Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy celne »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.04.2004 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.04.2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.02.2011 r.

Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych zgłoszeń;

  2) wzory i sposób wypełniania formularzy stosowanych przy dokonywaniu zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych zgłoszeń;

  3) właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT;

  4) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz wezwań.

§ 2. 1. Osoba zobowiązana, o której mowa w art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, dokonuje zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu towarów, zwanych zgłoszeniami INTRASTAT w przywozie, lub zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do wywozu towarów, zwanych zgłoszeniami INTRASTAT w wywozie, jeżeli:

  1) wartość dokonanych przez nią w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przywozów towarów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, lub

  2) wartość dokonanych przez nią w roku sprawozdawczym przywozów towarów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w roku sprawozdawczym, poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za pierwszy okres sprawozdawczy roku sprawozdawczego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w roku sprawozdawczym, poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

4. Jeżeli wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła u osoby zobowiązanej w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, osoba ta dokonuje w roku sprawozdawczym zgłoszeń INTRASTAT zgodnie z wymogami ustalonymi dla każdego z tych progów.

Rozdział 2

Forma i zakres informacyjny zgłoszeń INTRASTAT

§ 3. Zgłoszenie INTRASTAT może zostać dokonane w formie:

  1) pisemnej;

  2) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego (elektroniczne zgłoszenie INTRASTAT).

§ 4. Zgłoszenie INTRASTAT powinno zostać sporządzone zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnej formy zgłoszenia oraz zawierać wymagane dane.

§ 5. 1. Zgłoszenie INTRASTAT w przywozie w formie pisemnej powinno zostać dokonane na formularzu "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zgłoszenie INTRASTAT w wywozie w formie pisemnej powinno zostać dokonane na formularzu "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Elektroniczne zgłoszenie INTRASTAT powinno zostać sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT w standardzie XML, publikowanej na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 7. 1. Elektroniczne zgłoszenie INTRASTAT powinno zawierać kod identyfikacyjny osoby fizycznej, dokonującej zgłoszenia INTRASTAT w imieniu własnym albo w imieniu osoby zobowiązanej.

2. Kod identyfikacyjny osoby fizycznej dokonującej zgłoszenia INTRASTAT w imieniu własnym albo w imieniu osoby zobowiązanej jest ustalany lub nadawany przez właściwego miejscowo dyrektora izby celnej.

3. Kod identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 i 2, zastępuje podpis osoby dokonującej zgłoszenia INTRASTAT w imieniu własnym albo w imieniu osoby zobowiązanej.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku użycia podpisu elektronicznego.

§ 8. Elektroniczne zgłoszenie INTRASTAT może zostać dokonane tylko po uprzednim uzgodnieniu z właściwym dyrektorem izby celnej warunków dotyczących stosowania tej formy zgłoszenia INTRASTAT, a w szczególności:

  1) sposobu dokonywania elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT i powiadamiania o jego przyjęciu;

  2) sposobu przekazywania osobie uprawnionej do dokonywania elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT informacji dotyczących dokonanych zgłoszeń;

  3) stosowania zabezpieczeń w trakcie przesyłania w formie elektronicznej danych, w celu zapewnienia ich niejawności wobec osób trzecich;

  4) ustalenia lub nadania oraz posługiwania się kodem identyfikacyjnym.

§ 9. Dokonanie elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT nie wymaga złożenia dodatkowo zgłoszenia INTRASTAT w formie pisemnej, jednakże w uzasadnionych przypadkach organ celny może zażądać, aby elektroniczne zgłoszenie INTRASTAT zostało dokonane dodatkowo w formie pisemnej.

§ 10. Osoba zobowiązana, która w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonała przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie lub statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w przywozie lub w wywozie obejmujących pola formularza "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ" lub formularza "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ" nr:

  1) 1 - "Okres sprawozdawczy";

  2) 2 - "Rodzaj deklaracji";

  3) 3 - "Kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT";

  4) 4 - "Odbiorca" - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo "Nadawca" - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

  5) 5 - "Przedstawiciel" - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela;

  6) 6 - "Łączna wartość fakturowa w PLN";

  7) 8 - "Łączna liczba pozycji";

  8) 9 - "Numer pozycji";

  9) 10 - "Opis towaru";

  10) 11 - "Kod kraju wysyłki" - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo "Kod kraju przeznaczenia" - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

  11) 13 - "Kod rodzaju transakcji";

  12) 14 - "Kod towaru";

  13) 16 - "Kod kraju pochodzenia" - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie;

  14) 17 - "Masa netto (w kg)";

  15) 18 - "Ilość w uzupełniającej jednostce miary";

  16) 19 - "Wartość fakturowa w PLN";

  17) 21 - "Wypełniający".

§ 10a. W przypadkach, o których mowa w § 10, jeżeli w zgłoszeniu INTRASTAT znajduje się pozycja towarowa, której przedmiotem jest towar przywożony lub wywożony w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu, oprócz pól, o których mowa w § 10 pkt 1-17, osoba zobowiązana wypełnia pole nr 20 - "Wartość statystyczna w PLN" dla tej pozycji towarowej oraz pole nr 7 - "Łączna wartość statystyczna w PLN".

§ 11. 1. Osoba zobowiązana, która w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonała przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w przywozie lub w wywozie obejmujących pola formularza "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ" lub formularza "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ", o których mowa w § 10, oraz dodatkowo pola nr:

  1) 7 - "Łączna wartość statystyczna w PLN";

  2) 12 - "Kod warunków dostawy";

  3) 15 - "Kod rodzaju transportu";

  4) 20 - "Wartość statystyczna w PLN".

2. W przypadkach uzasadnionych względami minimalizacji obowiązków nakładanych na osobę zobowiązaną w zakresie dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, właściwy miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę osoby zobowiązanej dyrektor izby celnej, na wniosek takiej osoby, może zezwolić, aby niektóre elementy wliczane lub niewliczane do deklarowanych w zgłoszeniach INTRASTAT wartości statystycznych towarów były obliczane przez tę osobę na podstawie kryteriów szczególnych.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, powinno być udzielone w formie pisemnej, na czas oznaczony, nie dłuższy niż do końca roku sprawozdawczego następującego po roku, w którym udzielane jest zezwolenie.

4. Właściwy dyrektor izby celnej nie udziela osobie zobowiązanej zgody na dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 2, jeżeli osoba ta nie uprawdopodobniła, że deklarowana w zgłoszeniu INTRASTAT wartość statystyczna obliczona na podstawie kryteriów szczególnych nie różniłaby się znacząco od wartości statystycznej deklarowanej bez zastosowania tych kryteriów.

§ 11a. 1. W przypadku przywozu lub wywozu towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. UE L 343 z 19.11.2004, str. 3, z późn. zm.), właściwy miejscowo dla osoby zobowiązanej dyrektor izby celnej może udzielić zezwolenia na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu tych towarów, jeżeli szacowana, całkowita wartość statystyczna zakładu przemysłowego wynosi co najmniej równowartość 3 mln euro.

2. Do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, osoba zobowiązana powinna załączyć w szczególności:

  1) listę towarów, które mają zostać przywiezione lub wywiezione i które stanowić będą części składowe zakładu przemysłowego;

  2) oświadczenie lub dokumenty wskazujące na planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy zakładu przemysłowego;

  3) inne niezbędne dowody potwierdzające zamiar lub fakt budowy zakładu przemysłowego oraz jego szacowaną, całkowitą wartość statystyczną.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na okres budowy danego zakładu przemysłowego.

§ 12. Sposób wypełniania formularzy "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ" i "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ", w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT określa Instrukcja wypełniania formularza-deklaracja INTRASTAT oraz dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia. Instrukcję tę stosuje się odpowiednio do zgłoszenia INTRASTAT dokonywanego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Rozdział 3

Właściwość miejscowa organów celnych i tryb dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

§ 13. 1. Zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się w izbie celnej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej.

2. Osoba zobowiązana nieposiadająca siedziby albo miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE, dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w Izbie Celnej w Warszawie.

§ 14. Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno zostać dokonane nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

§ 15. 1. Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy może zostać dokonane również poprzez złożenie częściowych zgłoszeń INTRASTAT, obejmujących informacje o części dokonanych przez osobę zobowiązaną przywozów lub wywozów towarów, jednakże ostatnie częściowe zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno zostać dokonane w terminie, o którym mowa w § 14.

2. Do częściowych zgłoszeń INTRASTAT przepisy § 3-14 i § 16-26 stosuje się odpowiednio.

§ 16. 1. Zgłoszenie INTRASTAT w formie pisemnej może zostać nadane w placówce pocztowej albo złożone osobiście przez osobę zobowiązaną bądź przez osobę upoważnioną, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.

2. Elektroniczne zgłoszenie INTRASTAT uznaje się za przyjęte po potwierdzeniu przyjęcia tego zgłoszenia przez organ celny.

§ 17. 1. Jeżeli zgłoszenie INTRASTAT nie odpowiada wymogom formalnym, organ celny może odmówić jego przyjęcia i zwrócić je z żądaniem uzupełnienia braków i powtórnego przesłania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do tego wezwania przez osobę, której zgłoszenie INTRASTAT zostało zwrócone, uznaje się je z mocy prawa za niedokonane.

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać pouczenie o skutkach prawnych nieuzupełnienia w ustalonym terminie zgłoszenia INTRASTAT o elementy wskazane w wezwaniu.

3. Zwrot zgłoszenia INTRASTAT, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagany w przypadku dokonywania elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT.

§ 18. Jeżeli zgłoszenie INTRASTAT nie zawiera adresu i elementów identyfikacyjnych osoby zobowiązanej oraz przedstawiciela i nie ma możliwości ustalenia tych elementów na podstawie posiadanych danych, zgłoszenie INTRASTAT pozostawia się bez rozpoznania.

§ 19. 1. Kopie dokonanych zgłoszeń INTRASTAT, a także dokumenty, na podstawie których osoba zobowiązana zadeklarowała dane w tych zgłoszeniach, powinny być przechowywane przez tę osobę przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego zgłoszenie INTRASTAT i dokumenty się odnoszą.

2. W przypadku dokonywania elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT, osoba zobowiązana powinna przechowywać kopie takich zgłoszeń zapisane na nośniku informacji lub w formie wydruku.

§ 20. 1. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że zgłoszenie INTRASTAT zostało dokonane omyłkowo, organ celny z urzędu albo na wniosek zainteresowanej osoby może unieważnić zgłoszenie INTRASTAT.

2. O unieważnieniu zgłoszenia INTRASTAT organ celny pisemnie informuje osobę zobowiązaną, która dokonała zgłoszenia INTRASTAT.

§ 21. Jeżeli zgłoszenie INTRASTAT dokonywane jest w imieniu osoby zobowiązanej przez jej przedstawiciela, pisemne upoważnienie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, przedstawiane jest organowi celnemu najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia INTRASTAT.

Rozdział 4

Korekta zgłoszeń INTRASTAT

§ 22. Po przyjęciu zgłoszenia INTRASTAT, organ celny przystępuje do badania poprawności danych zawartych w tym zgłoszeniu.

§ 23. 1. Jeżeli przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane bądź gdy sporządzono je niezgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu, osoba zobowiązana, która dokonała zgłoszenia INTRASTAT, powinna dokonać korekty tego zgłoszenia.

