Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe »  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2750

Na podstawie art. 237 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, sposób i terminy jej sporządzania i przekazywania do właściwego urzędu statystycznego.

§ 2. Określa się wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, o symbolu Z-KW, zwanej dalej "statystyczną kartą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwanego dalej "protokołem powypadkowym", albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy.

§ 4. Statystyczną kartę sporządza się według objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca sporządza i przekazuje w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku.

2. Część II, uzupełniającą, statystycznej karty pracodawca sporządza i przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.

3. Statystyczną kartę przekazuje się w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 pracujących może przekazać oryginał statystycznej karty w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

§ 6. Do wypadków przy pracy zgłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 80, z 2010 r. poz. 1440 i 1612 oraz z 2019 r. poz. 1106 i 1972).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

__________________

1) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 70) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 349/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków przy pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 97 z 12.04.2011, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 261 I z 14.10.2019, str. 11 i Dz. Urz. UE L 305 z 25.11.2022, str. 58).

Załącznik nr 1

Z-KW. Statystyczna karta wypadku przy pracy

Z-KW Statystyczna karta wypadku przy pracy

Z-KW Statystyczna karta wypadku przy pracy

Z-KW Statystyczna karta wypadku przy pracy

Załącznik nr 2

Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku przy pracy Z-KW

Statystyczną kartę wypadku przy pracy Z-KW wypełnia się na podstawie:

  - zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy, sporządzonego według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.)

  lub

  - karty wypadku, sporządzonej według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189).

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Liczba pracujących w jednostce lokalnej (bez przeliczenia na pełny etat) według faktycznego miejsca pracy poszkodowanego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Do pracujących zalicza się:

  1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie) lub stosunku służbowego oraz osoby zatrudnione za granicą na rzecz jednostek krajowych;

  2) pracodawców i pracujących na własny rachunek:

   a) właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin),

   b) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie,

   c) inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody (np. architekt, lekarz, adwokat);

  3) osoby wykonujące pracę nakładczą;

  4) agentów;

  5) członków spółdzielni produkcji rolnej (rolniczych spółek produkcyjnych oraz powstałych na ich bazie spółdzielni o innym profilu produkcyjnym, w odniesieniu do których funkcjonuje prawo spółdzielcze), a także członków spółdzielni kółek rolniczych;

  6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.

Do pracujących nie zalicza się:

  1) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

  2) uczniów szkół oraz studentów uczelni odbywających praktyki wakacyjne lub dyplomowe;

  3) osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

  4) osób przebywających na urlopach wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie);

  5) osób, którym udzielono urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie);

  6) osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne;

  7) osób zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Liczba pracujących - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Liczba pracujących

Kod

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek niezatrudniająca pracowników

0

0-9 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat)

1

10-49 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat)

2

50-249 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat)

3

250-499 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat)

4

500 lub więcej pracujących (bez przeliczenia na pełny etat)

5

Nieznana liczba pracujących

9

Jednostka lokalna jest to zorganizowana całość (zakład, oddział, filia itp.) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego jest prowadzona działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą, przy czym:

  1) zakłady samodzielnie bilansujące zlokalizowane pod tym adresem są odrębnymi jednostkami lokalnymi;

  2) objęte odrębną rejestracją prawną organizacyjne części podmiotów są jednostkami lokalnymi;

  3) jednostki prowadzące działalność w zakresie transportu są jednostkami lokalnymi według miejsc, z których wydawane są polecenia lub organizowana jest praca;

  4) jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa są jednostkami lokalnymi według miejsc, w których przyjmowane są zlecenia na wykonawstwo robót budowlanych i pomocniczych albo wykonywane są prace zarządu, albo prowadzona jest organizacja pracy budowlanej i pomocniczej; tereny budowy (miejsca realizacji poszczególnych terenów budowy) nie są jednostkami lokalnymi;

  5) sprzedaż obwoźna, obnośna oraz punkt sprzedaży detalicznej bez stałej lokalizacji, jak również prowadzenie usług wyłącznie u klienta jest jedną jednostką lokalną w miejscu zamieszkania osoby fizycznej, miejscu siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Pozycja Xl. Miejscowość (gmina), na terenie której znajduje się jednostka lokalna

(oddział, filia, sklep, magazyn), według faktycznego miejsca pracy poszkodowanego - należy podać nazwę miejscowości (gminy) wraz z oznaczeniem kodowym.

Pozycja X2. Rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - należy podać nazwę rodzaju wykonywanej działalności przez jednostkę lokalną, która jest faktycznym miejscem pracy poszkodowanego (np. oddziału, filii, sklepu, magazynu), wraz z oznaczeniem kodowym.

