Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Przedsiębiorstwa państwowe »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1981 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Finansów

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1982 r. nr 1, poz. 5
Dz. U. z 1988 r. nr 10, poz. 74
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
1988.04.19 - bieżąca
 uwzględniający ww. zmiany

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. nr 24, poz. 122) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. nr 24, poz. 123) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. nr 24, poz. 122), zwanej dalej "ustawą o przedsiębiorstwach", oraz przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. nr 24, poz. 123), zwanej dalej "ustawą o samorządzie", stosuje się do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie nie unormowanym odmiennie w niniejszym rozporządzeniu.

§ 2. 1. Przedsiębiorstwo państwowe podległe Ministrowi Finansów, zwane dalej "przedsiębiorstwem", tworzy Minister Finansów.

2. W skład zespołu przygotowawczego mającego na celu zbadanie i ocenę potrzeby oraz warunków utworzenia przedsiębiorstwa wchodzą przedstawiciele Ministra Finansów, banku i terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.

3. Minister Finansów może powołać do składu zespołu przygotowawczego również inne osoby niż określone w ust. 2.

§ 3. (skreślony)

§ 4. 1. Projekt statutu przedsiębiorstwa opracowuje dyrektor przedsiębiorstwa po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

2. Statut przedsiębiorstwa po akceptacji ogólnego zebrania pracowników zatwierdza Minister Finansów.

§ 5. 1. Łączenie i podział przedsiębiorstwa zarządza Minister Finansów za zgodą rady pracowniczej.

2. Likwidację przedsiębiorstwa zarządza Minister Finansów za zgodą rady pracowniczej.

3. Przepisy § 2 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że w skład zespołu przygotowawczego, o którym mowa w § 2 ust. 2, wchodzą również przedstawiciele związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie.

4. Przepisu art. 26 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się.

§ 6. 1. Dyrektora przedsiębiorstwa powołuje i odwołuje Minister Finansów po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej przedsiębiorstwa.

2. (skreślony)

3. Przepisów art. 34-36 i art. 56 ust. 3 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się.

§ 7. Dyrektor przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny przed Ministrem Finansów i załogą za prawidłowe kierowanie przedsiębiorstwem i uzyskiwanie przez nie dobrych wyników ekonomicznych.

§ 8. Na podjęcie przez przedsiębiorstwo działalności w dziedzinie nie przewidzianej w akcie o jego utworzeniu wymagana jest zgoda Ministra Finansów.

§ 9. Minister Finansów może nałożyć na przedsiębiorstwo zadania nie przewidziane w planie rocznym. W takich wypadkach Minister Finansów jest obowiązany zapewnić przedsiębiorstwu środki niezbędne do ich wykonania.

§ 10. 1. Wniesienie przez dyrektora przedsiębiorstwa lub radę pracowniczą sprzeciwu wobec decyzji podjętej przez Ministra Finansów nie wstrzymuje jej wykonania.

2. W razie podtrzymania decyzji przez Ministra Finansów dyrektorowi przedsiębiorstwa oraz radzie pracowniczej przysługuje prawo zwrócenia się w terminie 7 dni do komisji mediacyjnej o rozstrzygnięcie sporu. Orzeczenie komisji jest ostateczne.

3. Komisję mediacyjną powołuje Minister Finansów w uzgodnieniu z radą pracowniczą przedsiębiorstwa.

§ 11. 1. W razie doznania szkody, spowodowanej wykonaniem decyzji Ministra Finansów, przedsiębiorstwo może żądać odszkodowania.

2. Spory wynikłe na tle przepisu ust. 1 rozstrzyga komisja mediacyjna, o której mowa w § 10 ust. 2.

§ 12. (skreślony)

§ 13. 1. Ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza mają prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa.

2. W przedsiębiorstwach jednozakładowych, posiadających na terenie kraju jednostki nie będące zakładami w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie, ogólne zebranie pracowników odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Skład ogólnego zebrania określa statut samorządu w taki sposób, aby każda jednostka była reprezentowana przez co najmniej jednego pracownika.

§ 14. 1. Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy:

  1) uchwalanie i zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zadań określonych przez Ministra Finansów,

  2) przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu,

  3) wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do zrzeszenia przedsiębiorstw,

  4) podejmowanie uchwał w sprawie zakładowego budownictwa mieszkaniowego i socjalnego,

  5) podejmowanie uchwał w sprawie zasad wykorzystania funduszów tworzonych z wygospodarowanego dochodu pozostającego do dyspozycji przedsiębiorstwa,

  6) wyrażanie zgody na zbywanie zbędnych przedsiębiorstwu maszyn i urządzeń oraz na dokonywanie darowizny,

  7) przystępowanie przedsiębiorstwa w charakterze członka zbiorowego do organizacji społecznych,

  8) uchwalanie, na wniosek dyrektora, regulaminu pracy przedsiębiorstwa,

  9) podejmowanie uchwał w sprawie klubów techniki i racjonalizacji,

  10) wybieranie swego przedstawiciela do rady zrzeszenia przedsiębiorstw.

2. W wypadkach określonych w art. 40 ustawy o samorządzie radzie pracowniczej przysługuje prawo odwołania się w terminie 7 dni od decyzji dyrektora przedsiębiorstwa do Ministra Finansów. Przepis § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 15. Załoga może wypowiedzieć się w formie referendum w sprawach określonych w § 14 ust. 1 pkt 3, 4 i 8. W innych wypadkach przepisów art. 2 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie nie stosuje się.

§ 16. W wypadkach, o których mowa w art. 44 i 46 ustawy o samorządzie, rada pracownicza przedsiębiorstwa lub dyrektor przedsiębiorstwa mogą w terminie 14 dni zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do komisji mediacyjnej, o której mowa w § 10 ust. 2.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*).

_____________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21.01.1982 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60