji kasy dostępnych dla użytkownika,

   d) protokołów komunikacyjnych kasy.

§ 59. Sprawozdanie z badań kasy zawiera:

  1) dane identyfikujące:

   a) producenta,

   b) typ kasy oraz wersję i sumy kontrolne programu pracy kasy;

  2) wyniki badań;

  3) stwierdzenie czy kasa spełnia funkcje i wymagania techniczne dla kas, a w przypadku ich niespełniania - wykaz niezgodności wraz z ich opisem;

  4) datę i czas trwania badań;

  5) poświadczenie imienne wykonawcy badań.

Rozdział 11

Sposób oznaczania pamięci fiskalnej numerami unikatowymi i warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu

§ 60. 1. Pamięć fiskalna jest oznaczana numerem unikatowym wprowadzonym do niej wyłącznie podczas procesu produkcyjnego.

2. Numer unikatowy składa się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 10 cyfr.

3. Numery unikatowe są przydzielane wyłącznie dla kas posiadających potwierdzenie.

4. Przydzielenie numerów unikatowych dla kas danego typu następuje na podstawie wniosku producenta, zawierającego:

  1) dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy - o ile występują;

  2) cel wykorzystania wnioskowanych numerów unikatowych;

  3) numer i datę potwierdzenia wydanego dla typu kas objętego wnioskiem;

  4) określenie liczby numerów unikatowych, które powinny być przydzielone;

  5) wskazanie ostatnio nadanego prefiksu dla danego typu kasy, w przypadku kolejnego wniosku o przydzielenie numerów unikatowych dla tego typu kasy.

§ 61. 1. Do każdej kasy wprowadzanej do obrotu producent dołącza:

  1) instrukcję obsługi kasy;

  2) książkę kasy zgodną z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

  3) kartę kasy zgodną z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

  4) deklarację o spełnieniu przez kasę funkcji i wymagań technicznych dla kas oraz zgodności z kasą wzorcową, która była podstawą do wydania potwierdzenia, zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Instrukcja obsługi kasy zawiera informacje dotyczące w szczególności:

  1) obsługi kasy;

  2) procedur programowania kasy;

  3) opisu kodów błędów obsługiwanych przez kasę, w tym opisu kodów błędów odczytu pamięci fiskalnej;

  4) opisu warunków znamionowych użytkowania.

Rozdział 12

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 62. 1. Potwierdzenia wydane dla kas na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206) zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte, i mogą być zmieniane na podstawie art. 111 ust. 6fa ustawy i przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. Prezes Głównego Urzędu Miar zmienia potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie art. 111 ust. 6fa ustawy i przepisów niniejszego rozporządzenia, jeżeli kasa spełnia funkcje, o których mowa w art. 111 ust. 6a ustawy, i określone w niniejszym rozporządzeniu wymagania techniczne dla kas, z zastrzeżeniem że dane zapisane w kasie przed uzyskaniem decyzji o zmianie potwierdzenia kasa przesyła do Centralnego Repozytorium Kas, o którym mowa w art. 111a ustawy, za pomocą protokołu komunikacyjnego określonego w § 42 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. W przypadku dokonania tej zmiany okres obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, ulega wydłużeniu do 5 lat od dnia wydania decyzji o zmianie potwierdzenia.

3. Kasy wyposażone w funkcję stałą wydruku na paragonie fiskalnym, przy danych dotyczących wartości, oznaczenia waluty w złotych, w tym przy zastosowaniu skrótów "zł" lub "PLN", mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia, do którego zgodnie z odrębnymi przepisami złoty będzie uznawany za prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy którego zastosowaniu jest prowadzona ewidencja.

§ 63. Do postępowań w sprawach potwierdzeń wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

§ 64. Książki kasy dołączone do kas wprowadzonych do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być nadal stosowane.

§ 65. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

_____________________
1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27.04.2021 r. pod numerem 2021/252/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.09.2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
2) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206), które utraciło moc z dniem 2 maja 2021 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675).
Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28.09.2021 r.

Załącznik nr 1

Logo fiskalne

Logo fiskalne

Załącznik nr 2

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Załącznik nr 3

Karta kasy

Karta kasy

Załącznik nr 4

Deklaracja o spełnieniu przez kasę funkcji i wymagań technicznych dla kas oraz zgodności z kasą wzorcową, która była podstawą do wydania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy

Deklaracja o spełnieniu przez kasę funkcji i wymagań technicznych dla kas oraz zgodności z kasą wzorcową, która była podstawą do wydania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60