Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy celne »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.11.2010 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.11.2010 r.
w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

 Dz. U. z 2010 r. nr 216, poz. 1422
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 21.11.2016 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. nr 68, poz. 622, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych zgłoszeń;

  2) wzory i sposób wypełniania formularzy stosowanych przy dokonywaniu zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych zgłoszeń;

  3) właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT;

  4) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz wezwań.

Rozdział 2

Szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych zgłoszeń

§ 2. 1. Osoba zobowiązana, o której mowa w art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, zwana dalej "osobą zobowiązaną", dokonuje w roku sprawozdawczym zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu towarów, zwanych dalej "zgłoszeniami INTRASTAT w przywozie", lub zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do wywozu towarów, zwanych dalej "zgłoszeniami INTRASTAT w wywozie", poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za:

  1) pierwszy okres sprawozdawczy roku sprawozdawczego, w przypadku gdy wartość dokonanych przez nią w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przywozów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, lub

  2) okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy.

2. W przypadku gdy wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła, w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym, wartość określoną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się zgodnie z wymogami ustalonymi odpowiednio dla każdego z tych progów.

§ 3. 1. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), osoba zobowiązana dokonuje, jako ostatniego w okresie trwania zawieszenia, zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym przypada pierwszy dzień zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

2. W przypadku gdy w ramach czynności, o których mowa w art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, osoba zobowiązana dokona przywozów lub wywozów towarów, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się za okresy sprawozdawcze, w których te przywozy lub wywozy towarów zostały wykonane.

3. Po upływie okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo w przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed upływem tego okresu zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się, poczynając od okresu sprawozdawczego, w którym przypada pierwszy dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Przepis § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

§ 5. Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy może zostać dokonane poprzez złożenie częściowych zgłoszeń INTRASTAT, obejmujących informacje o części dokonanych przywozów lub wywozów towarów. Ostatniego częściowego zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się w terminie, o którym mowa w § 4.

§ 6. W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT jest dokonywane przez osobę trzecią, zwaną dalej "przedstawicielem", pisemne upoważnienie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, jest składane organowi celnemu najpóźniej wraz z pierwszym zgłoszeniem INTRASTAT.

§ 7. W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT nie odpowiada wymogom formalnym, a w szczególności:

  1) nie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami dla danej formy zgłoszenia,

  2) nie zawiera wszystkich wymaganych danych,

  3) nie zostało złożone upoważnienie w terminie, o którym mowa w § 6

- organ celny odmawia jego przyjęcia i wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie organ celny uznaje, że zgłoszenie INTRASTAT nie zostało dokonane.

§ 8. W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT zostało dokonane omyłkowo, organ celny z urzędu albo na wniosek zainteresowanej osoby może anulować zgłoszenie. O anulowaniu zgłoszenia INTRASTAT organ celny informuje osobę zobowiązaną.

§ 9. 1. W przypadku gdy przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, osoba zobowiązana dokonuje korekty zgłoszenia.

2. Korekta zgłoszenia INTRASTAT polega na:

  1) zastąpieniu uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT;

  2) zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia INTRASTAT;

  3) dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT;

  4) anulowaniu pozycji zgłoszenia INTRASTAT.

3. Korekty zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się w przypadku, gdy:

  1) pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w § 14 pkt 19 lub 20, zmieniłaby się w wyniku korekty o więcej niż równowartość 1.000 euro lub

  2) pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w § 14 pkt 17 lub 18, zmieniłaby się w wyniku korekty o więcej niż 5%, lub

  3) dane, które miałyby podlegać korekcie, o których mowa w § 14 pkt 10-18, dotyczą towaru, dla którego wartość fakturowa lub wartość statystyczna jest wyższa od równowartości 1.000 euro, lub

  4) organ celny, po złożeniu przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, nie poinformował jej telefonicznie, telefaksem lub za pomocą innych środków łączności, o zwolnieniu z obowiązku dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT.

4. W przypadku gdy korekta dotyczy niewłaściwego lub nieistniejącego zgłoszenia INTRASTAT, przepis § 7 stosuje się odpowiednio.

5. Do korekty zgłoszenia INTRASTAT stosuje się odpowiednio przepisy § 6-8.

§ 10. Korekty zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się przed upływem roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.

§ 11. 1. Zgłoszenia INTRASTAT i jego korekty dokonuje się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Zgłoszenia INTRASTAT i jego korekty dokonuje się w formie pisemnej w uzasadnionych przypadkach oraz po poinformowaniu organu celnego.

