Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatki i opłaty lokalne » Podatki i opłaty lokalne »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2004 r. nr 107, poz. 1138

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości, zwanej dalej "ewidencją", w systemie informatycznym przez organy podatkowe, w tym zakres informacji objętych tą ewidencją.

§ 2. 1. System informatyczny powinien spełniać warunki określone w przepisach o warunkach technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

2. System informatyczny powinien umożliwiać:

  1) tworzenie raportów i zbiorczych zestawień według kryteriów definiowanych przez użytkownika;

  2) eksport danych zawartych w ewidencji do pliku w formacie rozszerzalnego języka znaczników (XML), w celu ich porównywania z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, zwanej dalej "ewidencją gruntów i budynków".

3. Strukturę i zasady budowy pliku w formacie XML określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Ewidencja obejmuje dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, w tym:

  1) dane dotyczące podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, zwanych dalej "podatnikami";

  2) dane dotyczące gruntów, budynków lub ich części, a także budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, oraz gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym lub podatkiem leśnym, zwanych dalej "przedmiotami opodatkowania".

§ 4. 1. W ewidencji wykazuje się dane dotyczące podatników, w tym:

  1) w odniesieniu do osób fizycznych:

   a) nazwisko,

   b) pierwsze imię,

   c) drugie imię,

   d) adres zamieszkania,

   e) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

   f) numer ewidencyjny PESEL,

   g) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

  2) w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

   a) nazwę pełną lub nazwę skróconą (firma),

   b) adres siedziby,

   c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

   d) numer identyfikacyjny REGON.

2. W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL, w ewidencji wykazuje się datę urodzenia oraz imiona rodziców podatnika.

3. W ewidencji wykazuje się także, czy podatnik jest właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem zależnym przedmiotów opodatkowania.

§ 5. 1. W ewidencji wykazuje się dane dotyczące przedmiotów opodatkowania, w tym:

  1) w odniesieniu do gruntów:

   a) powierzchnię, określoną z dokładnością do 1 m2,

   b) identyfikatory działek ewidencyjnych,

   c) numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów;

  2) w odniesieniu do budynków lub ich części:

   a) powierzchnię użytkową, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

   b) identyfikatory budynków,

   c) numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności;

  3) w odniesieniu do budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość stanowiącą podstawę opodatkowania budowli, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Jeżeli grunty są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako:

  1) użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym - w ewidencji wykazuje się oznaczenie użytków gruntowych, a także klas gleboznawczych, jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne lub podlegają zwolnieniu albo uldze od podatku rolnego ze względu na oznaczenie klasy gleboznawczej gruntu;

  2) lasy i podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym - w ewidencji wykazuje się powierzchnię odrębnie dla: lasów, lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i lasów wchodzących w skład parków narodowych.

3. Jeżeli w budynku znajdują się wydzielone samodzielne lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów o własności lokali - w ewidencji wykazuje się identyfikator lokalu oraz numer księgi wieczystej i nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta dla lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności.

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje się w ewidencji odrębnie dla każdej nieruchomości. Dla każdej nieruchomości wykazuje się również informacje o położeniu nieruchomości, w tym adres nieruchomości.

5. Jeżeli grunty, budynki lub ich części albo budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

  1) podlegają zwolnieniu albo uldze od podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego - w ewidencji, oprócz danych, o których mowa w ust. 1-4, wykazuje się również podstawę prawną zastosowania zwolnienia albo ulgi;

  2) znajdują się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego - w ewidencji wykazuje się jedynie dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3;

  3) są przedmiotem współwłasności lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów - w ewidencji wykazuje się tego rodzaju informację.

§ 6. W ewidencji mogą być wykazywane, oprócz danych wymienionych w § 4 i 5, inne dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego.

§ 7. 1. Eksport danych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, powinien zostać zapewniony do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mogą być udostępniane w formacie wymiany danych ewidencyjnych określonym w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2. Dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje się w ewidencji nie później niż w terminie określonym w ust. 1.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załącznik

Struktura i zasady budowy pliku w formacie XML

A. (pominięto)

B. Tabela typów powierzchni gruntów

Symbol Typ powierzchni Rodzaj nieruchomości w ewidencji podatkowej 
R Grunty orne Grunty orne 
ŁPs Łąki i pastwiska Łąki i pastwiska 
S Sady Sady 
B Użytki rolne zabudowane Użytki rolne zabudowane B-R, B-Ł itp 
Wsr Grunty pod stawami Grunty pod stawami 
W Rowy Rowy 
Ls Lasy Lasy 
N Nieużytki Nieużytki 
E Użytki ekologiczne Użytki ekologiczne 
Lz Grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zadrzewione i zakrzewione 
IG Inne grunty

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 

Pozostałe 

Grunty podlegające zwolnieniu (uldze) podatkowemu niewykazane w wymienionych powyżej kategoriach

C. Tabela typów powierzchni budynków i ich części

Symbol Typ powierzchni Rodzaj nieruchomości w ewidencji podatkowej 
BM Budynki mieszkalne i ich części

Budynki mieszkalne i ich części 

Budynki mieszkalne i ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 

Budynki mieszkalne i ich części podlegające zwolnieniu (uldze) podatkowemu 

BN Budynki niemieszkalne i ich części Budynki i ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

Budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

Budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

Pozostałe budynki i ich części 

Budynki niemieszkalne lub ich części podlegające zwolnieniu (uldze) podatkowemu

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60