Pozycja X3. Forma własności - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Forma własności

Kod

SEKTOR PUBLICZNY

Własność Skarbu Państwa

111

Własność państwowych osób prawnych

112

Własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych

113

Własność mieszana w sektorze publicznym

Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności Skarbu Państwa

121

Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych

osób prawnych

122

Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych

123

Własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej

127

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności Skarbu Państwa

131

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych

132

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności jednostek samorządu terytorialnego

lub samorządowych osób prawnych

133

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej

137

SEKTOR PRYWATNY

Własność krajowych osób fizycznych

214

Własność prywatna krajowa pozostała

215

Własność zagraniczna

216

Własność mieszana w sektorze prywatnym

Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych

224

Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej

225

Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej

226

Własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej

227

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych

234

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej

235

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej

236

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej

237

BRAK PRZEWAGI SEKTOROWEJ

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności Skarbu Państwa w kapitale ogółem

331

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem

332

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych

333

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności krajowych osób fizycznych w kapitale ogółem

334

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności pozostałych krajowych jednostek prywatnych w kapitale ogółem

335

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności osób zagranicznych w kapitale ogółem

336

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem

338

Pozycja 03. Obywatelstwo - klasyfikacja i oznaczenie kodowe

Obywatelstwo

Kod

Nieznane

0

Polskie

1

Państwa UE innego niż Polska

2

Państwa spoza UE

3

Pozycja 04. Status zatrudnienia - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Status zatrudnienia

Kod

Pracujący na własny rachunek

100

Na postawie umowy innej niż umowa o pracę

301

Na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy

311

Na czas nieokreślony, w niepełnym wymiarze czasu pracy

312

Na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy

321

Na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy

322

Pomagający członek rodziny

400

W celu przygotowania zawodowego (praktykant lub uczeń)

500

Inny status zatrudnienia

900

Pozycja 05. Zawód wykonywany. Należy posługiwać się klasyfikacją zawodów i specjalności zgodną z przepisami wydanymi na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) dotyczącymi klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Informację o zawodzie (specjalności) wykonywanym przez osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy opisujemy pełnym kodem tego zawodu (specjalności), tj. sześcioma cyframi, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozycja 08. Rodzaj urazu. Jeżeli poszkodowany doznał kilku urazów, umiejscowionych w różnych częściach ciała, należy wybrać najpoważniejszy uraz. Kod 120 "Liczne urazy" należy zastosować tylko w przypadkach, w których poszkodowany doznał co najmniej dwóch rodzajów urazów i nie można stwierdzić, że jeden z nich jest poważniejszy od pozostałych.

Rodzaj urazu - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Rodzaj urazu

Kod

Rodzaj urazu nieznany lub nieokreślony

000

Rany i powierzchowne urazy

Rany i urazy - powierzchowne (stłuczenia, otarcia naskórka)

011

Otwarte rany

012

Inne rodzaje ran i powierzchownych urazów

019

Złamania kości

Złamania zamknięte

021

Złamania otwarte

022

Inne rodzaje złamań kości (np. utrata zęba lub zębów)

029

Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania

Przemieszczenia, zwichnięcia i podwichnięcia

031

Skręcenia i naderwania

032

Inne rodzaje przemieszczeń, zwichnięć, skręceń i naderwań

039

Amputacje urazowe (utrata części ciała)

Amputacje urazowe (utrata części ciała)

040

Wstrząśnienia i urazy wewnętrzne

Wstrząśnienia i urazy śródczaszkowe

051

Urazy wewnętrzne (uraz klatki piersiowej, narządy jamy brzusznej, narządy miednicy)

052

Inne rodzaje wstrząśnień i urazów wewnętrznych

059

Oparzenia termiczne, środkami chemicznymi i odmrożenia

Oparzenia termiczne

061

Oparzenia chemiczne

062

Odmrożenia

063

Inne rodzaje oparzeń termicznych, chemicznych i odmrożeń

069

Zatrucia i zakażenia

Ostre zatrucia

071

Ostre zakażenia

072

Inne rodzaje zatruć i zakażeń

079

Tonięcie, duszenie z powodu braku tlenu

Tonięcie, duszenie z powodu braku tlenu

080

Skutki działania dźwięków, wibracji i ciśnienia

Ostra głuchota

091

Skutki działania ciśnienia (barotrauma)

092

Inne rodzaje działania dźwięku, wibracji i ciśnienia

099

Skutki działania skrajnych temperatur, światła oraz promieniowania

Udar cieplny i słoneczny

101

Skutki promieniowania (nieoparzeniowe)

102

Skutki działania obniżonej temperatury

103

Inne skutki działania skrajnych temperatur, światła i promieniowania

109

Wstrząsy (uraz psychiczny, ostra reakcja na stres spowodowana

traumatycznymi wydarzeniami, wstrząs anafilaktyczny)

Wstrząsy (uraz psychiczny, ostra reakcja na stres spowodowana traumatycznymi

wydarzeniami, wstrząs anafilaktyczny)

110

Liczne urazy

Liczne urazy

120

Inne urazy, niewymienione powyżej

999

Pozycja 09. Umiejscowienie urazu - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Umiejscowienie urazu

Kod

Umiejscowienie urazu nieznane lub nieokreślone

00

Głowa

Czaszka, mózg z nerwami czaszkowymi i naczyniami krwionośnymi

11

Twarz

12

Oko, oczy

13

Ucho, uszy

14

Ząb, zęby

15

Głowa, liczne miejsca

18

Głowa, miejsca niewymienione w tej grupie

19

Szyja wraz z kręgosłupem szyjnym

Szyja wraz z kręgosłupem szyjnym

20

Grzbiet, łącznie z kręgosłupem

Grzbiet, łącznie z kręgosłupem

30

Tułów i organy wewnętrzne

Żebra, łopatki

41

Organy wewnętrzne klatki piersiowej

42

Obszar miednicy, brzucha, wraz z organami wewnętrznymi

43

Tułów i organy wewnętrzne, liczne miejsca urazu

48

Tułów i organy wewnętrzne, miejsca niewymienione w tej grupie

49

Kończyny górne

Bark wraz ze stawem barkowym

51

Ramię wraz z łokciem

52

Dłoń

53

Palec, palce

54

Nadgarstek

55

Kończyny górne, liczne miejsca urazu

58

Kończyny górne, miejsca niewymienione w tej grupie

59

Kończyny dolne

Biodro ze stawem biodrowym

61

Noga ze stawem kolanowym

62

Staw skokowy

63

Stopa

64

Palec, palce

65

Kończyny dolne, liczne miejsca urazu

68

Kończyny dolne, miejsca niewymienione w tej grupie

69

Całe ciało i jego różne części

Całe ciało (wpływ na układ)

71

Urazy różnych części ciała

78

Inna część ciała, niewymieniona powyżej

99

Pozycja 10. Liczba osób poszkodowanych dotyczy osób uczestniczących w jednym wypadku przy pracy z danej jednostki lokalnej.