§ 12. 1. Organ celny nadaje kod identyfikacyjny zastępujący podpis osoby dokonującej w formie elektronicznej zgłoszenia INTRASTAT.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku użycia podpisu elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) albo identyfikacji przez zastosowanie profilu zaufanego ePUAP, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

Rozdział 3

Sposób wypełniania formularzy stosowanych przy dokonywaniu zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych zgłoszeń

§ 13. 1. Zgłoszenia INTRASTAT w przywozie w formie pisemnej i jego korekty dokonuje się na formularzu "DEKLARACJA INTRASTAT - PRZYWÓZ", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zgłoszenia INTRASTAT w wywozie w formie pisemnej i jego korekty dokonuje się na formularzu "DEKLARACJA INTRASTAT - WYWÓZ", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 14. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT wypełnia się następujące pola:

  1) okres sprawozdawczy;

  2) rodzaj deklaracji;

  3) kod izby celnej, do której adresowane jest zgłoszenie INTRASTAT;

  4) odbiorca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo nadawca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

  5) przedstawiciel - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela;

  6) łączna wartość fakturowa w PLN;

  7) łączna wartość statystyczna w PLN;

  8) łączna liczba pozycji;

  9) numer pozycji;

  10) opis towaru;

  11) kod kraju wysyłki - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju przeznaczenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

  12) kod warunków dostawy;

  13) kod rodzaju transakcji;

  14) kod towaru;

  15) kod rodzaju transportu;

  16) kod kraju pochodzenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie;

  17) masa netto (w kg);

  18) ilość w uzupełniającej jednostce miary;

  19) wartość fakturowa w PLN;

  20) wartość statystyczna w PLN;

  21) wypełniający.

§ 15. 1. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie lub statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT podaje się dane, o których mowa w § 14 pkt 1-6, 8-11, 13, 14, 16-19 oraz 21.

2. W przypadku gdy w zgłoszeniu INTRASTAT znajduje się pozycja towarowa, której przedmiotem jest towar przywożony lub wywożony w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu, oprócz danych, o których mowa w ust. 1, podaje się dane, o których mowa w § 14 pkt 7 i 20.

§ 16. 1. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, na wniosek osoby zobowiązanej organ celny może wyrazić zgodę, aby niektóre elementy wliczane lub niewliczane do deklarowanych w zgłoszeniach INTRASTAT wartości statystycznych towarów były obliczane przez tę osobę na podstawie kryteriów szczególnych.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w formie pisemnej, na czas określony, nie dłuższy niż do końca roku sprawozdawczego następującego po roku, w którym jest udzielana zgoda.

3. Właściwy organ celny nie wyraża zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli osoba zobowiązana nie uprawdopodobniła, że wartość statystyczna obliczona na podstawie kryteriów szczególnych nie różniłaby się znacząco od wartości statystycznej obliczonej bez zastosowania tych kryteriów.

§ 17. W przypadku gdy w miesiącu sprawozdawczym osoba zobowiązana nie dokonała żadnych przywozów lub wywozów towarów, w zgłoszeniu INTRASTAT należy podać dane, o których mowa w § 14 pkt 1-8 oraz 21. Dla danych, o których mowa w § 14 pkt 6-8, należy podać wartość "0". Przepis § 15 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku przywozu lub wywozu towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 (Dz. Urz. UE L 343 z 19.11.2004, s. 3, z późn. zm.), organ celny, na wniosek osoby zobowiązanej, może wyrazić zgodę na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu tych towarów, jeżeli szacowana, całkowita wartość statystyczna zakładu przemysłowego wynosi co najmniej równowartość 3 mln euro.

2. Do wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć:

  1) listę towarów, które mają zostać przywiezione lub wywiezione i które stanowić będą części składowe zakładu przemysłowego;

  2) oświadczenie osoby zobowiązanej lub dokumenty wskazujące na planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy zakładu przemysłowego;

  3) inne niezbędne dowody potwierdzające zamiar lub fakt budowy zakładu przemysłowego oraz jego szacowaną całkowitą wartość statystyczną.

3. Osoba zobowiązana posiadająca zgodę, o której mowa w ust. 1, wypełnia pola, o których mowa w § 14 pkt 1-16 i 20. W polu 14 należy podać kod towaru, w którym pierwszymi czterema cyframi są 9880; piąta i szósta cyfra odpowiadają numerowi działu CN, do którego należą towary będące częścią składową zakładu przemysłowego; siódmą i ósmą cyfrą jest 0.

4. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na okres budowy danego zakładu przemysłowego.

§ 19. W przypadku przywozów lub wywozów towarów, które zostały dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego z lub do jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których suma wartości jest równa lub mniejsza niż równowartość 200 euro, przywozy albo wywozy można ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT (odrębnie w przywozie i odrębnie w wywozie), podając dane, o których mowa w § 14 pkt 9, 11, 14 oraz 19, stosując kod towaru: 99 50 00 00. Kod ten w całym okresie sprawozdawczym może zostać zastosowany jeden raz w zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie i w zgłoszeniu INTRASTAT w wywozie, w odniesieniu do przywozów towarów realizowanych z jednego kraju wysyłki lub wywozów towarów realizowanych do jednego kraju przeznaczenia.

