Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 122
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2022 r. poz. 565

Na podstawie art. 17 § 2, art. 18 § 2, art. 22 § 6, art. 48 § 3, art. 67e i art. 75 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

  1) właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, płatników lub inkasentów;

  2) właściwość miejscową organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego;

  3) właściwość rzeczową organów podatkowych w sprawach związanych ze stosowaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;

  4) właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach stwierdzenia nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ustawie", rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Rozdział 2

Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, płatników lub inkasentów

§ 2. W sprawach podatku dochodowego od osób prawnych właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej:

  1) z odpowiedniego rejestru lub

  2) ze statutu lub umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2016.01.01
uchylony przez
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2016.01.01
zmieniony przez
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2019.01.25
zmieniony przez
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przy opodatkowaniu małżonków mających różne miejsca zamieszkania, jeżeli na ich wniosek podlegają oni łącznemu opodatkowaniu, właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym.

3. W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej właściwym miejscowo organem podatkowym, w którym składa się sprawozdanie finansowe, jest:

  1) organ podatkowy właściwy ze względu na adres siedziby spółki, jeżeli przynajmniej dla jednego wspólnika jest on właściwy;

  2) organ podatkowy właściwy dla jednego ze wspólników wedle ich wyboru, jeżeli organ podatkowy, o którym mowa w pkt 1, nie jest właściwy dla żadnego ze wspólników, a jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru - organ podatkowy właściwy dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku właściwi miejscowo są, ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności, następujący naczelnicy urzędów skarbowych:

  1) w województwie dolnośląskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole;

  2) w województwie kujawsko-pomorskim - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;

  3) w województwie lubelskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie;

  4) w województwie lubuskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;

  5) w województwie łódzkim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście;

  6) w województwie małopolskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście;

  7) w województwie mazowieckim - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

  8) w województwie opolskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu;

  9) w województwie podkarpackim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;

  10) w województwie podlaskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;

  11) w województwie pomorskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;

  12) w województwie śląskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach;

  13) w województwie świętokrzyskim - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;

  14) w województwie warmińsko-mazurskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie;

  15) w województwie wielkopolskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto;

  16) w województwie zachodniopomorskim - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

2. W przypadku uzyskiwanych przez podatników, o których mowa w ust. 1, dochodów (przychodów):

  1) z tytułu wywozu ładunków i pasażerów, przyjętych do przewozu w polskich portach morskich - właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni w ust. 1, ustaleni według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podmiotu świadczącego usługi agenta morskiego;

  2) innych niż wymienione w ust. 1 lub w pkt 1 - właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni w ust. 1, ustaleni ze względu na:

   a) miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika, w przypadku gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika,

   b) miejsce pobytu podatnika, jeżeli pobór podatku następuje bez pośrednictwa płatnika,

   c) miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności ze względu na miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy), jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany w lit. a lub b.

3. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody), o których mowa w ust. 2, na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje dochody (przychody) na terenie więcej niż jednego województwa, od których płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni w ust. 1, ustaleni ze względu na miejsce zamieszkania albo adres płatnika.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2021.01.01
zmieniony przez
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku właściwi miejscowo są, ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności, następujący naczelnicy urzędów skarbowych:

  1) w województwie dolnośląskim - Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu;

  2) w województwie kujawsko-pomorskim - Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;

  3) w województwie lubelskim - Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie;

  4) w województwie lubuskim - Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;

  5) w województwie łódzkim - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi;

  6) w województwie małopolskim - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie;

  7) w województwie mazowieckim - Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie;

  8) w województwie opolskim - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu;

  9) w województwie podkarpackim - Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;

  10) w województwie podlaskim - Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;

  11) w województwie pomorskim - Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;

  12) w województwie śląskim - Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu;

  13) w województwie świętokrzyskim - Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;

  14) w województwie warmińsko-mazurskim - Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie;

  15) w województwie wielkopolskim - Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu;

  16) w województwie zachodniopomorskim - Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

