Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatki i opłaty lokalne » Podatki i opłaty lokalne »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.08.2008 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.08.2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 Dz. U. z 2008 r. nr 146, poz. 927
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 30.06.2014 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 146, poz. 927
2013.12.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki ramowe udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.), w formie zwolnień od:

  1) podatku od nieruchomości lub

  2) podatku od środków transportowych

- wprowadzanych, w drodze uchwał rad gmin, na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej "pomocą".

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, przewidujące udzielanie pomocy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, z zastrzeżeniem § 3, nie podlegają notyfikacji Komisji Europejskiej, jak również nie wymagają uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) małym i średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do zalecenia Komisji nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003, str. 36);

  2) utworzeniu miejsc pracy - należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników, wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR), bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy; roczne jednostki robocze (RJR) oznaczają liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednym roku - w liczbie tej uwzględnia się, jako ułamek RJR, także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz do pracy sezonowej;

  3) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte przez przedsiębiorcę niezależnego w rozumieniu załącznika I do zalecenia Komisji, o którym mowa w pkt 1, od właściciela nabywanego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa;

  4) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

  5) dużym projekcie inwestycyjnym - należy przez to rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro.

§ 3. Notyfikacji Komisji Europejskiej podlegają:

  1) uchwały, o których mowa w § 1 ust. 1, przewidujące udzielanie pomocy dla konkretnych sektorów, z wyjątkiem sektora turystyki, innych niż wymienione w § 4;

  2) pomoc przyznawana na podstawie uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1, dotycząca dużych projektów inwestycyjnych, gdy całkowita kwota pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75% maksymalnej kwoty pomocy, jaką można przeznaczyć na inwestycję o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości równowartości 100 mln euro przy zastosowaniu intensywności pomocy określonej w § 8 ust. 1.

§ 4. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

  1) udzielanej w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla oraz włókien syntetycznych;

  2) udzielanej w sektorze rolnictwa związanej z produkcją pierwotną produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

  3) związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.);

  4) udzielanej dla działalności związanej z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

  5) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów przywożonych.

§ 5. Udzielana pomoc może być obliczana w odniesieniu do:

  1) kosztów inwestycji w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji, lub

  2) kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.

§ 6. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 5 pkt 1, zalicza się:

  1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;

  2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki, oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:

   a) maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,

   b) środki transportu,

   c) narzędzia, przyrządy i aparaturę,

   d) wyposażenie techniczne do prac biurowych,

   e) urządzenia:

    - infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.),

    - infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

  3) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

   a) będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym jest realizowana inwestycja,

   b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn.zm.),

   c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

   d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, w którym jest zlokalizowana inwestycja, i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, zwanych dalej "MŚP", co najmniej 3 lat;

  4) koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;

  5) cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle, objętych najmem lub dzierżawą z obowiązkiem ich nabycia z upływem okresu najmu lub dzierżawy.

2. W przypadku przedsiębiorców innych niż MŚP koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia pomocą do wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

3. Aktywa nabywane przez przedsiębiorców powinny być nowe. Warunek ten nie dotyczy MŚP oraz nabycia przedsiębiorstwa.

4. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

5. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 7. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 5 pkt 2, zalicza się dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

§ 8. 1. Intensywność pomocy udzielanej w danym regionie na realizację inwestycji niebędącej dużym projektem inwestycyjnym nie może przekroczyć wielkości określonych dla tego regionu w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. nr 190, poz. 1402).

2. Intensywność pomocy udzielanej MŚP, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o:

  1) 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców;

  2) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.

3. Intensywność pomocy na nowe inwestycje w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi produktami nie może przekroczyć:

  1) 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - dla MŚP;

  2) 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - dla przedsiębiorcy zatrudniającego mniej niż 750 osób, którego obroty obliczone zgodnie z zaleceniem Komisji nr 2003/361/WE wynoszą mniej niż 200 mln euro oraz spełniającego wszystkie inne warunki tego zalecenia.

§ 9. Maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

§ 10. 1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

  1) dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu zamiaru korzystania z pomocy, w trybie i formie określonych uchwałą rady gminy, o której mowa w § 1 ust. 1, zwanego dalej "zgłoszeniem";

  2) zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, przy czym przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych - w przypadku pomocy, o której mowa w § 5 pkt 1;

  3) utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej realizacji;

  4) utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia - w przypadku pomocy, o której mowa w § 5 pkt 2.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia.

§ 11. 1. Pomoc przysługuje:

  1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;

  2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia.

2. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 8 lub maksymalną wartość pomocy ustaloną zgodnie z § 9.

3. Rada gminy w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1, może skrócić okres korzystania z pomocy wynikający z terminów określonych w ust. 1 i 2.

§ 12. 1. Pomoc obliczana na podstawie kosztów, o których mowa w § 5 pkt 1, może być udzielana wraz z pomocą obliczaną na podstawie kosztów, o których mowa w § 5 pkt 2, pod warunkiem, że łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 9, przy czym przy ustaleniu maksymalnej wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższą kwotę kwalifikujących się do objęcia pomocą kosztów, o których mowa w § 5 pkt 1, albo kosztów, o których mowa w § 5 pkt 2.

2. Łączna wielkość udzielonej, zgodnie z rozporządzeniem, pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości z pomocą w formie zwolnienia od podatku od środków transportowych nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 9.

3. Pomoc udzielana zgodnie z rozporządzeniem podlega sumowaniu z:

  1) każdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub utworzenie miejsc pracy związanych z tą samą inwestycją, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz

  2) pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego

- i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 9.

Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 146, poz. 927
2013.12.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. Pomoc na warunkach określonych w rozporządzeniu może być udzielana do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.07.2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. nr 138, poz. 969), które na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25.04.2008 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 93, poz. 585) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60