§ 20. Przywóz lub wywóz towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, dla celów transportu lub z przyczyn handlowych, załadowanych na kilka środków transportu, można ująć w zgłoszeniu INTRASTAT pod jedną pozycją towarową, podając ich łączną wartość. W przypadku gdy przywóz lub wywóz tych towarów został dokonany w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz - za miesiąc sprawozdawczy, w którym nastąpił przywóz lub wywóz ostatniej partii towaru. W przypadku gdy transport odbywał się przy pomocy różnych środków transportu, podaje się ten środek transportu, którym dokonano największego przywozu lub wywozu pod względem masy lub wartości przesyłki.

§ 21. 1. W przypadku gdy przedmiotem przywozu lub wywozu są części do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych, klasyfikowane pod różnymi kodami towarowymi, części te można ująć w zgłoszeniu INTRASTAT pod jedną pozycją towarową i zaklasyfikować pod kodem towarowym odnoszącym się do towaru stanowiącego ponad 50% wartości przywożonych lub wywożonych części.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem przywozu lub wywozu są nadwozia, podwozia i silniki do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych.

§ 22. Realizowany na podstawie umów o prenumeratę przywóz lub wywóz czasopism, objętych jedną fakturą, ujmuje się w zgłoszeniu INTRASTAT zbiorczo za cały okres prenumeraty. W przypadku gdy przesyłki czasopism zostały dokonane w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz - za miesiąc sprawozdawczy, w którym dokonano przywozu lub wywozu ostatniej partii czasopism.

§ 23. Do zgłoszeń elektronicznych przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz wezwań

§ 24. 1. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, organ celny telefonicznie, telefaksem lub za pomocą innych środków łączności wzywa osobę zobowiązaną do:

  1) złożenia wyjaśnień dotyczących zgłoszenia INTRASTAT lub

  2) dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT

- wskazując przyczyny wezwania oraz termin do dokonania tych czynności.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, albo w razie niemożności nawiązania kontaktu z osobą zobowiązaną dokonuje się adnotacji na zgłoszeniu INTRASTAT albo odpowiednich zapisów w systemie teleinformatycznym.

3. Złożenia przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w formie pisemnej, chyba że organ celny uzna za wystarczające informacje przekazane przez tę osobę telefonicznie, telefaksem lub przy użyciu innych środków łączności. W tym przypadku dokonuje się adnotacji na deklaracji INTRASTAT albo odpowiednich zapisów w systemie teleinformatycznym.

§ 25. 1. Jeżeli osoba zobowiązana nie dokonała w wymaganym terminie zgłoszenia INTRASTAT w przywozie lub w wywozie albo nie dokonała, jeżeli jest to konieczne, korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT, organ celny upomina tę osobę pisemnie o konieczności wykonania tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia.

2. Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 1, osoba zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do wykonania których była zobowiązana, organ celny ponownie upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

3. Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 2, osoba zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do wykonania których była zobowiązana, organ celny po raz trzeci upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

4. Pisemne upomnienia o konieczności dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, o których mowa w ust. 1-3, powinny wskazywać przyczyny, z powodu których informacje zawarte w zgłoszeniu INTRASTAT poddaje się w wątpliwość, i elementy zgłoszenia, które należy poddać korekcie.

Rozdział 5

Właściwość miejscowa organów celnych

§ 26. Organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej, jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.

Istniejące wersje czasowe § 26a
2015.10.01
dodany przez

§ 26a. Organem celnym, na rachunek bankowy którego przekazuje się karę pieniężną, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, jest Dyrektor Izby Celnej w Krakowie.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 27. Przepisy § 3 ust. 1 i 2 stosuje się do zgłoszeń INTRASTAT dokonywanych przez osoby zobowiązane, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mają zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej.

§ 28. Korekty zgłoszeń dokonanych w formie pisemnej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być dokonane w formie pisemnej.

§ 29. 1. Czynności dokonane przed organami celnymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają w mocy po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Do postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia właściwy jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.

§ 30. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. nr 89, poz. 846, z późn. zm.).

§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

Załącznik nr 1

Deklaracja INTRASTAT - PRZYWÓZ

Kliknij, aby powiększyć obraz

DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: Deklaracja INTRASTAT - przywóz
Załącznik nr 2

Deklaracja INTRASTAT - WYWÓZ

Kliknij, aby powiększyć obraz

DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: Deklaracja INTRASTAT - wywóz
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60