2. Korekta zgłoszenia INTRASTAT może polegać na:

  1) zamianie zgłoszenia INTRASTAT, powodującej zastąpienie w całości uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT;

  2) zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia INTRASTAT;

  3) dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT;

  4) anulowaniu pozycji zgłoszenia INTRASTAT.

3. Korekta zgłoszenia INTRASTAT może zostać dokonana:

  1) na odpowiednim formularzu "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ" lub "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ, o których mowa w § 5;

  2) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

4. Sposób wypełniania formularzy "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ" i "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ" w przypadku dokonywania korekty zgłoszenia INTRASTAT określa Instrukcja, o której mowa w § 12. Instrukcję tę stosuje się odpowiednio dla korekty zgłoszenia INTRASTAT dokonywanej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

5. Korektę zgłoszenia INTRASTAT z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego sporządza się zgodnie z ustalonymi warunkami oraz specyfikacją elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT w standardzie XML, publikowaną na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych; przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

6. Korekty zgłoszenia INTRASTAT nie dokonuje się w przypadku, gdy:

  1) pierwotnie podana wartość w polu nr 19 lub 20 zgłoszenia zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o równowartość 1.000 euro lub

  2) pierwotnie podane w polu 17 lub 18 zgłoszenia dane zmieniłyby się w wyniku korekty nie więcej niż o 5%, lub

  3) dane, które miałyby podlegać korekcie w polach 10-18 zgłoszenia, dotyczą towaru, dla którego w polu 19 lub 20 zgłoszenia wskazano wartość równą albo niższą od równowartości 1.000 euro, lub

  4) korekta miałaby dotyczyć pól: 1-9 lub 21 zgłoszenia INTRASTAT;

  5) organ celny, po złożeniu przez osobę zobowiązaną telefonicznie, telefaksem lub za pomocą innych środków łączności wyjaśnień, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1, poinformował ją w takiej formie o zwolnieniu z obowiązku dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT.

7. W stosunku do korekty zgłoszenia INTRASTAT, o której mowa w ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-6 oraz § 16-22 i § 24-26.

8. W stosunku do korekt zgłoszenia INTRASTAT, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stosuje się odpowiednio przepisy § 16-22 oraz § 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-4.

§ 24. Korekty zgłoszenia INTRASTAT nie dokonuje się po upływie 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.

Rozdział 5

Wezwania i upomnienia

§ 25. 1. W razie stwierdzenia lub zaistnienia uzasadnionego przypuszczenia, że przyjęte zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane bądź że sporządzono je niezgodnie z wymogami, organ celny telefonicznie, telefaksem lub za pomocą innych środków łączności może wezwać osobę zobowiązaną, która dokonała zgłoszenia INTRASTAT, do:

  1) złożenia wyjaśnień dotyczących tego zgłoszenia lub

  2) dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT

- wskazując jednocześnie przyczyny, z powodu których informacje zawarte w zgłoszeniu INTRASTAT poddaje się w wątpliwość lub elementy zgłoszenia, które należy poddać korekcie, a także termin do dokonania tych czynności.

2. Organ celny może odstąpić od wezwania, o którym mowa w ust. 1, w takim zakresie, w jakim pociągałoby ono za sobą nakłady niewspółmierne do zamierzonego celu.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, albo w razie niemożności nawiązania z osobą zobowiązaną, która dokonała zgłoszenia INTRASTAT, kontaktu telefonicznego, przy użyciu telefaksu lub innych środków łączności, funkcjonariusz celny dokonuje adnotacji na deklaracji INTRASTAT albo dokonuje odpowiednich zapisów w systemie teleinformatycznym.

4. Złożenie przez osobę zobowiązaną wyjaśnień dotyczących zgłoszenia INTRASTAT w wyniku wezwania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zostać dokonane również w formie pisemnej, chyba że organ celny uzna za wystarczające informacje przekazane przez tę osobę telefonicznie, telefaksem lub przy użyciu innych środków łączności. W ostatnim przypadku, funkcjonariusz celny dokonuje adnotacji na deklaracji INTRASTAT albo dokonuje odpowiednich zapisów w systemie teleinformatycznym.

§ 26. 1. Jeżeli osoba zobowiązana nie dokonała w wymaganym terminie zgłoszenia INTRASTAT w przywozie lub w wywozie albo nie dokonała, jeżeli jest to konieczne, korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT, organ celny upomina tę osobę pisemnie o konieczności wykonania tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia.

2. Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 1, osoba zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do wykonania których była zobowiązana, organ celny ponownie upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

3. Jeżeli, pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 2, osoba zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do wykonania których była zobowiązana, organ celny po raz trzeci upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

4. Pisemne upomnienia o konieczności dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, o których mowa w ust. 1-3, powinny wskazywać przyczyny, z powodu których informacje zawarte w zgłoszeniu INTRASTAT poddaje się w wątpliwość i elementy zgłoszenia, które należy poddać korekcie.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 27. W celu ustalenia istnienia obowiązku dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w 2004 r.:

  1) za wartość przywiezionych towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy uznaje się sumę zadeklarowanych w zgłoszeniach celnych wartości statystycznych towarów, o których mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przywiezionych w 2003 r. na polski obszar celny, przez osobę zobowiązaną, z państw będących członkami Wspólnoty w tym okresie oraz z następujących państw: Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Słowenii i Słowacji, zwanych dalej "innymi państwami przystępującymi do Wspólnoty";

  2) za wartość wywiezionych towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy uznaje się sumę zadeklarowanych w zgłoszeniach celnych wartości statystycznych towarów, o których mowa w załączniku nr 5 do rozporządzenia, wywiezionych w 2003 r. z polskiego obszaru celnego, przez osobę zobowiązaną, do państw będących członkami Wspólnoty w tym okresie oraz do innych państw przystępujących do Wspólnoty;

  3) za wartość przywiezionych towarów w roku sprawozdawczym uznaje się sumę zadeklarowanych w zgłoszeniach celnych wartości statystycznych towarów, o których mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przywiezionych od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r., przez osobę zobowiązaną, na polski obszar celny z państw będących członkami Wspólnoty w tym okresie oraz z innych państw przystępujących do Wspólnoty i wartości fakturowych towarów przywiezionych do kraju z innych Państw Członkowskich Wspólnoty od dnia 1 maja 2004 r.;

  4) za wartość wywiezionych towarów w roku sprawozdawczym uznaje się sumę zadeklarowanych w zgłoszeniach celnych wartości statystycznych towarów, o których mowa w załączniku nr 5 do rozporządzenia, wywiezionych od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. z polskiego obszaru celnego, przez osobę zobowiązaną, do państw będących członkami Wspólnoty w tym okresie oraz do innych państw przystępujących do Wspólnoty i wartości fakturowych towarów wywiezionych z kraju do innych Państw Członkowskich Wspólnoty od dnia 1 maja 2004 r.

§ 28. W celu ustalenia istnienia obowiązku dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w 2005 r.:

  1) za wartość przywiezionych towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy uznaje się wartość, o której mowa w § 27 pkt 3;

  2) za wartość wywiezionych towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy uznaje się wartość, o której mowa w § 27 pkt 4.

§ 28a. W celu ustalenia istnienia obowiązku dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w 2007 r.:

  1) za wartość przywiezionych towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy uznaje się sumę wartości towarów przywiezionych w 2006 r. z innych państw będących członkami Wspólnoty w tym okresie oraz zadeklarowanych w zgłoszeniach celnych dokonanych w Rzeczypospolitej Polskiej wartości statystycznych towarów, o których mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przywiezionych w 2006 r. z Republiki Bułgarii lub Rumunii;

  2) za wartość wywiezionych towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy uznaje się sumę wartości towarów wywiezionych w 2006 r. do innych państw będących członkami Wspólnoty w tym okresie oraz zadeklarowanych w zgłoszeniach celnych dokonanych w Rzeczypospolitej Polskiej wartości statystycznych towarów, o których mowa w załączniku nr 5 do rozporządzenia, wywiezionych w 2006 r. do Republiki Bułgarii lub Rumunii.

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Załącznik nr 1

Deklaracja INTRASTAT. Przywóz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 2

Deklaracja INTRASTAT. Wywóz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.01
2010.06.25
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Instrukcja wypełniania formularza - deklaracja INTRASTAT
oraz dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

Część I

Uwagi ogólne

1. Formularze "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ" i "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ" mogą zostać wykorzystane do:

  1) dokonania zgłoszenia INTRASTAT;

  2) dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, która może polegać na:

   a) zamianie zgłoszenia INTRASTAT, powodującej zastąpienie w całości uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT,

   b) zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia INTRASTAT,

   c) dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT,

   d) anulowaniu pozycji zgłoszenia INTRASTAT.

2. Do dokonania zgłoszenia INTRASTAT w przywozie należy posłużyć się formularzem "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ", zaś do dokonania zgłoszenia INTRASTAT w wywozie należy posłużyć się formularzem "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ". Niedopuszczalne jest wykorzystanie formularza "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ" do dokonania zgłoszenia INTRASTAT w wywozie. Niedopuszczalne jest również wykorzystanie formularza "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ" do dokonania zgłoszenia INTRASTAT w przywozie.

3. Korekta zgłoszenia INTRASTAT w przywozie powinna zostać dokonana na formularzu "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ", zaś korekta zgłoszenia INTRASTAT w wywozie powinna zostać dokonana na formularzu "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ". Niedopuszczalne jest wykorzystanie formularza "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ" do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT w wywozie. Niedopuszczalne jest również wykorzystanie formularza "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ" do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT w przywozie.

4. Deklaracje INTRASTAT powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Dopuszczalne jest ręczne wypełnienie deklaracji INTRASTAT długopisem w kolorze czarnym lub niebieskim, dużymi drukowanymi literami. W polach, w których zostały zamieszczone linie pomocnicze, wpisy powinny zostać dokonane z uwzględnieniem tych linii. W przypadku gdy deklarowane wartości w polach nr 6, 7, 17, 18, 19 i 20 są liczbowo większe niż ilość przewidzianych miejsc wyznaczonych przez linie pomocnicze, wpisów należy dokonać bez uwzględnienia tych linii.

5. Zapisy w poszczególnych polach deklaracji INTRASTAT nie mogą być wycierane lub zamalowywane. Ewentualne zmiany należy wprowadzać po skreśleniu nieprawidłowych danych, jednakże nowe wpisy muszą być czytelne. Każdą zmianę powinna potwierdzić podpisem osoba wypełniająca deklarację.

6. W przypadku użycia komputerowych wydruków formularzy, powinny one być sporządzone na białym papierze do maszynopisania o gramaturze przynajmniej 70 g/m2. Formularze powinny mieć format 210 x 297 mm, przy czym dopuszczalne są odchylenia w długości od -5 do +8 mm. Nadruk powinien być dokonany w odcieniach szarości.

7. W polach 4 i 5 dopuszcza się stosowanie odpowiednich stempli i pieczęci, przy czym powinny one czytelnie wskazywać NIP i REGON danej osoby.

8. Jeżeli wartość dokonanych przez osobę zobowiązaną przywozów lub wywozów towarów nie przekroczyła statystycznego progu szczegółowego odpowiednio w przywozie lub w wywozie, przy dokonywaniu zgłoszenia INTRASTAT lub jego korekty możliwe jest wypełnienie pól, które w tych przypadkach nie są wymagane.

