Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Polski Ład »  Ustawa z dnia 1.10.2021 r. o rodzinnym kredycie ...

Ustawa z dnia 1.10.2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

 Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
 Dz. U. z 2023 r. poz. 859
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Istniejące wersje czasowe rozdziału 1
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 1

Istniejące wersje czasowe art. 4a
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4a

Istniejące wersje czasowe rozdziału 2
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 2

Istniejące wersje czasowe rozdziału 3
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 3

Istniejące wersje czasowe art. 9a
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9a

Istniejące wersje czasowe art. 9b
2023.07.01
zmieniony przez
2024.01.01
zmieniony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9b

Istniejące wersje czasowe art. 9c
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9c

Istniejące wersje czasowe art. 9d
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9d

Istniejące wersje czasowe art. 9e
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9e

Istniejące wersje czasowe rozdziału 4
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 4

Istniejące wersje czasowe art. 9f
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9f

Istniejące wersje czasowe art. 9g
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9g

Istniejące wersje czasowe rozdziału 5
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 5

Istniejące wersje czasowe rozdziału 6
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 6

Istniejące wersje czasowe rozdziału 7
2023.07.01
dodany przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 7

Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.03.01
zmieniony przez
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2023.07.01
zmieniony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. Ustawa określa:

  1) zasady i warunki udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego;

  2) zasady i warunki udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", gwarancji spłaty części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, zwanej dalej "gwarancją";

  3) zasady i warunki dokonywania przez BGK na rzecz kredytobiorcy spłaty części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego tego kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko, zwanej dalej "spłatą rodzinną";

  4) zakres i sposób zawierania umowy uprawniającej do udzielania gwarantowanych kredytów mieszkaniowych;

  5) źródła i sposób finansowania kosztów i wydatków BGK związanych z gwarantowanymi kredytami mieszkaniowymi.

Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.03.01
zmieniony przez
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2023.07.01
zmieniony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:

  1) banku - należy przez to rozumieć bank w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.);

  2) budowie - należy przez to rozumieć budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego, w wyniku których nie dochodzi do wyodrębnienia własności nowego lokalu mieszkalnego;

  3) domu jednorodzinnym - należy przez to rozumieć położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w którym wydzielono wyłącznie jeden lokal mieszkalny;

  4) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko osoby prowadzącej gospodarstwo domowe albo przez nią przysposobione, będące osobą małoletnią w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) lub osobą niepełnosprawną, której niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem o:

   a) znacznym stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1,

   b) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o którym mowa w art. 5 pkt 1,

   c) niezdolności do samodzielnej egzystencji, o którym mowa w art. 5 pkt 1a,

   d) niepełnosprawności, o której mowa w art. 4a ust. 1

  - ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981);

  5) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną;

  6) osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego - należy przez to rozumieć osobę lub osoby prowadzące gospodarstwo domowe oraz dzieci pozostające pod władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej jednej z tych osób i stale z nią zamieszkujące;

  7) gwarantowanym kredycie mieszkaniowym - należy przez to rozumieć kredyt zabezpieczony hipoteką, w tym kredyt, którego umowa przewiduje zabezpieczenie hipoteką po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, oraz:

   a) objęty gwarancją albo

   b) spłacony w części objętej gwarancją;

  8) lokalu mieszkalnym - należy przez to rozumieć położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa lokale mieszkalne;

  9) spółdzielczym prawie - należy przez to rozumieć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz ekspektatywę własności, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208);

  10) średnim wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 oraz z 2021 r. poz. 11 i 1243), ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach dla:

   a) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku gdy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny jest położony na terenie miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,

   b) pozostałych gmin w województwie - w przypadku gdy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny jest położony na terenie gminy niesąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,

   c) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości ustalonej zgodnie z lit. b - w przypadku gdy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny jest położony na terenie gminy sąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa;

  11) wkładzie budowlanym - należy przez to rozumieć wkład, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;

  12) wkładzie własnym kredytobiorcy - należy przez to rozumieć środki własne kredytobiorcy przeznaczane na pokrycie części wydatków pokrywanych w pozostałej części gwarantowanym kredytem mieszkaniowym, w tym należącą do kredytobiorcy i nieobciążoną kredytem nieruchomość gruntową, w przypadku gdy gwarantowanego kredytu mieszkaniowego udzielono w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego na tej nieruchomości.

Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.03.01
zmieniony przez
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2023.07.01
zmieniony przez
2024.03.01
zmieniony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. 1. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony kredytobiorcy prowadzącemu gospodarstwo domowe:

  1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

  2) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

   a) posiada obywatelstwo polskie albo

   b) nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

2. Gwarantowanego kredytu mieszkaniowego udziela bank uprawniony do udzielania takich kredytów na podstawie umowy zawartej z BGK, zwany dalej "bankiem kredytującym".

3. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony:

  1) bez wymagań w zakresie minimalnej wysokości wkładu własnego kredytobiorcy;

  2) w walucie polskiej;

  3) na okres co najmniej 15 lat.

4. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony do dnia 31 grudnia 2030 r.

Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.03.01
zmieniony przez
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2023.07.01
zmieniony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. 1. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony w celu pokrycia całości albo części wydatków:

  1) ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;

  2) ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;

  3) stanowiących wkład budowlany.

2. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony, jeżeli cena lokalu mieszkalnego:

  1) albo wkład budowlany, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,3 - w przypadku gdy kredytu tego udziela się w celu pokrycia wydatków:

   a) ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca jest pierwszym nabywcą, i którego nabycie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, albo

   b) stanowiących wkład budowlany;

  2) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,2 - w przypadku gdy kredytu tego udziela się w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą, lub którego nabycie nie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, niższą wysokość współczynników, o których mowa w ust. 2, mając na względzie bieżące ceny transakcyjne i ofertowe na rynku lokali mieszkalnych, zmianę poziomu kosztów budowy lokali mieszkalnych oraz ograniczanie ryzyka działań spekulacyjnych, mogących skutkować nieuzasadnionym wzrostem cen tych lokali.

Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.03.01
zmieniony przez
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2023.07.01
zmieniony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. 1. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony, jeżeli:

  1) osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043);

  2) osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

  3) osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie udzielono innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za spełnione również gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi:

  1) dwoje dzieci, a osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2, albo

  2) troje dzieci, a osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 75 m2, albo

  3) czworo dzieci, a osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 90 m2, albo

  4) pięcioro albo więcej dzieci, a osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

3. Składając wniosek o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca składa jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, spełniane są w sposób, o którym mowa w ust. 2, kredytobiorca umieszcza w oświadczeniu informację o posiadaniu prawa własności albo spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz jego powierzchni użytkowej.

Istniejące wersje czasowe art. 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.07.27
zmieniony przez
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.03.01
zmieniony przez
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2023.07.01
uchylony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. 1. Objęcie gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego następuje wraz z udzieleniem tego kredytu, na zlecenie kredytobiorcy składane wraz z wnioskiem o udzielenie tego kredytu. Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego określa umowa kredytu.

2. Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie może być niższa od kwoty stanowiącej 10% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt.

3. Łączna wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt.

4. Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie może być wyższa niż 100 000 zł.

5. Gwarancji udziela BGK we własnym imieniu i na własny rachunek.

6. Z tytułu udzielenia gwarancji BGK pobiera od kredytobiorcy jednorazową opłatę prowizyjną w wysokości 1,0% objętej tą gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Wniesienie opłaty prowizyjnej jest warunkiem udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

7. Spłaty części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego zalicza się w pierwszej kolejności na poczet spłaty części tego kredytu objętej gwarancją. Spłaty pomniejszają wysokość części objętej gwarancją. Z dniem spłaty części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w wysokości objętej gwarancją, gwarancja wygasa.

8. Do czasu wygaśnięcia gwarancji:

  1) lokal mieszkalny, którego prawo własności nabyto,

  2) dom jednorodzinny, którego prawo własności nabyto albo który wybudowano

- z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

9. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do gwarancji stosuje się przepisy art. 2b ust. 1, art. 34ca ust. 2-5 i art. 47a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442, 1535 i 2133) o gwarancjach udzielanych przez BGK w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych.

Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.07.27
zmieniony przez
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.03.01
zmieniony przez
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2023.07.01
zmieniony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. 1. BGK dokonuje na rzecz kredytobiorcy spłaty rodzinnej, jeżeli:

  1) osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego innego niż nabyty albo wybudowany z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego;

  2) osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

  3) powiększenie gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko nastąpiło w okresie spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego;

  4) kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5) umowa gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie została wypowiedziana.

2. W przypadku gdy przy udzielaniu gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, spełniono w sposób, o którym mowa w art. 5 ust. 2, spłata rodzinna jest dokonywana, jeżeli gwarancja wygasła w sposób, o którym mowa w art. 6 ust. 7 zdanie trzecie.

3. Spłata rodzinna jest dokonywana w wysokości:

  1) 20.000 zł - w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie dziecko,

  2) 60.000 zł - w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko

- jednak nie wyższej niż wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, przy czym wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego ustala się na dzień powiększenia gospodarstwa domowego.

Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.03.01
zmieniony przez
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2023.07.01
zmieniony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Spłata rodzinna jest dokonywana na zlecenie kredytobiorcy składane:

  1) BGK za pośrednictwem banku kredytującego, który udzielił gwarantowanego kredytu mieszkaniowego;

  2) nie później niż rok, licząc od dnia powiększenia gospodarstwa domowego.

2. Do zlecenia spłaty rodzinnej kredytobiorca dołącza:

  1) oświadczenie o powiększeniu gospodarstwa domowego i prowadzeniu go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) odpis aktu urodzenia albo dokumentu potwierdzającego przysposobienie dziecka, w związku z którym nastąpiło powiększenie gospodarstwa domowego;

  3) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Jeżeli po złożeniu zlecenia, o którym mowa w ust. 1, wystąpią zdarzenia skutkujące niespełnieniem warunku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lub 2, kredytobiorca niezwłocznie informuje o tym bank kredytujący.

4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub stwierdzenia niekompletności dokumentów, o których mowa w ust. 2, bank kredytujący odmawia przekazania BGK zlecenia spłaty rodzinnej, informując o tym kredytobiorcę.

5. Zlecenia, o których mowa w ust. 1, złożone w danym kwartale bank kredytujący przekazuje BGK w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po tym kwartale wraz z informacją o łącznej liczbie tych zleceń i łącznej kwocie objętych tymi zleceniami spłat rodzinnych.

6. BGK dokonuje spłaty rodzinnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania od banku kredytującego zlecenia, o którym mowa w ust. 1.

7. W przypadku gdy kredytobiorca:

  1) został prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054) popełnione w związku z:

   a) udzieleniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w ramach którego dokonano na rzecz kredytobiorcy spłaty rodzinnej,

   b) dokonaniem na rzecz kredytobiorcy spłaty rodzinnej

  - spłata rodzinna podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w pełnej kwocie;

  2) w okresie 5 lat od dnia dokonania spłaty rodzinnej:

   a) dokonał zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nabytego albo wybudowanego z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359),

   b) wynajął lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, o którym mowa w lit. a, lub jego część innej osobie lub użyczył ten lokal albo dom innej osobie,

   c) dokonał zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o którym mowa w lit. a, lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych

  - część spłaty rodzinnej dokonanej na rzecz kredytobiorcy podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty dokonanej na rzecz tego kredytobiorcy spłaty rodzinnej oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

8. Kwotę zwrotu, o której mowa w ust. 7 pkt 2, określa się na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2.

9. W terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, albo wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, kredytobiorca informuje o tym pisemnie bank kredytujący.

10. Zwrotu, o którym mowa w ust. 7, kredytobiorca dokonuje za pośrednictwem banku kredytującego, który udzielił gwarantowanego kredytu mieszkaniowego poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie tego kredytu, w terminie:

  1) 45 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1;

  2) 60 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2.

11. W przypadku niedopełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 9, zwrotu, o którym mowa w ust. 7, kredytobiorca dokonuje wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia:

  1) dokonania na jego rzecz spłaty rodzinnej - w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1;

  2) wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 - w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2.

Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2023.07.01
zmieniony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.03.01
zmieniony przez
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2023.07.01
zmieniony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. 1. Umowę uprawniającą do udzielania gwarantowanych kredytów mieszkaniowych BGK zawiera z bankiem na wniosek tego banku.

2. Umowa uprawniająca do udzielania gwarantowanych kredytów mieszkaniowych określa w szczególności:

  1) sposób dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania gwarancyjnego i analizy ryzyka wypłaty z tytułu tego zobowiązania przy udzielaniu gwarantowanego kredytu mieszkaniowego;

  2) sposób informowania BGK o udzielonych gwarantowanych kredytach mieszkaniowych;

  3) wzory oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 2 pkt 1 i 3;

  4) wzór zlecenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1;

  5) sposób pobierania opłaty prowizyjnej z tytułu gwarancji;

  6) sposób informowania BGK o spłacie przez kredytobiorcę objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego;

  7) sposób dokonywania wypłat z tytułu gwarancji;

  8) sposób dokonywania wypłat z tytułu spłat rodzinnych;

  9) termin i sposób przekazywania do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego zwrotu kwot, o których mowa w art. 8 ust. 7.

3. BGK prowadzi na swojej stronie internetowej wykaz banków kredytujących.

Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.03.01
zmieniony przez
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2023.07.01
zmieniony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. Koszty i wydatki BGK związane z gwarantowanymi kredytami mieszkaniowymi, w tym wypłaty z tytułu gwarancji i spłat rodzinnych, są pokrywane ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego utworzonego w BGK.

2. Z tytułu obsługi Rządowego Funduszu Mieszkaniowego BGK przysługuje wynagrodzenie pokrywane ze środków tego funduszu.

3. Środki Rządowego Funduszu Mieszkaniowego pochodzą z:

  1) budżetu państwa;

  2) opłat prowizyjnych z tytułu gwarancji;

  3) wpływów z tytułu odzyskanych przez BGK kwot wypłaconych gwarancji;

  4) wpływów z tytułu zwrotu kwot, o których mowa w art. 8 ust. 7;

  5) odsetek z tytułu oprocentowania środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego;

  6) wpływów z innych tytułów.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiera z BGK umowę określającą:

  1) zasady obsługi Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, w tym szczegółowe warunki i terminy przekazywania środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1;

  2) wysokość wynagrodzenia BGK, o którym mowa w ust. 2.

5. BGK:

  1) sporządza dla Rządowego Funduszu Mieszkaniowego odrębny bilans, rachunek zysków i strat oraz pozycji pozabilansowych;

  2) wyodrębnia plan finansowy Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w planie finansowym BGK.

6. BGK przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu finansowego Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy.

7. Roczny plan finansowy Rządowego Funduszu Mieszkaniowego określa w szczególności przewidywaną:

  1) kwotę udzielonych gwarancji;

  2) kwotę kosztów i wydatków, w tym wypłat z tytułu:

   a) gwarancji,

   b) spłat rodzinnych;

  3) wysokość zasilenia Rządowego Funduszu Mieszkaniowego środkami, o których mowa w ust. 3;

  4) wysokość wynagrodzenia BGK, o którym mowa w ust. 2.

8. Projekt rocznego planu finansowego Rządowego Funduszu Mieszkaniowego zatwierdza minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy.

9. BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych:

  1) sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego Rządowego Funduszu Mieszkaniowego za dany rok, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego;

  2) informację o realizacji rocznego planu finansowego Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w danym kwartale, w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału następnego.

10. Środki budżetu państwa przekazuje do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:

  1) z części budżetu państwa, której jest dysponentem;

  2) w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów i wydatków, o których mowa w ust. 1, nieznajdujących pokrycia w środkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-6.

Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.05.26
zmieniony przez
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2024.04.09 Tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm) w art. 21 w ust. 1 w pkt 149 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 150 w brzmieniu:

  "150) spłaty części kredytu, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. poz. 2133);".

