Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji ...

Ustawa z dnia 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy1)

 Dz. U. z 2018 r. poz. 647
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Wyświetl późniejsze wersje
Dział I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady funkcjonowania:

  1) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  2) Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy.

Dział II

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 2. 1. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej "CEIDG", prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Zadaniem CEIDG jest:

  1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

  2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;

  3) udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;

  4) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;

  5) udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Art. 3. 1. Przekazywanie danych i informacji do CEIDG oraz przekazywanie danych i informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub za pośrednictwem innego, zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego, w szczególności za pośrednictwem systemu Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 51 ust. 1.

2. Wniosek o wpis do CEIDG przekazywany jest do CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki przechowuje i przetwarza dane oraz informacje związane z realizacją zadań wynikających z ustawy, w szczególności w związku z przyjmowaniem żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4 oraz w rozdziale 6.

Art. 4. Przepisów działu II nie stosuje się do działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

Rozdział 2

Wpis do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych

Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.02.09
zmieniony przez
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
2024.10.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. 1. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:

  1) imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL;

  2) dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa;

  3) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

  4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

  5) informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;

  6) adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

  7) inne niż wymienione w pkt 6 dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;

  8) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

2. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne:

  1) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;

  3) dane innego niż wymieniony w pkt 7, 8 i 11 przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane;

  4) data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;

  5) data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;

  6) informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;

  7) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna;

  8) informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka;

  9) informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;

  10) informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;

  11) informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu lub umorzeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy;

  12) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;

  13) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;

  14) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;

  15) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

  16) informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG.

3. Dane przedstawiciela ustawowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 7, 8 oraz 11, obejmują jego imię i nazwisko oraz odpowiednio dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada.

Istniejące wersje czasowe art. 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.01.01
zmieniony przez
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. 1. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis do CEIDG jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis, z wyjątkiem art. 10 ust. 5 i 6.

2. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie przedsiębiorcy albo zmiana wpisu.

3. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

  1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

  2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

  3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

4. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:

  1) w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:

   a) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,

   b) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,

   c) zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b,

   d) zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa w lit. a i b;

  2) zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług;

  3) żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania;

  4) żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

  5) żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;

  6) żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

5. Zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650), dokonuje się wyłącznie w sposób wskazany w przepisach tej ustawy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG przekazuje dane do sporządzenia zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, wymagane przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), inne niż te, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastosowanie mają terminy, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 650).

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 3-6, zastosowanie mają terminy, o których mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 i 2175 oraz z 2018 r. poz. 650).

9. Dołączone do wniosku o wpis żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany, o których mowa w ust. 4, stają się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG.

Istniejące wersje czasowe art. 6a
2024.10.01
dodany przez

Art. 6a

Art. 7. 1. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenia o:

  1) podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z zakazów, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15, wydanym wobec osoby, której wpis dotyczy;

  2) posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.09.11
zmieniony przez
2019.03.04
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG został złożony z wykorzystaniem formularza elektronicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2, system teleinformatyczny CEIDG przesyła na wskazany w nim adres poczty elektronicznej urzędowe poświadczenie odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

2. Wniosek o wpis do CEIDG może być sporządzony w postaci papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, o którym mowa w art. 3 ust. 2, a następnie:

  1) złożony w wybranym urzędzie gminy albo

  2) wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650) na adres wybranego urzędu gminy.

3. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje on upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

4. Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

5. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonują upoważnieni pracownicy, organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska tych osób, a także niezwłocznie informować o cofnięciu upoważnień dla tych osób.

6. Wniosek oraz dokumentacja z nim związana, a także żądania, zgłoszenia, wnioski oraz zmiany, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wnioski, o których mowa w art. 39 ust. 2, podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dnia ich złożenia. Archiwizacji dokonują odpowiednio minister właściwy do spraw gospodarki i organ gminy. Przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.

7. Przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną przez organ gminy wniosków o wpis do CEIDG, żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wniosków, o których mowa w art. 39 ust. 2, a także ich archiwizacja dokonywana przez organ gminy, o której mowa w ust. 6, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

8. Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składanym w sposób, o którym mowa w ust. 2, przedstawiają oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w tych przepisach, albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię. W przypadku wniosku o wpis do CEIDG składanego przez te osoby w sposób, o którym mowa w ust. 1, dokument ten dołączają w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Art. 9. Minister właściwy do spraw gospodarki może żądać od organu gminy udostępnienia dokumentów związanych z wnioskami o wpis do CEIDG złożonymi w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2.

Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.09.11
zmieniony przez
2019.03.04
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. 1. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli wniosek jest poprawny.

2. Wnioskiem niepoprawnym jest wniosek:

  1) niezawierający danych podlegających wpisowi zgodnie z art. 5 lub

  2) zawierający dane podlegające wpisowi zgodnie z art. 5, niezgodne z przepisami prawa, lub

  3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

  4) złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, lub

  5) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub

  6) wraz z którym nie złożono oświadczeń, o których mowa w art. 7, lub

  7) niepodpisany, lub

  8) złożony przez osobę nieuprawnioną, w tym osobę zagraniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie posiada prawa wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych.

3. Dane zgłaszane we wniosku o zmianę wpisu obejmują dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-4, oraz dane podlegające zmianie.

4. W zakresie danych niepodlegających wpisowi do CEIDG przepisy ust. 2 pkt 1, 2 i 7, ust. 3 i ust. 5-9 oraz art. 8 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio do żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4.

5. Jeżeli wniosek złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku.

6. Jeżeli wniosek złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2, jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Przepis art. 36 stosuje się odpowiednio.

7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo jest podpisany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czasu jego złożenia.

8. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, jest opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

9. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2, jest opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Art. 11. CEIDG korzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w formie elektronicznej w zakresie danych objętych wnioskiem o wpis do CEIDG, w szczególności w celu weryfikacji danych wpisanych do CEIDG.

Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
2024.10.01
dodany przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. 1. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) do:

  1) Głównego Urzędu Statystycznego,

  2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

2. CEIDG przekazuje odpowiednie dane, niepodlegające wpisowi do CEIDG, zawarte w żądaniach, zgłoszeniach, wnioskach i zmianach, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, niezwłocznie po ich złożeniu, do właściwych organów wskazanych w ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego.

3. Dane i informacje przekazywane z CEIDG drogą elektroniczną do Głównego Urzędu Statystycznego zawierają pełny zakres informacji niezbędnych do dokonania wpisu w rejestrze REGON.

Art. 13. Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

Art. 14. 1. W przypadku dokonania wpisu do CEIDG osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8-10 oraz art. 12 i art. 13, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 8 oraz art. 10 ust. 2 pkt 3-6.

3. Dane zgłaszane we wniosku, o którym mowa w ust. 1, obejmują dane wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1-4.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, wpis do CEIDG nie jest udostępniany.

Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

  1) zmianę wpisu w CEIDG:

   a) w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem danych w zakresie numeru PESEL, pkt 2, 5-8, lub

   b) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, 3-5 i 16

  - powstałą po dniu jego dokonania;

  2) jego wykreślenie z CEIDG - w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12;

  3) zmianę danych zawartych w żądaniach, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2, niepodlegających wpisowi do CEIDG, w terminach określonych odrębnymi przepisami.

2. Do wniosku o zmianę wpisu przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-10, art. 12 i art. 13, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 8 oraz art. 10 ust. 2 pkt 5.

3. Do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy art. 8-10 oraz art. 13, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 8 oraz art. 10 ust. 2 pkt 3, 4 i 6.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej w przypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej.

Art. 16. 1. Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.

