Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

 Dz. U. z 2013 r. poz. 1076
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 7.07.2018 r.

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;

  2) sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi oraz warunki ich przydzielania;

  3) dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu;

  4) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia wymienionego w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem;

  5) okres, na który jest wydawane potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

  6) zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6e ustawy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) dokumencie fiskalnym - rozumie się przez to paragon fiskalny, fakturę i raport fiskalny;

  2) drukarce kasy - rozumie się przez to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną kasę;

  3) fiskalizacji kasy - rozumie się przez to jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego;

  4) kasie - rozumie się przez to kasę rejestrującą;

  5) kasie z elektronicznym zapisem kopii - rozumie się przez to kasę konstrukcyjnie dostosowaną do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych;

  6) logo fiskalnym - rozumie się przez to symbol graficzny, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  7) module fiskalnym kasy - rozumie się przez to urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy;

  8) numerze identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) - rozumie się przez to numer identyfikacji podatkowej podatnika w rozumieniu przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

  9) numerze kontrolnym - rozumie się przez to skrót kryptograficzny generowany przy wykorzystaniu niesymetrycznego algorytmu kryptograficznego zgodnego z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999 lub podpis niekwalifikowany generowany przez kasę o długości klucza co najmniej 160 bitów, umieszczany na drukowanych przez kasę dokumentach fiskalnych, potwierdzający, że dokument został wydrukowany przez daną kasę;

  10) numerze unikatowym kasy - rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy, identyfikujący każdą kasę z zainstalowaną w niej pamięcią fiskalną, który nie może być przypisany innym urządzeniom;

  11) pamięci fiskalnej - rozumie się przez to urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych;

  12) pamięci operacyjnej - rozumie się przez to pamięć wielokrotnego zapisu zawartą w module fiskalnym, pracującą pod kontrolą programu pracy kasy, w której są rejestrowane dane w postaci cyfrowej pochodzące z ewidencji sprzedaży wykonywanych przez kasę, do momentu skasowania tych danych po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego lub poprzez procedurę awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej niedostępną dla użytkownika kasy;

  13) pamięci podręcznej - rozumie się przez to pamięć wielokrotnego zapisu zawartą w module fiskalnym kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków, pracującą pod kontrolą programu pracy kasy, w której są rejestrowane dane w postaci cyfrowej zawierające elektroniczne kopie dokumentów drukowanych przez kasę, do momentu skasowania tych danych po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i zapisu tych danych na informatycznych nośnikach danych;

  14) paragonie fiskalnym - rozumie się przez to wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży;

  15) paragonie fiskalnym anulowanym - rozumie się przez to wydrukowany przez kasę w momencie sprzedaży dokument potwierdzający niezakończoną transakcję sprzedaży, z oznaczeniem "PARAGON FISKALNY" bez podanej łącznej wartości sprzedaży i bez numeru kolejnego paragonu fiskalnego, zakończony napisem "ANULOWANY", datą, godziną i minutą wydruku, numerem kasy, oznaczeniem kasjera oraz numerem unikatowym;

  16) podatku - rozumie się przez to podatek od towarów i usług;

  17) podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

  18) podmiocie dokonującym wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas - rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas i wprowadza je do obrotu;

  19) producencie krajowym - rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytworzyła i wprowadza do obrotu kasy;

  20) programie aplikacyjnym - rozumie się przez to program współpracujący z programem pracy kasy, odpowiedzialny za prawidłowe zaprogramowanie funkcji kasy oraz zabezpieczający przed wprowadzeniem do kas funkcji, rozwiązań technicznych i programowych niedopuszczonych programem pracy kasy;

  21) programie archiwizującym - rozumie się przez to zewnętrzny program umożliwiający w systemach ogólnie dostępnych odczyt, prezentację i sprawdzenie danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych;

  22) programie do odczytu pamięci fiskalnej - rozumie się przez to zewnętrzny program współpracujący z programem pracy kasy umożliwiający w systemach ogólnie dostępnych odczyt, wyświetlenie i wydruk danych zapisanych w pamięci fiskalnej kasy oraz zapisanie na informatycznym nośniku danych raportów fiskalnych okresowych za wyznaczony okres;

  23) programie pracy kasy - rozumie się przez to program zainstalowany w module fiskalnym, odpowiedzialny za realizację funkcji kasy, zapewniający prawidłowy, jednokrotny i niezmienialny zapis wysokości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych, a także zapis kopii wydruków na informatycznych nośnikach danych w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii;

  24) raporcie fiskalnym (dobowym, okresowym, w tym miesięcznym, oraz rozliczeniowym) - rozumie się przez to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku;

  25) sprzedaży - rozumie się przez to czynności, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy;

  26) stawce podstawowej podatku - rozumie się przez to stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, lub stawkę, która na okres przejściowy wskazany w ustawie zastępuje tę stawkę;

  27) sumie kontrolnej programu - rozumie się przez to unikalny ciąg znaków wyznaczony za pomocą algorytmu zgodnego z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999, z zawartości programu pracy kasy;

  28) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy;

  29) wydruku niefiskalnym - rozumie się przez to każdy dokument wydrukowany przez kasę inny niż dokument fiskalny.

§ 3. Kasa jest urządzeniem samodzielnym lub może stanowić część składową systemu kasowego.

§ 4. Ze względu na konstrukcję, kasy dzieli się na:

  1) kasy elektroniczne - kasy z programem aplikacyjnym, posiadające własną bazę danych o towarach i usługach z możliwością jej zmiany wyłącznie poprzez zdefiniowaną funkcję niezmiennego programu aplikacyjnego kasy;

  2) kasy bez programu aplikacyjnego (drukarki fiskalne) - kasy sterowane poprzez interfejs komunikacyjny zewnętrznym programem aplikacyjnym, które nie zawierają bazy danych o towarach lub usługach, ale zawierają algorytm weryfikujący zmiany stawek podatkowych przypisanych do nazw towarów lub usług;

  3) kasy komputerowe - kasy zbudowane na bazie komputera ze standardowym systemem operacyjnym z możliwością współpracy z komputerowym programem aplikacyjnym;

  4) terminale kasowe - kasy bez programu aplikacyjnego, sterowane komputerowym programem aplikacyjnym uruchomionym na komputerze poza stanowiskiem sprzedaży i stanowiące wraz z nim zamknięty system kasowy;

  5) kasy o zastosowaniu specjalnym - kasy, których konstrukcja i program pracy kasy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają dodatkowym kryteriom i warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu.

Rozdział 2

Szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy

§ 5. 1. Kasa musi odpowiadać następującym kryteriom:

  1) zbudowana jest co najmniej z następujących elementów:

   a) modułu fiskalnego kasy i pamięci fiskalnej,

   b) drukarki kasy,

   c) dwóch wyświetlaczy przeznaczonych do odczytu danych o wartości sprzedaży brutto, z których jeden musi zapewniać kupującemu łatwy odczyt wyświetlanej wartości sprzedaży,

   d) zegara wskazującego datę i czas;

  2) posiada pamięć fiskalną wbudowaną w miejscu niedostępnym dla użytkownika kasy, umieszczoną w gnieździe związanym nierozłącznie z obudową, zalanym twardą nieprzezroczystą masą oraz zabezpieczoną w sposób powodujący jego zniszczenie w momencie jego naruszenia;

  3) posiada oprogramowanie identyfikowalne przez wersję programu i sumę kontrolną, które są wyznaczane, weryfikowane, drukowane oraz wyświetlane na wyświetlaczu kasy na żądanie operatora; wyznaczona suma kontrolna musi być porównywana z sumą kontrolną zapisaną w pamięci fiskalnej;

  4) zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające likwidację zapisów zawartych w ewidencjach i pamięci fiskalnej kasy, w szczególności z powodu braku zasilania;

  5) zapewnia rejestrację w pamięci fiskalnej co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych, 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy, 30 zmian stawek podatku;

