Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.01.1990 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.01.1990 r. w sprawie podatku rolnego

 Dz. U. z 1990 r. nr 3, poz. 18

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2003 r.

Na podstawie art. 1 ust. 5, art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 3 i art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. nr 52, poz. 268, z 1986 r. nr 46, poz. 225, z 1988 r. nr 1, poz. 1 oraz z 1989 r. nr 7, poz. 45, nr 10, poz. 53, nr 35, poz. 192 i nr 74, poz. 443) oraz art. 9 pkt 4, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. nr 27, poz. 111, z 1982 r. nr 45, poz. 289, z 1984 r. nr 52, poz. 268, z 1985 r. nr 12, poz. 50, z 1988 r. nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. nr 4, poz. 23, nr 33, poz. 176, nr 35, poz. 192 i nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Gminy i miasta oraz dzielnice w miastach zalicza się do jednego z czterech okręgów podatkowych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zmiany podziału administracyjnego kraju nie powodują zmiany zaliczenia do okręgu podatkowego.

§ 2. Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Dochód z upraw oblicza się przez pomnożenie wyrażonej w arach lub w metrach kwadratowych jednostki powierzchni poszczególnych upraw, określonej w kolumnie 3 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, przez właściwą dla nich normę szacunkową dochodu.

2. Dochód z produkcji drobiu rzeźnego, niosek, wylęgarni drobiu oraz hodowli i chowu zwierząt futerkowych ustala się przez pomnożenie wyrażonej w sztukach jednostki produkcji przez właściwą dla niej normę szacunkową dochodu.

3. W celu ustalenia dochodu z uprawy w szklarniach, tunelach foliowych, inspektach oraz z uprawy grzybów i ich grzybni przyjmuje się:

  1) dla szklarni, tuneli foliowych i inspektów - ogólną powierzchnię tych urządzeń obliczoną w metrach kwadratowych według wewnętrznej długości ścian,

  2) dla grzybów i ich grzybni - powierzchnię zajętą pod te uprawy.

4. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia klas gruntów, na których są prowadzone działy specjalne produkcji rolnej, przyjmuje się, w celu wyłączenia ich z przeliczenia na hektary przeliczeniowe stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. nr 52, poz. 268, z 1986 r. nr 46, poz. 225, z 1988 r. nr 1, poz. 1 oraz z 1989 r. nr 7, poz. 45, nr 10, poz. 53, nr 35, poz. 192 i nr 74, poz. 443), zwanej dalej "ustawą o podatku rolnym", że są one prowadzone na gruntach najwyższych klas w gospodarstwie rolnym.

§ 4. 1. Nie stanowią działu specjalnego produkcji rolnej uprawy oraz hodowla i chów zwierząt w rozmiarach mniejszych niż określone w kolumnie 2 tabeli stanowiącej nr 2 do rozporządzenia. Jeżeli jednak łączna powierzchnia różnego rodzaju upraw polowych, wymienionych pod lp. 1-7 tej tabeli, przekracza 0,25 ha lub łączna powierzchnia upraw pod osłonami przekracza 150 m2 , stanowią one dział specjalny produkcji rolnej i podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

2. Jeżeli powierzchnia upraw przekracza rozmiary określone w kolumnie 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, podatkowi rolnemu od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podlega cała powierzchnia uprawy.

3. Nie stanowią działu specjalnego produkcji rolnej, bez względu na rozmiary:

  1) sady jabłoniowe w okresie 7 lat po roku, w którym zostały założone,

  2) uprawy krzewów owocowych w okresie 2 lat po roku nasadzenia,

  3) uprawy truskawek, poziomek i malin w roku nasadzenia,

  4) szkółki róż do końca roku, w którym nastąpiła okulizacja.

4. Jeżeli na tej samej powierzchni sadu znajdują się drzewa różnych gatunków i w różnym wieku, wyłączeniu z opodatkowania podatkiem rolnym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podlegają powierzchnie pod drzewami jabłoniowymi w wieku do 7 lat oraz pod drzewami pestkowymi i gruszowymi, przyjmując po 20 m2 na każde drzewo.

§ 5. 1. Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalone różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 3, przy zastosowaniu właściwej dla niej normy proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku eksploatacji obiektu umożliwiającego całoroczny cykl produkcyjny działów specjalnych produkcji rolnej.

3. W szklarniach i tunelach foliowych nie ogrzewanych oraz inspektach stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj prowadzonej uprawy.

§ 6. 1. Ulgę, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku rolnym, przyznaje się na wniosek podatnika.

2. Do wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć zestawienie wydatków poniesionych w związku z inwestycją oraz rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy stwierdzające wysokość tych wydatków.

§ 7. 1. Decyzję w sprawie ulgi inwestycyjnej realizowanej w podatku rolnym od gruntów wydaje terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego, zwany dalej "terenowym organem",właściwy w sprawie ustalania podatku rolnego od gruntów.

2. Decyzję w sprawie ulgi inwestycyjnej realizowanej w podatku rolnym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej wydaje urząd skarbowy właściwy w sprawie ustalania tego podatku.

3. Decyzję w sprawie ulgi inwestycyjnej, która ma być realizowana łącznie w podatku rolnym od gruntów i podatku rolnym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, wydaje właściwy terenowy organ w porozumieniu z naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego.

§ 8. Osoby prawne i państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej odliczają określoną w decyzji kwotę ulgi inwestycyjnej od należnego podatku rolnego.