2. Domniemywa się, że działalność gospodarcza jest wykonywana przez przedsiębiorcę nieprzerwanie, jeżeli w jednym z wpisów przedsiębiorcy datą zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej jest dzień poprzedzający datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazaną w kolejnym wpisie tego przedsiębiorcy do CEIDG.

Art. 17. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6, podlegają wpisowi.

Rozdział 3

Wpis do CEIDG informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

Art. 18. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG, który spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może złożyć wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. 1. CEIDG dopisuje do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, chyba że przedsiębiorca złoży wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wskazujący inny dzień.

2. Jeżeli wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, nie określa daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, wpis w CEIDG informacji o tym wznowieniu następuje na wniosek przedsiębiorcy.

3. Do czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).

4. CEIDG przekazuje drogą elektroniczną informację o podjętej czynności niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dopisania w CEIDG informacji, o której mowa w ust. 1, do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organów, o których mowa w art. 44 ust. 3.

Art. 20. 1. Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu. Przepisy art. 8-10, art. 12 oraz art. 13 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 8 oraz art. 10 ust. 2 pkt 3-6.

2. Wniosek o zmianę wpisu w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiera dane wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1-4.

Rozdział 4

Informacje dopisywane do CEIDG z urzędu

Istniejące wersje czasowe art. 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21. 1. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w zakresie numeru PESEL, pkt 3 i 4 oraz w ust. 2 pkt 2 i 7-15, oraz zmiany tych danych i informacji.

2. Zmianie z urzędu podlegają również dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w zakresie imienia i nazwiska przedsiębiorcy, jeżeli dane te zostały zmienione w rejestrze PESEL, a także dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, jeżeli dane te zostały zmienione w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku jest możliwe.

Istniejące wersje czasowe art. 21a
2024.10.01
dodany przez

Art. 21a

Istniejące wersje czasowe art. 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.01.01
zmieniony przez
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22. CEIDG przekazuje drogą elektroniczną nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji i danych wpisanych do CEIDG na podstawie art. 21, oraz zmiany tych danych i informacji, oraz informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1, do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organów, o których mowa w art. 44 ust. 3.

Istniejące wersje czasowe art. 22a
2024.10.01
dodany przez

Art. 22a

Istniejące wersje czasowe art. 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.02.09
zmieniony przez
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 7-11, sąd zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za pośrednictwem innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia:

  1) uprawomocnienia się orzeczenia, którego skutkiem jest ograniczenie lub utrata zdolności do czynności prawnych;

  2) uprawomocnienia się postanowienia o ustanowieniu kurateli lub opieki;

  3) uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;

  4) uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;

  5) uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu lub postanowienia skutkującego wygaśnięciem układu;

  6) wydania postanowienia o:

   a) ogłoszeniu upadłości,

   b) otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;

  7) uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego;

  8) uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo odmowie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Art. 24. Informację, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15, sąd upadłościowy, Krajowy Rejestr Karny albo właściwy organ zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, po uzyskaniu informacji o uprawomocnieniu się orzeczenia o zakazie:

  1) prowadzenia działalności gospodarczej;

  2) wykonywania określonego zawodu;

  3) prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

Istniejące wersje czasowe art. 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 26. 1. Krajowy Rejestr Karny zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego uzyskane informacje o wykonaniu albo darowaniu środka karnego oraz o uchyleniu środka zabezpieczającego, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15, zgłoszonych do CEIDG, a także informacje o usunięciu z Krajowego Rejestru Karnego danych wynikających z orzeczenia zawierającego środek karny albo środek zabezpieczający, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15, zgłoszonym do CEIDG.

2. Krajowy Rejestr Karny zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za pośrednictwem innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego informacje o zastosowaniu art. 14a oraz art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 398 i 431) do orzeczenia zawierającego zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15, zgłoszony do CEIDG.