2. W przypadku uzyskiwania przez podatników, o których mowa w ust. 1, dochodów (przychodów):

  1) z tytułu wywozu ładunków i pasażerów, przyjętych do przewozu w polskich portach morskich - właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych wymienieni w ust. 1, ustaleni według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podmiotu świadczącego usługi agenta morskiego;

  2) innych niż wymienione w ust. 1 lub w pkt 1 - właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych wymienieni w ust. 1, ustaleni ze względu na miejsce uzyskania przychodu albo, jeżeli pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika, ze względu na jego miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

3. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody), o których mowa w ust. 2, na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje dochody (przychody) na terenie więcej niż jednego województwa, od których płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni w ust. 1, ustaleni ze względu na miejsce zamieszkania albo adres płatnika.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2019.04.01
zmieniony przez
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się:

  1) w sprawach dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku:

   a) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

   b) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

   c) w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b - według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu;

  2) w sprawach darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, ustanowienia użytkowania i służebności:

   a) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

   b) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

   c) w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu;

  3) w sprawach nieodpłatnej renty - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu;

  4) w sprawach nabycia prawa do wkładu oszczędnościowego wypłacanego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci - według ostatniego miejsca zamieszkania, odpowiednio wkładcy lub uczestnika funduszu, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca ich pobytu;

  5) w sprawach nabycia, które w całości lub w części dotyczy rzeczy położonych za granicą lub praw majątkowych podlegających wykonaniu za granicą - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 5, jeżeli nabywcy, zgodnie z odrębnymi przepisami, składają wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych - właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania (pobytu) jednego z nabywców.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2019.04.01
zmieniony przez
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. Właściwość miejscową organów podatkowych ustala się w sprawach:

  1) opłaty targowej - według miejsca położenia targowiska;

  2) opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej - według położenia miejscowości, w której jest pobierana opłata;

  3) (uchylony)

  4) opłaty od posiadania psów - według miejsca zamieszkania osoby fizycznej posiadającej psa.

Istniejące wersje czasowe § 8a
2019.04.01
dodany przez
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2021.01.01
uchylony przez
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8a

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2019.04.01
zmieniony przez
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2021.01.01
zmieniony przez
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, według:

  1) miejsca zamieszkania płatnika lub inkasenta, jeżeli płatnik lub inkasent jest osobą fizyczną;

  2) adresu siedziby płatnika lub inkasenta, jeżeli płatnik lub inkasent nie jest osobą fizyczną;

  3) miejsca prowadzenia działalności przez płatnika lub inkasenta, jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany w pkt 2.

2. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej notariuszy będących płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustala się według adresu siedziby kancelarii notarialnej.

Istniejące wersje czasowe § 9a
2016.01.01
dodany przez
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9a. 1. W sprawach opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się według tego stałego miejsca prowadzenia działalności.

2. Właściwość miejscową organów podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 33, art. 34, art. 37 ust. 1 i 3 oraz w art. 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), ustala się na podstawie przepisów prawa celnego.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2016.01.01
zmieniony przez
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w przepisach prawa podatkowego, właściwym organem podatkowym jest odpowiednio Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście lub Prezydent miasta stołecznego Warszawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli w sprawach podatku od towarów i usług nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w przepisach prawa podatkowego, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Rozdział 3

Właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego

§ 11. 1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego:

  1) od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium;

  2) od osób prawnych dla podatników, którzy zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie.

2. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby w odpowiednim rejestrze, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się, gdy nowy adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca roku podatkowego, za który jest składane zeznanie.

§ 12. 1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach zaliczek na podatek dochodowy:

  1) od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium;

  2) od osób prawnych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego.

2. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby w odpowiednim rejestrze, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się, gdy nowy adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca okresu rozliczeniowego.

Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2016.01.01
zmieniony przez
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług w ostatnim dniu tego okresu.

2. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby lub miejsca zamieszkania w odpowiednim rejestrze, przepis ust. 1 stosuje się, gdy nowy adres został ujawniony w tym rejestrze do końca okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy.