  6) zapewnia sterowanie lokalne zintegrowane z kasą, umożliwiające co najmniej wydruk raportów fiskalnych dobowych i okresowych bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń;

  7) posiada sygnalizację zapisu każdego z 30 ostatnich, możliwych do wykonania, raportów fiskalnych dobowych;

  8) posiada zasilanie sieciowo-bateryjne, sieciowo-akumulatorowe, bateryjne lub akumulatorowe, które musi zapewnić wydruk minimum 200 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości co najmniej 30 wierszy druku i raportu fiskalnego dobowego, w czasie 48 godzin od momentu zaniku zasilania sieciowego;

  9) zawiera rozwiązania konstrukcyjne i w zakresie oprogramowania uniemożliwiające nieuprawnioną ingerencję w dane przetwarzane i rejestrowane przez kasę, a także zabezpieczające przed utratą lub zmianą tych danych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych;

  10) nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i wykonywać funkcji, które mogą prowadzić do nieprawidłowego wyliczania obrotu i kwot podatku;

  11) obudowa modułu fiskalnego kasy bez programu aplikacyjnego (drukarki fiskalnej) musi być zabezpieczona osobną plombą, zakładaną przez producenta krajowego albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas; przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

2. Program pracy kasy musi być umieszczony we wbudowanej w kasę pamięci umieszczonej w module fiskalnym kasy, zapewniającej niezmienialność danych na poziomie nie mniejszym od liczby zapisów dokonanych w pamięci typu OTP.

3. Wyświetlacz powinien umożliwiać wyświetlenie znaków w liczbie nie mniejszej niż liczba znaków łącznej wartości sprzedaży brutto.

4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, nie dotyczy kas, o których mowa w § 4 pkt 2-5, w których funkcję wyświetlacza dla operatora może spełniać monitor komputera.

5. Kasa zainstalowana w urządzeniach automatycznej sprzedaży towarów i usług powinna posiadać co najmniej jeden wyświetlacz, który ma zapewniać kupującemu odczyt wyświetlanej wartości sprzedaży, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3.

6. Zmiana wskazań zegara przez użytkownika może być dokonana jedynie po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, a przed rozpoczęciem rejestracji kolejnych sprzedaży, i nie może być większa niż o 2 godziny.

7. Kasa musi uniemożliwiać wykonanie raportu fiskalnego dobowego i okresowego oznaczonego datą i czasem wcześniejszymi niż data i czas ostatniego raportu fiskalnego dobowego zarejestrowanego w pamięci fiskalnej.

8. Dostęp do wnętrza kasy musi być zabezpieczony plombą producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas, umieszczoną na obudowie kasy w sposób powodujący, że plomba jest nieusuwalna albo ulega zniszczeniu przy usuwaniu; sposób plombowania oraz zamknięcia obudowy kasy musi uniemożliwiać dostęp do elementów wewnętrznych kasy bez usunięcia plomby.

9. W przypadku umieszczenia plomby, o której mowa w ust. 8, przez uprawnionego serwisanta, plomba ta musi być oznaczona cechą identyfikującą tego serwisanta, nadaną przez producenta krajowego albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas.

§ 6. 1. Kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, poza kryteriami określonymi w § 5, musi także odpowiadać następującym kryteriom:

  1) jest połączona z taksometrem w sposób nierozłączny lub przez system złącza zabezpieczonego przed ingerencją użytkownika kasy lub osób trzecich, zapewniający transmisję danych rejestrowanych przez taksometr do kasy, a odłączenie lub uszkodzenie kasy uniemożliwiające jej działanie musi powodować blokadę działania taksometru najpóźniej po wykonaniu operacji kończących kurs;

  2) posiada zabezpieczenie dostępu do wnętrza kasy uwzględniające określone odrębnymi przepisami wymagania w zakresie nakładania cech zabezpieczających taksometrów;

  3) w przypadku kas wyposażonych we wspólną z taksometrem płytę główną - posiada rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające wykonanie fiskalizacji bez naruszenia cech zabezpieczających taksometru.

2. W przypadku kasy, o której mowa w ust. 1:

  1) funkcje wyświetlacza wartości usługi zaewidencjonowanej przez kasę, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c, może pełnić wyświetlacz zespołu opłat lub zespołu dopłat taksometru;

  2) zamiast zasilania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8, kasa musi posiadać zasilanie z instalacji pojazdu samochodowego oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowo-bateryjne, które powinno zapewniać wydrukowanie minimum 20 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości 20 wierszy druku, w okresie 8 godzin od zaniku zasilania z instalacji pojazdu samochodowego.

3. Producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas umieszcza w książce kasy o zastosowaniu specjalnym zapis o typie taksometru współpracującego z daną kasą.

§ 7. Kasa musi odpowiadać następującym warunkom technicznym:

  1) zawiera w pamięci fiskalnej niezmienialny numer unikatowy kasy;

  2) zapisuje w pamięci fiskalnej co najmniej następujące dane:

   a) informację o dacie i czasie rozpoczęcia oraz zakończenia pracy w trybie fiskalnym,

   b) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),

   c) oznaczenia literowe od "A" do "G" służące użytkownikowi kasy do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:

    - literze "A" jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku,

    - literom od "B" do "G" odpowiadają pozostałe stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku,

   d) wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku, łączną kwotę podatku i łączną wartość sprzedaży brutto,

   e) numery, daty oraz godziny i minuty każdego z wykonanych raportów fiskalnych dobowych, a także liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem oraz liczbę pozycji w raporcie,

   f) numer, datę oraz godzinę i minutę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej oraz informację o rozpoczęciu ewidencji sprzedaży przed zerowaniem i sposobie jego wykonywania,

   g) sumę kontrolną programu pracy kasy wraz z oznaczeniem jego wersji,

   h) liczbę i łączną wartość paragonów anulowanych;

  3) zapewnia wyświetlenie wartości sprzedaży brutto na wyświetlaczu przeznaczonym do odczytu przez klienta;

  4) sporządza równocześnie wydruki oryginałów i kopii paragonów fiskalnych dla każdej sprzedaży, z zastrzeżeniem § 19, wydruki raportów fiskalnych oraz może sporządzać faktury i ich kopie;

  5) zapisuje w pamięci fiskalnej kasy dane, które muszą być zgodne z danymi zapisanymi na wydrukach raportów fiskalnych dobowych;

  6) wszystkie dane zapisywane do pamięci fiskalnej muszą być zapisane w postaci zanegowanej.

§ 8. W kasach, o których mowa w § 4 pkt 2, komunikacja bezprzewodowa między programem aplikacyjnym a kasą musi być dostępna jedynie poprzez elementy konstrukcyjne i programowe zamknięte w obudowie kasy, i dozwolona jest jedynie za pośrednictwem szyfrowanego kanału komunikacyjnego z wykorzystaniem mechanizmów wzajemnej autoryzacji.

§ 9. Wszystkie dokumenty drukowane przez kasę i napisy wyświetlane na wyświetlaczach kasy muszą być w języku polskim.

§ 10. 1. Kasa musi umożliwiać wydruk paragonu fiskalnego zawierającego:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

  3) numer kolejny wydruku;

  4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;

  5) oznaczenie "PARAGON FISKALNY";

  6) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

  7) cenę jednostkową towaru lub usługi;

  8) ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

  9) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;

  10) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;

  11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;

  12) łączną kwotę podatku;

  13) łączną kwotę sprzedaży brutto;

  14) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;

  15) kolejny numer paragonu fiskalnego;

  16) numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

  17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy;

  18) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

2. Kasa musi umożliwiać wydruk informacji zawartych na paragonie fiskalnym w kolejności określonej w ust. 1, z wyjątkiem informacji o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży, a logo fiskalne i numer unikatowy kasy muszą być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.