Istniejące wersje czasowe art. 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
dodany przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 27. Sąd upadłościowy zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego informację o wstrzymaniu wykonania, uchyleniu lub zmianie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Istniejące wersje czasowe art. 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 28. Formularz, o którym mowa w art. 25-27, zawiera pola do wpisania informacji wynikających z orzeczeń, o których mowa w art. 25-27, w zakresie obejmującym:

  1) daty uprawomocnienia orzeczeń o zakazach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15;

  2) okresy, na jakie orzeczono zakazy, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15;

  3) informacje o wydaniu orzeczeń o zmianie terminu zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15;

  4) informacje o wstrzymaniu wykonalności orzeczeń o zakazach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15;

  5) informacje o uchyleniu zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15.

Rozdział 5

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG i sprostowanie wpisu w CEIDG

Istniejące wersje czasowe art. 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2019.01.01
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 29. 1. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:

  1) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;

  2) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  3) gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.

2. Organy administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki na potrzeby postępowań prowadzonych w oparciu o przesłanki, o których mowa w ust. 1, w art. 32 ust. 1-4 oraz art. 34 ust. 1, korzysta z danych zawartych w rejestrze PESEL, w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników oraz w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. 1. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

  1) zgłoszenia do CEIDG informacji o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

  2) wprowadzenia do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

2. Do czynności, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Istniejące wersje czasowe art. 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31. Informacje o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1, CEIDG przekazuje do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organów, o których mowa w art. 44 ust. 3, drogą elektroniczną, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

Art. 32. 1. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o tym, że wpis do CEIDG zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany w tym wpisie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, której adres wskazano zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6, minister właściwy do spraw gospodarki, z urzędu lub na wniosek osoby przedstawiającej dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

4. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie przedstawi dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

5. Na wniosek osoby, która przedstawiła dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, po dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 4, albo wykreślenia na wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2, lub po dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 2, dane te nie są publikowane w CEIDG.

6. Na wniosek osoby, która przedstawiła dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości w okresie, w którym dane adresowe tej nieruchomości wskazane były we wpisie przedsiębiorcy, a następnie zostały zmienione przez osobę uprawnioną w innym trybie niż wynikający z ust. 2, dane te mogą być niepublikowane w CEIDG.

7. Rozstrzygnięcie w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw gospodarki podejmuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 33. Wykreślenie z CEIDG przedsiębiorcy nie oznacza usunięcia danych z CEIDG.

Art. 34. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze postanowienia, prostuje wpis w CEIDG, jeżeli:

  1) zawiera oczywiste błędy lub

  2) jest niezgodny z treścią wniosku przedsiębiorcy, lub

  3) jest niezgodny ze stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych.

2. Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny informuje CEIDG o stwierdzonych niezgodnościach w zakresie danych i informacji zawartych w CEIDG z danymi i informacjami wynikającymi z jego rejestru publicznego.

3. W przypadku gdy wpis do CEIDG jest niezgodny z treścią złożonego wniosku o wpis do CEIDG, przekształconego przez organ gminy w trybie art. 8 ust. 4, organ gminy niezwłocznie ponownie przekształca ten wniosek z wyjątkiem danych dopisanych z urzędu.

Art. 35. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organów, o których mowa w art. 44 ust. 3.

Istniejące wersje czasowe art. 35a
2024.10.01
dodany przez

Art. 35a

Istniejące wersje czasowe art. 36
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
2024.10.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki doręcza pisma przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG wyłącznie na adres do doręczeń wpisany do CEIDG.

2. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie dokona zmiany wpisu do CEIDG w przypadku zmiany adresu do doręczeń, doręczenie pisma na dotychczasowy adres ma skutek prawny.

3. Wezwanie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2, obejmujące swoją treścią żądanie dokonania zmiany wpisu do CEIDG w zakresie wskazanego w CEIDG adresu do doręczeń, doręcza się na adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli został wpisany do CEIDG.