Art. 13. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442 i 1535) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 34c dodaje się art. 34ca w brzmieniu:

   "Art. 34ca. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego:

    1) doszczegóławia na poziomie operacyjnym warunki udzielenia poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych, zawarte w umowie, o której mowa w art. 34c;

    2) określa wzory wniosku o udzielenie poręczenia oraz wniosku o udzielenie gwarancji w ramach programów rządowych;

    3) określa wzory umów poręczenia oraz gwarancji, udzielanych w ramach programów rządowych.

   2. Do czynności związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 2105) oraz przepisów art. 3851-3855, art. 5561-5565 i art. 5765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509).

   3. Bank Gospodarstwa Krajowego może powierzyć dochodzenie roszczeń związanych z poręczeniami i gwarancjami udzielonymi w ramach programów rządowych bankowi lub innej instytucji finansowej. Wykonywanie przez bank lub inną instytucję finansową czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zmiany statutu ani innego aktu stanowiącego podstawę działalności tych podmiotów.

   4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, mogą wykonywać czynności związane z dochodzeniem roszczeń samodzielnie lub, za zgodą Banku Gospodarstwa Krajowego, powierzyć ich wykonywanie innemu podmiotowi.

   5. Roszczenia Banku Gospodarstwa Krajowego związane z poręczeniem lub gwarancją udzielonymi w ramach programów rządowych, w tym roszczenie o zwrot kwot z tytułu wypłaty poręczenia lub gwarancji przysługujące Bankowi Gospodarstwa Krajowego wobec podmiotu, za zobowiązanie którego udzielono poręczenia lub gwarancji, przedawniają się z upływem sześciu lat od dnia wypłaty poręczenia lub gwarancji.";

  2) w art. 46 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów rządowych, Funduszu Gwarancji Płynnościowych, o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), i Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. poz. 2133);".

Art. 14. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 i 2120) w art. 15zzzd ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  "3. Do poręczenia i gwarancji stosuje się art. 2b ust. 1 i art. 34ca ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442, 1535 i 2133) o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez BGK w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych.".

Art. 15. 1. W BGK tworzy się Rządowy Fundusz Mieszkaniowy.

2. W terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu BGK przedstawi ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu finansowego Rządowego Funduszu Mieszkaniowego na rok 2022. Projekt rocznego planu finansowego Rządowego Funduszu Mieszkaniowego na rok 2022 zatwierdza minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w terminie 120 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

Istniejące wersje czasowe art. 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
2022.09.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2008
2023.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 859
2023.07.01
zmieniony przez
2024.04.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 531
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 16. Maksymalny limit środków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy wynosi w:

  1) 2022 r. - 100.000.000 zł;

  2) 2023 r. - 200.000.000 zł;

  3) 2024 r. - 500.000.000 zł;

  4) 2025 r. - 700.000.000 zł;

  5) 2026 r. - 900.000.000 zł;

  6) 2027 r. - 1.200.000.000 zł;

  7) 2028 r. - 1.400.000.000 zł;

  8) 2029 r. - 1.650.000.000 zł;

  9) 2030 r. - 1.850.000.000 zł;

  10) 2031 r. - 2.000.000.000 zł;

  11) 2032 r. - 2.150.000.000 zł.

Art. 17. 1. W przypadku gdy w danym roku łączna wysokość wypłat z tytułu gwarancji oraz spłat rodzinnych osiągnie kwotę stanowiącą sumę pozostających w dyspozycji Rządowego Funduszu Mieszkaniowego środków, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2-6, i środków przewidzianych w ustawie budżetowej na ten rok, pomniejszoną o kwotę wynagrodzenia BGK, o którym mowa w art. 11 ust. 2, BGK:

  1) wypłat z tytułu gwarancji dokonuje ze środków własnych na zasadach określonych w umowie pożyczki zawartej z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych; koszty pożyczki, w tym kwotę zwrotu zaangażowanych środków BGK, zalicza się do kosztów, o których mowa w art. 11 ust. 1;

  2) spłat rodzinnych dokonuje w roku następnym, w terminie do dnia 31 stycznia.

  2. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wypłat z tytułu gwarancji oraz spłat rodzinnych jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 11 i art. 13-15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 25.11.2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60