3. Wysokość znaków alfanumerycznych na paragonie fiskalnym nie może być mniejsza niż 2,50 mm, liczba znaków w linii nie może być mniejsza niż 17, a liczba znaków przeznaczonych na nazwę towaru lub usługi nie może być mniejsza niż 12.

4. Łączna kwota sprzedaży brutto na paragonach fiskalnych, o której mowa w ust. 1 pkt 13, powinna być wyróżniona czcionką wytłuszczoną o wysokości stanowiącej co najmniej 150% wysokości innych znaków, z tym że dla kas z drukarkami igłowymi dopuszczalne jest również zastosowanie czcionki wytłuszczonej o szerokości wynoszącej co najmniej 150% szerokości innych znaków.

5. Szerokość taśmy paragonowej nie może być mniejsza niż 28 mm.

6. Paragon fiskalny musi być czytelny i zawierać wszystkie dane, o których mowa w ust. 1, pozwalające nabywcy na sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji.

§ 11. 1. Kasa musi umożliwiać wydruk raportu fiskalnego dobowego zawierającego co najmniej:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

  3) numer kolejny wydruku;

  4) datę i czas wykonania raportu fiskalnego dobowego;

  5) oznaczenie umieszczone centralnie "RAPORT FISKALNY DOBOWY";

  6) oznaczenie daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym;

  7) kolejny numer raportu fiskalnego dobowego;

  8) określenie literowe od "A" do "G" wraz z przypisanymi stawkami podatku VAT, przy czym literze "A" przyporządkowana jest stawka podstawowa podatku, literom od "B" do "G" powinny być przyporządkowane pozostałe stawki podatku VAT oraz zwolnienie od podatku;

  9) osobno dla paragonów i faktur wartości sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek;

  10) łączną kwotę podatku;

  11) łączną wartość sprzedaży brutto;

  12) liczbę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego oraz kolejne numery wykonanych awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej, daty i czas ich wykonania oraz przy każdym z zerowań oznaczenie literą "Z" - zerowanie zewnętrzne lub literą "W" - zerowanie wewnętrzne oraz symbolem "*" w przypadku rejestrowania sprzedaży pomiędzy wykonaniem poprzedniego raportu fiskalnego dobowego lub awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej a wykonaniem opisywanego zerowania;

  13) oznaczenie "WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ" oraz łączną liczbę zmian dla bazy obejmujących dodanie towaru, usunięcie towaru i zmianę przypisanej do towaru stawki podatkowej;

  14) łączną liczbę paragonów fiskalnych anulowanych;

  15) wartość paragonów fiskalnych anulowanych;

  16) łączną liczbę paragonów fiskalnych;

  17) łączną liczbę faktur;

  18) łączną liczbę pozycji sumowaną od pkt 5 do pkt 17;

  19) opis "WALUTA EWIDENCYJNA" i symbol waluty ewidencyjnej;

  20) dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków sumy narastająco z raportu na raport wartości kwot podatku według stawek z uwzględnieniem zerowania tych kwot i naliczania ponownie po zmianie waluty ewidencyjnej oraz łączną, narastającą wartość sprzedaży brutto;

  21) dla kas z funkcją rozliczania recept refundowanych oznaczenie "ILOŚĆ WYCEN" oraz liczbę wycen wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

  22) dla kas z funkcją rozliczania recept refundowanych oznaczenie "OPŁATA" oraz łączną kwotę brutto zarejestrowanej sprzedaży pomniejszoną o zniżki i refundacje;

  23) numer kasy, w przypadku gdy jest więcej niż jedno stanowisko kasowe;

  24) oznaczenie kasjera;

  25) dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków umieszczony centralnie numer kontrolny wyznaczony na podstawie zawartości tekstowej raportu fiskalnego dobowego;

  26) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;

  27) dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków umieszczony centralnie skrót kryptograficzny, o którym mowa w § 20 pkt 3.

2. Kasa musi umożliwiać wydruk informacji zawartych w raporcie fiskalnym dobowym w kolejności określonej w ust. 1, z wyjątkiem informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 12. W przypadku kas posiadających funkcję oznaczania dokumentów numerem kontrolnym, numer ten na dokumencie fiskalnym musi być umieszczony trwale centralnie w linii bezpośrednio poprzedzającej logo fiskalne.

§ 13. Kasa posiadająca funkcję drukowania faktur musi spełniać dodatkowo następujące warunki:

  1) na fakturze musi być zamieszczony numer kontrolny;

  2) dokonanie wydruku faktury jest rejestrowane w pamięci fiskalnej.

§ 14. 1. Program pracy kasy musi posiadać funkcję:

  1) umożliwiającą użytkownikowi kasy dokonywanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu oraz zaprogramowania tej zmiany z wyprzedzeniem poprzez określenie daty, godziny i minuty zmiany;

  2) zapisania daty, godziny i minuty rozpoczęcia prowadzenia rejestracji sprzedaży w zmienionej walucie w pamięci fiskalnej;

  3) przeliczenia łącznej kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kursu i rozliczeniem należności powinien być przedstawiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem zastosowanych walut, a przeliczenie powinno odbywać się z dokładnością nie mniejszą niż 6 znaków po przecinku i wynik przeliczenia powinien zostać zaokrąglony do 2 znaków po przecinku;

  4) sporządzania raportu opisów stałych stosowanych we wszystkich dokumentach drukowanych przez kasę, w którym należy również umieścić nazwę wersji programu pracy kasy i oznaczenie pamięci z programem pracy kasy;

  5) umieszczania na wszystkich wydrukach, z wyjątkiem raportu fiskalnego okresowego, w tym miesięcznego oraz raportu fiskalnego rozliczeniowego, kolejnego numeru wydruku, który jest numerem niefiskalnym i który nie może być zerowany i ustawiany w trakcie pracy kasy, oraz daty i czasu zakończenia wydruku;

  6) zapewnienia sporządzania pełnych wydruków dokumentów i uniemożliwiania powtarzania druku, z wyjątkiem możliwości powtórzenia jednej linii druku podczas drukowania w sytuacjach awaryjnych;

  7) sporządzania raportów z wykonywanych wszystkich czynności związanych z programowaniem kasy;

  8) sporządzania raportu z przyporządkowania danych o towarach i usługach do stawek podatku;

  9) zwiększania po każdej sprzedaży zakończonej wydrukiem paragonu fiskalnego zawartości rejestrów sprzedaży (totalizerów) o kwoty sprzedaży w odpowiednich stawkach podatku oraz kwot sprzedaży zwolnionej z podatku;

  10) przechowywania danych o obrocie dobowym w poszczególnych stawkach podatku oraz o obrocie zwolnionym z podatku, a także wykonywania wszystkich obliczeń, w tym kwot podatku we wszystkich stawkach, związanych z dokumentami fiskalnymi;

  11) liczenia obrotu i kwot podatku w paragonach i raportach fiskalnych dobowych (suma danych z paragonów za daną dobę) według zasady cen brutto (sumowanie danych brutto z paragonów w poszczególnych stawkach podatku i obrotu zwolnionego);

  12) wykonania raportu fiskalnego dobowego (bez wymuszania programowego tej funkcji), polegającego na zapisie rejestrów sprzedaży dobowej do pamięci fiskalnej, wyzerowaniu rejestrów oraz sporządzeniu na podstawie przesłanych do pamięci fiskalnej wartości sprzedaży dobowej i wydruku raportu fiskalnego dobowego jako jednej i niepodzielnej operacji;

  13) wykonania raportu fiskalnego okresowego polegającego na odczycie danych z pamięci fiskalnej za dany okres i umieszczania ich na wydruku okresowym zgodnym co do zawartości z raportami dobowymi wykonanymi w okresie objętym tym raportem; ustalanie wartości danych w raporcie fiskalnym okresowym następuje przez sumowanie poszczególnych pozycji raportów fiskalnych dobowych; raport fiskalny okresowy nie wymaga sporządzenia kopii;