§ 9. 1. Osoby prawne i państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące gospodarstwa rolne, są obowiązane składać terenowemu organowi administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego deklaracje według ustalonego wzoru na podatek rolny od gruntów w każdym roku podatkowym w terminie:

  1) na I półrocze - do dnia 28 lutego,

  2) na II półrocze - do dnia 31 sierpnia.

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przechowuje się w aktach. Deklaracja powinna być podpisana przez kierownika jednostki oraz przez osobę odpowiedzialną za prawidłowość danych podanych w deklaracji i prawidłowe obliczenie podatku.

§ 10. Podatnicy, o których mowa w § 9 ust. 1, uiszczają każdego roku podatkowego podatek rolny od gruntów:

  1) za I półrocze - w dwóch równych ratach, w terminach do dnia 15 marca i do dnia 15 maja,

  2) za II półrocze - w dwóch równych ratach, w terminach do dnia 15 września i do dnia 15 listopada.

§ 11. 1. Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z wyjątkiem państwowych, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązane składać w terminie do dnia 31 października terenowemu organowi administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego dwa egzemplarze zeznania według ustalonego wzoru o rodzajach i o rozmiarach prowadzonej produkcji w danym roku i deklaracji o zamierzeniach na rok następny.

2. Jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie faktycznych przychodów i wydatków wynikających z ksiąg wykazujących te przychody i wydatki, podatnicy składają właściwemu urzędowi skarbowemu deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w następnym roku w terminie określonym w ust. 1. Zeznanie o dochodzie osiągniętym w roku podatkowym, wynikającym z prowadzonych ksiąg, podatnik jest obowiązany składać temu urzędowi w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

3. Małżonkowie prowadzący wspólnie lub odrębnie działy specjalne produkcji rolnej składają jedno łączne zeznanie o rodzajach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej, rozmiarach produkcji oraz deklarację o zamierzeniach na rok następny.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 3, są obowiązani zawiadomić właściwy urząd skarbowy w terminie 7 dni o:

  1) zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w zeznaniu,

  2) zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji,

  3) rozpoczęciu w ciągu roku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym przypadku osoby te składają zeznania według ustalonego wzoru.

5. Jeżeli dział specjalny produkcji rolnej obejmuje hodowlę zwierząt futerkowych, zawiadomienie o padnięciu samicy stada podstawowego, od której nie uzyskano przychówku, powinno być potwierdzone przez lekarza weterynarii.

6. Terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego jest obowiązany przekazać w terminie do dnia 30 listopada urzędowi skarbowemu, właściwemu dla miejsca prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, drugi egzemplarz zeznania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli działalność jest prowadzona na terenach objętych właściwością kilku urzędów skarbowych, zeznanie przekazuje się urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca, na którym znajduje się przeważająca część działów specjalnych produkcji rolnej.

§ 12. 1. Podatnicy podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 11 ust. 1 i 3, są obowiązani wpłacać, w terminie do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał, do kasy lub na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, zaliczki kwartalne w wysokości ustalonej decyzją właściwego urzędu skarbowego.

2. Podatnik, który rozpoczął w ciągu roku podatkowego prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, jest obowiązany wpłacać zaliczki na podatek począwszy od następnego kwartału. Kwotę zaliczki ustala urząd skarbowy w wysokości odpowiadającej kwocie należnego za dany rok podatku, podzielonego przez liczbę kwartałów, w których zaliczki mają być wpłacane.

3. Zmiana wysokości zaliczki następuje na wniosek podatnika lub z urzędu, gdy w rodzajach lub rozmiarach produkcji zaszły takie zmiany, że wymiar roczny podatku rolnego z działów specjalnych produkcji rolnej będzie odbiegał co najmniej o 20% od sumy zaliczek ustalonych do wpłacenia w ciągu roku.

§ 13. 1. Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane:

  1) składać właściwemu urzędowi skarbowemu deklarację na podatek rolny od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

  2) skorygować odpowiednio deklaracje, o których mowa w pkt 1, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian w prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej, mających wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku,

  3) wpłacać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zaliczki za I, II, III i IV kwartał danego roku w terminie do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał w wysokości 1/4 kwoty podatku obliczonego w deklaracji,

  4) uiścić w terminie do dnia 15 lutego następnego roku różnicę między kwotą należnego podatku od dochodów z działów specjalnych za cały rok a kwotami należnych zaliczek.

2. Jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie faktycznych przychodów i wydatków wynikających z ksiąg wykazujących te przychody i wydatki, podatnicy, o których mowa w ust. 1, wpłacają na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zaliczki za I, II, III i IV kwartał danego roku w terminie do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał w wysokości 1/4 kwoty podatku obliczonego na podstawie planu finansowo-gospodarczego, a następnie po upływie siedmiu dni od zatwierdzenia bilansu są obowiązani złożyć właściwemu urzędowi skarbowemu deklarację o dochodzie osiągniętym w roku objętym tym bilansem i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego różnicę między kwotą należnego podatku od dochodów a kwotami należnych zaliczek.

§ 14. Urzędy skarbowe prowadzące kontrolę podatników osiągających dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, w zakresie zleconym przez izby skarbowe, przekazują kopie protokołów kontroli właściwym terenowym organom administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego.

§ 15. 1. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. nr 35, poz. 192) tracą moc:

  1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. w sprawie podatku rolnego (Dz. U. nr 58, poz. 294),

  2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku rolnym (Dz. U. nr 49, poz. 275).

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej oraz funduszu gminnego i funduszu miejskiego (Dz. U. z 1985 r. nr 4, poz. 16).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 1990.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia
11 stycznia 1990 r. (poz. 18)

(pominięto)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60