Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Nieruchomości »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.06.2005 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.06.2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2005 r. nr 131, poz. 1092

Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 i nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości, zwanej dalej "taksacją", w tym:

  1) zakres informacji niezbędnych przy przeprowadzaniu taksacji;

  2) cechy nieruchomości wpływające na wartość katastralną;

  3) źródła danych o nieruchomościach dla potrzeb taksacji;

  4) sposób ustalania wartości katastralnych;

  5) sposób zakończenia taksacji;

  6) sposób i terminy przeprowadzania kontroli taksacji;

  7) rodzaje i wzory dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu taksacji oraz sposób ich sporządzania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

  2) jednostce taksacyjnej - należy przez to rozumieć:

   a) w odniesieniu do gruntu - działkę gruntu lub jej część o przeznaczeniu odmiennym od działek sąsiednich lub pozostałej części działki, ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub o innym sposobie użytkowania danej części działki w przypadku braku tego planu,

   b) w odniesieniu do części składowych gruntu - budynek, lokal w budynku wielolokalowym lub inne urządzenie trwale z gruntem związane.

§ 3. Zakres informacji niezbędnych przy przeprowadzeniu taksacji obejmuje w szczególności:

  1) określenie osób, o których mowa w art. 170 ust. 4 ustawy, uczestniczących w procedurach związanych z przeprowadzeniem taksacji;

  2) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości;

  3) przeznaczenie nieruchomości ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

  4) sposób użytkowania nieruchomości;

  5) rodzaje części składowych gruntu.

§ 4. 1. Nieruchomości reprezentatywne wybiera się z uwzględnieniem charakterystycznych cech dla danego rodzaju nieruchomości w danej strefie, o której mowa w art. 166 ust. 1 ustawy, zwanej dalej "strefą taksacyjną".

2. Wartość nieruchomości w procesie taksacji ustala się z uwzględnieniem charakterystycznych cech nieruchomości wpływających na ich wartość katastralną.

§ 5. Do celów taksacji wyodrębnia się dwa rodzaje gruntów:

  1) grunty zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę, a także grunty przeznaczone na inne cele niż rolne i leśne;

  2) grunty rolne i leśne.

§ 6. 1. Do charakterystycznych cech gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, a także gruntów przeznaczonych na inne cele niż rolne i leśne, wpływających na wartość katastralną zalicza się:

  1) położenie;

  2) przeznaczenie ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu sposób użytkowania;

  3) stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej;

  4) stan zagospodarowania;

  5) klasę gleboznawczą gruntu, jeżeli została określona w katastrze nieruchomości.

2. Do charakterystycznych cech gruntów rolnych i leśnych wpływających na wartość katastralną zalicza się:

  1) położenie;

  2) rodzaj użytku gruntowego;

  3) stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej służące produkcji rolnej lub leśnej;

  4) klasę gleboznawczą gruntu.

3. Do charakterystycznych cech budynków wpływających na wartość katastralną zalicza się:

  1) położenie;

  2) rodzaj budynku;

  3) sposób użytkowania;

  4) wyposażenie w instalacje wewnętrzne;

  5) dane techniczne w rozumieniu przepisów o katastrze nieruchomości;

  6) stopień zużycia.

4. Do charakterystycznych cech lokali wpływających na wartość katastralną zalicza się:

  1) położenie w budynku;

  2) rodzaj lokalu;

  3) sposób użytkowania;

  4) wyposażenie w instalacje wewnętrzne;

  5) stopień zużycia.

5. Do charakterystycznych cech gruntów, budynków i lokali, o których mowa w ust. 1-4, można także zaliczać inne cechy, jeżeli są one charakterystyczne dla danej strefy taksacyjnej.

§ 7. 1. Podstawowymi źródłami danych o nieruchomościach dla potrzeb taksacji są:

  1) kataster nieruchomości;

  2) księgi wieczyste;

  3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

  4) dane o cenach transakcyjnych, czynszach i dochodach z nieruchomości;

  5) mapa zasadnicza;

  6) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu;

  7) dokumenty i informacje, o których mowa w art. 171 ust. 1 ustawy;

  8) informacje uzyskane od organów administracji publicznej, w tym od organów podatkowych, a także agencji, którym Skarb Państwa powierzył w drodze ustaw wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz;

  9) ustalenia dokonane podczas oględzin w terenie.

2. Dodatkowymi źródłami danych o nieruchomościach dla potrzeb taksacji mogą być w szczególności:

  1) wyniki inwentaryzacji;

  2) oświadczenia składane przez osoby, o których mowa w art. 170 ust. 4 ustawy;

  3) rejestry pozwoleń na budowę i dokumentacje budowlane;

  4) dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 8. Mapy taksacyjne i tabele taksacyjne sporządza się odrębnie dla każdej gminy w granicach obrębów, o których mowa w przepisach o katastrze nieruchomości.

§ 9. 1. Przed przystąpieniem do sporządzenia map taksacyjnych i tabel taksacyjnych należy dokonać analizy danych, o których mowa w § 7.

2. Granice stref taksacyjnych ustala się na podstawie analiz, o których mowa w ust. 1.

§ 10. 1. Na mapie taksacyjnej sporządzanej na mapie katastralnej (ewidencyjnej) dla każdej strefy taksacyjnej podaje się granice tej strefy, jej identyfikator, wartość 1 m2 powierzchni gruntu nieruchomości reprezentatywnych oraz cechy tych nieruchomości.

