Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy celne »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.11.2016 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.11.2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

 Dz. U. z 2016 r. poz. 1865
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 426
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 22.12.2021 r.

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane;

  2) wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia;

  3) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań;

  4) właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty.

Rozdział 2

Szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane

§ 2. 1. Osoba zobowiązana dokonuje w roku sprawozdawczym zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu towarów, zwanych dalej "zgłoszeniami INTRASTAT w przywozie", lub zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do wywozu towarów, zwanych dalej "zgłoszeniami INTRASTAT w wywozie", poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za:

  1) pierwszy okres sprawozdawczy roku sprawozdawczego, w przypadku gdy wartość dokonanych przez nią w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przywozów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, lub

  2) okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy.

2. W przypadku gdy wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym wartość określoną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się zgodnie z wymogami ustalonymi odpowiednio dla każdego z tych progów.

§ 3. 1. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107 i 398) osoba zobowiązana nie dokonuje zgłoszeń INTRASTAT za okresy sprawozdawcze, których to zawieszenie dotyczy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  1) zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę zobowiązaną dotyczy co najmniej jednego pełnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego);

  2) w ramach czynności, o których mowa w art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, osoba zobowiązana nie będzie dokonywała żadnych przywozów lub wywozów towarów, które powodowałyby obowiązek dokonania zgłoszenia INTRASTAT.

2. W przypadku gdy w ramach czynności, o których mowa w art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, osoba zobowiązana dokona przywozów lub wywozów towarów, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się za okresy sprawozdawcze, w których te przywozy lub wywozy towarów zostały wykonane.

3. Po upływie okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo w przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed upływem tego okresu zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się, poczynając od okresu sprawozdawczego, w którym przypada pierwszy dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Przepisy § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

§ 5. Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy może zostać dokonane przez złożenie częściowych zgłoszeń INTRASTAT obejmujących informacje o części dokonanych przywozów lub wywozów towarów. Ostatniego częściowego zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się w terminie, o którym mowa w § 4.

§ 6. Rejestracji, o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, oraz przedstawienia upoważnienia, w przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT jest dokonywane przez przedstawiciela, dokonuje się przed przesłaniem pierwszego zgłoszenia INTRASTAT.

§ 7. W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT nie odpowiada wymogom formalnym, w szczególności:

  1) nie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami dla postaci elektronicznej zgłoszenia,

  2) nie zawiera wszystkich wymaganych danych,

  3) nie zostało złożone upoważnienie w terminie, o którym mowa w § 6

- organ celny odmawia jego przyjęcia i wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie organ celny uznaje, że zgłoszenie INTRASTAT nie zostało dokonane.

§ 8. W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT zostało dokonane omyłkowo, może ono zostać anulowane. Informacja o anulowaniu zgłoszenia INTRASTAT przekazywana jest osobie zobowiązanej przez organ celny.

§ 9. 1. W przypadku gdy przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, osoba zobowiązana dokonuje korekty zgłoszenia.

2. Korekta zgłoszenia INTRASTAT polega na:

  1) zastąpieniu uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT;

  2) zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia INTRASTAT;

  3) dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT;

  4) anulowaniu pozycji zgłoszenia INTRASTAT.

3. W przypadku gdy korekta dotyczy niewłaściwego lub nieistniejącego zgłoszenia INTRASTAT, przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

4. Do korekty zgłoszenia INTRASTAT stosuje się odpowiednio przepisy § 6-8.

§ 10. Korekty zgłoszenia INTRASTAT nie dokonuje się w przypadku, gdy:

  1) pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w § 13 pkt 19 lub 20, zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o równowartość 1000 euro lub

  2) pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w § 13 pkt 17 lub 18, zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż 5%, lub

  3) dane, które miałyby podlegać korekcie, o których mowa w § 13 pkt 10-18, dotyczą towaru, dla którego wartość fakturowa lub wartość statystyczna jest równa albo niższa od równowartości 1000 euro, lub

  4) korekta miałaby dotyczyć danych, o których mowa w § 13 pkt 1-9 lub 21, lub

  5) po złożeniu przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, organ celny poinformował ją telefonicznie lub za pomocą innych środków łączności o zwolnieniu z obowiązku dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, lub

  6) upłynął rok, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.

§ 11. Zgłoszenia INTRASTAT i jego korekty dokonuje się drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami umożliwiającymi korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej.

