Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.09.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.09.2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2021 r. poz. 52
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2018.06.09
zmieniony przez
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2021.02.15
zmieniony przez
2022.03.09
zmieniony przez
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2.*) 1. Deklaracje i podania mogą być przesyłane:

  1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, albo

  2) (uchylony)

  3) przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

2. Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

3. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (PIT-40A) lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-11A) są przesyłane przez organy rentowe, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego temu organowi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zabezpieczonego dedykowanym certyfikatem wystawionym przez urząd obsługujący tego ministra, wydanym organowi rentowemu.

4. Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36) i (PIT-37) składane do organów, którym uprawnienia organów podatkowych nadano na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, mogą być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego, w przypadku jego udostępnienia przez te organy w systemach teleinformatycznych tych organów.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 2 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3.*) 1. Dowodem złożenia deklaracji i podań jest urzędowe poświadczenie odbioru wytworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego.

2. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji i podań przesyłanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zeznań przesyłanych za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego w systemach teleinformatycznych, o których mowa w § 2 ust. 4, jest udostępniana w tych systemach teleinformatycznych.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 3 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2018.06.09
zmieniony przez
2019.09.03
zmieniony przez
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2023.01.10
zmieniony przez
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4.*) Deklaracje i podania mogą być opatrywane:

  1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli są przesyłane w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1-3, albo

  2) podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego, jeżeli są przesyłane przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, albo

  3) podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez:

   a) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej albo

   b) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, albo

  4) szczególnym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność zeznań, jeżeli są przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego w systemach teleinformatycznych, o których mowa w § 2 ust. 4, albo

  5) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 4 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2019.09.03
zmieniony przez
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2023.01.10
zmieniony przez
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, mogą być opatrywane wszystkie rodzaje deklaracji i podań.

2.*) Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) może być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, jeżeli jest przesyłane przez podatnika.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 5 ust. 2 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2021.02.15
zmieniony przez
2022.03.09
zmieniony przez
2022.09.23
zmieniony przez
2023.01.10
zmieniony przez
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6.*) (uchylony)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 6 został uchylony z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2021.02.15
zmieniony przez
2021.10.01
zmieniony przez
2022.03.09
zmieniony przez
2022.09.23
zmieniony przez
2023.01.10
zmieniony przez
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7.*) (uchylony)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 7 został uchylony z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2019.09.03
zmieniony przez
2019.11.01
zmieniony przez
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2021.07.01
zmieniony przez
2022.03.09
zmieniony przez
2023.01.10
zmieniony przez
2023.02.13
zmieniony przez
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8.*) Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2, mogą być opatrywane:

  1) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

  2) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

  3) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn);

  4) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);

  5) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);

  6) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);

  7) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA);

  8) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US);

  9) deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P);

  9a) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);

  9b) (uchylony)

  10) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;

  10a) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;

  11) (uchylony)

  12) (uchylony)

  12a) zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);

  12b) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne;

  13) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;

  14) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5);

  15) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);

  16) informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1);

  17) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od gier;

  18) deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT-14);

  19) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);

  20) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG);

  21) informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);

  22) informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS).

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 8 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9.*) Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika lub płatnika przesyłającego deklarację lub podanie:

  1) imieniu (pierwszym);

  2) nazwisku;

  3) adresie poczty elektronicznej;

  4) 17-znakowym numerze identyfikacyjnym nadawanym podczas rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym. 

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 9 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2018.06.09
zmieniony przez
2019.09.03
zmieniony przez
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2021.02.15
zmieniony przez
2021.07.01
zmieniony przez
2022.03.09
zmieniony przez
2022.04.01
zmieniony przez
2023.01.10
zmieniony przez
2023.02.13
zmieniony przez
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10.*) Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, mogą być opatrywane, przesyłane przez:

  1) (uchylony)

  2) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:

   a) (uchylona)

   b) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R),

   c) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);

  3) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych:

   a) zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU),

   aa) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,

   ab) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),

   ac) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn),

   ad) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),

   ae) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG),

   af) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA),

   b) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US),

   ba) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ),

   bb) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne,

   bc) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej,

   bd) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego,

   be) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA),

   bf) deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P),

   bg) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS),

   bh) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG),

   bi) informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL),

   c) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol,

   d) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 10 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 10a
2024.02.16
dodany przez

§ 10a.*) Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36) i (PIT-37).