  14) umożliwiającą usunięcie blokady działania kasy związanej z błędami pamięci operacyjnej kasy jedynie przez funkcję programu dostępną po zdjęciu plomb i otwarciu obudowy kasy lub automatycznie przez wewnętrzny program diagnostyki błędów; zerowanie powinno być zapisane w pamięci fiskalnej komunikatem o treści: "ZEROWANIE RAM" oraz zawierać informacje określone w § 7 pkt 2 lit. f;

  15) umożliwiającą przejście pamięci fiskalnej w stan "tylko do odczytu" w przypadkach jej zapełnienia, stan ten ma zapewnić wykonywanie raportów fiskalnych okresowych i raportu rozliczeniowego; w przypadku uszkodzenia pamięci fiskalnej lub wystąpienia w niej błędu weryfikacji - kasa powinna ulec blokadzie;

  16) umożliwiającą zbiorcze rejestrowanie w raporcie fiskalnym dobowym łącznej wartości wydrukowanych paragonów fiskalnych anulowanych oraz ich liczbę;

  17) weryfikacji wprowadzonych nazw towarów lub usług do bazy towarowej kasy według zasady, że przez nazwę towaru lub usługi rozumie się ciąg znaków alfanumerycznych języka polskiego ze znakami kropki, przecinka i kresek ukośnych ograniczony do znaków dużych; ten sam towar lub usługa mogą wystąpić w bazie tylko raz;

  18) zapisu według stałego formatu cen jednostkowych i wartości sprzedaży (dwa miejsca po przecinku);

  19) blokowania realizacji (rejestracji) transakcji sprzedaży w przypadku stwierdzenia:

   a) wystąpienia w pamięci operacyjnej modułu fiskalnego lub pamięci fiskalnej błędu weryfikacji danych,

   b) zapełnienia rejestrów pamięci fiskalnej oraz pamięci operacyjnej modułu fiskalnego,

   c) odłączenia pamięci fiskalnej od modułu fiskalnego w dowolnym momencie pracy kasy lub dołączenia innej pamięci fiskalnej pomimo wykonania zerowania pamięci operacyjnej,

   d) braku papieru do drukowania paragonów lub ich kopii,

   e) odłączenia którejkolwiek z drukarek kasy,

   f) odłączenia wyświetlacza przeznaczonego dla klienta do odczytu danych o sprzedaży w kasach wyposażonych w to urządzenie;

  20) uniemożliwiającą następujące działania kasy:

   a) rejestrowanie zwrotu towarów lub usług,

   b) dokonywanie sprzedaży lub korekt wartościowych i liczbowych paragonu powodujących w ich wyniku ujemną wartość sprzedaży dla dowolnej stawki podatku i sprzedaży zwolnionej z podatku,

   c) dokonywanie korekt oraz anulowanie paragonu po jego akceptacji,

   d) dokonywanie sprzedaży towarów lub usług, które nie są przyporządkowane do określonych stawek podatkowych aktywnych lub do towarów i usług zwolnionych z podatku,

   e) wykonywanie po dokonaniu sprzedaży, a przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego, zmiany daty i czasu oraz stawek podatku,

   f) wprowadzenie daty wcześniejszej niż ostatnia zarejestrowana w pamięci fiskalnej; wykonywanie po dokonaniu sprzedaży, a przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego, zmiany daty,

   g) zerowanie rejestrów dobowej sprzedaży przy użyciu innych procedur niż zdefiniowanych w programie pracy kasy i związanych z wykonaniem raportu fiskalnego dobowego lub zerowaniem pamięci operacyjnej,

   h) drukowanie w trybie niefiskalnym pracy kasy wydruków fiskalnych,

   i) umieszczenie w pamięci operacyjnej modułu fiskalnego kasy programów nieuwzględnionych w schemacie blokowym działania kasy,

   j) drukowanie dokumentów niezdefiniowanych w programie pracy kasy,

   k) drukowanie w trybie fiskalnym kasy paragonów i raportów fiskalnych lub niefiskalnych o charakterze szkoleniowym,

   l) emisję paragonów przy błędnych stanach pamięci fiskalnej, operacyjnej lub modułu fiskalnego,

   m) zerowanie liczników raportów fiskalnych dobowych, zerowań pamięci operacyjnej oraz zmianę stawek podatku,

   n) wpisywanie numeru unikatowego wymienianej pamięci fiskalnej z klawiatury przez serwisanta w trakcie fiskalizacji kasy,

   o) kasowanie bazy towarowej lub pamięci algorytmu weryfikującego przypisanie stawek podatkowych do nazw towarów lub usług przez użytkownika.

2. Wymaganiu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, podlegają również zmiany nazw towarów i zmiany ich przyporządkowania do wartości stawek podatku oraz usuwania nazw towarów i usług funkcją programowania z klawiatury. Zmiany te mogą być wykonywane wyłącznie przed dokonaniem pierwszej sprzedaży po uprzednim wykonaniu raportu fiskalnego dobowego. Raport z tych czynności musi zawierać zawsze dane przed zmianą i po dokonanej zmianie, każda z danych powinna zawierać nazwę towaru lub usługi i ich przyporządkowanie do stawki podatku lub sprzedaży zwolnionej z podatku, a wykonana liczba zmian musi być ujęta w następnym raporcie fiskalnym dobowym i zaznaczona opisem w raporcie fiskalnym okresowym zawierającym ten raport. W raporcie z tych czynności powinny być ujęte również nowe towary, gdy są one wprowadzane łącznie ze zmianami.

3. Kwoty wykazywane na paragonie i w raporcie fiskalnym dobowym zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

4. Do oznaczania skrótów nazw walut stosuje się oznaczenia skrótów nazw walut stosowane przez Narodowy Bank Polski.

§ 15. 1. Kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami musi odpowiadać również następującym warunkom technicznym:

  1) posiada funkcję umożliwiającą anulowanie paragonu fiskalnego dla rozliczenia kursu, który rozpoczął się postojem nie dłuższym niż 20 minut i zakończył przejechaniem odcinka drogi nie dłuższego niż 500 m albo tylko samym postojem, nie dłuższym niż 20 minut;

  2) w przypadku kasy posiadającej funkcję stosowania upustu procentowego (rabat) lub funkcję stosowania cen umownych indywidualnie negocjowanych, wykorzystanie tych funkcji łącznie z określeniem wysokości rabatu lub ceny jest możliwe wyłącznie w okresie dostępności funkcji umożliwiającej anulowanie paragonu fiskalnego, w trakcie realizowanego kursu;

  3) podczas korzystania z funkcji stosowania upustu procentowego (rabat) w trakcie realizacji kursu na wyświetlaczu kasy lub zespole opłat lub dopłat taksometru, jest dodatkowo wyświetlany wyraz "rabat", natomiast należność uwzględniająca zastosowany rabat jest wykazana na wyświetlaczu najpóźniej po przejściu taksometru w położenie "KASA";

  4) w przypadku przerwania kursu z powodu zaniku zasilania taksometru lub przerwania pomiaru przez taksometr w czasie powyżej 10 sekund, kasa dokonuje wydruku paragonu fiskalnego za wykonaną do tego zdarzenia usługę;

  5) posiada funkcję przekazania do taksometru, po wydrukowaniu paragonu fiskalnego, informacji pozwalającej na przestawienie taksometru w stan umożliwiający realizację następnego kursu.

2. Zaprogramowanie działania kasy umożliwiające korzystanie z funkcji stosowania upustu procentowego (rabat) i funkcji stosowania cen umownych indywidualnie negocjowanych następuje na wniosek użytkownika kasy w punkcie serwisu kas i jest połączone z dokonaniem odpowiedniego wpisu w książce kasy.