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby (dla każdego poszkodowanego sporządzana jest odrębna statystyczna karta wypadku przy pracy).

Pozycja 11. Skutki wypadku (znane w momencie wypełniania I części statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-KW)):

  1) śmierć osoby poszkodowanej - za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku;

  2) ciężkie uszkodzenie ciała - za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała;

  3) inne skutki.

Pozycja 12. Liczba dni niezdolności do pracy to liczba dni zasiłku chorobowego (związanego z wypadkiem przy pracy) osoby poszkodowanej znana w momencie wypełniania części I statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-KW).

Pozycja 13. Straty czasu pracy innych osób (w roboczogodzinach) spowodowane są: koniecznością udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, zabezpieczeniem miejsca wypadku, przestojami spowodowanymi koniecznością wyłączenia maszyn lub urządzeń itp. Jest to suma roboczogodzin wszystkich pracowników, którzy nie mogli wykonywać swojej pracy z powodu wypadku (bez godzin zastępstwa podczas nieobecności poszkodowanego).

Pozycja 14. Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem (w tys. zł, z jednym miejscem po przecinku, bez strat związanych ze stratami czasu pracy) to suma przewidywanych (szacunkowych) wartości uszkodzonych maszyn, urządzeń, narzędzi, surowców, wyrobów gotowych, budynków oraz ich wyposażenia itp.

Pozycja 15. Położenie geograficzne miejsca wypadku to miejscowość (gmina), na terenie której wydarzył się wypadek, określona siedmiocyfrowym kodem wyrażonym w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.). Dla miejscowości położonej poza granicami kraju należy wpisać symbol "ZZZZZZZ".

Pozycja 16. Data wypadku jest to data zaistnienia wypadku, którą należy podać w formacie rok-miesiąc-dzień.

Pozycja 17. Godzina wypadku (0-23) to godzina, w której doszło do wypadku, wyrażona jako

przedział czasowy w pełnych godzinach, np. godzinę 2 po południu zapisuje się jako 14 i oznaczenie to obejmuje przedział czasowy między godziną 14.00 a 14.59.

Pozycja 18. Miejsce powstania wypadku to miejsce pracy, pomieszczenie lub lokalizacja, w których przebywał poszkodowany w chwili wypadku (może to być zarówno pomieszczenie pracy, jak i inne miejsce). Pod uwagę należy brać główne przeznaczenie miejsca, a nie czynność wykonywaną przez poszkodowanego, z wyjątkiem wypadków, do których doszło podczas czynności związanych z budową, które zawsze należy kodować jako teren budowy (kody 021-029), bez względu na główne przeznaczenie miejsca pracy.

Wejścia, korytarze, schody oraz inne części do wspólnego użytku i dobudówki w miejscach opisanych poniżej uznaje się za integralne części tych miejsc i koduje w ten sam sposób.

Miejsce powstania wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Miejsce powstania wypadku

Kod

Miejsca produkcji przemysłowej

Miejsce produkcji, fabryka, warsztat

011

Miejsce konserwacji i napraw

012

Miejsce przeznaczone głównie do magazynowania, załadunku, rozładunku

013

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie

019

Teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa

Teren budowy - obiekt w budowie

021

Teren budowy - rozbiórka lub remont obiektu budowlanego

022

Kamieniołom, kopalnia odkrywkowa lub wykop, rów o innym przeznaczeniu niż pod budowę

023

Teren budowy - pod ziemią

024

Teren budowy - na wodzie, ponad wodą

025

Teren budowy - w środowisku wysokiego ciśnienia

026

Inne, niewymienione tereny w tej grupie

029

Miejsca uprawy, hodowli, połowu ryb, lasy i tereny zielone

Miejsce hodowli

031

Miejsce upraw ziemiopłodów

032

Miejsce upraw drzew i krzewów

033

Teren leśny

034

Miejsce hodowli, połowu ryb, upraw wodnych itp. (nie na statku)

035

Ogród, park, ogród botaniczny, ogród zoologiczny

036

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie

039

Zakłady usługowe, biura, szkoły i inne placówki dydaktyczno-naukowe, tereny rekreacyjne i inne obszary działalności usługowej

Biuro, biblioteka, sala konferencyjna itp.

041

Szkoła, placówka dydaktyczno-naukowa, uniwersytet, przedszkole

042

Miejsce handlu (w tym handel uliczny)

043

Zakład usługowy, miejsce tymczasowego zakwaterowania (np. hotel, hostel), restauracja, teren rekreacyjny (włączając muzea, stadiony itp.)

044

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie

049

Placówki ochrony zdrowia

Placówki ochrony zdrowia, szpital, placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne (domy pomocy społecznej, żłobki, sanatoria, uzdrowiska itp.)