9. Jeżeli deklaracja INTRASTAT służy do dokonania zgłoszenia INTRASTAT lub do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, polegającej na zamianie zgłoszenia INTRASTAT, a przedmiotem przywozów albo wywozów były więcej niż cztery pozycje towarowe, dla zadeklarowania kolejnych pozycji należy posłużyć się dodatkowymi odpowiednimi deklaracjami INTRASTAT. W takim przypadku poszczególne pozycje należy numerować kolejno bez żadnych przerw (pole nr 9), a łączna liczba pozycji musi być wpisana w polu nr 8 na pierwszej stronie kompletu deklaracji stanowiącej zgłoszenie INTRASTAT lub korektę, polegającą na zamianie zgłoszenia INTRASTAT, przy czym liczba ta nie może być większa niż 9999. Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do zadeklarowania w zgłoszeniu INTRASTAT pozycji od 5 do 9999, wówczas należy wypełnić pole nr 1 oraz pole nr 4 dodatkowych formularzy, a także pola od nr 9 do nr 20. Pola od nr 2 do nr 3 oraz pola od nr 5 do nr 8 i pole nr 21 należy w tym przypadku na dodatkowych formularzach pozostawić niewypełnione.

10. Jeżeli formularz "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ" lub "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ" służy do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, polegającej na:

  1) zamianie zgłoszenia INTRASTAT - deklarację INTRASTAT należy wypełnić w sposób, w jaki wypełnia się zgłoszenie INTRASTAT;

  2) zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia INTRASTAT - należy wypełnić pola od nr 1 do nr 4, pole nr 5 - w przypadku dokonywania korekty przez przedstawiciela, oraz pola od nr 9 do nr 21; pola od nr 6 do nr 8 należy pozostawić w tym przypadku niewypełnione;

  3) dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT - należy wypełnić pola od nr 1 do nr 4, pole nr 5 - w przypadku dokonywania korekty przez przedstawiciela, oraz pola od nr 9 do nr 21; pola od nr 6 do nr 8 należy pozostawić w tym przypadku niewypełnione;

  4) anulowaniu pozycji zgłoszenia INTRASTAT - należy wypełnić pola od nr 1 do nr 4, pole nr 5 - w przypadku dokonywania korekty przez przedstawiciela, oraz pola nr 9 i nr 21; pola od nr 6 do nr 8 oraz od nr 10 do nr 20 należy w tym przypadku pozostawić niewypełnione.

11. Jeżeli deklaracja INTRASTAT służy do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, polegającej na zmianie, anulowaniu lub dodaniu pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT, i istnieje konieczność zadeklarowania więcej niż 4 korygowanych pozycji, należy posłużyć się dodatkowymi odpowiednimi deklaracjami INTRASTAT. W tym przypadku na dodatkowych deklaracjach służących do zadeklarowania kolejnych korygowanych pozycji należy wypełnić pola nr: 1, 4, 9, zaś pola od nr 10 do nr 20 należy wypełnić lub pozostawić niewypełnione, w zależności od rodzaju dokonywanej korekty. Pola od nr 2 do nr 3 oraz pola od nr 5 do nr 8 i pole nr 21 należy w tym przypadku na dodatkowych formularzach pozostawić niewypełnione.

12. Jeżeli w miesiącu sprawozdawczym osoba zobowiązana do dokonania zgłoszenia INTRASTAT nie dokonała żadnych przywozów lub wywozów towarów, należy dokonać zgłoszenia INTRASTAT w postaci tzw. zgłoszenia zerowego, tzn. zgłoszenia, w którym po wypełnieniu pól identyfikacji podmiotu (pola od nr 1 do nr 4 i pole nr 5 - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela) należy wstawić cyfrę "0" w polu nr 6 (Łączna wartość fakturowa w PLN), w polu nr 8 (Łączna liczba pozycji) oraz - w przypadku osób, których wartość przywozów lub wywozów przekroczyła próg szczegółowy - w polu nr 7 (Łączna wartość statystyczna w PLN). Pozostałe pola, oprócz pola nr 21 (Wypełniający), należy pozostawić niewypełnione. Korektę zgłoszenia INTRASTAT polegającą na anulowaniu wszystkich pozycji zgłoszenia INTRASTAT uznaje się za dokonanie zgłoszenia zerowego, jeżeli za ten sam okres sprawozdawczy nie zostanie dokonane kolejne częściowe zgłoszenie INTRASTAT. Jeżeli za dany okres sprawozdawczy dokonano dwóch lub więcej częściowych zgłoszeń INTRASTAT, uznaje się, że dokonano zgłoszenia zerowego, jeżeli wskutek dokonania korekt tych zgłoszeń anulowano wszystkie pozycje we wszystkich zgłoszeniach INTRASTAT i za ten sam okres sprawozdawczy nie dokonano kolejnego częściowego zgłoszenia INTRASTAT.

13. Do zgłoszenia INTRASTAT nie należy dołączać dokumentów, na podstawie których deklarowane są dane (np. kopii faktur lub dokumentów wysyłkowych).

14. W zgłoszeniu INTRASTAT nie ujmuje się towarów wymienionych w aneksie "A" do instrukcji.

15. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano przywozu lub wywozu towarów.

16. Wartość zrealizowanego przywozu i wywozu towarów, którą osoba zobowiązana porównuje z wysokością progów statystycznych w celu określenia charakteru swojego obowiązku sprawozdawczego, określana jest następująco:

  1) za wartość transakcji zaliczanych do przywozu w systemie INTRASTAT, będących jednocześnie wewnątrzwspólnotowymi nabyciami w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, uznaje się kwotę będącą podstawą ich opodatkowania podatkiem VAT (tj. bez kwoty samego podatku). Jeśli do podstawy opodatkowania wliczony jest podatek akcyzowy, nie należy go uwzględniać przy wyznaczaniu wartości tych transakcji;

  2) za wartość transakcji zaliczanych do wywozu w systemie INTRASTAT, będących jednocześnie wewnątrzwspólnotowymi dostawami w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, uznaje się kwotę będącą podstawą ich opodatkowania podatkiem VAT (tj. bez kwoty samego podatku). Jeśli do podstawy opodatkowania wliczony jest podatek akcyzowy, nie należy go uwzględniać przy wyznaczaniu wartości tych transakcji;

  3) za wartość pozostałych transakcji zaliczanych do wywozu lub przywozu w systemie INTRASTAT uznaje się oszacowaną przez podmiot aktualną wartość samych towarów, która byłaby ustalona w ramach zwykłej transakcji kupna/sprzedaży. W przypadku towarów przywożonych/wywożonych po uszlachetnianiu, do ich wartości fakturowej należy doliczyć wartość usługi uszlachetniania;

  4) do wartości transakcji, określonych w pkt 1-3, nie wlicza się wartości przywiezionych lub wywiezionych towarów, wymienionych w aneksie "A" do instrukcji.

17. W przypadku posługiwania się instrukcją do sporządzania elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT należy uwzględnić również informacje i wytyczne zawarte w specyfikacji elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT w standardzie XML.

Część II

Szczególne przypadki postępowania

1. Informacje dotyczące kilku przywozów lub wywozów towarów sklasyfikowanych pod jednym kodem CN, realizowanych w obrębie Wspólnoty w jednym okresie sprawozdawczym, powinny być komasowane (sumowane) w jednej pozycji, o ile dane dotyczące: kodu kraju wysyłki [w przywozie] / kodu kraju przeznaczenia [w wywozie] (pole nr 11), kodu warunków dostawy (pole nr 12), kodu rodzaju transakcji (pole nr 13), kodu rodzaju transportu (pole nr 15) oraz kodu kraju pochodzenia [tylko w przywozie] (pole nr 16) są identyczne, tzn. jeżeli każde z tych pojedynczych pól zawiera to samo oznaczenie kodu.

2. W przypadku przywozów lub wywozów towarów, których suma wartości jest równa lub mniejsza niż równowartość 200 euro i które zostały dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego z lub do jednego państwa członkowskiego Wspólnoty, przywozy albo wywozy można ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia (odrębnie w przywozie i odrębnie w wywozie), wypełniając w niej pola: nr 9 (Nr pozycji), nr 11 (Kod kraju wysyłki/Kod kraju przeznaczenia), nr 19 (Wartość fakturowa) oraz pole nr 14 (Kod towaru), podając w nim następujący kod towarowy: 99 50 00 00. Kod ten w całym okresie sprawozdawczym może zostać zastosowany jednokrotnie w zgłoszeniu INTRASTAT (zgłoszeniach częściowych) w przywozie oraz jednokrotnie w zgłoszeniu INTRASTAT (zgłoszeniach częściowych) w wywozie, w odniesieniu do przywozów towarów realizowanych z jednego kraju wysyłki lub wywozów towarów realizowanych do jednego kraju przeznaczenia.

3. Wywóz lub przywóz towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym dla celów transportu lub z przyczyn handlowych, ale załadowanych na kilka środków transportu, należy zadeklarować pod jedną pozycją towarową i wpisać ogólną (łączną) wartość towarów. Jeżeli przesyłki te zostały dokonane w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT należy dokonać tylko raz - za miesiąc sprawozdawczy, w którym dokonano odbioru lub wysyłki ostatniej partii towaru. Jeżeli w takich przypadkach transport dokonywał się przy pomocy różnych środków transportu, należy podać ten środek transportu, którym dokonano największego przywozu lub wywozu pod względem masy lub wartości przesyłki.

4. W przypadku gdy pojedyncza przesyłka zawiera różne części do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych, może być ujęta pod jedną pozycją towarową i zaklasyfikowana pod kodem towarowym, który odnosi się do towaru obejmującego ponad 50% wartości przywożonych lub wywożonych części. Z takiego uproszczonego sposobu deklarowania wyłączone są nadwozia, podwozia i silniki do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych.

5. Towary przywożone lub wywożone w celu uszlachetniania powinny być zgłaszane do systemu INTRASTAT z podaniem wartości powierzonego surowca. Towary przywożone lub wywożone po uszlachetnianiu powinny być zgłaszane do systemu INTRASTAT z podaniem wartości wszystkich zużytych surowców i materiałów (także tych, które nie były powierzone) oraz kosztu usługi. Uszlachetnianie towarów oznacza działania, których celem jest wytworzenie nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego towaru. Nie musi to oznaczać zmiany w klasyfikacji towaru. Do działań będących uszlachetnianiem towarów zalicza się w szczególności: przetworzenie, budowę, montaż, udoskonalenie, renowację oraz pomalowanie towaru uprzednio niepomalowanego. Przywóz lub wywóz towarów w celu uszlachetniania powinien być zgłaszany pod kodem rodzaju transakcji "41" (gdy towary mają wrócić do początkowego państwa członkowskiego wysyłki) lub "42" (gdy towary nie mają wrócić do początkowego państwa członkowskiego wysyłki), zaś przywóz lub wywóz towarów po uszlachetnieniu powinien być zgłaszany pod kodem transakcji "51" (gdy towary wracają do początkowego państwa członkowskiego wysyłki) lub "52" (gdy towary nie wracają do początkowego państwa członkowskiego wysyłki). Uszlachetnianie wykonywane na własny rachunek przez podmiot dokonujący uszlachetnienia powinno być zgłoszone pod kodem transakcji w pozycji 1 kolumny A.

6. Towary przywożone lub wywożone w celu naprawy lub po naprawie oraz części zamienne, które są ujęte w planie napraw (przywożone lub wywożone zarówno z towarem do naprawy, jak też przywożone lub wywożone oddzielnie), a także wymienione części wadliwe, nie podlegają zgłoszeniu w systemie INTRASTAT. Naprawa towaru stanowi przywrócenie towaru do jego pierwotnej funkcji lub stanu. Celem tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na jego użytkowanie; może to oznaczać pewną przebudowę, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru.