§ 16. 1. Kasa, o której mowa w § 15, musi umożliwiać wydruk paragonu fiskalnego zawierający co najmniej:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres zamieszkania lub siedziby podatnika;

  2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

  3) numer kolejny wydruku;

  4) numer rejestracyjny i numer boczny taksówki;

  5) datę wykonania usługi, z określeniem w godzinach i minutach czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu;

  6) oznaczenie "PARAGON FISKALNY";

  7) długość przejechanej drogi w czasie kursu;

  8) jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls;

  9) liczbę impulsów i wartość usługi odnoszące się do poszczególnych taryf;

  10) wartość poszczególnych innych opłat taryfowych;

  11) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;

  12) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;

  13) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;

  14) łączną kwotę podatku;

  15) łączną kwotę sprzedaży brutto;

  16) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;

  17) kolejny numer paragonu fiskalnego;

  18) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy;

  19) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

2. W przypadku taksometrów, które były poddane ocenie zgodności przed wprowadzeniem do obrotu lub użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami, układ i rodzaj danych uwidocznionych na paragonie fiskalnym, o których mowa w ust. 1 pkt 8-10, może być odpowiednio zmieniony w zależności od rozwiązań zastosowanych przy przekazie przez dany typ taksometru informacji o parametrach taryfy lub taryf oraz długości przebytej drogi lub innych jednostek naturalnych zastosowanych do pomiaru usługi.

3. W przypadku kasy wyposażonej również w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych, paragon fiskalny oprócz danych wymienionych w ust. 1, związanych z wyceną kursu według wskazań taksometru, zawiera także:

  1) cenę uzgodnioną do zapłaty i kwotę podatku podlegające ewidencji w pamięci fiskalnej kasy;

  2) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą nabywcy usługi oraz jego adres;

  3) miejsce rozpoczęcia i zakończenia kursu, z tym że w przypadku gdy kurs skończył się w miejscu jego rozpoczęcia należy podać nazwę głównych miejscowości objętych trasą kursu.

§ 17. 1. W przypadku gdy ze szczególnymi formami obrotu, sprzedaży określonych towarów, świadczeniem określonych usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danej dziedzinie obrotu jest związana konieczność wprowadzenia szczególnych dostosowań o charakterze konstrukcyjnym, funkcjonalnym lub programowym, kasa o zastosowaniu specjalnym musi odpowiadać kryteriom i warunkom technicznym równoważnym dla tej dziedziny zastosowań z określonymi w § 5, § 7, § 10, § 14, § 18 i § 19, a potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, powinno potwierdzać ich spełnienie dla określonego rodzaju zastosowań.

2. W kasach zainstalowanych w urządzeniach automatycznej sprzedaży towarów i usług dopuszczalne jest dokonywanie wydruku kopii paragonu fiskalnego i raportu fiskalnego dobowego i zapisu na informatycznym nośniku danych kopii paragonu fiskalnego i raportu fiskalnego dobowego bez konieczności wydruku oryginału.

3. Kasy zainstalowane w urządzeniach automatycznej sprzedaży towarów i usług mogą nie wyświetlać informacji o wartości sprzedaży pod warunkiem, że informacja ta jest zawarta na towarze lub wskazuje je urządzenie automatycznej sprzedaży.

4. Kasy, które rozliczają więcej niż jedną transakcję w jednym czasie, w szczególności kasy stosowane w restauracjach, muszą zamknąć wszystkie rozpoczęte w ciągu danej doby transakcje przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego.

5. Kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego mogą posiadać jeden wyświetlacz dla operatora i kupującego oraz muszą posiadać funkcję rejestracji i naliczania dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych, a także funkcję sporządzania dobowych i miesięcznych raportów dopłat do biletów ulgowych.

6. Kasy, o których mowa w ust. 5, zasilane z instalacji pojazdu samochodowego spełniają wymagania określone w § 6 ust. 2 pkt 2.

§ 18. Kasa, o której mowa w § 17 ust. 5, musi umożliwiać wydruk paragonu fiskalnego zawierającego co najmniej:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

  3) numer kolejny wydruku;

  4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;

  5) oznaczenie "PARAGON FISKALNY";

  6) oznaczenie "BILET" lub "OPŁATA DODATKOWA";

  7) rodzaj biletu;

  8) tytuł ulgi w przypadku biletu ulgowego;

  9) numer kursu;

  10) nazwę przystanku początkowego i końcowego lub zakres ważności, lub okres ważności biletu;

  11) cenę jednostkową usługi;

  12) wartość ulgi w przypadku biletu ulgowego;

  13) liczbę i wartość sumaryczną sprzedaży danej usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

  14) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;

  15) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku, po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;

  16) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;

  17) łączną kwotę podatku;

  18) łączną kwotę sprzedaży brutto;

  19) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;

  20) kolejny numer paragonu fiskalnego;

  21) imię i nazwisko posiadacza biletu w przypadku biletów okresowych imiennych;

  22) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

§ 19. 1. Kasa z elektronicznym zapisem kopii, oprócz kryteriów i warunków technicznych określonych dla kas, musi dodatkowo odpowiadać następującym kryteriom i warunkom technicznym:

  1) zawiera w swej konstrukcji układ umożliwiający zapis elektronicznych kopii dokumentów na informatycznym nośniku danych;

  2) posiada drukarkę z jednym traktem papieru;

  3) działa wyłącznie w trybie zapisu elektronicznego kopii wydruków, z zastrzeżeniem, że w przypadku drukowania faktur, kasa drukuje również kopie tych faktur;

  4) zapisuje w pamięci podręcznej kopie wszystkich wydruków, z zastrzeżeniem pkt 3 i 6;

  5) w przypadku niemożliwości zapisu danych na informatycznym nośniku danych, kasa po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i niepodjęciu przekazania zawartości pamięci podręcznej na informatyczne nośniki danych - w przypadku dalszego prowadzenia rejestracji sprzedaży, sygnalizuje ten stan na wyświetlaczu operatora lub przy użyciu specjalnej diody w sposób ciągły;

  6) raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne oraz raporty fiskalne rozliczeniowe nie są zapisywane w pamięci podręcznej;

  7) zapisywanie kopii wydruków do pamięci podręcznej odbywa się w momencie zakończenia wydruku poszczególnych wierszy oryginału dokumentu fiskalnego lub wydruku niefiskalnego, a przed przystąpieniem do następnej operacji kasowej;

  8) pamięć podręczna kopii wydruków zapewnia również w sytuacjach awaryjnych kasy zachowanie jej niezmienionej zawartości, a dane w niej zawarte podlegają kontroli poprawności poprzez wyznaczanie i sprawdzenie sum kontrolnych;

  9) kasowanie zawartości pamięci podręcznej kopii wydruków następuje wyłącznie po poprawnym wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i zapisie danych na informatycznym nośniku danych;

  10) program pracy kasy zapewnia rezerwę pamięci podręcznej umożliwiającą wykonanie raportu fiskalnego dobowego;

  11) informatyczne nośniki danych nie mogą być przyłączane do kasy, tak aby były objęte zabezpieczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 8, i nie są uznawane za części składowe kasy.

2. Dokument fiskalny, z wyjątkiem raportu fiskalnego okresowego, w tym miesięcznego oraz rozliczeniowego, drukowany przez kasę z elektronicznym zapisem kopii zawiera numer kontrolny.

3. Raport fiskalny dobowy w kasie z elektronicznym zapisem kopii zawiera również pozycje, w których sumuje się narastająco z raportu na raport wartości dotyczące łącznych kwot podatku i wartości sprzedaży brutto, oddzielnie dla każdej waluty, i w całości jest on zapisywany w pamięci fiskalnej kasy.

4. Producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas w książce kasy określa szczegółowe parametry techniczne informatycznych nośników danych współpracujących z kasą.