Art. 37. 1. Jeżeli wpis do CEIDG przedsiębiorcy wykreślonego z tej ewidencji zawiera oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych, zmian tego wpisu mogą dokonywać:

  1) minister właściwy do spraw gospodarki, w przypadku wykreślenia tego przedsiębiorcy na podstawie art. 29 ust. 1, art. 30 oraz art. 32 ust. 3 i 4;

  2) organ, który z urzędu wpisuje informacje, o których mowa w art. 21, w odniesieniu do wpisanych przez niego danych.

2. Jeżeli wpis przedsiębiorcy wykreślonego z CEIDG zawiera niezgodności z treścią wniosku o wpis do CEIDG przekształconego przez organ gminy w trybie art. 8 ust. 4, organ gminy ponownie przekształca ten wniosek.

Rozdział 6

Zasady publikowania w CEIDG informacji o pełnomocnikach i prokurentach

Istniejące wersje czasowe art. 38
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 38. 1. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może opublikować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informację o swoim pełnomocniku lub prokurencie.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

  1) imię i nazwisko pełnomocnika lub prokurenta;

  2) numer PESEL pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada;

  3) datę urodzenia pełnomocnika lub prokurenta, o ile nie posiada numeru PESEL ani numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

  4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada;

  5) informację o obywatelstwie pełnomocnika lub prokurenta;

  6) adres do doręczeń pełnomocnika lub prokurenta;

  7) dane kontaktowe pełnomocnika lub prokurenta, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały podane;

  8) zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury;

  9) datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury.

3. W przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera firmę pełnomocnika, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, adres siedziby oraz dane, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 6-9.

4. Publikacja danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, następuje za zgodą pełnomocnika lub prokurenta, wyrażoną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego.

Istniejące wersje czasowe art. 39
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.02.09
zmieniony przez
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 39. 1. Publikacja informacji, o których mowa w art. 38, oraz ich zmiana następują na wniosek składany w sposób określony w art. 8 ust. 1.

2. Publikacja informacji, o których mowa w art. 38, w zakresie pełnomocnictwa do dokonywania wpisów w CEIDG oraz ich zmiana mogą nastąpić także na wniosek składany w sposób określony w art. 8 ust. 2. Przepisy art. 8 ust. 3-5 oraz art. 9 stosuje się odpowiednio.

3. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie.

4. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji o prokurencie jest równoznaczne w skutkach z ustanowieniem prokury.

5. Wraz z wnioskiem o opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji, o których mowa w art. 38, przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurent przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

7. Zakończenie publikacji informacji, o których mowa w art. 38, następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta, składany w sposób określony w art. 8 ust. 1.

8. Zakończenie publikacji informacji, o których mowa w art. 38, oznacza ich usunięcie z systemu teleinformatycznego CEIDG.

Art. 40. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2, jest poprawny, gdy zawiera wszystkie informacje określone w art. 38 oraz jest podpisany.

2. Do wniosku, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1 i 5-9 oraz art. 13.

Art. 41. 1. W zakresie, w jakim umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu przedsiębiorcy zostało opublikowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG, do wykazania przed organami administracji publicznej upoważnienia do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy nie stosuje się przepisu art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej z urzędu potwierdza w CEIDG upoważnienie pełnomocnika lub prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy.

Art. 42. Przepisów art. 38-40 nie stosuje się w sprawach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 i 650).

Rozdział 7

Udostępnianie danych przez CEIDG

Istniejące wersje czasowe art. 43
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 43. 1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych kontaktowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7, w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG.

2. Dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnieniu zgodnie z ust. 1, CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu.