7. W przypadku wywozu towarów przeznaczonych na zaopatrzenie statków lub statków powietrznych zakres informacyjny zgłoszenia INTRASTAT może zostać ograniczony do następujących pól: nr 9 (Nr pozycji), nr 11 (Kod kraju przeznaczenia), nr 14 (Kod towaru), nr 20 (Wartość statystyczna w PLN) wraz z zastosowaniem następujących kodów towarowych i oznaczeń:

  1) w zakresie kodów towarowych:

   99 30 24 00 - towary wymienione w działach od 1 do 24 Nomenklatury Scalonej (CN),

   99 30 27 00 - towary wymienione w dziale 27 Nomenklatury Scalonej (CN),

   99 30 99 00 - towary wymienione w pozostałych działach Nomenklatury Scalonej (CN);

  2) w zakresie kodu kraju przeznaczenia należy zastosować kod QR.

8. W przypadku przywozu lub wywozu towarów przeznaczonych dla operatorów obsługujących instalacje morskie i towarów niezbędnych do działania silników, maszyn i innego sprzętu działających na tych instalacjach, zakres informacyjny zgłoszenia INTRASTAT może zostać ograniczony do następujących pól: nr 9 (Nr pozycji), nr 11 (Kod kraju wysyłki/Kraju przeznaczenia), nr 14 (Kod towaru), nr 20 (Wartość statystyczna w PLN) wraz z zastosowaniem następujących kodów towarowych i oznaczeń:

  1) w zakresie kodów towarowych:

   99 31 24 00 - dla towarów wymienionych w działach od 1 do 24 Nomenklatury Scalonej (CN),

   99 31 27 00 - dla towarów wymienionych w dziale 27 Nomenklatury Scalonej (CN),

   99 31 99 00 - dla towarów wymienionych w pozostałych działach Nomenklatury Scalonej (CN);

  2) w zakresie kodu kraju wysyłki/przeznaczenia należy zastosować kod QV.

9. Realizowany na podstawie umów o prenumeratę przywóz lub wywóz czasopism, objętych jedną fakturą, należy ująć w zgłoszeniu INTRASTAT zbiorczo za cały okres prenumeraty. Jeżeli przesyłki czasopism zostały dokonane w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT należy dokonać tylko raz - za miesiąc sprawozdawczy, w którym dokonano odbioru lub wysyłki ostatniej partii czasopism.

10. Przekazywanie towarów w ramach leasingu finansowego jest traktowane w systemie INTRASTAT jako sprzedaż, w związku z czym przywóz lub wywóz takich towarów włączony jest do systemu INTRASTAT. Leasing finansowy obejmuje transakcje, w których raty leasingu obliczane są w taki sposób, że obejmują całą lub prawie całą wartość towarów. Ryzyko i korzyści związane z własnością przekazywane są dzierżawcy. W chwili zakończenia umowy dzierżawca staje się prawnym właścicielem towarów. W przypadku leasingu finansowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił przywóz lub wywóz towarów. Leasing finansowy powinien być zgłaszany pod kodem rodzaju transakcji "14".

11. Przekazywanie towarów przeznaczonych do użytkowania czasowego lub po takim użytkowaniu (np. wynajem, wypożyczenie, leasing operacyjny) nie podlega zgłoszeniu do systemu INTRASTAT pod warunkiem, że:

  1) w stosunku do tych towarów nie planowano ani nie dokonano uszlachetniania;

  2) przewidywany czas trwania użytkowania czasowego nie był ani nie będzie dłuższy niż 24 miesiące;

  3) wywozy/przywozy nie są deklarowane jako dostawy/nabycia dla celów podatkowych.

Jeżeli któryś z powyższych warunków nie został spełniony, przywóz lub wywóz tych towarów należy zgłosić do systemu INTRASTAT. W tym przypadku okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił wywóz lub przywóz towarów. W przypadku gdy przewidywany okres użytkowania nie był dłuższy niż 24 miesiące, a towary nie zostały wywiezione lub przywiezione po okresie 24 miesięcy od momentu ich przywozu lub wywozu, należy je zgłosić do systemu INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym upłynął termin 24 miesięcy od dnia przywozu/wywozu towarów. Transakcje takie powinny być zgłaszane pod kodem rodzaju transakcji "91".

12. W przypadku gdy przewidywany okres użytkowania towarów przywiezionych lub wywiezionych czasowo, w tym w ramach leasingu operacyjnego i dzierżawy, nie był dłuższy niż 24 miesiące, i towary te korzystały ze zwolnienia z obowiązku zgłoszenia do systemu INTRASTAT, a przed upływem tego terminu nastąpiło zbycie lub nabycie towarów, przywóz albo wywóz takich towarów należy zgłosić do systemu INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zbycie lub nabycie towarów.

13. Oprogramowanie komputerowe jest klasyfikowane pod kodem Nomenklatury Scalonej (CN) jako nośnik informacji. W przypadku przywozu lub wywozu sprzętu komputerowego dostarczanego razem z oprogramowaniem i licencjami należy podać całkowitą wartość towaru, tj. obejmującą wartość sprzętu komputerowego łącznie z wartością oprogramowania i licencji na oprogramowanie. W przypadku przywozu lub wywozu produkowanego masowo ogólnodostępnego oprogramowania komputerowego oraz dołączonych do niego podręczników należy podać całkowitą wartość towaru, tj. wartość oprogramowania łącznie z wartością nośników i podręczników. Zgłoszeń INTRASTAT nie dokonuje się w sytuacjach niezwiązanych z fizycznym przemieszczeniem towaru (przesłanie oprogramowania drogą elektroniczną, sprzedaż dodatkowych licencji lub praw ujęta na fakturze za uprzednio dostarczone oprogramowanie) oraz w przypadkach określonych w aneksie "A" do instrukcji.

14. W przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych do systemu INTRASTAT przy ich przywozie lub wywozie pod kodem 1 kolumny A aneksu "E", należy je zgłosić na formularzu "deklaracja INTRASTAT przywóz" lub "deklaracja INTRASTAT wywóz" z podaniem w polu nr 13 (Kod rodzaju transakcji) kodu "21", natomiast w polu nr 19 (Wartość fakturowa w PLN) oraz - jeżeli jest ono wypełniane - w polu nr 20 (Wartość statystyczna w PLN) należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy przywozie lub wywozie tych towarów.

15. W przypadku towarów zgłoszonych do systemu INTRASTAT, które następnie utraciły wartość handlową wskutek zniszczenia, należy dokonać korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia INTRASTAT, podając w polach nr 17 (Masa netto w kg) i - jeżeli jest ono wypełniane - nr 18 (Ilość w uzupełniającej jednostce miary) oraz nr 19 (Wartość fakturowa w PLN) i - jeżeli jest ono wypełniane - nr 20 (Wartość statystyczna w PLN) dane odnoszące się tylko do towaru, który nie uległ zniszczeniu. Jeżeli zniszczeniu uległ cały towar, w polach tych należy zadeklarować "0", zaś w polu nr 13 (Kod rodzaju transakcji) należy wpisać kod "99". W przypadku towarów przywożonych lub wywożonych w miejsce towarów zniszczonych przywóz lub wywóz należy zgłosić do systemu INTRASTAT, wraz z podaniem w polu nr 13 (Kod rodzaju transakcji) deklaracji INTRASTAT, kodu "23". W przypadku towarów, które utraciły wartość handlową wskutek zniszczenia przed zgłoszeniem ich do systemu INTRASTAT, należy dokonać zgłoszenia INTRASTAT, podając wartość "0" w polach nr 17 (Masa netto w kg) i - jeżeli jest ono wypełniane - nr 18 (Ilość w uzupełniającej jednostce miary) oraz nr 19 (Wartość fakturowa w PLN) i - jeżeli jest ono wypełniane - nr 20 (Wartość statystyczna w PLN). W takim przypadku w polu nr 13 (Kod rodzaju transakcji) należy zadeklarować kod "99".

16. W przypadku przywozu lub wywozu części składowych zakładu przemysłowego, o którym mowa w § 11a rozporządzenia, w zgłoszeniu INTRASTAT, oprócz pól od nr 1 do nr 8, należy wypełnić pola od nr 9 do nr 16 i pole nr 20, przy czym w polu nr 14 (Kod towaru) deklaracji INTRASTAT należy podać kod towaru ustalony według następującej reguły: pierwszymi czterema cyframi są 9880; piąta i szósta cyfra odpowiadają numerowi działu CN, do którego należą towary będące częścią składową zakładu przemysłowego; siódmą i ósmą cyfrą jest 0. W tym przypadku wypełnienie pola nr 17 (Masa netto kg), nr 18 (Ilość w uzupełniającej jednostce miary) i nr 19 (Wartość fakturowa w PLN) nie jest wymagane.

17. Rezydentem i nierezydentem, o którym jest mowa w poz. 1 kolumny A aneksu "E" do rozporządzenia, jest rezydent i nierezydent w rozumieniu prawa dewizowego.

Część III

Wypełnianie pól formularza

"DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ"

POLE 1 - Okres sprawozdawczy

Pole to składa się z czterech części: miesiąc sprawozdawczy, rok sprawozdawczy, nr zgłoszenia w okresie sprawozdawczym i nr wersji zgłoszenia.

PIERWSZA CZĘŚĆ POLA: MIESIĄC SPRAWOZDAWCZY

Należy wpisać dwucyfrowe oznaczenie miesiąca kalendarzowego, do którego odnosi się deklaracja, w postaci dwóch cyfr arabskich, odpowiednio od 01 dla stycznia, 02 dla lutego, 03 dla marca... 12 dla grudnia.

DRUGA CZĘŚĆ POLA: ROK SPRAWOZDAWCZY

Należy wpisać dwucyfrowe oznaczenie roku kalendarzowego, do którego odnosi się deklaracja, w postaci dwóch cyfr arabskich, np. 06 - dla roku 2006, 07 - dla roku 2007.

TRZECIA CZĘŚĆ POLA: NUMER ZGŁOSZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Należy podać numer zgłoszenia INTRASTAT w przywozie w okresie sprawozdawczym. Niedopuszczalne jest powtórzenie tego numeru w danym okresie sprawozdawczym. Liczb nie należy poprzedzać zerami.

CZWARTA CZĘŚĆ POLA: NUMER WERSJI ZGŁOSZENIA

Należy podać kolejny numer wersji zgłoszenia INTRASTAT, określonego w podpolu "Numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym".

Każdy kolejny dokument odnoszący się do danego okresu sprawozdawczego (zgłoszenie INTRASTAT lub korekta zgłoszenia INTRASTAT) będzie tworzył kolejną wersję zgłoszenia INTRASTAT (odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu). Jeżeli jest to pierwsze (pierwotnie składane) zgłoszenie INTRASTAT w okresie sprawozdawczym, posiada ono w tym podpolu oznaczenie "1". Każdy następny dokument odnoszący się do tego zgłoszenia w okresie sprawozdawczym powinien mieć kolejny numer. Liczb nie należy poprzedzać zerem.

POLE 2 - Rodzaj deklaracji

W tym polu należy zaznaczyć znakiem "x" umieszczonym w odpowiednim kwadracie, czy formularz jest używany do dokonania zgłoszenia INTRASTAT, korekty polegającej na zamianie zgłoszenia INTRASTAT czy do korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu.