§ 20. Program pracy kasy realizujący funkcję elektronicznego zapisu kopii na informatycznych nośnikach danych musi odpowiadać następującym warunkom technicznym:

  1) transmisja danych pomiędzy kasą a umieszczonym poza obudową kasy systemem wykonywania kopii na informatycznych nośnikach danych następuje w postaci zaszyfrowanej i z autoryzacją danych;

  2) poprawność działania systemu elektronicznego zapisu kopii na informatycznych nośnikach danych nadzoruje w sposób bezpośredni program, który umożliwia poprawne przekazywanie danych do systemu elektronicznego zapisu kopii i kasowanie danych zawartych w pamięci podręcznej kopii wydruków kasy;

  3) po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego oraz zapisaniu go do pamięci fiskalnej kasy i pamięci podręcznej, program wyznacza funkcję skrótu kryptograficznego realizowaną niesymetrycznym algorytmem zgodnym z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999, z całości zapisów tekstowych zawartych w pamięci podręcznej łącznie z raportem fiskalnym dobowym;

  4) skrót, o którym mowa w pkt 3, zapisywany jest w rekordzie ostatniego raportu fiskalnego dobowego w pamięci fiskalnej;

  5) bezpośrednio po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego program wywołuje transmisję wszystkich danych z pamięci podręcznej na informatyczny nośnik danych;

  6) w rekordach raportu fiskalnego dobowego zapisywanych w pamięci fiskalnej kasy należy umieszczać dodatkowe informacje, o których mowa w pkt 12 i 17; pozytywny wynik porównywania wyznaczonego skrótu zapisanego w rejestrze raportu fiskalnego dobowego kasy z odpowiednimi informacjami określonymi na informatycznych nośnikach danych umożliwia skasowanie zawartości pamięci podręcznej kopii wydruków, przy czym skrót ten opatrzony specjalnym kluczem zostaje przekazany do dopisania na informatycznym nośniku danych w rejestrze odpowiedniego raportu fiskalnego dobowego;

  7) dane zapisywane w pamięci fiskalnej kasy przez program są dostępne do odczytu tylko przez ten program;

  8) dane zawarte w rekordach, o których mowa w pkt 6, są użyte przez program do porównania z danymi dosłanymi do kasy przez zewnętrzne programy współpracujące, o których mowa w pkt 19 lit. b;

  9) każdy informatyczny nośnik danych jest zaopatrzony w zapisaną programem etykietę, która zawiera co najmniej bieżący numer nośnika, zakres czasowy zawartych w nim dokumentów oraz numer unikatowy kasy, której kopie wydruków są na nim zapisane;

  10) na jednym informatycznym nośniku danych mogą być zapisane kopie wydruków z jednej kasy;

  11) jeżeli jest to możliwe do przeprowadzenia, wykonanie pierwszego raportu fiskalnego dobowego związanego z fiskalizacją kasy rozpoczyna zapisy na informatycznym nośniku danych;

  12) proces dopisywania kolejnych kopii wydruków na informatycznych nośnikach danych wymaga każdorazowo sprawdzenia jego oryginalnej zawartości danych od początku zainicjowania informatycznego nośnika danych każdorazowo poprzez porównanie z odpowiednimi danymi zawartymi w pamięci fiskalnej kasy; czynność ta jest wykonana przed dopisaniem następnych danych, a wynik ponownie wykonanego sprawdzenia całego informatycznego nośnika danych jest dopisany w ewidencji raportu fiskalnego dobowego zawartego w pamięci fiskalnej kasy;

  13) z zapisanych danych na informatycznym nośniku danych związanych z ostatnim przekazem z kasy należy wyznaczyć funkcję skrótu realizowaną tym samym algorytmem, który został zaimplementowany w kasie; skrót ten należy odesłać do kasy dla porównania przez program w kasie z odpowiednimi zapisami w kasie i po tych operacjach przekazać go z powrotem ze specjalnym kluczem celem zapisania na informatycznym nośniku danych;

  14) przed dopisaniem kopii wydruków od ostatniego raportu fiskalnego dobowego na informatyczny nośnik danych, program dokonuje oszacowania wolnego miejsca na zapis danych zaistniałych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego; jeżeli miejsca jest wystarczająco dużo, można przystąpić do realizacji zapisu, jeżeli nie, informatyczny nośnik danych powinien zostać zamknięty całkowicie;

  15) etykieta całkowicie zamkniętego informatycznego nośnika danych jest zapisywana w pamięci fiskalnej kasy w rekordzie ostatnio zapisanego raportu fiskalnego dobowego i z tym raportem jest drukowana w odpowiednich raportach fiskalnych okresowych;

  16) całkowite zamykanie informatycznego nośnika danych z zapisanymi kopiami dokumentów jest realizowane przez program, który również powinien zapewnić przedstawianie historii zapisanych dokumentów z danej kasy, z tym że historia ta jest przedstawiana przez zapisywanie danych z poprzednich zamkniętych informatycznych nośników danych, takich jak: numer unikatowy kasy, zakres numerów raportów fiskalnych dobowych i okresy, w których zostały one zaewidencjonowane, obroty w tych okresach oraz etykiety informatycznych nośników danych, na których dane te się znajdowały, aby móc na podstawie tej informacji ustalić, w którym informatycznym nośniku danych są określone informacje;

  17) dla całkowicie zamkniętego informatycznego nośnika danych archiwizującego kopie dokumentów należy wyznaczyć funkcję skrótu niesymetrycznym algorytmem kryptograficznym zgodnym z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999, z zapisu obejmującego wszystkie raporty fiskalne dobowe; skrót ten zostaje dopisany do rekordu ostatniego raportu fiskalnego dobowego zawartego w pamięci fiskalnej kasy i odesłany z powrotem ze specjalnym kluczem z kasy celem zapisania w archiwizowanej kopii;

  18) niezależnie od wymienionych w pkt 1-17 wymogów algorytmy związane z zapisaniem kopii wydruków na informatycznych nośnikach danych powinny rozwiązywać w sposób jednoznaczny kwestie dotyczące zabezpieczeń przed utratą danych w ramach wszystkich sytuacji konfliktowych i awaryjnych, jakie mogą się pojawić w związku z działaniem programu;

  19) specjalna część programu również zapewnia na całkowicie zamkniętym informatycznym nośniku danych:

   a) odczytywanie kopii wydruków i ich drukowanie w systemach, w których są zapisywane lub w innych systemach określonych w karcie kasy; niezależnie od tego powinna być również zapewniona możliwość wykonania wydruku przez kasę lub dowolną kasę tego samego typu, z której pochodziły zapisywane kopie, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 21,

   b) wykonywanie czynności sprawdzających zapisanych kopii wydruków na informatycznych nośnikach danych, w szczególności związanych z zastosowanymi zabezpieczeniami, z udziałem kasy, z której były prowadzone zapisy lub dowolnej kasy tego samego typu,

   c) realizację funkcji sortujących umożliwiających co najmniej na podstawie określonych zapisów kopii wydruków, w tym raportów fiskalnych dobowych, tworzenie raportów okresowych za okres żądany przez kontrolującego, wyszukiwanie sprzedaży według zadanych parametrów, takich jak: data, występowanie sprzedaży w zadanym zakresie dat, wyszukiwanie wskazanych stawek podatku przy sprzedażach, wyszukiwanie określonych nazw towarów; program ten powinien też zapewnić wykrywanie zmian już uprzednio zapisanych kopii wydruków oraz wskazywanie etykiet informatycznych nośników danych, które w historii zapisywania kopii wydruków zawierają żądane dane; w programie nie powinny być dostępne dla użytkownika kasy żadne procedury edytowania tekstu.

§ 21. Program pracy kasy może nie zawierać niektórych elementów odpowiedzialnych za elektroniczny zapis kopii, związanych z realizacją wymogów określonych w § 20 pkt 11-19, jeżeli:

  1) producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas będzie wprowadzał do obrotu kasy wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniach zewnętrznych służących do zapisu kopii;

  2) w książce kasy producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas określi rodzaje urządzeń, które przy wykorzystaniu programu wymienionego w pkt 1 mogą współpracować z kasą przy zapisie kopii, lub określi szczegółowe parametry techniczne, które muszą spełniać te urządzenia oraz informatyczne nośniki danych, na których będą zapisywane kopie tych dokumentów.

