Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Obrót towarowy i usługowy z zagranicą »  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.05.2004 ...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.05.2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r. nr 131, poz. 1405
Dz. U. z 2005 r. nr 24, poz. 199
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2005.02.10 - bieżąca
 uwzględniający ww. zmiany

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją, sposób rejestrowania tych towarów, a także organy, którym te informacje są przekazywane.

§ 2. 1. Organy celne rejestrują fakt dokonania obrotu z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz przekazują informacje o tym obrocie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie obowiązku rejestrowania obrotu towarami z zagranicą, informację o tym obrocie.

3. W zakresie towarów rolno-spożywczych, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, informacja, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana również do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

4. Informacja, o której mowa w ust. 2 i 3, powinna zawierać następujące dane:

  1) numer i datę Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD);

  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, na rzecz którego jest dokonywane dopuszczenie do obrotu albo wywóz, bądź numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT;

  3) numer identyfikatora statystycznego (REGON) podmiotu, na rzecz którego jest dokonywane dopuszczenie do obrotu albo wywóz, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą, bądź inny numer identyfikacyjny używany wobec właściwych organów kraju siedziby;

  4) nazwę i adres podmiotu (imię, nazwisko i adres w przypadku osoby fizycznej), na rzecz którego jest dokonywane dopuszczenie do obrotu albo wywóz;

  5) kod CN i nazwę towaru;

  6) ilość przywożonego/wywożonego towaru, w jednostkach określonych dla danego towaru we Wspólnej Taryfie Celnej;

  7) wartość celną przywożonego towaru lub wartość wywożonego towaru;

  8) kraj pochodzenia/przeznaczenia towaru;

  9) kraj wysyłki/eksportu;

  10) kod procedury celnej.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi rejestr towarów objętych automatyczną rejestracją, na podstawie danych, o których mowa w § 2 ust. 4, z tym że w zakresie towarów rolno-spożywczych rejestr taki prowadzi także minister właściwy do spraw rynków rolnych.

2. Rejestr jest prowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych lub w formie książkowej.

3. Rejestr może być prowadzony z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych pod warunkiem, że:

  1) program komputerowy zapewnia wgląd do treści dokonywanych zapisów i przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem oraz uniemożliwia usuwanie dokonywanych zapisów, a także pozwala na dokonywanie zapisów w sposób chronologiczny;

  2) sposób prowadzenia rejestru z zastosowaniem takiego systemu umożliwia sporządzanie wydruków za każdy dzień;

  3) osoba prowadząca rejestr przechowuje jego kopię zapisaną na nośnikach informacji lub w formie wydruku.

4. Rejestr prowadzony w formie książkowej powinien mieć zszyte i ponumerowane karty dzienne.

5. Rejestr należy prowadzić z zachowaniem kolejności pozycji. Karty rejestru należy numerować kolejno, rozpoczynając od numeru jeden.

6. Każda pozycja w rejestrze prowadzonym w formie książkowej, po dokonaniu wpisów, powinna zostać podkreślona poziomą linią. Dokonane poprawki powinny umożliwiać odczytanie poprawionego lub skreślonego zapisu. Dokonanie zmian potwierdza się podpisem osoby prowadzącej rejestr.

§ 4. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów (Dz. U. nr 101, poz. 1041).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.**)

________________
*) Dane dotyczące ogłoszenia wymienionych rozporządzeń, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

**) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9.06.2004 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60