Korekta polegająca na zamianie zgłoszenia INTRASTAT powoduje zastąpienie w całości dotychczasowego, uprzednio złożonego zgłoszenia INTRASTAT (nawet korygowanego).

Korekta zgłoszenia INTRASTAT może odnosić się tylko do aktualnej wersji tego zgłoszenia.

POLE 3 - Kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT

Należy podać, zgodnie z wykazem stanowiącym aneks "B" do instrukcji, sześciocyfrowy kod izby celnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę osoby zobowiązanej do dokonania zgłoszenia INTRASTAT lub do jego korekty.

POLE 4 - Odbiorca

Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz pełny adres osoby zobowiązanej do dokonania zgłoszenia INTRASTAT w przywozie oraz dziesięciocyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), poprzedzony kodem PL, i czternastocyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Jeżeli podmiot ten posiada dziewięciocyfrowy numer REGON, wówczas dla pięciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru należy podać cyfrę "0".

Jeżeli osoba zobowiązana do dokonania zgłoszenia INTRASTAT w przywozie nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, ale jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE, w tym polu należy wpisać jej pełny adres oraz numer NIP. W tym przypadku numeru REGON nie podaje się.

Pole to należy wypełnić w każdym przypadku, niezależnie od faktu wypełnienia pola nr 5 (Przedstawiciel).

POLE 5 - Przedstawiciel

Należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT lub korekty zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela.

Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz pełny adres podmiotu składającego deklarację w imieniu osoby zobowiązanej do dokonania zgłoszenia INTRASTAT oraz dziesięciocyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i czternastocyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON tego podmiotu. Jeżeli podmiot ten posiada dziewięciocyfrowy numer REGON, wówczas dla pięciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru należy podać cyfrę "0".

Jeżeli przedstawicielem jest pracownik osoby zobowiązanej, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 6 - Łączna wartość fakturowa w PLN

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu nr 19 ze wszystkich pozycji kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT.

Pole należy wypełnić jedynie na pierwszej stronie kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach deklaracji pole to należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość "0".

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 7 - Łączna wartość statystyczna w PLN

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez osobę, której wartość dokonanych przywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie, oraz w przypadku przywozu towarów w celu uszlachetniania lub wywozu towarów po uszlachetnianiu, niezależnie od rodzaju przekroczonego przez osobę zobowiązaną progu statystycznego.

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu nr 20 ze wszystkich pozycji kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT.

Pole należy wypełnić jedynie na pierwszej stronie kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach deklaracji pole należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość "0".

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 8 - Łączna liczba pozycji

Jeżeli deklaracja INTRASTAT służy do dokonania zgłoszenia INTRASTAT, należy wpisać łączną ilość pozycji towarowych. Łączna ilość pozycji towarowych nie może być większa od 9999. Liczb nie należy poprzedzać zerami.

Łączna ilość pozycji podana w tym polu musi zgadzać się z ostatnim numerem pozycji wpisanym w polu nr 9 kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT.

Pole należy wypełnić jedynie na pierwszej stronie kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach zgłoszenia INTRASTAT pole należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość "0".

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 9 - Nr pozycji

Jeżeli formularz deklaracja INTRASTAT wykorzystywany jest do dokonania zgłoszenia INTRASTAT, należy wpisać kolejny numer danej pozycji towarowej. Łączna ilość pozycji towarowych w jednym zgłoszeniu INTRASTAT nie może być większa niż liczba 9999 i ostatni zadeklarowany numer pozycji musi być zgodny z łączną liczbą pozycji wpisaną w polu 8.

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, w polu należy wpisać numer korygowanej pozycji zgłoszenia INTRASTAT. Jeżeli korekta zgłoszenia INTRASTAT ma polegać na dodaniu nowej pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT, w polu tym należy wpisać numer dopisywanej pozycji, który powinien być następnym lub kolejnym numerem, po numerze ostatniej pozycji w korygowanym zgłoszeniu INTRASTAT. Niedopuszczalne jest wpisanie w tym polu więcej niż jednej korygowanej pozycji albo wpisanie zakresu pozycji.

POLE 10 - Opis towaru

Należy wpisać zwyczajową nazwę handlową danego towaru w sposób umożliwiający jego identyfikację. Opis ten musi umożliwiać klasyfikację towaru według kodu Nomenklatury Scalonej (CN).

Jeżeli zwyczajowa nazwa handlowa nie pozwala na jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju jest dany towar i do której pozycji CN należy go przypisać, nazwę tę należy uzupełnić o informacje dotyczące rodzaju materiału, sposobu obróbki, celu wykorzystania lub innych kryteriów służących do kwalifikacji towaru według kodu CN.

POLE 11 - Kod kraju wysyłki

Należy wpisać, zgodnie z wykazem zamieszczonym w aneksie "C" do instrukcji, dwuliterowy kod kraju, w którym opuszczające go towary stały się przedmiotem wywozu do Polski jako kraju przeznaczenia towarów. Jeżeli państwo członkowskie wysyłki nie jest znane, należy wpisać kod kraju członkowskiego zakupu lub nabycia towarów. Krajem członkowskim, w którym dokonano zakupu lub nabycia towaru, jest kraj, w którym mieści się siedziba partnera umowy (sprzedającego lub zbywcy), z którym została zawarta umowa (z wyjątkiem typowych umów o przewóz towarów), na podstawie której realizowany jest przywóz towarów do kraju.

W przypadku przywozu towarów przeznaczonych dla operatorów obsługujących instalacje morskie i towarów niezbędnych do działania silników, maszyn i innego sprzętu, działających na tych instalacjach, można wpisać kod QV.

POLE 12 - Kod warunków dostawy

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie.

Należy wpisać zgodny z umową literowy kod warunków dostaw wg INCOTERMS 2000, zgodnie z wykazem zamieszczonym w aneksie "D" do instrukcji.

Jeżeli ze względów handlowych umowa zawarta jest na innych warunkach niż określone w INCOTERMS 2000, należy wpisać symbol INCOTERMS 2000 najbardziej zbliżony do warunków zawartych w umowie.

POLE 13 - Kod rodzaju transakcji

Należy podać kod rodzaju transakcji związanej z danym przywozem towarów, zgodnie z aneksem "E" do instrukcji.

POLE 14 - Kod towaru

Należy wpisać ośmiocyfrowy kod towaru opisanego w polu 10 (Opis towaru), zgodnie z kodem określonym w Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiącej załącznik I do rozporządzenia Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 7.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) albo - w przypadkach szczególnych - kod towarowy określony w części II ust. 2 oraz ust. 8 i 16 instrukcji.

POLE 15 - Kod rodzaju transportu

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie.

Należy wpisać jednocyfrowy kod rodzaju transportu, zgodnie z wykazem zamieszczonym w aneksie "F" do instrukcji. Rodzaj transportu jest to aktywny rodzaj transportu, przy użyciu którego towar został wprowadzony na terytorium statystyczne kraju.

W przypadku transportu kombinowanego aktywnym środkiem transportu jest ten, który porusza cały zestaw (np. w przypadku ciężarówki i na statku morskim - aktywnym środkiem transportu jest statek, w przypadku ciągnika z naczepą - aktywnym środkiem jest ciągnik).

POLE 16 - Kod kraju pochodzenia

Należy wpisać dwuliterowy kod kraju, zgodnie z wykazem zamieszczonym w aneksie "G" do instrukcji, w którym towar został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany. Towar, w produkcję którego zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu.

Jeżeli kraj pochodzenia nie jest znany, należy podać kod kraju członkowskiego Unii Europejskiej będącego krajem wysyłki towarów.

POLE 17 - Masa netto (w kg)

Należy podać masę netto towaru opisanego w polu nr 10 (Opis towaru), wyrażoną w pełnych kilogramach. Przez masę netto rozumie się masę towaru bez opakowania.

W przypadku gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,50 kilograma, należy wpisać "0". Jeżeli masa wynosi 0,50 kilograma lub więcej, lecz nie przekracza 1 kilograma, należy wpisać "1". Dla mas większych od 1 kilograma wartości po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych.

Dla towarów przywiezionych do dnia 31 marca 2007 r. i zgłaszanych w systemie INTRASTAT najpóźniej za miesiąc sprawozdawczy marzec 2007 r. - wypełnienie tego pola nie jest wymagane, jeżeli dla tych towarów Nomenklatura Scalona (CN) przewiduje dodatkową jednostkę miary.

POLE 18 - Ilość w uzupełniającej jednostce miary

Należy podać ilość towaru w liczbach całkowitych, wyrażoną w jednostce miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiązującej wersji Nomenklatury Scalonej (CN), jeżeli dla danego kodu towarowego przewiduje ona dodatkową jednostkę miary (w przeciwnym razie pola tego nie należy wypełniać).

Wartości po przecinku należy zaokrąglać zgodnie z zasadami matematycznymi, np. w przypadku gdy ilość towaru podanego w litrach wynosi mniej niż 0,50 litra, należy wpisać "0". Jeżeli ilość towaru wynosi 0,50 litra lub więcej, należy wpisać "1".

POLE 19 - Wartość fakturowa w PLN

Należy wpisać wartość fakturową netto wszystkich transakcji objętych jedną pozycją (tj. bez uwzględnienia podatku VAT i podatku akcyzowego).

Wartość fakturowa jest to kwota, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jeżeli na fakturze, oprócz wartości towaru, wyszczególnione są pozostałe koszty (opłaty transportowe, koszty opakowania, opłaty za dokowanie, inne) i suma tych wartości stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w polu "Wartość fakturowa w PLN" należy podać wartość łączną, tj. wartość towaru łącznie z wartością pozostałych kosztów.

W przypadku towarów przywożonych w celu uszlachetniania należy podać wartość powierzonego surowca. Natomiast w przypadku towarów przywożonych po uszlachetnianiu należy podać wartość powierzonego surowca i koszt usługi.

W przypadku towarów, które po ich przywozie są instalowane lub montowane przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, należy zadeklarować wyłącznie wartość przywożonych towarów, bez uwzględnienia kosztu montażu lub instalacji.

W odniesieniu do towarów otrzymywanych bezpłatnie lub towarów, które nie zostały zafakturowane fakturą handlową, należy podać wartość, która byłaby zafakturowana, gdyby towary podlegały dowolnej transakcji kupna-sprzedaży.

W przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych do systemu INTRASTAT przy ich wywozie należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy wywozie tych towarów.

Wartość fakturową podaje się w pełnych złotych polskich. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych.

Jeżeli wartość na fakturze podana jest w innej walucie niż PLN, kwotę faktury należy przeliczyć na złote polskie. Przeliczenie powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług albo zasad określonych dla celów związanych z cłem.

POLE 20 - Wartość statystyczna w PLN

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie oraz w pozycji towarowej, której przedmiotem jest towar przywieziony w celu uszlachetnienia lub po uszlachetnieniu, niezależnie od rodzaju przekroczonego przez osobę zobowiązaną progu statystycznego.

Wartością statystyczną w przywozie (wartość CIF) jest wartość towarów w miejscu i czasie wprowadzenia na polski obszar statystyczny.

Wartość tę oblicza się:

  - w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż) - na podstawie wartości towarów z faktury,

  - w pozostałych przypadkach - na podstawie kwoty/wartości, która byłaby zafakturowana w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż).

