Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

 Dz. U. z 2015 r. poz. 2286
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1350
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2367
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 7.07.2022 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 3f § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2286
2016.07.01
zmieniony przez
2017.06.01
zmieniony przez
2017.07.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1350
2019.02.15
zmieniony przez
2019.09.13
zmieniony przez
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2367
2021.02.15
zmieniony przez
2021.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
2021.10.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Zakres korzystania z portalu podatkowego, zwanego dalej "portalem", obejmuje:

  1) dostęp do konta osoby fizycznej, umożliwiający przeglądanie danych wynikających z:

   a) deklaracji złożonych przez osobę fizyczną będącą podatnikiem lub płatnikiem,

   b) podań wniesionych przez osobę fizyczną będącą podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem,

   c) pism doręczonych przez organ podatkowy osobie fizycznej będącej podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem,

   d) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego dotyczącej osoby fizycznej będącej podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem, z której wynika w szczególności wysokość należnych oraz uiszczonych podatków, wykazanych oraz zwróconych nadpłat albo zwrotów podatku,

   e) zgłoszonych pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego,

   f) zgłoszenia identyfikacyjnego i zgłoszeń aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1163), złożonych przez osobę fizyczną będącą podatnikiem lub płatnikiem,

   g) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598 i 1626),

   h) dokumentacji zgromadzonej w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników,

   i) mandatów karnych w zakresie, w jakim naczelnik urzędu skarbowego jest organem właściwym do poboru grzywien nałożonych na tę osobę fizyczną w drodze tych mandatów,

   j) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego dotyczącej osoby fizycznej będącej podatnikiem, w zakresie statusu zwrotu nadpłaty podatku;

  2) dostęp do konta podmiotu, umożliwiający przeglądanie danych wynikających z:

   a) deklaracji złożonych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zwanych dalej "podmiotem", będących podatnikiem lub płatnikiem,

   b) podań złożonych przez podmiot będący podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem,

   c) pism doręczonych przez organ podatkowy podmiotowi będącemu podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem,

   d) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego dotyczącej podmiotu będącego podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem, z której wynika w szczególności wysokość należnych oraz uiszczonych podatków, wykazanych oraz zwróconych nadpłat albo zwrotów podatku,

   e) zgłoszonych pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego,

   f) zgłoszenia identyfikacyjnego i zgłoszeń aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, złożonych przez podmiot będący podatnikiem lub płatnikiem,

   g) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

   h) dokumentacji zgromadzonej w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników,

   i) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego dotyczącej podmiotu będącego podatnikiem, w zakresie statusu zwrotu nadpłaty podatku;

  2a) składanie i odrzucanie zeznań oraz przeglądanie danych wynikających z zeznań - w przypadku zeznań udostępnianych podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu na podstawie art. 45cd ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551 i 1574) oraz art. 21c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 255, 1163 i 1243);

  3) składanie deklaracji z wykorzystaniem profilu użytkownika;

  4) wnoszenie podań z wykorzystaniem profilu użytkownika;

  4a) zgłaszanie pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego z wykorzystaniem profilu użytkownika;

  5) doręczanie pism organów podatkowych z wykorzystaniem profilu użytkownika;

  6) składanie zgłoszeń aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, z wykorzystaniem profilu użytkownika;

  7) składanie wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, z wykorzystaniem profilu użytkownika;

  8) składanie zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego / zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) (AKC-RU/AKC-ZU);

  9) składanie:

   a) deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 tej ustawy,

   aa) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, o której mowa w art. 10 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815 oraz z 2021 r. poz. 255 i 1666),

   ab) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043),

   b) zawiadomień, o których mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa i art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408 i 694),

   c) innych pism;

  10) udostępnianie numeru mikrorachunku podatkowego;

  11) dokonywanie płatności online z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2286
2017.04.21
zmieniony przez
2017.07.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1350
2018.08.08
zmieniony przez
2019.02.15
zmieniony przez
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2367
2021.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Warunkiem korzystania z portalu jest:

  1) posiadanie statusu użytkownika portalu, zwanego dalej "użytkownikiem";

  2) podanie przez użytkownika identyfikatora użytkownika i hasła.