051

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie

059

Miejsca i środki komunikacji publicznej

Tereny komunikacji publicznej (np. drogi, parkingi, poczekalnie itp.)

061

Środki transportu lądowego (drogowego i kolejowego) - publiczne lub prywatne (wszystkie rodzaje: pociąg, autobus, samochód itp.)

062

Tereny związane z komunikacją publiczną, przeznaczone wyłącznie dla upoważnionego personelu (np. tory kolejowe, płyta lotniska, utwardzone pobocze autostrady itp.)

063

Inne, niewymienione miejsca i środki w tej grupie

069

Gospodarstwa domowe

Mieszkanie, dom jednorodzinny

071

Części budynku do wspólnego użytku, dobudówki, ogród prywatny

072

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie

079

Obiekty sportowe

Obiekty sportowe kryte - hala sportowa, sala gimnastyczna, pływalnia kryta

081

Obiekty sportowe odkryte - boisko sportowe, pływalnia odkryta, trasa narciarska

082

Inne, niewymienione obiekty w tej grupie

089

W powietrzu, na wysokości, wyłączając tereny budowy

Na wysokości - na stałym poziomie (dach, taras itp.)

091

Na wysokości - pylon, maszt, zawieszona platforma itp.

092

W powietrzu - na pokładzie statku powietrznego

093

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie

099

Pod ziemią, wyłączając tereny budowy

Pod ziemią - tunel

101

Pod ziemią - kopalnia

102

Pod ziemią - studzienki, kanały ściekowe

103

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie, wyłączając tereny budowy

109

Na wodzie, ponad wodą, wyłączając tereny budowy

Morze lub ocean - na pokładzie wszystkich rodzajów statków, platform itp.

111

Jezioro, rzeka, port - na pokładzie wszystkich rodzajów statków, platform itp.

112

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie

119

W środowisku wysokiego ciśnienia, wyłączając tereny budowy

W środowisku wysokiego ciśnienia - pod wodą (np. nurkowanie)

121

W środowisku wysokiego ciśnienia - komora

122

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie

129

Inne miejsca powstania wypadku, niewymienione w klasyfikacji

999

Pozycja 19. Proces pracy to podstawowy rodzaj pracy, wykonywanej przez poszkodowanego w czasie, kiedy wypadek miał miejsce.

Proces pracy - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Proces pracy

Kod

Brak informacji

00

Produkcja, przetwarzanie, magazynowanie

Produkcja, przetwarzanie

11

Magazynowanie

12

Inne, niewymienione procesy pracy w tej grupie

19

Wydobycie i prace ziemne, budowlane, remontowe, rozbiórkowe

Wydobycie i prace ziemne

21

Budowanie nowych budynków

22

Budowanie infrastruktury, np. dróg, mostów, tam, portów itp.

23

Przebudowywanie, naprawa, rozbudowywanie, konserwacja obiektów budowlanych i infrastruktury

24

Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe

25

Inne, niewymienione procesy pracy w tej grupie

29

Uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, leśnictwo, hodowla zwierząt, ryb

Uprawa zbóż i inne uprawy rolne

31

Warzywnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo

32

Chów i hodowla zwierząt

33

Prace związane z leśnictwem

34

Hodowla ryb, rybołówstwo

35

Inne, niewymienione procesy pracy w tej grupie

39

Usługi, praca umysłowa

Usługi, opieka, pomoc dla społeczeństwa

41

Praca umysłowa - nauczanie, szkolenie, przetwarzanie danych, praca biurowa, organizowanie, zarządzanie

42

Działalność handlowa - kupowanie, sprzedawanie i usługi towarzyszące

43

Inne, niewymienione procesy pracy w tej grupie

49

Inne prace

Ustawianie, przygotowywanie, instalowanie, montowanie, demontowanie, rozbieranie itp.

51

Konserwacja, naprawa, regulacja

52

Czyszczenie miejsc pracy, maszyn - maszynowo lub ręcznie

53

Gospodarka odpadami, wywóz śmieci, wszystkie rodzaje przetwarzania odpadów itp.

54

Monitorowanie, inspekcja procesów produkcyjnych, miejsc pracy, środków transportu, wyposażenia - z zastosowaniem lub bez urządzeń monitorujących

55

Inne, niewymienione prace w tej grupie

59

Przemieszczanie się, sport, działalność artystyczna

Przemieszczanie się, w tym środkami transportu

61

Sport, działalność artystyczna

62

Inne, niewymienione procesy pracy w tej grupie

69

Inny proces pracy, niewymieniony powyżej

99

Pozycja 20. Rodzaj miejsca wypadku określa miejsce zdarzenia ze względu na lokalizację stanowiska pracy w zakładzie pracy lub poza nim.

Rodzaj miejsca wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Rodzaj miejsca wypadku

Kod

Nieokreślone miejsce wypadku

0

Miejsce w jednostce lokalnej zakładu pracy

1

Miejsce poza jednostką lokalną zakładu pracy

2

Inne miejsce wypadku

9

Pozycja 21. Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku to czynność wykonywana przez poszkodowanego w sposób zamierzony i celowy, bezpośrednio przed wypadkiem.

Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku

Kod

Brak informacji

00

Obsługiwanie maszyn

Uruchamianie lub zatrzymywanie maszyn

11

Podawanie lub odbieranie materiałów, półwyrobów, wyrobów itp.