Wartość statystyczna uwzględnia dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się poza polskim obszarem statystycznym. Należy więc włączyć poniesione poza polskim obszarem statystycznym:

  - koszty opakowania,

  - opłaty transportowe,

  - opłaty za dokowanie,

  - opłaty za załadunek i magazynowanie,

  - wszelkie koszty, zyski i wydatki, łącznie z ubezpieczeniem i prowizją, powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego (dostawy towarów na pokład statku lub samolotu).

Jeżeli wartość fakturowa zawiera wyodrębnione koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione na polskim obszarze statystycznym, to kosztów tych nie należy ujmować w wartości statystycznej.

Wartość statystyczna nie obejmuje podatków i opłat należnych w przywozie, takich jak: VAT, akcyza i inne opłaty o podobnym charakterze.

W przypadku towarów będących przedmiotem uszlachetniania wartość statystyczna jest ustalana tak, jakby towary były w całości wytworzone w kraju przetworzenia, tj. z podaniem wartości powierzonego materiału oraz usługi.

W przypadku towarów stanowiących nośniki informacji (np. dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, kasety audio i wideo, CD-ROM) przywożonych w celu dostarczenia informacji, wartość statystyczna powinna opierać się na całości kosztów towarów, tzn. powinna uwzględniać nie tylko wartość nośnika, ale i przekazywanej informacji.

W przypadku zwrotów towarów wartość statystyczna jest równa wartości, która została podana przy wywozie towaru.

Jeżeli wartość fakturową ustalono na bazie dostawy CPT, CIP, DDU lub DDP, a miejsce przeznaczenia zlokalizowane jest na polskim obszarze statystycznym, wartość tę uważa się za wartość ustaloną na bazie CIF, o ile koszty frachtu i ubezpieczenia ponoszone na polskim obszarze statystycznym przez dostawcę zagranicznego nie zostały wyodrębnione na fakturze.

Wartość statystyczną pozycji towarowej należy podać w pełnych złotych polskich (PLN), bez miejsc po przecinku. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podnosi się do pełnych złotych.

POLE 21 - Wypełniający

Należy wpisać czytelnie imię, nazwisko, telefon, faks i e-mail osoby odpowiedzialnej za wypełnienie deklaracji INTRASTAT oraz miejscowość i datę wypełnienia deklaracji.

Jeżeli wypełniającym jest agent celny, obok informacji o imieniu i nazwisku osoba ta podaje dodatkowo numer wpisu na listę agentów celnych.

Osoba odpowiedzialna za wypełnienie deklaracji potwierdza zadeklarowane dane czytelnym podpisem.

Część IV

Wypełnianie pól formularza

"DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ"

POLE 1 - Okres sprawozdawczy

Pole to składa się z czterech części: miesiąc sprawozdawczy, rok sprawozdawczy, nr zgłoszenia w okresie sprawozdawczym i nr wersji zgłoszenia.

PIERWSZA CZĘŚĆ POLA: MIESIĄC SPRAWOZDAWCZY

Należy wpisać dwucyfrowe oznaczenie miesiąca kalendarzowego, do którego odnosi się deklaracja, w postaci dwóch cyfr arabskich, odpowiednio od 01 dla stycznia, 02 dla lutego, 03 dla marca... 12 dla grudnia.

DRUGA CZĘŚĆ POLA: ROK SPRAWOZDAWCZY

Należy wpisać dwucyfrowe oznaczenie roku kalendarzowego, do którego odnosi się deklaracja, w postaci dwóch cyfr arabskich, np. 06 - dla roku 2006, 07 - dla roku 2007.

TRZECIA CZĘŚĆ POLA: NUMER ZGŁOSZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Należy podać numer zgłoszenia INTRASTAT w wywozie w okresie sprawozdawczym. Niedopuszczalne jest powtórzenie tego numeru w danym okresie sprawozdawczym. Liczb nie należy poprzedzać zerami.

CZWARTA CZĘŚĆ POLA: NUMER WERSJI ZGŁOSZENIA

Należy podać kolejny numer wersji zgłoszenia INTRASTAT, określonego w podpolu "Numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym".

Każdy kolejny dokument odnoszący się do danego okresu sprawozdawczego (zgłoszenie INTRASTAT lub korekta zgłoszenia INTRASTAT) będzie tworzył kolejną wersję zgłoszenia INTRASTAT (odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu). Jeżeli jest to pierwsze (pierwotnie składane) zgłoszenie INTRASTAT w okresie sprawozdawczym, posiada ono w tym polu oznaczenie "1". Każdy następny dokument odnoszący się do tego zgłoszenia w okresie sprawozdawczym powinien mieć kolejny numer. Liczb nie należy poprzedzać zerem.

POLE 2 - Rodzaj deklaracji

W tym polu należy zaznaczyć znakiem "x" umieszczonym w odpowiednim kwadracie, czy formularz jest używany do dokonania zgłoszenia INTRASTAT, korekty polegającej na zamianie zgłoszenia INTRASTAT czy do korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu.

Korekta polegająca na zamianie zgłoszenia INTRASTAT powoduje zastąpienie w całości dotychczasowego, uprzednio złożonego zgłoszenia INTRASTAT.

Korekta zgłoszenia INTRASTAT może odnosić się tylko do aktualnej wersji tego zgłoszenia.

POLE 3 - Kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT

Należy podać, zgodnie z wykazem stanowiącym aneks "B" do instrukcji, sześciocyfrowy kod izby celnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę osoby zobowiązanej do dokonania zgłoszenia INTRASTAT lub do jego korekty.

POLE 4 - Nadawca

Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz pełny adres osoby zobowiązanej do dokonania zgłoszenia INTRASTAT w wywozie oraz dziesięciocyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), poprzedzony kodem PL, i czternastocyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Jeżeli podmiot ten posiada dziewięciocyfrowy numer REGON, wówczas dla pięciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru należy podać cyfrę "0".

Jeżeli osoba zobowiązana do dokonania zgłoszenia INTRASTAT w wywozie nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, ale jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE, w tym polu należy wpisać jej pełny adres oraz numer NIP. W tym przypadku numeru REGON nie podaje się.

Pole to należy wypełnić w każdym przypadku, niezależnie od faktu wypełnienia pola nr 5 (Przedstawiciel).

POLE 5 - Przedstawiciel

Należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT lub korekty zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela.

Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz pełny adres podmiotu składającego deklarację w imieniu osoby zobowiązanej do dokonania zgłoszenia INTRASTAT oraz dziesięciocyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i czternastocyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON tego podmiotu. Jeżeli podmiot ten posiada dziewięciocyfrowy numer REGON, wówczas dla pięciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru należy podać cyfrę "0".

Jeżeli przedstawicielem jest pracownik osoby zobowiązanej, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 6 - Łączna wartość faktur w PLN

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu nr 19 ze wszystkich pozycji kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT.

Pole należy wypełnić jedynie na pierwszej stronie kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach deklaracji pole to należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość "0".

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 7 - Łączna wartość statystyczna w PLN

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez osobę, której wartość dokonanych wywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w wywozie, oraz w przypadku przywozu towarów w celu uszlachetniania lub wywozu towarów po uszlachetnianiu, niezależnie od rodzaju przekroczonego przez osobę zobowiązaną progu statystycznego.

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu nr 20 ze wszystkich pozycji kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT.

Pole należy wypełnić jedynie na pierwszej stronie kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach deklaracji pole należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość "0".

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 8 - Łączna liczba pozycji

Jeżeli deklaracja INTRASTAT służy do dokonania zgłoszenia INTRASTAT, należy wpisać łączną ilość pozycji towarowych. Łączna ilość pozycji towarowych nie może być większa od 9999. Liczb nie należy poprzedzać zerami.

Łączna ilość pozycji podana w tym polu musi zgadzać się z ostatnim numerem pozycji wpisanym w polu nr 9 kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT.

Pole należy wypełnić jedynie na pierwszej stronie kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach zgłoszenia INTRASTAT pole należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość "0".

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 9 - Nr pozycji

Jeżeli formularz deklaracja INTRASTAT wykorzystywany jest do dokonania zgłoszenia INTRASTAT, należy wpisać kolejny numer danej pozycji towarowej. Łączna ilość pozycji towarowych w jednym zgłoszeniu INTRASTAT nie może być większa niż liczba 9999 i ostatni zadeklarowany numer pozycji musi być zgodny z łączną liczbą pozycji wpisaną w polu 8.

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, w polu należy wpisać numer korygowanej pozycji zgłoszenia INTRASTAT. Jeżeli korekta zgłoszenia INTRASTAT ma polegać na dodaniu nowej pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT, w polu tym należy wpisać numer dopisywanej pozycji, który powinien być następnym lub kolejnym numerem po numerze ostatniej pozycji w korygowanym zgłoszeniu INTRASTAT.

Niedopuszczalne jest wpisanie w tym polu więcej niż jednej korygowanej pozycji albo wpisanie zakresu pozycji.

POLE 10 - Opis towaru

Należy wpisać zwyczajową nazwę handlową danego towaru w sposób umożliwiający jego identyfikację. Opis ten musi umożliwiać klasyfikację towaru według kodu Nomenklatury Scalonej (CN).

Jeżeli zwyczajowa nazwa handlowa nie pozwala na jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju jest dany towar i do której pozycji CN należy go przypisać, nazwę tę należy uzupełnić o informacje dotyczące rodzaju materiału, sposobu obróbki, celu wykorzystania lub innych kryteriów służących do kwalifikacji towaru według kodu CN.

POLE 11 - Kod kraju przeznaczenia

Należy wpisać, zgodnie z wykazem zamieszczonym w aneksie "C" do instrukcji, dwuliterowy kod kraju, w którym towary wywożone z Polski zostaną dopuszczone do konsumpcji, zużyte, poddane obróbce lub przetworzeniu. Jeśli kraj przeznaczenia nie jest znany, uważa się, że krajem przeznaczenia jest ostatni znany w momencie wywozu kraj członkowski, na którego terytorium towary zostały fizycznie wprowadzone.

W przypadku wywozu towarów przeznaczonych na zaopatrzenie statków wodnych lub powietrznych można wpisać kod QR.

W przypadku wywozu towarów przeznaczonych dla operatorów obsługujących instalacje morskie i towarów niezbędnych do działania silników, maszyn i innego sprzętu, działających na tych instalacjach, można wpisać kod QV.

POLE 12 - Kod warunków dostawy

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma wartości dokonanych wywozów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w wywozie.

Należy wpisać zgodny z umową literowy kod warunków dostaw wg INCOTERMS 2000, zgodnie z wykazem zamieszczonym w aneksie "D" do instrukcji.

Jeżeli ze względów handlowych umowa zawarta jest na innych warunkach niż określone w INCOTERMS 2000, należy wpisać symbol INCOTERMS 2000 najbardziej zbliżony do warunków zawartych w umowie.

POLE 13 - Kod rodzaju transakcji

Należy podać kod rodzaju transakcji związanej z danym wywozem towarów, zgodnie z aneksem "E" do instrukcji.

POLE 14 - Kod towaru

Należy wpisać ośmiocyfrowy kod towaru opisanego w polu 10 (Opis towaru), zgodnie z kodem określonym w Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiącej załącznik I do rozporządzenia Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 7.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) albo - w przypadkach szczególnych - kod towarowy określony w części II ust. 2 oraz ust. 7, 8 i 16 instrukcji.

POLE 15 - Kod rodzaju transportu

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma wartości dokonanych wywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w wywozie.