Rozdział 3

Wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia

§ 12. 1. Zgłoszenie INTRASTAT i korektę zgłoszenia INTRASTAT sporządza się zgodnie ze specyfikacją XML opublikowaną na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Zgłoszenie INTRASTAT i korektę zgłoszenia INTRASTAT podpisuje się w sposób określony w art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.

§ 13. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT wypełnia się następujące pola:

  1) okres sprawozdawczy;

  2) rodzaj deklaracji;

  3) kod izby celnej, do której adresowane jest zgłoszenie INTRASTAT;

  4) odbiorca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo nadawca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

  5) przedstawiciel - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela;

  6) łączna wartość fakturowa w PLN;

  7) łączna wartość statystyczna w PLN;

  8) łączna liczba pozycji;

  9) numer pozycji;

  10) opis towaru;

  11) kod kraju wysyłki - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju przeznaczenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

  12) kod warunków dostawy;

  13) kod rodzaju transakcji;

  14) kod towaru;

  15) kod rodzaju transportu;

  16) kod kraju pochodzenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie;

  17) masa netto (w kg);

  18) ilość w uzupełniającej jednostce miary;

  19) wartość fakturowa w PLN;

  20) wartość statystyczna w PLN;

  21) wypełniający;

  22) numer identyfikacyjny VAT kontrahenta - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie.

§ 14. 1. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie lub statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT podaje się dane, o których mowa w § 13 pkt 1-6, 8-11, 13, 14, 16-19 oraz 21-22.

2. W przypadku gdy w zgłoszeniu INTRASTAT znajduje się pozycja towarowa, której przedmiotem jest towar przywożony lub wywożony w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu, oprócz danych, o których mowa w ust. 1, podaje się dane, o których mowa w § 13 pkt 7 i 20.

§ 15. 1. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, na wniosek osoby zobowiązanej organ celny może wyrazić zgodę, aby niektóre elementy wliczane lub niewliczane do deklarowanych w zgłoszeniach INTRASTAT wartości statystycznych towarów były obliczane przez tę osobę na podstawie kryteriów szczególnych.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w formie pisemnej na czas określony, nie dłuższy niż do końca roku sprawozdawczego następującego po roku, w którym jest udzielana zgoda.

3. Właściwy organ celny nie wyraża zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli osoba zobowiązana nie uprawdopodobniła, że wartość statystyczna obliczona na podstawie kryteriów szczególnych nie różniłaby się znacząco od wartości statystycznej obliczonej bez zastosowania tych kryteriów.

§ 16. W przypadku gdy w miesiącu sprawozdawczym osoba zobowiązana nie dokonała żadnych przywozów lub wywozów towarów, w zgłoszeniu INTRASTAT należy podać dane, o których mowa w § 13 pkt 1-8 oraz 21. Dla danych, o których mowa w § 13 pkt 6-8, należy podać wartość "0".

§ 17. 1. W przypadku przywozu lub wywozu towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 (Dz. Urz. UE L 343 z 19.11.2004, str. 3, z późn. zm.), organ celny, na wniosek osoby zobowiązanej, może wyrazić zgodę na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu tych towarów, jeżeli szacowana, całkowita wartość statystyczna zakładu przemysłowego wynosi co najmniej równowartość 3 mln euro.

2. Do wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć:

  1) listę towarów, które mają zostać przywiezione lub wywiezione i które stanowić będą części składowe zakładu przemysłowego;

  2) oświadczenie osoby zobowiązanej lub dokumenty wskazujące na planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy zakładu przemysłowego;

  3) inne niezbędne dowody potwierdzające zamiar lub fakt budowy zakładu przemysłowego oraz jego szacowaną całkowitą wartość statystyczną.

3. Osoba zobowiązana posiadająca zgodę, o której mowa w ust. 1, wypełnia pola, o których mowa w § 13 pkt 1-16 i 20-22. W polu 14 należy podać kod towaru, w którym pierwszymi czterema cyframi są 9880; piąta i szósta cyfra odpowiadają numerowi działu CN, do którego należą towary będące częścią składową zakładu przemysłowego; siódmą i ósmą cyfrą jest 0.

4. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na okres budowy danego zakładu przemysłowego.