Rozdział 3

Sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi i warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu

§ 22. 1. Pamięć fiskalna oznaczana jest numerem unikatowym wprowadzonym do niej wyłącznie podczas procesu produkcyjnego.

2. Numer unikatowy składa się, z zastrzeżeniem § 32 ust. 3 i 4, z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 10 cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają rok kalendarzowy, w którym przydzielane są numery unikatowe, dwie kolejne oznaczają kolejny numer wydanego dla danego typu kasy potwierdzenia o spełnieniu przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, a po nich następuje sześć kolejnych cyfr od 0 do 9.

3. Numery unikatowe są przydzielane wyłącznie dla kas posiadających potwierdzenie o spełnieniu przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

4. Przydzielenie numerów unikatowych dla danego typu kasy następuje na podstawie wniosku producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas, zawierającego:

  1) określenie typu kasy, którego wniosek dotyczy, oraz określenie celu wykorzystania wnioskowanych numerów unikatowych;

  2) numer i datę potwierdzenia o spełnieniu przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, wydanego dla kasy objętej wnioskiem;

  3) określenie liczby numerów unikatowych, które powinny być przydzielone;

  4) wskazanie ostatnio nadanego prefiksu dla danego typu kasy, w przypadku kolejnego wniosku o przydzielenie numerów unikatowych dla tego typu kasy.

§ 23. 1. Do każdej kasy wprowadzanej do obrotu producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas dołącza:

  1) instrukcję obsługi kasy;

  2) książkę kasy, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) kartę kasy, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) deklarację, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) program do odczytu pamięci fiskalnej;

  6) program archiwizujący - w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii.

2. Instrukcja obsługi kasy zawiera co najmniej informacje dotyczące obsługi kasy, procedur jej programowania, opis kodów błędów obsługiwanych przez kasę, w szczególności opis kodów błędów oznaczających niemożność odczytu pamięci fiskalnej, warunków znamionowych użytkowania, warunków przechowywania oraz określenia typu materiałów używanych do sporządzania wydruków i sposobu przechowywania wydruków dla zapewnienia ich czytelności.

Rozdział 4

Wniosek o wydanie potwierdzenia o spełnieniu przez kasy funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy, oraz okres, na który jest wydawane potwierdzenie

§ 24. 1. W celu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas składa wniosek zawierający:

  1) nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres;

  2) nazwę i adres producenta zagranicznego kasy oraz odpis z rejestru lub ewidencji prowadzonych w państwie, w którym znajduje się jego siedziba, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku i upoważnienie producenta zagranicznego kasy dla podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas do wprowadzania jej na terytorium kraju do obrotu;

  3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

  4) dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy, o ile są stosowane;

  5) opis konstrukcji, schematy ideowe i montażowe kasy;

  6) schemat blokowy budowy kasy;

  7) mapę pamięci fiskalnej kasy;

  8) program pracy kasy w wersji źródłowej;

  9) program archiwizujący na nośniku danych tego samego typu, na którym będzie udostępniony podatnikowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi jego autoryzację;

  10) wykaz elementów elektronicznych kasy wraz z opisem ich przeznaczenia, w tym podzespołów realizujących funkcje pamięci operacyjnej, pamięci podręcznej kopii wydruków, pamięci fiskalnej, zegara czasu oraz zastosowanych w budowie kasy mikrokontrolerów;

  11) zdjęcie kasy w formacie A4;

  12) opcje konstrukcyjne kasy;

  13) instrukcje obsługi i programowania;

  14) instrukcję serwisową;

  15) protokoły komunikacyjne wszystkich interfejsów zewnętrznych kasy i interfejsów wewnętrznych pomiędzy modułem fiskalnym a pamięcią fiskalną, wyświetlaczami, drukarkami, klawiaturą i systemem zapisywania kopii elektronicznych, a także schematy przewodów połączeniowych;

  16) wykaz wszystkich części składowych kasy lub systemu kasowego oraz schemat systemu;

  17) szczegółowy opis sposobu zabezpieczeń pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej, wraz z niezbędnymi algorytmami, schematami i kodami oprogramowania dodatkowego w formie umożliwiającej weryfikację wymagań dotyczących niezmienności danych w tych pamięciach;

  18) wykaz urządzeń dodatkowych, z którymi kasa może współdziałać;

  19) wypełnioną kartę kasy;

  20) wzór książki kasy przeznaczonej dla danego typu kasy, w której zamieszcza się stałe zapisy o:

   a) typie taksometru współpracującego z kasą,

   b) rodzajach urządzeń, które przy wykorzystaniu programu określonego w § 21 pkt 1 mogą współpracować z kasą przy zapisie kopii, lub szczegółowych parametrach technicznych, które muszą spełniać te urządzenia oraz informatyczne nośniki danych, na których będą zapisywane kopie dokumentów fiskalnych;

  21) wykaz wszystkich sytuacji awaryjnych kasy i sposoby ich usuwania: automatycznie, przez serwisanta kas, przez użytkownika kasy i nieusuwalne, oraz sposoby zabezpieczenia podzespołów kasy przed dostępem osób nieuprawnionych;

  22) oświadczenie wnioskodawcy, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która otrzymała potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, i spełnia wszystkie wymogi określone rozporządzeniem, oraz oświadczenie o rodzaju pamięci zastosowanych do pamięci fiskalnej kasy oraz zapisu programu pracy kasy;

  23) wzory wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę z opisem sposobu wywołania ich drukowania;

  24) opis technologii zapisywania numeru unikatowego kasy i umieszczenia pamięci fiskalnej kasy w gnieździe podczas produkcji kasy oraz technologię wymiany modułu fiskalnego kasy i pamięci fiskalnej kasy;

  25) w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym współdziałających z taksometrami przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami:

   a) wykaz taksometrów współpracujących z kasą,

   b) oświadczenie wnioskodawcy o poprawnej współpracy kasy z taksometrem w warunkach znamionowych użytkowania taksometrów, w tym również deklarowanych przez producenta krajowego, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a,

   c) kopię decyzji zatwierdzenia typu taksometru lub kopię certyfikatu badania typu WE albo certyfikatu projektu WE, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a;

  26) schemat blokowy programu pracy kasy;

  27) algorytmy i udokumentowane kody źródłowe programów pracy kasy odpowiedzialne za realizację funkcji i bezpieczeństwo danych rejestrowanych w kasie w zakresie:

   a) fiskalizacji kasy,

   b) zapisu i odczytu danych w pamięci fiskalnej kasy,

   c) zapisywania kopii danych na informatycznych nośnikach danych,

   d) transmisji danych przez zewnętrzne protokoły komunikacyjne kasy (parser instrukcji),

   e) wykrywania, sygnalizacji i obsługi dopełniania się wewnętrznych pamięci kasy,

   f) transmisji danych do sterowników wyświetlaczy i drukarki kasy,

   g) definicji opisów umieszczanych na wydrukach,

   h) procedury obsługi błędów, w szczególności związanych z weryfikacją poprawności danych w pamięci fiskalnej, podręcznej kopii wydruków i pamięci operacyjnej,

   i) zabezpieczeń programowych modułów pamięci fiskalnej oraz pamięci programu pracy kasy,

   j) innych elementów niezbędnych do oceny spełnienia warunków, które muszą spełniać kasy;

  28) sumy kontrolne programów kasy;

  29) informację o wystawieniu dla kasy deklaracji zgodności lub oznakowaniu CE, określonych w odrębnych przepisach;

  30) podpis osoby lub osób reprezentujących wnioskodawcę.

2. W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym współdziałających z taksometrami przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, składany jest wniosek o wykonanie przez Główny Urząd Miar ekspertyzy w zakresie możliwości współpracy taksometru z kasą, której dotyczy wniosek.