2. Status użytkownika posiada osoba fizyczna, która założy profil użytkownika przez:

  1) złożenie na portalu oświadczenia o:

   a) zapoznaniu się z warunkami korzystania z portalu oraz ich akceptacji,

   b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie niezbędnym do korzystania z portalu;

  2) potwierdzenie danych identyfikacyjnych użytkownika z wykorzystaniem danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego, w celu uwierzytelnienia na portalu podatkowym;

  3) podanie w formularzu rejestracyjnym:

   a) unikalnego ciągu znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących osobę wypełniającą formularz (identyfikatora użytkownika) i hasła,

   b) pytania zabezpieczającego i odpowiedzi na pytanie zabezpieczające,

   c) adresu poczty elektronicznej, który jest właściwy do wymiany informacji dotyczących portalu.

3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji przesyłanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub podległe mu organy podatkowe, zwane dalej "organami Krajowej Administracji Skarbowej".

4. Użytkownik nie może przekazywać z wykorzystaniem portalu treści lub dokumentów niezwiązanych z zakresem portalu.

§ 3. 1. Dostęp do konta osoby fizycznej posiada użytkownik, którego to konto dotyczy, będący podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem.

2. Dostęp do konta osoby fizycznej, której to konto dotyczy, może mieć inny użytkownik, jeżeli:

  1) złożył w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem portalu wniosek o udostępnienie konta osoby fizycznej zawierający pierwsze imię, nazwisko oraz identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL użytkownika, którego dotyczy konto osoby fizycznej, oraz:

   a) zostaną pozytywnie zweryfikowane dane zawarte w tym wniosku z danymi zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników,

   b) użytkownik, którego dotyczy konto osoby fizycznej, potwierdzi w formie dokumentu elektronicznego składanego z wykorzystaniem portalu, zgodę na udostępnienie jego konta osoby fizycznej innemu użytkownikowi, który złożył wniosek, albo

  2) użytkownik, którego dotyczy konto osoby fizycznej, złożył w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem portalu wniosek o udostępnienie tego konta innemu użytkownikowi zawierający pierwsze imię i nazwisko, identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL innego użytkownika oraz dane zawarte w tym wniosku zostaną pozytywnie zweryfikowanie z danymi zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2286
2016.07.01
zmieniony przez
2017.04.21
zmieniony przez
2017.07.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1350
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2367
2021.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. Na konto osoby fizycznej, z wykorzystaniem swojego profilu użytkownika, deklarację może złożyć:

  1) użytkownik będący podatnikiem lub płatnikiem, którego dotyczy konto osoby fizycznej;

  2) inny użytkownik, który uzyskał, zgodnie z § 3 ust. 2, dostęp do konta osoby fizycznej użytkownika, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem złożenia przez użytkownika, o którym mowa w pkt 1, do  organu Krajowej Administracji Skarbowej pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), albo w przypadku gdy zostało wydane zaświadczenie o potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej z danymi podanymi w zgłoszeniu złożonym przez osobę upoważnioną (ZAS-E), w którym są podane dane identyfikacyjne tego innego użytkownika.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2286
2016.07.01
zmieniony przez
2017.07.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1350
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2367
2021.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. Na konto osoby fizycznej, z wykorzystaniem swojego profilu użytkownika, podanie może złożyć:

  1) użytkownik będący podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem, którego dotyczy konto osoby fizycznej;

  2) inny użytkownik:

   a) będący pełnomocnikiem szczególnym, pod warunkiem złożenia przez użytkownika, o którym mowa w pkt 1, do organu podatkowego właściwego w sprawie będącej przedmiotem postępowania podatkowego pełnomocnictwa do jego reprezentowania w tej sprawie, lub

   b) będący pełnomocnikiem ogólnym.

Istniejące wersje czasowe § 5a
2016.07.01
dodany przez
2017.07.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1350
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2367
2021.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5a. Na konto osoby fizycznej, z wykorzystaniem swojego profilu użytkownika, pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego może zgłosić użytkownik będący:

  1) mocodawcą pełnomocnika ogólnego;

  2) adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, któremu udzielono pełnomocnictwa ogólnego;

  3) osobą sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać.