2. Integralną częścią mapy taksacyjnej jest wykaz stref taksacyjnych.

3. Wykaz stref taksacyjnych zawiera:

  1) identyfikator strefy taksacyjnej;

  2) identyfikator działki gruntu według katastru nieruchomości;

  3) rodzaj gruntu;

  4) wartość 1 m2 powierzchni gruntu nieruchomości reprezentatywnej;

  5) cechy nieruchomości reprezentatywnej;

  6) współczynniki korygujące różnice między cechami nieruchomości reprezentatywnej a cechami innych nieruchomości w danej strefie taksacyjnej;

  7) jednostkowe wartości katastralne poszczególnych działek gruntu.

4. Wzór wykazu stref taksacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Podstawą sporządzenia tabeli taksacyjnej są wykazy jednostek taksacyjnych o jednakowych wartościach powierzchni 1 m2 części składowych gruntu, określonych na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych.

2. W każdej strefie taksacyjnej dla każdej grupy części składowych gruntu sporządza się tabelę taksacyjną.

3. Tabela taksacyjna zawiera następujące dane:

  1) identyfikator strefy taksacyjnej;

  2) identyfikator działki gruntu według katastru nieruchomości;

  3) rodzaj części składowych gruntu;

  4) wartość 1 m2 części składowych nieruchomości reprezentatywnej;

  5) cechy nieruchomości reprezentatywnej;

  6) współczynniki korygujące różnice między cechami nieruchomości reprezentatywnej a cechami innych nieruchomości w danej strefie taksacyjnej;

  7) jednostkowe wartości katastralne części składowych gruntu.

4. Wzór tabeli taksacyjnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 12. Wielkości współczynników korygujących, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 6 oraz w § 11 ust. 3 pkt 6, ustala się przy zastosowaniu metod analizy statystycznej.

§ 13. Wartość katastralna nieruchomości składa się z:

  1) wartości jednostki taksacyjnej, jeżeli jednostkę tę stanowi cała nieruchomość;

  2) sumy wartości jednostek taksacyjnych, jeżeli każda z tych jednostek stanowi tylko część nieruchomości lub jeżeli stanowią one poszczególne części składowe gruntu.

§ 14. Po ustaleniu wartości katastralnych nieruchomości, wpisaniu do katastru nieruchomości oraz nadaniu im mocy danych urzędowych na podstawie art. 170 ustawy, organ przeprowadzający taksację składa wniosek do wojewody o ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym obwieszczenia o zakończeniu taksacji.

§ 15. 1. W okresie pięciu lat od zakończenia taksacji lub poprzedniej kontroli taksacji dokonuje się kontroli wartości katastralnych wszystkich nieruchomości, dla których tę wartość ustalono.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje coroczną kontrolę wartości katastralnych co najmniej 20% powierzchni nieruchomości na kolejno wybranych obszarach w granicach każdej gminy. Sprawdzenie aktualności wartości katastralnych wpisanych w katastrze nieruchomości następuje przez porównanie z cenami uzyskiwanymi w obrocie nieruchomościami oraz wartościami nieruchomości zawartymi w wyciągach z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru nieruchomości.

3. Przy kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się metody analizy statystycznej.

4. Wyniki kontroli taksacji przekazuje się do dnia 31 marca każdego roku właściwym terytorialnie gminom.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18.07.2005 r.

Załącznik nr 1

Wykaz stref taksacyjnych

WZÓR

Wykaz stref taksacyjnych

Województwo: ..................................

Powiat: ..............................................

Gmina: ..............................................

Obręb: ...............................................

I. Opis reprezentatywnej nieruchomości gruntowej

Rodzaj gruntu: .................................................................

Identyfikator strefy taksacyjnej

Identyfikator działki

Wartość 1 m2 nieruchomości reprezentatywnej

Cechy nieruchomości reprezentatywnej

Współczynniki korygujące

1

2

3

4

5

       

k1

 
 

k2

 
 

k3

 
 

...

 
 

kn

 

II. Jednostkowe wartości katastralne działek gruntu

Rodzaj gruntu: .................................................................

Identyfikator strefy taksacyjnej

Identyfikator działki

Wartość 1 m2 nieruchomości reprezentatywnej

Współczynniki korygujące

Wartość katastralna w złotych

  k1  

  k2  

  ...  

  kn  

               
               
               

Data sporządzenia ...............................       Sporządził .............................................

Załącznik nr 2

Tabela taksacyjna
WZÓR

Tabela taksacyjna

Województwo: ..................................

Powiat: ..............................................

Gmina: ..............................................

Obręb: ...............................................

I. Opis części składowych nieruchomości reprezentatywnej

Części składowe gruntu: ..............................................................

Identyfikator strefy taksacyjnej

Identyfikator działki

Wartość 1 m2 nieruchomości reprezentatywnej

Cechy nieruchomości reprezentatywnej

Współczynniki korygujące

1

2

3

4

5

       

k1

 
 

k2

 
 

k3

 
 

...

 
 

kn

 

II. Jednostkowe wartości katastralne części składowych gruntu

Części składowe gruntu: ...............................................................

Identyfikator strefy taksacyjnej

Identyfikator działki

Wartość 1 m2 nieruchomości reprezentatywnej

Współczynniki korygujące

Wartość katastralna w złotych

  k1  

  k2  

  ...  

  kn  

               
               
               

Data sporządzenia ................................        Sporządził ................................................

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60