12

Sterowanie pracą oraz przemieszczaniem się maszyny

13

Inne, niewymienione czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w tej grupie

19

Prace narzędziami ręcznymi (zgodnie z ich przeznaczeniem)

Prace narzędziami niezmechanizowanymi

21

Prace narzędziami zmechanizowanymi

22

Inne, niewymienione czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w tej grupie

29

Kierowanie lub jazda środkami transportu lub obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń

Kierowanie środkami transportu lub obsługiwanie maszyn i innych urządzeń ruchomych, z własnym napędem

31

Kierowanie środkami transportu lub obsługiwanie maszyn i innych urządzeń ruchomych, bez napędu własnego

32

Jazda środkami transportu w roli pasażera

33

Inne, niewymienione czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w tej grupie

39

Operowanie przedmiotami

Branie do rąk, chwytanie, trzymanie, umieszczanie - w poziomie

41

Wiązanie, opasywanie lub owijanie, odrywanie, rozpinanie lub rozwiązywanie, ściskanie, skręcanie lub rozkręcanie połączeń śrubowych, wyginanie itp.

42

Mocowanie, zawieszanie, unoszenie - w pionie

43

Rzucanie, odrzucanie

44

Otwieranie lub zamykanie pudełka, paczki itp.

45

Wlewanie do, wypełnianie płynem, podlewanie, rozpylanie, wylewanie, wybieranie płynu itp.

46

Otwieranie (szuflady), zamykanie (drzwi magazynu, biura, szafy)

47

Inne, niewymienione czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w tej grupie

49

Transport ręczny

Transport w pionie - podnoszenie, opuszczanie przedmiotu

51

Transport w poziomie - ciągnięcie, pchanie, toczenie przedmiotu

52

Transport ładunku - przenoszenie ręczne przez osobę

53

Inne, niewymienione czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w tej grupie

59

Poruszanie się

Chodzenie, bieganie, wchodzenie na, schodzenie z itp.

61

Wchodzenie do lub wychodzenie z

62

Skakanie, podskakiwanie itp.

63

Czołganie, wspinanie się itp.

64

Wstawanie, siadanie

65

Pływanie, nurkowanie

66

Ruchy w miejscu, np. podczas mycia, ubierania lub rozbierania się itp.

67

Inne, niewymienione czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w tej grupie

69

Obecność (z wyjątkiem jazdy środkami transportu w roli pasażera)

Obecność (z wyjątkiem jazdy środkami transportu w roli pasażera)

70

Inna czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku, niewymieniona powyżej

99

Pozycja 22. Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez

poszkodowanego w chwili wypadku to przedmiot, maszyna, narzędzie, element środowiska naturalnego lub inny obiekt używane przez poszkodowanego w czasie, gdy doszło do wypadku. Jeżeli z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku wiąże się kilka czynników materialnych, należy wykazać ten czynnik materialny, który jest kluczowy dla wykonania czynności. Stosuje się kodowanie zawarte w klasyfikacji do pozycji 26.

Pozycja 23. Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego to zdarzenie niezgodne z właściwym przebiegiem procesu pracy, które spowodowało wypadek (wydarzenie prowadzące do urazu zewnętrznego).

Jeżeli wypadek nastąpił w wyniku szeregu następujących po sobie wydarzeń, to należy zarejestrować ostatnie z tych wydarzeń (najbardziej zbliżone w czasie do wydarzenia powodującego uraz).

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego

Kod

Brak informacji

00

Związane z elektrycznością, wybuch, pożar

Problem z elektrycznością wynikający z uszkodzenia wyposażenia - prowadzący do kontaktu pośredniego

11

Problem z elektrycznością - prowadzący do kontaktu bezpośredniego

12

Wybuch

13

Pożar, zapłon

14

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie

19

Wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych

Wypadnięcie, wysypanie, wyrzut substancji w stanie stałym

21

Przelew, wyciek, sączenie się, przepływ, rozbryzgiwanie, rozpylanie płynów

22

Emisja par, aerozoli i gazów

23

Emisja pyłów, dymów, kurzu - materiał proszkowy

24

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie

29

Uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, załamanie się czynnika materialnego

Uszkodzenie czynnika materialnego - na łączeniu, szwie

31

Uszkodzenie, rozerwanie czynnika materialnego - tworzące odłamki (drewna, szkła, metalu, kamienia, plastiku, inne)

32

Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego - upadek czynnika z góry (uderzenie poszkodowanego przez spadający z góry czynnik materialny)

33

Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego - do dołu (wciągnięcie poszkodowanego w dół)

34

Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego - na tym samym poziomie

35

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie

39

Utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, zwierzęciem, obrabianym materiałem lub przedmiotem

Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad działaniem maszyny (łącznie z niezamierzonym uruchomieniem) lub materiałem obrabianym

41

Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym (zmechanizowanym lub nie)

42

Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad narzędziem (zmechanizowanym lub nie) lub materiałem obrabianym tym narzędziem

43

Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad przedmiotem transportowanym ręcznie lub trzymanym w rękach

44

Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad zwierzęciem

45

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie

49

Poślizgnięcie lub potknięcie się - upadek osoby

Upadek osoby z wysokości - na niższy poziom

51

Poślizgnięcie lub potknięcie się - prowadzące do upadku na tym samym poziomie

52

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie

59

Ruch ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzące na ogół do urazu zewnętrznego)

Wejście na ostry przedmiot

61

Klękanie, siadanie na, opieranie się

62

Pochwycenie lub odrzucenie osoby

63

Nieskoordynowane, nieumyślne, niewłaściwe lub wykonane w nieodpowiednim momencie ruchy ciała prowadzące do urazu zewnętrznego