Istniejące wersje czasowe § 5b
2017.06.01
dodany przez
2017.07.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1350
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2367
2021.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5b. Na konto osoby fizycznej, z wykorzystaniem swojego profilu użytkownika, zgłoszenie aktualizacyjne może złożyć:

  1) użytkownik będący podatnikiem lub płatnikiem, którego dotyczy konto osoby fizycznej;

  2) inny użytkownik, który uzyskał, zgodnie z § 3 ust. 2, dostęp do konta osoby fizycznej użytkownika, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem złożenia przez użytkownika, o którym mowa w pkt 1, do organu Krajowej Administracji Skarbowej pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2286
2016.07.01
zmieniony przez
2017.04.21
zmieniony przez
2017.07.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1350
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2367
2021.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Na konto osoby fizycznej, z wykorzystaniem profilu użytkownika, pisma organów podatkowych mogą być doręczane:

  1) użytkownikowi będącemu podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem, którego dotyczy konto osoby fizycznej, jeżeli złoży z wykorzystaniem portalu lub w formie pisemnej oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie albo wniosek o doręczanie pism organów Krajowej Administracji Skarbowej na jego konto osoby fizycznej w zakresie spraw określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

  2) innemu użytkownikowi będącemu pełnomocnikiem szczególnym, pod warunkiem złożenia:

   a) przez użytkownika, o którym mowa w pkt 1, do organu podatkowego właściwego w sprawie będącej przedmiotem postępowania podatkowego pełnomocnictwa do jego reprezentowania w tej sprawie oraz

   b) przez innego użytkownika, z wykorzystaniem portalu, zgody na doręczanie pism w tej sprawie z wykorzystaniem jego profilu użytkownika, w której podaje pierwsze imię, nazwisko oraz identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL użytkownika, o którym mowa w pkt 1;

  3) innemu użytkownikowi będącemu pełnomocnikiem ogólnym, pod warunkiem złożenia przez niego, z wykorzystaniem portalu, zgody na doręczanie pism w tej sprawie z wykorzystaniem jego profilu użytkownika, w której podaje pierwsze imię, nazwisko oraz identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL użytkownika, o którym mowa w pkt 1.

2. Umocowanie innego użytkownika w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uniemożliwia użytkownikowi, którego dotyczy konto osoby fizycznej, korzystanie z portalu w zakresie doręczania pism organów podatkowych.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2286
2017.04.21
zmieniony przez
2017.07.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1350
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2367
2021.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Dostęp do konta podmiotu posiada użytkownik:

  1) dla którego zostanie złożony przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu, w formie pisemnej, do  organu Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o udostępnienie konta podmiotu, w którym zostaną wskazane:

   a) pierwsze imię i nazwisko użytkownika oraz jego identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL,

   b) nazwa oraz identyfikator podatkowy NIP podmiotu, którego dotyczy konto podmiotu;

  2) którego dane oraz dane podmiotu zawarte w tym wniosku zostaną pozytywnie zweryfikowane przez  organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego złożono wniosek.

2. Użytkownikiem umocowanym w sposób, o którym mowa w ust. 1, może być tylko jeden użytkownik.

3. Dostęp do konta podmiotu może mieć także inny użytkownik niż określony w ust. 1, jeżeli:

  1) użytkownik, o którym mowa w ust. 1, złoży z wykorzystaniem portalu wniosek o udostępnienie konta podmiotu zawierający pierwsze imię i nazwisko, identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL innego użytkownika oraz pozytywnie zostaną zweryfikowane dane zawarte w tym wniosku z danymi zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, albo

  2) inny użytkownik złoży z wykorzystaniem portalu wniosek o udostępnienie konta podmiotu zawierający identyfikator podatkowy NIP podmiotu oraz użytkownik, o którym mowa w ust. 1, złoży z wykorzystaniem portalu zgodę na udostępnienie konta temu innemu użytkownikowi.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2286
2016.07.01
zmieniony przez
2017.04.21
zmieniony przez
2017.06.01
zmieniony przez
2017.07.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1350
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2367
2021.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. Z wykorzystaniem swojego profilu użytkownika, ze skutkiem na koncie podmiotu, może korzystać wyłącznie użytkownik umocowany w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1, w zakresie:

  1) składania deklaracji, pod warunkiem złożenia przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu do  organu Krajowej Administracji Skarbowej pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), albo w przypadku gdy zostało wydane zaświadczenie o potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej z danymi podanymi w zgłoszeniu złożonym przez osobę upoważnioną (ZAS-E), w którym są podane dane identyfikacyjne tego użytkownika;

