Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2011 r.

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) strukturę logiczną deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) formacie danych XML (XSD) - rozumie się przez to format danych określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr 212, poz. 1766);

  2) protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) - rozumie się przez to protokół komunikacyjny określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

  3) protokole szyfrującym dla sieci WWW (SSL) - rozumie się przez to protokół szyfrujący określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

  4) protokole wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP) - rozumie się przez to protokół wywoływania określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

  5) języku opisu usług sieciowych (WSDL) - rozumie się przez to język opisu określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

  6) strukturze logicznej dokumentu elektronicznego - rozumie się przez to strukturę logiczną określoną w § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. nr 200, poz. 1651);

  7) urzędowym poświadczeniu odbioru - rozumie się przez to urzędowe poświadczenie określone w § 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 6.

§ 3. 1. Do określenia struktury logicznej deklaracji i podań stosuje się format danych XML.

2. Format danych XML (XSD) wyznaczający strukturę deklaracji i podań określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Deklaracje i podania są przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

§ 5. Strukturę logiczną urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji lub podania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.04.08
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Deklaracje i podania są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

2. Sposób opatrywania deklaracji i podań bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 6a
2009.04.08
dodany przez
2010.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6a. 1. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2008 (PIT-37) może być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Szczegółowy sposób przesyłania zeznania, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3a do rozporządzenia.

3. Zeznanie, o którym mowa w ust. 1, jest opatrywane podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, określonym w załączniku nr 3b do rozporządzenia.

4. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 6b
2010.01.01
dodany przez

§ 6b. 1. Bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą być przesyłane następujące zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009:

  1) (PIT-36);

  2) (PIT-36L);

  3) (PIT-37);

  4) (PIT-38);

  5) (PIT-39).

2. Szczegółowy sposób przesyłania zeznań, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3d do rozporządzenia.

3. Zeznania, o których mowa w ust. 1, są opatrywane podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, określonym w załączniku nr 3e do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 6c
2010.01.01
dodany przez

§ 6c. Strukturę logiczną podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 6a ust. 3 oraz § 6b ust. 3, określa załącznik nr 3f do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2010.11.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. Strukturę logiczną:

  1) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  2) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  3) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8) - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  4) (uchylony)

  5) informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23) - określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  6) wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (VAT-24) - określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

  7) deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10) - określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;

  8) deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11) - określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;

  9) skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12) - określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;

  10) (uchylony)

  11) (uchylony)

  12) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) - określa załącznik nr 15 do rozporządzenia;

  13) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O) - określa załącznik nr 16 do rozporządzenia;

  14) informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D) - określa załącznik nr 17 do rozporządzenia;

  15) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP-1M) - określa załącznik nr 18 do rozporządzenia;

  16) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał (WZP-1K) - określa załącznik nr 19 do rozporządzenia;

  17) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZP-1R) - określa załącznik nr 20 do rozporządzenia;

  18) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku (WZS-1M) - określa załącznik nr 21 do rozporządzenia;

  19) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (WZS-1K) - określa załącznik nr 22 do rozporządzenia;

  20) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZS-1R) - określa załącznik nr 23 do rozporządzenia;

  21) (uchylony)

  22) informacji o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (ORD-TK) - określa załącznik nr 25 do rozporządzenia;

  23) informacji o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (ORD-W1) - określa załącznik nr 26 do rozporządzenia;

  24) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R) - określa załącznik nr 27 do rozporządzenia;

  25) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R) - określa załącznik nr 28 do rozporządzenia;

  26) informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) - określa załącznik nr 29 do rozporządzenia;

  27) informacji o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT/A) - określa załącznik nr 30 do rozporządzenia;

  28) deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) - określa załącznik nr 31 do rozporządzenia;

  29) deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) - określa załącznik nr 32 do rozporządzenia;

  30) podania - uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (ORD-ZU) - określa załącznik nr 33 do rozporządzenia;

  31) (uchylony)

  32) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) - określa załącznik nr 35 do rozporządzenia;

  33) informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) - określa załącznik nr 36 do rozporządzenia;

  34) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) - określa załącznik nr 37 do rozporządzenia;

  35) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) - określa załącznik nr 38 do rozporządzenia;

  36) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) - określa załącznik nr 39 do rozporządzenia;

  37) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L) - określa załącznik nr 40 do rozporządzenia;