3. W przypadku gdy we wpisie do CEIDG podano numer telefonu w ramach danych kontaktowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7, CEIDG może przesyłać określone informacje zawarte we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG oraz udostępniane przez CEIDG na wskazany numer telefonu za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej. Informacje te mogą dotyczyć w szczególności:

  1) daty upływu okresu zawieszenia, jeżeli został przez przedsiębiorcę wskazany;

  2) wpisania informacji o zakazie prowadzenia działalności;

  3) sprostowania wpisu w CEIDG przedsiębiorcy;

  4) wpisania informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;

  5) udostępnienia w CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji lub zezwolenia;

  6) udostępnienia w CEIDG informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

Istniejące wersje czasowe art. 44
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.01.01
zmieniony przez
2020.10.01
zmieniony przez
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 44. 1. CEIDG udostępnia informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach dotyczące:

  1) uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z koncesji;

  2) uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z licencji;

  3) uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwolenia;

  4) wpisu do rejestru działalności regulowanej, zakazu wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz wykreślenia z rejestru.

2. W celu weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 1, CEIDG korzysta z danych udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650). CEIDG umożliwia wgląd do tych danych.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu ich otrzymania. Przepisy art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

4. Domniemywa się, że dane i informacje, o których mowa w ust. 1, udostępniane przez CEIDG są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym właściwy organ, o którym mowa w ust. 3.

5. Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu terytorialnego i gospodarczego, o których mowa w ust. 3, należy do zadań z zakresu administracji rządowej.

Art. 45. 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

2. Dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG.

3. System teleinformatyczny CEIDG umożliwia:

  1) udostępnianie danych i informacji;

  2) potwierdzanie danych osobowych przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, po uprzednim zawarciu z ministrem właściwym do spraw gospodarki umowy określającej co najmniej zakres potwierdzanych danych i warunki techniczne ich potwierdzania.

Istniejące wersje czasowe art. 46
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.10.01
zmieniony przez
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 46. 1. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG.

2. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG i mogą je uzyskać jedynie przedsiębiorcy, których te dane dotyczą, lub osoby uprawnione.

3. Przedsiębiorca może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki o potwierdzenie wydruku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, celem poświadczenia przez apostille.

4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, nie podlega opłacie skarbowej.

5. Do zaświadczeń o wpisie do CEIDG nie stosuje się przepisów działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

6. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Istniejące wersje czasowe art. 47
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2021.12.08
zmieniony przez
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 47. 1. Dane i informacje zgromadzone w CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych.

2. Do ponownego wykorzystywania danych CEIDG udostępnionych zgodnie z ust. 1 stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60).

Istniejące wersje czasowe art. 48
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2021.12.08
zmieniony przez
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 48. 1. CEIDG udostępnia zgromadzone dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, art. 38 i art. 44 ust. 1, organom państwowym w celu realizacji ich ustawowych zadań.

2. Dane CEIDG są udostępniane nieodpłatnie organom państwowym, w celu realizacji ich ustawowych zadań, w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych.

3. Do ponownego wykorzystywania danych CEIDG, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Istniejące wersje czasowe art. 49
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 49. 1. Dane zgromadzone w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG usunięciu podlegają dane wpisane do CEIDG przed dniem tego wykreślenia.

3. Po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1, usunięciu podlegają dane osoby, której wniosek ten dotyczył.

4. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15, usuwa się z CEIDG po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 26 i art. 27, a także po upływie okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszony do CEIDG przez sąd upadłościowy zgodnie z art. 25 pkt 1.

Istniejące wersje czasowe art. 50
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2019.05.04
uchylony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 50. Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.

Dział III

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Istniejące wersje czasowe art. 51
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
2024.10.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 51. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, zwany dalej "Punktem", przy użyciu systemu teleinformatycznego oraz w inny sposób umożliwiający kontakt z przedsiębiorcą.

2. Punkt realizuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania pojedynczego punktu kontaktowego w rozumieniu przepisu art. 6 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

3. Do zadań Punktu należy:

  1) zapewnienie możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z:

   a) podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   b) uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności,

   c) świadczeniem usług transgranicznych w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz wykonywaniem usługowej działalności transgranicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   d) wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej, o której mowa w przepisach rozdziału 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

  2) zapewnienie dostępu do informacji o sposobie realizacji procedur i formalności, o których mowa w pkt 1;

  3) realizacja obowiązków punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, o których mowa w art. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).

4. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do spraw związanych z realizacją procedur odwoławczych oraz procedur dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu i fizycznego sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Istniejące wersje czasowe art. 52
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 647
2018.09.11
zmieniony przez
2019.03.04
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
2020.12.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 2296
2022.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 541
2024.10.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 52. 1. Punkt umożliwia złożenie drogą elektroniczną dokumentów, w szczególności wniosków, oświadczeń lub notyfikacji w sprawach, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, w tym wniosków do CEIDG.

2. Punkt umożliwia wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu:

  1) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

  2) z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych.

3. W celu umożliwienia załatwienia spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, dokumenty, o których mowa w ust. 1, złożone w Punkcie są gromadzone oraz niezwłocznie udostępniane albo przekazywane organom prowadzącym sprawy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na elektroniczną skrzynkę podawczą tych organów lub do systemów teleinformatycznych używanych przez te organy.

4. Jeżeli przepisy odrębne wymagają podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokumenty te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

5. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, przekazanie i przesłanie osobie, która złożyła dokumenty, o których mowa w ust. 1, urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6. Dniem wszczęcia spraw, o których mowa w ust. 1, załatwianych za pośrednictwem Punktu jest data urzędowego poświadczenia odbioru, o której mowa w art. 3 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w trybie właściwym dla sprawy, w szczególności zgodnie z art. 46 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 144a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

8. Punkt przechowuje i przetwarza dokumenty oraz dane związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, 2, 5 i 7, przez okres 10 lat od dnia ich złożenia lub wprowadzenia do systemu teleinformatycznego lub przez okres dłuższy, o ile osoba, której dokumenty i dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

9. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Punkt umożliwia uiszczenie opłaty skarbowej, o ile taka jest wymagana, na rachunek właściwego organu.

Art. 53. 1. W zakresie spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, Punkt zapewnia dostęp do informacji dotyczących:

  1) procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym procedur odwoławczych oraz procedur dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu i fizycznego sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;

  2) ogólnych zasad świadczenia usług w państwach członkowskich;

  3) danych kontaktowych organów prowadzących sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji;

  4) sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;

  5) środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;

  6) opracowanych przez organy i Punkt wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;

  7) danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;

  8) praw i obowiązków pracowników i pracodawców;

  9) wykazu zawodów regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

  10) danych kontaktowych organów prowadzących sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1 lit. b-d, dla poszczególnych zawodów regulowanych i danych kontaktowych ośrodka wsparcia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

  11) wykazu zawodów, dla których jest wydawana europejska legitymacja zawodowa, a także informacji na temat zasad ubiegania się o jej wydanie, w tym opłat pobieranych w związku z jej wydaniem;

  12) wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

  13) wykazu rodzajów kształcenia i szkolenia regulowanego oraz kursów o specjalnym programie;

  14) postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, w tym należnych opłat i wymaganych dokumentów;

  15) świadczenia usług transgranicznych;

  16) wymogu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności regulowanej;

  17) odwoływania się od rozstrzygnięć wydanych w tych sprawach.

2. Punkt oraz organy właściwe w zakresie procedur i formalności, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, rozpatrują wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. W przypadku wniosków wymagających zasięgnięcia informacji od innych podmiotów termin ten może być przedłużony do 14 dni. Punkt może samodzielnie rozpatrywać wnioski o udzielanie informacji, jeżeli wnioskowane informacje są dostępne w zasobach informacyjnych Punktu. Jeżeli wniosek jest nieprawidłowy, nieuzasadniony lub zawiera braki, Punkt lub - za pośrednictwem Punktu - organ, który rozpatruje wniosek, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym wnioskodawcę.

3. Do obowiązków organów właściwych w zakresie procedur i formalności, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, należy zapewnienie - zgodnie ze swoją właściwością - kompletności, aktualności, zgodności z obowiązującym prawem, zrozumiałości i przejrzystości informacji udostępnianych za pośrednictwem Punktu.