64

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie

69

Ruch ciała związany z wysiłkiem fizycznym (prowadzący na ogół do urazu wewnętrznego)

Podnoszenie, przenoszenie, wstawanie, prostowanie się

71

Pchanie, ciągnięcie

72

Schylanie się, odkładanie na dół

73

Obracanie się, skręcanie

74

Złe stąpnięcie, skręcenie nogi lub kostki, poślizgnięcie nieprowadzące do upadku

75

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie

79

Wstrząs, strach, przemoc, atak, zagrożenie, obecność

Wstrząs, strach

81

Przemoc, atak, zagrożenie - ze strony pracowników zakładu pracy (w tym poszkodowanego)

82

Przemoc, atak, zagrożenie - ze strony osób spoza zakładu pracy wobec poszkodowanych wykonujących swoje obowiązki

83

Agresja, potrącenie - przez zwierzę

84

Obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie zagrożenia

85

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie

89

Inne odchylenie, niewymienione powyżej

99

Pozycja 24. Czynnik materialny związany z odchyleniem od stanu normalnego to przedmiot, maszyna, narzędzie, element środowiska naturalnego lub inny obiekt związany z wydarzeniem będącym odchyleniem od stanu normalnego. Jeżeli z odchyleniem jest związanych kilka czynników materialnych, to należy wykazać ostatni z tych czynników, tj. czynnik materialny najbardziej zaangażowany i najbardziej zbliżony w czasie do wydarzenia będącego odchyleniem. Stosuje się kodowanie zawarte w klasyfikacji do pozycji 26.

Pozycja 25. Wydarzenie powodujące uraz opisuje, w jaki sposób poszkodowany doznał urazu (fizycznego lub psychicznego) spowodowanego przez czynnik materialny. W przypadku, w którym nastąpiło kilka wydarzeń powodujących uraz, należy zarejestrować to wydarzenie, które spowodowało najpoważniejszy uraz.

Wydarzenie powodujące uraz - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Wydarzenie powodujące uraz

Kod

Brak informacji

00

Kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, substancjami stwarzającymi zagrożenie lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie oraz materiałami zawierającymi szkodliwe czynniki biologiczne

Pośredni kontakt z łukiem spawalniczym, iskrą, błyskawicą (bierny)

11

Kontakt z elektrycznością przez dotyk bezpośredni

12

Kontakt z płomieniem lub gorącym lub płonącym obiektem lub środowiskiem

13

Kontakt z zimnym lub zamrożonym obiektem lub środowiskiem

14

Kontakt z substancjami stwarzającymi zagrożenie lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie oraz materiałami zawierającymi szkodliwe czynniki biologiczne przez wdychanie nosem, ustami

15

Kontakt z substancjami stwarzającymi zagrożenie lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie oraz materiałami zawierającymi szkodliwe czynniki biologiczne przez skórę lub oczy

16

Kontakt z substancjami stwarzającymi zagrożenie lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie oraz materiałami zawierającymi szkodliwe czynniki biologiczne przez układ pokarmowy (połknięcie lub zjedzenie)

17

Inny, niewymieniony kontakt w tej grupie

19

Tonięcie, zakopanie, zamknięcie

Tonięcie w cieczy

21

Zakopanie, zasypanie ciałem stałym

22

Zamknięcie w czymś, otoczenie przez gaz, pył itp.

23

Inny, niewymieniony kontakt w tej grupie

29

Uderzenie w nieruchomy obiekt

Uderzenie w nieruchomy obiekt przez poruszającego się w ruchu pionowym poszkodowanego w wyniku upadku

31

Uderzenie w nieruchomy obiekt przez poruszającego się w ruchu poziomym poszkodowanego

32

Inny, niewymieniony kontakt w tej grupie

39

Uderzenie przez obiekt w ruchu

Uderzenie - przez wyrzucony w powietrze obiekt

41

Uderzenie - przez spadający obiekt

42

Uderzenie - przez kołyszący się lub powracający do poprzedniego położenia obiekt

43

Uderzenie - przez obracający się, poruszający się, transportowany obiekt, w tym pojazdy

44

Kolizja z poruszającym się obiektem, w tym z pojazdami - kolizja z osobą (poszkodowany porusza się)

45

Inny, niewymieniony kontakt w tej grupie

49

Kontakt z przedmiotem ostro zakończonym, szorstkim, chropowatym lub twardym

Kontakt z przedmiotem ostrym (nóż, ostrze itp.)

51

Kontakt z przedmiotem ze szpicą lub ostro zakończonym (gwóźdź, przebijak, szpikulec itp.)

52

Kontakt z przedmiotem twardym, szorstkim lub chropowatym

53

Inny, niewymieniony kontakt w tej grupie

59

Uwięzienie, zmiażdżenie

Uwięzienie lub zmiażdżenie - wewnątrz (ruch wciągający, zgniatający, do wewnątrz)

61

Uwięzienie lub zmiażdżenie - pod lub nad ruchomym czynnikiem materialnym (ruch pionowy, przyciśnięcie do poziomej powierzchni)

62

Uwięzienie lub zmiażdżenie - między ruchomym czynnikiem mechanicznym a pionową powierzchnią (ruch poziomy)

63

Oderwanie lub odcięcie części ciała (kończyny, dłoni, palca itp.)