  38) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) - określa załącznik nr 41 do rozporządzenia;

  39) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) - określa załącznik nr 42 do rozporządzenia;

  40) oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) - określa załącznik nr 43 do rozporządzenia;

  41) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M) - określa załącznik nr 44 do rozporządzenia;

  42) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B) - określa załącznik nr 45 do rozporządzenia;

  43) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z) - określa załącznik nr 46 do rozporządzenia;

  44) informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) - określa załącznik nr 47 do rozporządzenia;

  45) zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (VAT-21) - określa załącznik nr 48 do rozporządzenia;

  46) informacji o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14) - określa załącznik nr 49 do rozporządzenia;

  47) deklaracji o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (PIT-23) - określa załącznik nr 50 do rozporządzenia;

  48) informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) - określa załącznik nr 51 do rozporządzenia;

  49) deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok podatkowy (PIT-6/PIT-6L) - określa załącznik nr 52 do rozporządzenia;

  50) informacji o wysokości wypłaconego stypendium (PIT-8S) - określa załącznik nr 53 do rozporządzenia;

  51) deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) - określa załącznik nr 54 do rozporządzenia;

  52) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2) - określa załącznik nr 55 do rozporządzenia;

  53) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2) - określa załącznik nr 56 do rozporządzenia;

  54) zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) - określa załącznik nr 57 do rozporządzenia;

  55) zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) - określa załącznik nr 58 do rozporządzenia;

  56 - 58) (uchylone)

  59) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R) - określa załącznik nr 62 do rozporządzenia;

  60) (uchylony)

  61) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40) - określa załącznik nr 64 do rozporządzenia;

  62) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) - określa załącznik nr 65 do rozporządzenia;

  63) wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) - określa załącznik nr 66 do rozporządzenia;

  64) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A) - określa załącznik nr 67 do rozporządzenia;

  65) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A) - określa załącznik nr 68 do rozporządzenia;

  66) zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) - określa załącznik nr 69 do rozporządzenia;

  67) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A) - określa załącznik nr 70 do rozporządzenia;

  68) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B) - określa załącznik nr 71 do rozporządzenia;

  69) (uchylony)

  70) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR) - określa załącznik nr 73 do rozporządzenia;

  71) deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R) - określa załącznik nr 74 do rozporządzenia;

  72) (uchylony)

  73) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R) - określa załącznik nr 76 do rozporządzenia;

  74) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A) - określa załącznik nr 77 do rozporządzenia;

  75) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8B) - określa załącznik nr 78 do rozporządzenia;

  76) wykazu udziałów w spółkach (SSE/A) - określa załącznik nr 79 do rozporządzenia;

  77) rozliczenia podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (SSE-R) - określa załącznik nr 80 do rozporządzenia;

  78) rozliczenia zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą (SSE-R/A) - określa załącznik nr 81 do rozporządzenia;

  79) informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST) - określa załącznik nr 82 do rozporządzenia;

  80) informacji o zakładach (oddziałach) (CIT-ST/A) - określa załącznik nr 83 do rozporządzenia;

  81) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D) - określa załącznik nr 84 do rozporządzenia;

  82) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39) - określa załącznik nr 85 do rozporządzenia;

  83) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) - określa załącznik nr 86 do rozporządzenia;

  84) deklaracji dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9M) - określa załącznik nr 87 do rozporządzenia;

  85) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) wraz z załącznikami: informacją o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (VAT-UE/A), informacją o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (VAT-UE/B) oraz informacją o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług (VAT-UE/C) - określa załącznik nr 88 do rozporządzenia;

  86) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK) - określa załącznik nr 89 do rozporządzenia;

  87) wzoru wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF) - określa załącznik nr 90 do rozporządzenia;

  88) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R) - określa załącznik nr 91 do rozporządzenia;

  89) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z) - określa załącznik nr 92 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 15-17 do rozporządzenia stosuje się do dochodów (strat) osiągniętych w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2006 r.

2. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 27-30 do rozporządzenia stosuje się do przychodów (dochodów) osiągniętych od dnia 1 stycznia 2007 r.

3. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 31-32 do rozporządzenia stosuje się do podatku (zaliczek) od dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. nr 168, poz. 1197, nr 179, poz. 1323 i nr 219, poz. 1599 oraz z 2007 r. nr 22, poz. 134 i nr 170, poz. 1192).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia
24 grudnia 2007 r. (poz. 1820)

(pominięto)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60