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 10a dodany przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 10b
2024.02.16
dodany przez

§ 10b.*) Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 4, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego zeznanie, obejmującym:

  1) właściwy dla podatnika identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL) albo unikalny identyfikator użytkownika przypisany do niego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 4;

  2) imię (pierwsze);

  3) nazwisko;

  4) datę urodzenia;

  5) dane dodatkowe:

   a) wysokość przychodu wykazanego odpowiednio w:

    - zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36),

    - zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-37)

    - za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania zeznań albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 4, albo

   b) umożliwiający przyporządkowanie do osoby podpisującej wynik użycia danych wytworzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 4, w szczególności zawartych w personalizowanej karcie mikroprocesorowej przypisanej każdemu użytkownikowi tego systemu.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 10b dodany przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2019.09.03
zmieniony przez
2019.11.01
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2021.02.15
zmieniony przez
2021.07.01
zmieniony przez
2022.03.09
zmieniony przez
2023.01.10
zmieniony przez
2023.02.13
zmieniony przez
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11.*) Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane, odpowiednio, przez podatnika będącego osobą fizyczną, płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:

  1) deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);

  2) deklaracje o podatku od towarów i usług:

   a) (VAT-8),

   b) (VAT-9M);

  3) deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10);

  4) deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11);

  5) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);

  6) informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);

  7) informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);

  8) (uchylony)

  9) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UE);

  10) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UEK);

  11) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);

  12) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);

  13) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);

  14) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);

  15) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);

  16) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty):

   a) (PIT-36),

   b) (PIT-36S),

   c) (PIT-36L),

   d) (PIT-36LS),

   e) (PIT-37),

   f) (PIT-38),

   g) (PIT-39);

  17) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych;

  18) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28);

  18a) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28S);

  19) (uchylony)

  20) (uchylony)

  21) deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);

  22) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);

  23) informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);

  24) informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);

  25) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);

  25a) informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P);

  26) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);

  27) oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);

  28) (uchylony)

  29) (uchylony)

  30) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

  31) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

  32) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn);

  33) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);

  34) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędów silników spalinowych) (AKC-WG);

  35) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);

  36) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA);

  37) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US);

  37a) zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);

  38) deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P);

  38a) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);

  38b) (uchylony)

  39) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;

  39a) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;

  39b) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne;

  40) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;

  40a) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego;

  41) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);

  42) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG);

  43) informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1);

  44) informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);

  45) informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS);

  46) deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej;

  47) deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-NZ);

  48) deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-NZS);

  49) informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ);

  50) informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (PIT-CSR/PIT-CSRS);

  51) informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (PIT-RB/PIT-RBS);

  52) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 11 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2019.09.03
zmieniony przez
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2021.02.15
zmieniony przez
2022.03.09
zmieniony przez
2023.01.10
zmieniony przez
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego deklarację:

  1) numerze identyfikacyjnym nadanym na potrzeby wykonywanych na terytorium kraju usług międzynarodowego przewozu drogowego (VAP);

  2) kwocie podstawy opodatkowania wykazanej w poz. 20 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał;

  3) kwocie podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wykazanej w poz. 22 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał.

2. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w § 11 pkt 2-7, 9-18a, 21-27, 30-38a i 39-52, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:

  1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;

  2) imieniu (pierwszym);

  3) nazwisku;

  4) dacie urodzenia;

  5)*) wysokości przychodu wykazanego odpowiednio w:

   a) zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

   b) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36),

   c) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36L),

   d) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-37),

   e) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-38),

   f) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-39),

   g) rocznym obliczeniu podatku przez organ rentowy (PIT-40A)

  - za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

  _____________________
  *) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 12 ust. 2 pkt 5 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13.*) 1. Deklaracje i podania opatrywane podpisami elektronicznymi, o których mowa w § 4 pkt 2 i 5, przesyła się, stosując:

  1) reguły kontroli poprawności danych deklaracji i podań,

  2) opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności deklaracji i podań,

  3) specyfikację oprogramowania interfejsowego służącego do złożenia deklaracji i podań

- dostępne na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. (uchylony)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 13 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1802
2021.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 52
2023.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2531
2024.02.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14.*) 1. Struktury logiczne podpisów elektronicznych, o których mowa w § 4 pkt 2 i 5, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Struktura logiczna podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 4 pkt 4, jest udostępniana w systemach teleinformatycznych, o których mowa w § 2 ust. 4.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2024 r. poz. 206), § 14 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, wszedł w życie z dniem 16.02.2024 r. z mocą od dnia 15.02.2024 r.

§ 15. 1. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, może być opatrywana informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1), przesyłana za okresy rozliczeniowe, w odniesieniu do których termin złożenia informacji upływa począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane:

  1) deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-8, VAT-9M), przesyłane za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 lipca 2016 r.;

  2) dotyczące, odpowiednio, wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych dostaw, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2015 r.:

   a) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),

   b) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);

  3) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), przesyłana za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2015 r.;

  4) informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1), przesyłana począwszy za II kwartał 2017 r.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362, z 2016 r. poz. 1306 oraz z 2017 r. poz. 385 i 550).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60