64

Inny, niewymieniony kontakt w tej grupie

69

Obciążenie fizyczne lub psychiczne

Obciążenie fizyczne układu mięśniowo-szkieletowego

71

Obciążenie fizyczne spowodowane oddziaływaniem promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia

72

Obciążenie psychiczne (nagły stres, szok itp.)

73

Inny, niewymieniony rodzaj obciążenia w tej grupie

79

Agresja ze strony człowieka lub zwierzęcia

Ugryzienie

81

Użądlenie

82

Uderzenie, kopnięcie lub duszenie

83

Inny, niewymieniony przejaw agresji w tej grupie

89

Inne wydarzenie powodujące uraz, niewymienione w klasyfikacji

99

Pozycja 26. Czynnik materialny będący źródłem urazu to przedmiot, maszyna, narzędzie, element środowiska naturalnego lub inny obiekt, z którym kontakt stał się przyczyną urazu.

Czynnik materialny - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Czynnik materialny

Kod

Czynnik materialny nie występuje

00.01

Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - na poziomie gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stałe lub ruchome, tymczasowe)

Budynki, konstrukcje i ich elementy - drzwi, ściany, okna, przepierzenia itp. oraz celowo zamontowane przeszkody

01.01

Powierzchnie poziome na poziomie gruntu - stałe podłoże i podłogi (wewnątrz i na zewnątrz, teren gospodarstwa rolnego, obszary sportowe itp.)

01.02

Powierzchnie poziome na poziomie gruntu - ruchome lub tymczasowe (kładka, ruchomy chodnik itp.)

01.03

Inne budynki, konstrukcje i powierzchnie na poziomie gruntu, niewymienione w tej grupie

01.99

Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - nad poziomem gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)

Budynki i ich elementy nad poziomem gruntu - stałe (dachy, tarasy, drzwi i okna, schody, platformy itp.)

02.01

Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - stacjonarne (przejścia, pomosty, drabiny zamocowane na stałe, pylony, rusztowania itp.)

02.02

Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - ruchome (rusztowania przestawne, drabiny przenośne, ruchome pomosty, podnoszone platformy itp.)

02.03

Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - tymczasowe (rusztowania, kosze robocze, uprzęże, platformy podwieszane itp.)

02.04

Obiekty, konstrukcje nad poziomem gruntu - nawodne (platformy wiertnicze, rusztowania na barkach itp.)

02.05

Inne budynki, konstrukcje i powierzchnie nad poziomem gruntu, niewymienione w tej grupie

02.99

Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - poniżej poziomu gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz)

Wykopy, rowy, studnie, doły, skarpy, kanały w warsztatach samochodowych itp.

03.01

Obiekty podziemne, tunele, chodniki, sztolnie itp.

03.02

Obiekty, konstrukcje pod wodą

03.03

Inne budynki, konstrukcje, powierzchnie poniżej gruntu, niewymienione w tej grupie

03.99

Instalacja do dostarczania, dystrybucji i odprowadzania gazów, cieczy i ciał stałych, sieci rur

Instalacje do dostarczania i dystrybucji, sieci rur - stacjonarne do przesyłania gazu, powietrza, płynów i materiałów stałych, w tym leje lub kosze samowyładowcze

04.01

Instalacje do dostarczania i dystrybucji, sieci rur - ruchome

04.02

Instalacje odprowadzające, systemy kanalizacji, odpływy itp.

04.03

Inne systemy dostaw i dystrybucji, sieci rur, niewymienione w tej grupie

04.99

Urządzenia do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii

Urządzenia do wytwarzania i przetwarzania energii - silniki, generatory (cieplne, elektryczne, promieniowania, w tym magazynowanie energii z odnawialnych źródeł energii)

05.01

Układy przenoszenia i przechowywania energii (mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne, włączając baterie i akumulatory itp.)

05.02

Inne urządzenia do wytwarzania, przechowywania, przesyłania energii, niewymienione w tej grupie

05.99

Narzędzia ręczne bez napędu

Narzędzia ręczne bez napędu - do piłowania

06.01

Narzędzia ręczne bez napędu - do cięcia, przecinania (włączając nożyczki, sekatory)

06.02

Narzędzia ręczne bez napędu - do rzeźbienia, dłutowania, grawerowania, nacinania, przycinania, strzyżenia, koszenia itp.

06.03

Narzędzia ręczne bez napędu - do skrobania, szlifowania, polerowania itp.

06.04

Narzędzia ręczne bez napędu - do wiercenia, toczenia, skręcania, przykręcania itp.

06.05

Narzędzia ręczne bez napędu - do łączenia części (przybijania lub wbijania gwoździ, nitowania, łączenia za pomocą zszywek itp.)

06.06

Narzędzia ręczne bez napędu - do szycia, haftowania lub robót dziewiarskich itp.

06.07

Narzędzia ręczne bez napędu - do spajania (spawania, lutowania, zgrzewania, klejenia itp.)

06.08

Narzędzia ręczne bez napędu - do wydobywania materiałów i prac ziemnych (włączając narzędzia rolnicze)

06.09

Narzędzia ręczne bez napędu - do mycia, czyszczenia i sprzątania, woskowania, smarowania

06.10

Narzędzia ręczne bez napędu - do malowania

06.11

Narzędzia ręczne bez napędu - do chwytania, przytrzymywania w miejscu

06.12

Narzędzia ręczne bez napędu - do prac kuchennych (wyłączając noże)

06.13

Narzędzia ręczne bez napędu - chirurgiczne i do zabiegów medycznych - ostre, tnące

06.14

Narzędzia ręczne bez napędu - chirurgiczne i do zabiegów medycznych - nietnące, inne

06.15

Inne narzędzia ręczne, niewymienione w tej grupie

06.99

Narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do piłowania

07.01

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do cięcia, odcinania (włączając nożyce, sekatory itp.)