  2) wnoszenia podań przez pełnomocnika szczególnego lub pełnomocnika ogólnego, pod warunkiem złożenia:

   a) przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu do organu podatkowego właściwego w sprawie będącej przedmiotem postępowania podatkowego pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu w tej sprawie lub zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego oraz

   b) przez użytkownika, z wykorzystaniem portalu, zgody na doręczanie pism w tej sprawie z wykorzystaniem jego profilu użytkownika, w której podaje identyfikator podatkowy NIP podmiotu, którego dotyczy konto podmiotu;

  3) doręczania pism organu podatkowego pełnomocnikowi szczególnemu lub pełnomocnikowi ogólnemu, pod warunkiem złożenia:

   a) przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu do organu podatkowego właściwego w sprawie będącej przedmiotem postępowania podatkowego pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu w tej sprawie lub zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego oraz

   b) przez użytkownika, z wykorzystaniem portalu, zgody na doręczanie pism w tej sprawie z wykorzystaniem jego profilu użytkownika, w której podaje identyfikator podatkowy NIP podmiotu, którego dotyczy konto podmiotu;

  4) składania zgłoszeń aktualizacyjnych, pod warunkiem złożenia przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu do organu Krajowej Administracji Skarbowej pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Istniejące wersje czasowe § 8a
2016.07.01
dodany przez
2017.04.21
zmieniony przez
2017.07.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1350
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2367
2021.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8a. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego może zostać złożone, z wykorzystaniem profilu użytkownika, ze skutkiem na koncie podmiotu, przez użytkownika będącego osobą umocowaną w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1, uprawnioną do działania w imieniu podmiotu w zakresie zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego, a w przypadku braku umocowania do działania w imieniu tego podmiotu, pod warunkiem złożenia do  Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu w zakresie zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego.

§ 9. 1. Użytkownik, którego dotyczy konto osoby fizycznej, może wnieść z wykorzystaniem portalu lub w formie pisemnej wniosek o zablokowanie dostępu do jego konta osoby fizycznej.

2. Potwierdzenie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, następuje z wykorzystaniem portalu i uniemożliwia:

  1) użytkownikowi, o którym mowa w ust. 1, korzystanie z portalu;

  2) innemu użytkownikowi korzystanie z portalu w zakresie dotyczącym konta osoby fizycznej użytkownika, o którym mowa w ust. 1.

§ 10. 1. Wniosek o zablokowanie dostępu do konta podmiotu może wnieść, z wykorzystaniem portalu lub w formie pisemnej, osoba umocowana do działania w imieniu podmiotu albo użytkownik, o którym mowa w § 7 ust. 1, albo użytkownik, o którym mowa w § 7 ust. 3.

2. Potwierdzenie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, następuje z wykorzystaniem portalu i uniemożliwia:

  1) użytkownikom, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3, korzystanie z portalu w zakresie dotyczącym konta podmiotu, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu;

  2) użytkownikom, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3, korzystanie z portalu w zakresie dotyczącym konta podmiotu, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony przez użytkownika, o którym mowa w § 7 ust. 1;

  3) użytkownikowi, o którym mowa w § 7 ust. 3, korzystanie z portalu w zakresie dotyczącym konta podmiotu, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony przez tego użytkownika.

§ 11. Jeżeli użytkownik przekazuje z wykorzystaniem portalu treści lub dokumenty niezwiązane z zakresem portalu, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zablokować dostęp do konta osoby fizycznej albo konta podmiotu.

Istniejące wersje czasowe § 11a
2019.02.15
dodany przez
2019.09.13
zmieniony przez
2019.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2367
2020.02.15
zmieniony przez
2021.02.15
zmieniony przez
2021.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11a. 1. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a i 8, warunkiem korzystania z portalu jest uwierzytelnienie:

  1) przez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym kwoty przychodu, kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty, albo

  2) przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320), albo

  3) przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641), wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.

2. Przepisów § 2-11 nie stosuje się.

Istniejące wersje czasowe § 11a
2021.02.15
dodany przez
2021.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1673
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11b. 1. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. g-j, pkt 2 lit. g-i oraz pkt 9-11, warunkiem korzystania z portalu jest uwierzytelnienie użytkownika przy użyciu:

  1) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, albo

  2) certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.

2. Przepisów § 2-11 nie stosuje się.

§ 12. Konta, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, obejmują dane z deklaracji, podań, pism oraz dokumentacji rachunkowej organu podatkowego w sprawach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa odpowiednio złożonych albo doręczonych od dnia wejścia w życie tych przepisów.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60