Istniejące wersje czasowe § 13a
2016.01.01
dodany przez
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13a. 1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku akcyzowego za dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce wykonywania czynności, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku akcyzowego w ostatnim dniu tego okresu.

2. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby lub miejsca zamieszkania w odpowiednim rejestrze, przepis ust. 1 stosuje się, gdy nowy adres został ujawniony w tym rejestrze do końca okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy.

Istniejące wersje czasowe § 13b
2019.04.01
dodany przez
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2021.01.01
uchylony przez
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13b

§ 14. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od środków transportowych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub adresu siedziby od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub adresu siedziby.

Rozdział 4

Właściwość rzeczowa organów podatkowych w sprawach związanych ze stosowaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2016.12.07
zmieniony przez
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2018.03.21
zmieniony przez
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2021.01.01
zmieniony przez
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. 1. Organy podatkowe, które na podstawie odrębnych przepisów są właściwe do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, zwanych dalej "podatkami", są właściwe w sprawach:

  1) zwalniania płatników z obowiązku pobrania podatku lub zaliczek na podatek - bez ograniczenia kwoty;

  2) ograniczania poboru zaliczek na podatek - bez ograniczenia kwoty;

  3) odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty zapłaty podatku - bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty;

  4) odraczania oraz rozkładania na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a ustawy - bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty;

  5) umarzania w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - bez ograniczenia kwoty.

2. Organy podatkowe właściwe do orzekania o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta są również właściwe, w zakresie należności przypadających od płatników lub inkasentów, do:

  1) odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty zapłaty podatku - bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty;

  2) odraczania oraz rozkładania na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty;

  3) umarzania z urzędu zaległości podatkowych lub opłaty prolongacyjnej w przypadkach, o których mowa w art. 67d § 1 pkt 3 i 4 ustawy - bez ograniczenia kwoty.

3. W sprawach z zakresu prawa podatkowego powierzonych do wykonania organom podatkowym pierwszej instancji organy te są właściwe do odraczania terminów określonych w przepisach prawa podatkowego - bez ograniczenia terminu odroczenia, z wyjątkiem terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1-3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118 ustawy.

4. Organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu do złożenia informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług.

Rozdział 5

Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach stwierdzenia nadpłaty podatków pobieranych przez płatników

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2017.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 122
2019.04.01
zmieniony przez
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2371
2021.01.01
zmieniony przez
2022.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 565
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. 1. Organami podatkowymi właściwymi miejscowo w sprawach dotyczących stwierdzenia nadpłaty podatków na wniosek podatnika złożony w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 1 ustawy, są:

  1) naczelnicy urzędów skarbowych, jeżeli podatki, zgodnie z odrębnymi przepisami, są wpłacane na rachunki urzędów skarbowych, właściwi ze względu na:

   a) miejsce zamieszkania płatnika, jeżeli płatnik jest osobą fizyczną,

   b) adres siedziby płatnika, jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną,

   c) miejsce prowadzenia działalności przez płatnika, jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany w lit. b;

  2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, jeżeli podatki, zgodnie z odrębnymi przepisami, są wpłacane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika.

2. W przypadku podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego pobieranego przez płatnika właściwe miejscowo w sprawach stwierdzenia nadpłaty są organy podatkowe właściwe dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

3. W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn pobieranych przez płatników właściwe w sprawie stwierdzenia nadpłaty są organy podatkowe właściwe miejscowo w sprawach tego podatku.

4. Organami podatkowymi właściwymi miejscowo w sprawach dotyczących stwierdzenia nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego przez płatników, na wniosek będącego nierezydentem podatnika tego podatku, są naczelnicy urzędów skarbowych ustaleni ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika wskazani w:

  1) § 5 ust. 1 - w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;

  2) § 6 ust. 1 - w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 17. W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku, w okresie od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., właściwe miejscowo są organy podatkowe określone w § 5 i 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 240, poz. 2069 oraz z 2003 r. nr 152, poz. 1487 i nr 232, poz. 2325).

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r., z wyjątkiem § 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. poz. 2069 oraz z 2003 r. poz. 1487 i 2325).

 

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60