§ 18. W przypadku przywozów lub wywozów towarów, które zostały dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego z lub do jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których suma wartości jest równa lub mniejsza niż równowartość 200 euro, przywozy albo wywozy można ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT (odrębnie w przywozie i odrębnie w wywozie), podając dane, o których mowa w § 13 pkt 9, 11, 14, 19 oraz 21, stosując kod towaru: 99 50 00 00. Kod ten w całym okresie sprawozdawczym może zostać zastosowany jeden raz w zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie i w zgłoszeniu INTRASTAT w wywozie, w odniesieniu do przywozów towarów realizowanych z jednego kraju wysyłki lub wywozów towarów realizowanych do jednego kraju przeznaczenia.

§ 19. Przywóz lub wywóz towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, dla celów transportu lub z przyczyn handlowych, załadowanych na kilka środków transportu, można ująć w zgłoszeniu INTRASTAT pod jedną pozycją towarową, podając ich łączną wartość. W przypadku gdy przywóz lub wywóz tych towarów został dokonany w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz - za miesiąc sprawozdawczy, w którym nastąpił przywóz lub wywóz ostatniej partii towaru. W przypadku gdy transport odbywał się przy pomocy różnych środków transportu, podaje się ten środek transportu, którym dokonano największego przywozu lub wywozu pod względem masy lub wartości przesyłki.

§ 20. 1. W przypadku gdy przedmiotem przywozu lub wywozu są części do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych, klasyfikowane pod różnymi kodami towarowymi, części te można ująć w zgłoszeniu INTRASTAT pod jedną pozycją towarową i zaklasyfikować pod kodem towarowym odnoszącym się do towaru stanowiącego ponad 50% wartości przywożonych lub wywożonych części.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem przywozu lub wywozu są nadwozia, podwozia i silniki do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych.

§ 21. Realizowany na podstawie umów o prenumeratę przywóz lub wywóz czasopism objętych jedną fakturą ujmuje się w zgłoszeniu INTRASTAT zbiorczo za cały okres prenumeraty. W przypadku gdy przesyłki czasopism zostały dokonane w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz - za miesiąc sprawozdawczy, w którym dokonano przywozu lub wywozu ostatniej partii czasopism.

Rozdział 4

Szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań

§ 22. 1. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, organ celny wzywa osobę zobowiązaną do:

  1) złożenia wyjaśnień dotyczących zgłoszenia INTRASTAT lub

  2) dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT

- wskazując przyczyny wezwania oraz termin do dokonania tych czynności.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, albo w razie niemożności nawiązania kontaktu z osobą zobowiązaną dokonuje się adnotacji dotyczących ustaleń w sprawie w systemie teleinformatycznym.

3. Złożenia przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w formie pisemnej, chyba że organ celny uzna za wystarczające informacje przekazane przez tę osobę telefonicznie lub przy użyciu innych środków łączności. W tym przypadku dokonuje się adnotacji w systemie teleinformatycznym.

§ 23. 1. Jeżeli osoba zobowiązana nie dokonała w wymaganym terminie zgłoszenia INTRASTAT w przywozie lub zgłoszenia INTRASTAT w wywozie albo nie dokonała, jeżeli jest to konieczne, korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT, organ celny upomina tę osobę pisemnie o konieczności wykonania tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia. Upomnienie może być sporządzone w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 1, osoba zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do wykonania których była zobowiązana, organ celny ponownie upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

3. Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 2, osoba zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do wykonania których była zobowiązana, organ celny po raz trzeci upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

4. Upomnienia o konieczności dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, o których mowa w ust. 1-3, powinny wskazywać przyczyny, z powodu których informacje zawarte w zgłoszeniu INTRASTAT poddaje się w wątpliwość, i elementy zgłoszenia, które należy poddać korekcie.

Rozdział 5

Właściwość miejscowa organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty

Istniejące wersje czasowe § 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1865
2017.03.01
zmieniony przez
2018.02.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 426
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 24. Organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Istniejące wersje czasowe § 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1865
2017.03.01
uchylony przez
2018.02.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 426
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 25. (uchylony)

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 26. Korekty zgłoszeń dokonanych w postaci papierowej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być dokonane w postaci papierowej.

§ 27. Do dnia 30 czerwca 2017 r. nie jest wymagane podawanie w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie informacji, o której mowa w § 13 pkt 22.

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2016 r.*)

_____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3.11.2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1409), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1228).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60