§ 25. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, dołącza się:

  1) co najmniej dwa egzemplarze kasy, przy czym jeden stanowiący wzorzec kasy pozostaje w Głównym Urzędzie Miar do czasu upływu ważności potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

  2) pamięć fiskalną zabezpieczoną w sposób określony w § 5 ust. 1 pkt 2;

  3) dodatkowe pamięci fiskalne, w tym:

   a) jedną zawierającą 32 wolne rekordy przeznaczone do zapisu raportów fiskalnych dobowych,

   b) jedną zawierającą zapisy dotyczące 195 zerowań pamięci operacyjnej, o numerze unikatowym takim samym jak pamięci wymienione w lit. e,

   c) jedną zawierającą zapisy dotyczące 25 zmian stawek podatku, o numerze unikatowym takim samym jak pamięci wymienione w lit. e,

   d) trzy czyste, w tym dwie z takimi samymi numerami unikatowymi i jedną z innym numerem unikatowym,

   e) cztery o takim samym testowym numerze unikatowym i trzy o innym testowym numerze unikatowym zawierające 10 takich samych raportów fiskalnych dobowych,

   f) w przypadku kas z kopią elektroniczną - sparowane z określonymi w lit. a-e pamięciami fiskalnymi nośniki kopii elektronicznych;

  4) program do odczytu pamięci fiskalnej;

  5) program umożliwiający programowanie bazy towarowej z komputera zewnętrznego.

2. Do wniosku dołącza się opisy działania wszystkich urządzeń dołączonych do kasy.

§ 26. 1. W celu wykonania badań kasy producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas udostępnia wszystkie urządzenia przeznaczone do współpracy z kasą.

2. W przypadku kas współpracujących z taksometrem do wniosku dołącza się lub dostarcza na badania kasy egzemplarz taksometru współdziałającego z kasą oraz urządzenie umożliwiające symulację pracy taksometru.

§ 27. Wniosek oraz dołączone do niego dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim albo powinny być dołączone ich tłumaczenia na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§ 28. Potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydaje się na okres 4 lat. Po upływie tego okresu może ono być wydane na następne okresy po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami oraz przeprowadzeniu wszystkich badań testowych.

§ 29. Po uzyskaniu potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wszelkie zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne oraz programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają każdorazowo ponownego złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami i uzyskania pozytywnego wyniku z wszystkich przeprowadzonych badań testowych kasy oraz uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy.

Rozdział 5

Zakres badań kas oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu

§ 30. Spełnianie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych przez kasy stwierdza się na podstawie wyników badań, których zakres obejmuje sprawdzenie:

  1) zgodności wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, z egzemplarzem wzorcowym kasy;

  2) konstrukcji kasy, w tym:

   a) budowy kasy,

   b) sposobu zabezpieczeń kasy przed dostępem i możliwością ingerencji w jej konstrukcję,

   c) kompletności konstrukcji kasy, montażu wymaganych podzespołów i elementów konstrukcji;

  3) bezpieczeństwa danych i oprogramowania, w tym:

   a) transmisji danych między kasą a komputerem współpracującym z kasą,

   b) rejestracji danych w pamięci podręcznej i pamięci fiskalnej kasy,

   c) realizacji funkcji kryptograficznych mających na celu zapewnienie integralności danych,

   d) bezpieczeństwa danych zapisywanych w pamięci podręcznej kopii wydruków, pamięci fiskalnej i na informatycznych nośnikach danych,

   e) poprawności działania kasy w przypadku wystąpienia typowych sytuacji awaryjnych, w tym:

    - zaniku połączeń między głównymi podzespołami kasy, w tym w szczególności pomiędzy modułem fiskalnym i pamięcią fiskalną,

    - uszkodzenia jednego z podzespołów kasy, w tym w szczególności układu zasilania, drukarki lub wyświetlacza,

    - uszkodzenia pamięci na informatycznym nośniku danych,

    - nieprawidłowej pracy zegara czasu rzeczywistego,

    - innych sytuacji awaryjnych związanych z przechowywaniem danych w pamięciach kasy, w tym szczególnie podczas zaników zasilania;

  4) funkcji kasy, w celu sprawdzenia:

   a) poprawności działania funkcji obsługi sprzedaży i raportowania kasy,

   b) poprawności naliczania należnego podatku,

   c) formatu i zawartości wydruków fiskalnych,

   d) poprawności działania systemu zapisywania elektronicznych kopii wydruków dla kas z elektronicznym zapisem kopii dokumentów;

  5) oprogramowania kasy, w celu sprawdzenia:

   a) implementacji algorytmów oprogramowania kasy,

   b) implementacji protokołów komunikacyjnych modułu fiskalnego i kasy,

   c) struktury modułów oprogramowania, zgodności działania algorytmów z dokumentacją kasy,

   d) analizy ścieżek przetwarzania danych fiskalnych,

   e) poprawności implementacji funkcji związanych z realizacją zadań fiskalnych.

§ 31. Sprawozdanie z badań, o którym mowa w art. 111 ust. 6e ustawy, zawiera:

  1) dane identyfikujące:

   a) producenta krajowego albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas oraz, jeśli ma to zastosowanie, ich upoważnionego przedstawiciela,

   b) typ kasy,

   c) wykonawcę badania;

  2) wyniki badań;

  3) stwierdzenie, czy kasa spełnia funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, a w przypadku ich niespełniania - wykaz niezgodności wraz z ich opisem;

  4) informację o dacie i czasie trwania badań;

  5) pieczątkę imienną i podpis wykonawcy badań.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 32. 1. Potwierdzenia wydane dla kas na podstawie dotychczasowych przepisów są ważne do dnia określonego w potwierdzeniu, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte.

2. Kasy wyposażone w funkcję stałą wydruku na paragonie fiskalnym przy danych dotyczących wartości, oznaczenia waluty w złotych, w tym przy zastosowaniu skrótów "zł" lub "PLN", mogą być stosowane nie dłużej niż do momentu, do którego zgodnie z odrębnymi przepisami złoty będzie uznawany jako prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy którego zastosowaniu jest prowadzona ewidencja.

3. Numer unikatowy dla kas posiadających potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, składa się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 8 cyfr.

4. Numer unikatowy dla kas posiadających potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych, wydane przed 2000 r., składa się z dwuliterowego prefiksu oraz ciągu 8 cyfr.

§ 33. W przypadku gdy kasa spełniająca wymagania w zakresie warunków i kryteriów technicznych stwierdzone w:

  1) decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. nr 212, poz. 1338, z 2010 r. nr 252, poz. 1694 oraz z 2011 r. nr 140, poz. 818),

  2) potwierdzeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanym po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. nr 64, poz. 332), na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1

- została nabyta przez użytkownika w okresie obowiązywania tej decyzji lub potwierdzenia, może być nadal stosowana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewnia prawidłowość rozliczeń podatku.

§ 34. W sprawach o wydanie potwierdzeń stwierdzających spełnienie funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteriów i warunków technicznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 35. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

____________________________
1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 21.12.2012 r., pod numerem 2012/0720/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.06.1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. nr 212, poz. 1338, z 2010 r. nr 252, poz. 1694 oraz z 2011 r. nr 140, poz. 818).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16.09.2013 r.

Załącznik nr 1

Wzór logo fiskalnego

Wzór logo fiskalnego
Załącznik nr 2

Wzór książki kasy

Wzór książki kasy

Wzór książki kasy

Wzór książki kasy

Wzór książki kasy

Wzór książki kasy

Wzór książki kasy

Wzór książki kasy

Wzór książki kasy
Załącznik nr 3

Wzór karty kasy

Wzór karty kasy
Załącznik nr 4

Wzór deklaracji producenta dołączany do każdego egzemplarza kasy deklarujący jej identyczność techniczną, funkcjonalną i programową z kasą wzorcową poddaną badaniom

Wzór deklaracji producenta dołączany do każdego egzemplarza kasy deklarujący jej identyczność techniczną, funkcjonalną i programową z kasą wzorcową poddaną badaniom
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60