Należy wpisać jednocyfrowy kod rodzaju transportu, zgodnie z wykazem zamieszczonym w aneksie "F" do instrukcji. Rodzaj transportu jest to aktywny rodzaj transportu, przy użyciu którego towar opuścił terytorium statystyczne kraju.

W przypadku transportu kombinowanego aktywnym środkiem transportu jest ten, który porusza cały zestaw (np. w przypadku ciężarówki na statku morskim - aktywnym środkiem transportu jest statek, w przypadku ciągnika z naczepą - aktywnym środkiem jest ciągnik).

POLE 16 - Kod kraju pochodzenia

Pole należy pozostawić niewypełnione.

POLE 17 - Masa netto (w kg)

Należy podać masę netto towaru opisanego w polu nr 10 (Opis towaru), wyrażoną w pełnych kilogramach. Przez masę netto rozumie się masę towaru bez opakowania.

W przypadku gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,50 kilograma, należy wpisać "0". Jeżeli masa wynosi 0,50 kilograma lub więcej, lecz nie przekracza 1 kilograma, należy wpisać "1". Dla mas większych od 1 kilograma wartości po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych.

Dla towarów wywiezionych do dnia 31 marca 2007 r. i zgłaszanych w systemie INTRASTAT najpóźniej za miesiąc sprawozdawczy marzec 2007 r. - wypełnienie tego pola nie jest wymagane, jeżeli dla tych towarów Nomenklatura Scalona (CN) przewiduje dodatkową jednostkę miary.

POLE 18 - Ilość w uzupełniającej jednostce miary

Należy podać ilość towaru w liczbach całkowitych, wyrażoną w jednostce miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiązującej wersji Nomenklatury Scalonej (CN), jeżeli dla danego kodu towarowego przewiduje ona dodatkową jednostkę miary (w przeciwnym razie pola tego nie należy wypełniać).

Wartości po przecinku należy zaokrąglać zgodnie z zasadami matematycznymi, np. w przypadku gdy ilość towaru podanego w litrach wynosi mniej niż 0,50 litra, należy wpisać "0". Jeżeli ilość towaru wynosi 0,50 litra lub więcej, należy wpisać "1".

POLE 19 - Wartość fakturowa w PLN

Należy wpisać wartość fakturową netto wszystkich transakcji objętych jedną pozycją (tj. bez uwzględnienia podatku VAT i podatku akcyzowego).

Wartość fakturowa jest to kwota, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jeżeli na fakturze, oprócz wartości towaru, wyszczególnione są pozostałe koszty (opłaty transportowe, koszty opakowania, opłaty za dokowanie, inne) i suma tych wartości stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w polu "Wartość fakturowa w PLN" należy podać wartość łączną, tj. wartość towaru łącznie z wartością pozostałych kosztów.

W przypadku towarów wywożonych w celu uszlachetniania należy podać wartość powierzonego surowca. Natomiast w przypadku towarów wywożonych po uszlachetnianiu należy podać wartość powierzonego surowca i koszt usługi.

W przypadku towarów, które po ich wywozie są instalowane lub montowane przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, należy zadeklarować wyłącznie wartość wywożonych towarów, bez uwzględnienia kosztu montażu lub instalacji.

W odniesieniu do towarów przekazywanych bezpłatnie lub towarów, które nie zostały zafakturowane fakturą handlową, należy podać wartość, która byłaby zafakturowana, gdyby towary podlegały dowolnej transakcji kupna-sprzedaży.

W przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych do systemu INTRASTAT przy ich przywozie należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy przywozie tych towarów.

Wartość fakturową podaje się w pełnych złotych polskich. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych.

Jeżeli wartość na fakturze podana jest w innej walucie niż PLN, kwotę faktury należy przeliczyć na złote polskie. Przeliczenie powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług albo zasad określonych dla celów związanych z cłem.

POLE 20 - Wartość statystyczna w PLN

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma wartości dokonanych wywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w wywozie oraz w pozycji towarowej, której przedmiotem jest towar wywieziony w celu uszlachetnienia lub po uszlachetnieniu, niezależnie od rodzaju przekroczonego przez osobę zobowiązaną progu statystycznego.

Wartością statystyczną w wywozie (wartość FOB) jest wartość towarów w miejscu i czasie, w którym towary opuszczają polski obszar statystyczny.

Wartość tę oblicza się:

  - w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż) - na podstawie wartości towarów z faktury,

  - w pozostałych przypadkach - na podstawie kwoty/wartości, która byłaby zafakturowana w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż).

Wartość statystyczna uwzględnia dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się na polskim obszarze statystycznym. Należy więc włączyć:

  - koszty opakowania,

  - krajowe opłaty transportowe,

  - opłaty za dokowanie,

  - opłaty za załadunek i magazynowanie,

  - wszelkie koszty, zyski i wydatki, łącznie z ubezpieczeniem i prowizją, powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego (dostawy towarów na pokład statku lub samolotu).

Jeżeli wartość fakturowa zawiera wyodrębnione koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione poza polskim obszarem statystycznym, to kosztów tych nie należy ujmować w wartości statystycznej.

Wartość statystyczna nie obejmuje podatków i opłat należnych w wywozie, takich jak: VAT, akcyza i inne opłaty o podobnym charakterze.

W przypadku towarów będących przedmiotem uszlachetniania wartość statystyczna jest ustalana tak, jakby towary były w całości wytworzone w kraju przetworzenia, tj. z podaniem wartości powierzonego materiału oraz usługi.

W przypadku towarów stanowiących nośniki informacji (np. dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, kasety audio i wideo, CD-ROM) wysyłanych w celu dostarczenia informacji, wartość statystyczna powinna opierać się na całości kosztów towarów, tzn. powinna uwzględniać nie tylko wartość nośnika, ale i przekazywanej informacji.

W przypadku zwrotów towarów wartość statystyczna jest równa wartości, która została podana przy przywozie towaru.

Przypadki ustalenia wartości fakturowej na bazie warunków dostaw: EXW, FCA i FAS z podaną miejscowością polską uważa się za równoważne z zastosowaniem warunków FOB.

Wartość statystyczną pozycji towarowej należy podać w pełnych złotych polskich (PLN), bez miejsc po przecinku. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podnosi się do pełnych złotych.

POLE 21 - Wypełniający

Należy wpisać czytelnie imię, nazwisko, telefon, faks i e-mail osoby odpowiedzialnej za wypełnienie deklaracji INTRASTAT oraz miejscowość i datę wypełnienia deklaracji.

Jeżeli wypełniającym jest agent celny, obok informacji o imieniu i nazwisku osoba ta podaje dodatkowo numer wpisu na listę agentów celnych.

Osoba odpowiedzialna za wypełnienie deklaracji potwierdza zadeklarowane dane czytelnym podpisem.

Aneks "A" do instrukcji wypełniania formularza - deklaracja
INTRASTAT oraz dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ LUB WYWÓZ NIE JEST OBJĘTY OBOWIĄZKIEM SPRAWOZDAWCZOŚCI W RAMACH SYSTEMU INTRASTAT

1) złoto monetarne;

2) środki płatnicze obejmujące prawne środki płatnicze i papiery wartościowe, w tym płatności za usługi, takie jak usługi pocztowe, podatki, opłaty za użytkowanie;

3) towary przeznaczone do użytkowania czasowego lub po takim użytkowaniu (np. wynajem, wypożyczenie, leasing operacyjny), pod warunkiem że:

  a) w stosunku do tych towarów uszlachetnianie nie jest, ani nie było, planowane ani wykonywane,

  b) spodziewany czas trwania użytkowania czasowego nie był, ani nie będzie, dłuższy niż 24 miesiące,

  c) wywozy/przywozy nie są deklarowane jako dostawy/nabycia dla celów podatkowych;

4) towary przemieszczane pomiędzy:

  a) państwem członkowskim i jego enklawami terytorialnymi w innych państwach członkowskich oraz

  b) państwem członkowskim i mieszczącymi się na jego terytorium enklawami innych państw członkowskich lub organizacji międzynarodowych.

Do enklaw terytorialnych zalicza się ambasady oraz krajowe siły zbrojne stacjonujące poza terytorium macierzystego kraju;

5) towary używane jako nośniki informacji utworzonych na potrzeby konkretnego klienta, w tym oprogramowanie;

6) oprogramowanie pobrane z Internetu;

7) towary dostarczane bezpłatnie, które same w sobie nie są przedmiotem transakcji handlowej, pod warunkiem że przemieszczane są wyłącznie w celu przygotowania lub wsparcia zamierzonej transakcji handlowej przez zademonstrowanie cech takich towarów lub usług, takie jak:

  a) materiały reklamowe,

  b) próbki handlowe;

8) towary przeznaczone do naprawy i po naprawie oraz części zamienne ujęte w planie napraw, oraz wymienione części wadliwe;

9) środki transportu przekraczające granicę w ramach wykonywanej pracy, w tym wyrzutnie statków kosmicznych podczas wystrzeliwania statków kosmicznych;

10) energia elektryczna - kod CN 2716 00 00;

11) gaz ziemny - kody CN 2711 11 00 oraz 2711 21 00.

Aneks "B" do instrukcji wypełniania formularza - deklaracja
INTRASTAT oraz dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

WYKAZ KODÓW IZB CELNYCH, DO KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ADRESOWANE DEKLARACJE INTRASTAT

Nazwa izby celnej
Kod identyfikacyjny
Izba Celna w Białej Podlaskiej 300.000
Izba Celna w Białymstoku 310.000
Izba Celna w Gdyni 320.000
Izba Celna w Katowicach 330.000
Izba Celna w Kielcach 340.000
Izba Celna w Krakowie 350.000
Izba Celna w Łodzi 360.000
Izba Celna w Olsztynie 370.000
Izba Celna w Opolu 380.000
Izba Celna w Poznaniu 390.000
Izba Celna w Przemyślu 400.000
Izba Celna w Rzepinie 410.000
Izba Celna w Szczecinie 420.000
Izba Celna w Toruniu 430.000
Izba Celna w Warszawie 440.000
Izba Celna we Wrocławiu 450.000

Aneks "C" do instrukcji wypełniania formularza - deklaracja
INTRASTAT oraz dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

WYKAZ KODÓW STOSOWANYCH W POLU NR 11 DEKLARACJI INTRASTAT

Kod
Nazwa
AT
Austria
BE
Belgia
BG
Bułgaria
CY
Cypr
CZ
Republika Czeska
DK
Dania
EE
Estonia
FI
Finlandia
FR
Francja
GR
Grecja
ES
Hiszpania
IE
Irlandia
LT
Litwa
LU
Luksemburg
LV
Łotwa
MT
Malta
NL
Niderlandy
DE
Niemcy
PT
Portugalia
RO
Rumunia
SK
Słowacja
SI
Słowenia
SE
Szwecja
HU
Węgry
GB
Wielka Brytania
IT
Włochy
QR
Zapasy i zaopatrzenie statków w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego
QV
Zapasy i zaopatrzenie instalacji morskich w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego

Aneks "D" do instrukcji wypełniania formularza - deklaracja
INTRASTAT oraz dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