4. Za kompletną, w rozumieniu ust. 3, uznaje się w szczególności informację, która w swej treści nie zawiera jedynie odwołania do ogólnie wskazanych wymagań zawartych w przepisach danego aktu prawnego.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki w celu zapewnienia kompletności, aktualności, zgodności z obowiązującym prawem, zrozumiałości oraz przejrzystości informacji udostępnianych za pośrednictwem Punktu może w szczególności zwrócić się do organów władzy publicznej oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne o wytworzenie, aktualizację, zmianę oraz korektę udostępnianej informacji.

6. Punkt może udostępniać informacje i materiały, o których mowa w ust. 1, także w innych językach niż język polski.

Art. 54. Punkt nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach.

Art. 55. W celu umożliwienia zainteresowanym uzyskania informacji o przepisach regulujących świadczenie usług poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Punkt udostępnia informacje o adresach stron internetowych pojedynczych punktów kontaktowych w innych państwach.

Art. 56. Ilekroć obowiązujące przepisy nadają uprawnienia lub nakładają obowiązki związane ze sprawami, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, organy prowadzące te sprawy są obowiązane zapewnić możliwość ich wykonania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Art. 57. W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia spraw, o których mowa w art. 56, w pełni za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w przypadku gdy przeprowadzenie sprawy wymaga wniesienia opłaty, organy prowadzące te sprawy zapewniają, za pośrednictwem Punktu, możliwość dokonania płatności elektronicznie z możliwością wystawienia elektronicznego poświadczenia dokonania opłaty.

Art. 58. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb współpracy organów prowadzących sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, z Punktem w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego przepływu informacji i dokumentów między tymi organami a Punktem.

Art. 59. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób funkcjonowania Punktu oraz korzystania z Punktu, uwzględniając zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań Punktu.

Art. 60. Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć realizację niektórych zadań Punktu innym podmiotom przy zapewnieniu niezbędnego finansowania oraz właściwych warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych.

Art. 61. Minister właściwy do spraw gospodarki udostępnia na stronie internetowej Punktu informację o warunkach organizacyjno-technicznych udostępniania i korzystania z usług świadczonych przez Punkt.

Art. 62. Informacje udostępniane za pośrednictwem Punktu przekazywane są powszechnym i zrozumiałym językiem.

Art. 63. Spójność systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw gospodarki oraz jednostek jemu podległych i przez niego nadzorowanych, za pośrednictwem których realizowane są sprawy związane z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej lub uznawaniem kwalifikacji zawodowych, lub za ich pośrednictwem udzielane jest wsparcie w zakresie realizacji spraw dotyczących działalności gospodarczej, jest zapewniana przez Punkt.

Art. 64. Punkt może w szczególności:

  1) informować przedsiębiorców o istotnych dla nich wydarzeniach, terminach i obowiązkach związanych z podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą, z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość;

  2) udostępniać swoje usługi za pośrednictwem placówek świadczących pomoc w zakresie spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1.

Art. 65. Ministrowie właściwi do spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, udostępniają w Punkcie informacje z zakresu działów administracji rządowej, którymi kierują.

Art. 66. 1. Punkt umożliwia przesyłanie do ministra właściwego do spraw gospodarki uwag dotyczących treści publikowanych w Punkcie lub funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w szczególności w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek, handlu zagranicznego, informacji dla przedsiębiorców oraz wymogów związanych z wykonywanym rodzajem działalności gospodarczej.

2. Przesłanie uwag, o których mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z wniesieniem wniosków, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki może przekazywać zgłaszane uwagi właściwym organom oraz publikować je w Punkcie, biorąc pod uwagę konieczność uniemożliwienia identyfikacji danych zgłaszającego je podmiotu.

Dział IV

Przepis końcowy

Art. 67. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

__________________

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.12.2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36) oraz dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 295 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115 oraz Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60