SYMBOLE WARUNKÓW DOSTAW WEDŁUG INCOTERMS 2000

Kod Incoterms
Znaczenie Incoterms 2000
EXW
z zakładu... (oznaczone miejsce)
FCA
franco przewoźnik... (oznaczone miejsce)
FAS
franco wzdłuż burty statku... (oznaczony port załadunku)
FOB
franco statek... (oznaczony port załadunku)
CFR
koszt i fracht... (oznaczony port przeznaczenia)
CIF
koszt, ubezpieczenie i fracht... (oznaczony port przeznaczenia)
CPT
przewoźne opłacone do... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
CIP
przewoźne i ubezpieczenie opłacone do... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
DAF
dostarczone na granicę... (oznaczone miejsce)
DES
dostarczone statek... (oznaczony port przeznaczenia)
DEQ
dostarczone nabrzeże... (oznaczony port przeznaczenia)
DDU
dostarczone (cło nieopłacone)... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
DDP
dostarczone (cło opłacone)... (oznaczone miejsce przeznaczenia)

Aneks "E" do instrukcji wypełniania formularza - deklaracja
INTRASTAT oraz dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

KODY RODZAJÓW TRANSAKCJI

A Kod transakcji B
1 2 3
1. Transakcje, z którymi związane jest faktyczne lub zamierzone przeniesienie prawa własności pomiędzy rezydentem i nierezydentem za wynagrodzeniem (pieniężnym lub innym) (z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodami 2, 7 i 8 kolumny A) 11 1. Kupno/sprzedaż (nieobarczone żadnymi warunkami)
12 2. Dostawy z zamiarem sprzedaży po zatwierdzeniu lub wypróbowaniu, przeznaczone do wysyłki lub dostawy za pośrednictwem agenta komisowego
13 3. Handel barterowy (wynagrodzenie w naturze)
14 4. Leasing finansowy (kupno/sprzedaż na raty)(1)
19 9. Inne
2. Zwroty towarów i wymiana towarów nieodpłatnie po zarejestrowaniu pierwszej transakcji 21 1. Zwrot towarów
22 2. Wymiana zwróconych towarów
23 3. Wymiana (np. w ramach gwarancji) towarów, które nie zostały zwrócone
29 9. Inne
3. Transakcje, z którymi związane jest przeniesienie prawa własności bez rekompensaty finansowej lub innej (np. transporty humanitarne) 30  
4. Dostawy mające na celu uszlachetnianie(2) w ramach umowy (bez przeniesienia prawa własności na uszlachetniającego) 41 1. Towary, które mają wrócić do początkowego państwa członkowskiego wysyłki
42 2. Towary, które nie mają wrócić do początkowego państwa członkowskiego wysyłki
5. Dostawy następujące po uszlachetnianiu w ramach umowy (bez przeniesienia prawa własności na uszlachetniającego) 51 1. Towary, które wracają do początkowego państwa członkowskiego wysyłki
52 2. Towary, które nie wracają do początkowego państwa członkowskiego wysyłki
7. Dostawy w ramach wspólnych programów obronnych lub innych międzyrządowych programów produkcyjnych 70  
8. Dostawy materiałów budowlanych i wyposażenia technicznego w ramach umowy o roboty budowlane, zawartej między inwestorem a generalnym wykonawcą, lub w zakresie inżynierii lądowej, dla których nie jest wymagane osobne fakturowanie towarów, natomiast wystawiana jest faktura za całą dostawę objętą umową 80  
9. Inne transakcje, których nie można sklasyfikować pod innymi kodami 91 1. Wynajem, wypożyczenie i leasing operacyjny dłuższy niż 24 miesiące
99 9. Inne

(1) Leasing finansowy obejmuje transakcje, w których raty leasingu obliczane są w taki sposób, że obejmują całą lub prawie całą wartość towarów. Ryzyko i korzyści związane z własnością przekazywane są dzierżawcy. W chwili zakończenia umowy dzierżawca staje się prawnym właścicielem towarów.

(2) Uszlachetnianie obejmuje operacje (np. przetworzenie, budowę, montaż, udoskonalenie, renowację) mające na celu wytworzenie nowego lub faktycznie ulepszonego towaru. Niekoniecznie jest to związane ze zmianą klasyfikacji towaru. Uszlachetnianie wykonywane na własny rachunek przez podmiot dokonujący uszlachetniania nie jest objęte niniejszą pozycją i powinno być zarejestrowane w pozycji 1 kolumny A.

Aneks "F" do instrukcji wypełniania formularza - deklaracja
INTRASTAT oraz dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

KODY RODZAJÓW TRANSPORTU

Kod
Oznaczenie
1
Transport morski
2
Transport kolejowy
3
Transport drogowy
4
Transport lotniczy
5
Przesyłki pocztowe
7
Stałe instalacje przesyłowe (np. gazociągi, wodociągi, ropociągi, koleje linowe)
8
Żegluga śródlądowa
9
Własny napęd (towarem jest np. statek czy samolot poruszający się o własnym napędzie)

Aneks "G" do instrukcji wypełniania formularza - deklaracja
INTRASTAT oraz dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

WYKAZ KODÓW KRAJÓW

KOD NAZWA
AF Afganistan
AL Albania
DZ Algieria
AD Andora
AO Angola
AI Anguilla
AQ Antarktyda
AG Antigua i Barbuda
AN Antyle Niderlandzkie
SA Arabia Saudyjska
AR Argentyna
AM Armenia
AW Aruba
AU Australia
AT Austria
AZ Azerbejdżan
BS Bahamy
BH Bahrajn
BD Bangladesz
BB Barbados
BE Belgia
BZ Belize
BJ Benin
BM Bermudy
BT Bhutan
BY Białoruś
BO Boliwia
BA Bośnia i Hercegowina
BW Botswana
BR Brazylia
BN Brunei Darussalam
IO Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
BG Bułgaria
BF Burkina Faso
BI Burundi
XC Ceuta
HR Chorwacja
CL Chile
CN Chiny
CY Cypr
TD Czad
ME Czarnogóra
DK Dania
DM Dominika
DO Dominikana
DJ Dżibuti
EG Egipt
EC Ekwador
ER Erytrea
EE Estonia
ET Etiopia
FK Falklandy
FJ Fidżi Republika
PH Filipiny
FI Finlandia
FR Francja (włącznie z Monako (MC) i francuskimi departamentami zamorskimi [Gujana Francuska (GF), Gwadelupa (GP), Martynika (MQ) i Reunion (RE))
TF Francuskie Terytoria Południowe
GA Gabon
GM Gambia
GH Ghana
GI Gibraltar
GR Grecja
GD Grenada
GL Grenlandia
GE Gruzja
GU Guam
GY Gujana
GT Gwatemala
GN Gwinea
GW Gwinea-Bissau
GQ Gwinea Równikowa
HT Haiti
ES Hiszpania
HN Honduras
HK Hongkong
IN Indie
ID Indonezja
IQ Irak
IR Iran
IE Irlandia
IS Islandia
IL Izrael
JM Jamajka
JP Japonia
YE Jemen
JO Jordania
KY Kajmany
KH Kambodża
CM Kamerun
CA Kanada
QA Katar
KZ Kazachstan
KE Kenia
KG Kirgistan
KI Kiribati
CO Kolumbia
KM Komory
CG Kongo
CD Demokratyczna Republika Konga
KP Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
XK Kosowo
CR Kostaryka
CU Kuba
KW Kuwejt
LA Laos
LS Lesotho
LB Liban
LR Liberia
LY Libia
LI Liechtenstein
LT Litwa
LU Luksemburg
LV Łotwa
MK Macedonia
MG Madagaskar
YT Majotta
MO Makau
MW Malawi
MV Malediwy
MY Malezja
ML Mali
MT Malta
MA Maroko (włącznie z Saharą Zachodnią (EH))
MR Mauretania
MU Mauritius
MP Mariany Północne
MX Meksyk
XL Melilla
FM Mikronezja
UM Minor (Powiernicze Wyspy Pacyfiku Stanów Zjednoczonych)
MD Mołdowa
MN Mongolia
MS Montserrat
MZ Mozambik
MM Myanmar (Burma)
NA Namibia
NR Nauru
NP Nepal
NL Niderlandy
DE Niemcy
NE Niger
NG Nigeria
NI Nikaragua
NU Niue
NF Norfolk
NO Norwegia (włącznie z Svalbard i Jan Meyen (SJ))
NC Nowa Kaledonia
NZ Nowa Zelandia
OM Oman
PS Okupowane Terytorium Palestyny
PK Pakistan
PW Palau
PA Panama
PG Papua Nowa Gwinea
PY Paragwaj
PE Peru
PN Pitcairn
PF Polinezja Franc.
PL Polska
GS Południowa Georgia i Południowe Wyspy Sandwich
PT Portugalia
CZ Republika Czeska
KR Republika Korei
ZA Rep. Połud. Afryki
CF Rep. Środkowoafrykańska
RU Rosja
RO Rumunia
RW Rwanda
KN St. Kitts i Nevis
LC St. Lucia
PM St. Pierre i Miquelon
VC St. Vincent i Grenadyny
SV Salwador
AS Samoa Amerykańskie
WS Samoa
SM San Marino
SN Senegal
XS Serbia
SC Seszele
SL Sierra Leone
SG Singapur
SK Słowacja
SI Słowenia
SO Somalia
LK Sri Lanka
US Stany Zjednoczone Ameryki (włącznie z Portoryko (PR))
SD Sudan
SR Surinam
SZ Suazi
SY Syria
SE Szwecja
CH Szwajcaria
SH Święta Helena
TJ Tadżykistan
TH Tajlandia
TW Tajwan
TZ Tanzania
TG Togo
TK Tokelau
TO Tonga
TT Trynidad i Tobago
TN Tunezja
TR Turcja
TM Turkmenistan
TC Wyspy Turks i Caicos
TV Tuvalu
UG Uganda
UA Ukraina
UY Urugwaj
UZ Uzbekistan
VU Vanuatu
WF Wallis i Futuna
VA Watykan
VE Wenezuela
HU Węgry
GB Wielka Brytania
VN Wietnam
IT Włochy
TL Wschodni Timor
CI Wybrzeże Kości Słoniowej
BV Wyspa Bouveta
CX Wyspa Bożego Narodzenia
CK Wyspy Cooka
VI Wyspy Dziewicze-USA
VG Wyspy Dziewicze - Wielka Brytania
HM Wyspy Heard i McDonald
CC Wyspy Kokosowe (Keelinga)
MH Wyspy Marshalla
FO Wyspy Owcze
SB Wyspy Salomona
ST Wyspy św. Tomasza i Książęca
ZM Zambia
CV Zielony Przylądek
ZW Zimbabwe
AE Zjednoczone Emiraty Arabskie

Załącznik nr 4

Wykaz towarów, których przywóz na polski obszar celny zaliczany jest do obliczenia w PLN wartości dokonanych przywozów w 2003 r. i w okresie od 01.01.2004 r. do 30.04.2004 r.

  1) towary objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, w tym towary powracające;

  2) towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń;

  3) towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych;

  4) towary objęte procedurą przetwarzania pod kontrolą.

Załącznik nr 5

Wykaz towarów, których wywóz z polskiego obszaru celnego zaliczany jest do obliczenia w PLN wartości dokonanych wywozów w 2003 r. i w okresie od 01.01.2004 r. do 30.04.2004 r.

  1) towary objęte procedurą wywozu;

  2) towary objęte procedurą uszlachetniania biernego;

  3) towary stanowiące produkty kompensacyjne powstałe w procesie uszlachetniania czynnego, którym zostało nadane przeznaczenie celne powrotnego wywozu;

  4) towary stanowiące produkty kompensacyjne wytworzone z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania czynnego, objęte procedurą wywozu.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60