07.02

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do rzeźbienia, dłutowania, grawerowania, nacinania, strzyżenia, koszenia itp.

07.03

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do skrobania, szlifowania, polerowania itp. (włączając przecinarki tarczowe)

07.04

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do wiercenia, wkręcania, przykręcania itp.

07.05

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do łączenia części (przybijania, nitowania, łączenia za pomocą zszywek itp.)

07.06

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do szycia, haftowania lub robót dziewiarskich itp.

07.07

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do spajania (spawania, lutowania, zgrzewania, klejenia itp.)

07.08

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do wydobywania materiałów i prac ziemnych (włączając narzędzia rolnicze, młoty pneumatyczne)

07.09

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do mycia, czyszczenia i sprzątania, woskowania, smarowania itp. (włączając wysokociśnieniowe narzędzia do czyszczenia, odkurzacze)

07.10

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do malowania

07.11

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do chwytania, przytrzymywania w miejscu

07.12

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do prac kuchennych (wyłączając noże)

07.13

Zmechanizowane narzędzia ręczne - wytwarzające ciepło (suszarki, palniki, żelazka, pistolety do oczyszczania płomieniowego itp.)

07.14

Zmechanizowane narzędzia ręczne - chirurgiczne i do zabiegów medycznych - ostre, tnące

07.15

Zmechanizowane narzędzia ręczne - chirurgiczne i do zabiegów medycznych - bez tnących i inne

07.16

Narzędzia pneumatyczne (bez określonego przeznaczenia)

07.17

Inne narzędzia zmechanizowane, niewymienione w tej grupie

07.99

Maszyny i wyposażenie - przenośne lub ruchome

Przenośne lub ruchome maszyny - do wydobywania materiałów lub prac ziemnych - w kopalniach, kamieniołomach, na budowach i w ramach prac inżynierii lądowej i wodnej

09.01

Przenośne lub ruchome maszyny do prac ziemnych w rolnictwie i leśnictwie

09.02

Przenośne lub ruchome maszyny do robót budowlanych (wyłączając maszyny do robót ziemnych)

09.03

Ruchome maszyny do czyszczenia podłóg

09.04

Inne maszyny i urządzenia, niewymienione w tej grupie

09.99

Maszyny i urządzenia stacjonarne

Maszyny i urządzenia górnicze lub do robót ziemnych

10.01

Maszyny i urządzenia do przygotowania materiałów - do mielenia, proszkowania, filtrowania, oddzielania, mieszania, miksowania itp.

10.02

Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów - procesy chemiczne (procesy fermentowania, reakcje itp.)

10.03

Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów - procesy w podwyższonych temperaturach (piece, suszarki, piekarniki itp.)

10.04

Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów - procesy w niskich temperaturach (wytwarzanie zimna)

10.05

Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów - inne procesy

10.06

Maszyny i urządzenia do formowania - poprzez prasowanie, miażdżenie, kruszenie

10.07

Maszyny i urządzenia do formowania - przez kalandrowanie, walcowanie, prasy walcowe (włączając maszyny papiernicze)

10.08

Maszyny i urządzenia do formowania - poprzez wtryskiwanie, wytłaczanie (tworzyw w wytłaczarkach), wydmuchiwanie, wyoblanie, topienie, odlewanie

10.09

Obrabiarki - do skrawania - strugania, wyrównywania, frezowania, obróbki powierzchni, szlifowania, polerowania, toczenia, wiercenia

10.10

Obrabiarki - do piłowania (pilarki stacjonarne)

10.11

Obrabiarki - do cięcia, rozłupywania, przycinania, wycinania (w tym obcinaki, podstrzygarki, odcinaki, urządzenia do cięcia tlenowego, krajalnice, gilotyny)

10.12

Maszyny i urządzenia do czyszczenia, mycia, suszenia, malowania, drukowania

10.13

Maszyny i urządzenia do nanoszenia powłok - do galwanizowania, elektrolitycznej obróbki powierzchni, natryskiwania cieplnego itp.

10.14

Maszyny i urządzenia do łączenia (spawania, lutowania, zgrzewania, klejenia, przybijania, przykręcania, nitowania, przędzenia, owijania drutem, szycia, łączenia za pomocą zszywek itp.)

10.15

Maszyny i urządzenia pakujące, owijające (napełniające, plombujące, etykietujące, zamykające itp.)

10.16

Inne maszyny i urządzenia do specyficznych zastosowań (np. kontroli, pomiarów, ważenia, badań, monitorowania)

10.17

Specjalistyczne maszyny i urządzenia używane w rolnictwie - nieujęte w powyższych pozycjach

10.18

Inne maszyny i urządzenia, niewymienione w tej grupie

10.99

Systemy przesyłowe, transportowe i magazynowania

Stacjonarne przenośniki, urządzenia i systemy transportowe o ruchu ciągłym oraz ich elementy wyposażenia - taśmy transportowe, schody ruchome, przenośniki, liny, kable itp.

11.01

Windy, podnośniki - dźwigi, pionowe przenośniki kubełkowe, dźwigniki itp.

11.02

Dźwignice stacjonarne bądź ruchome, dźwignice zamontowane na pojazdach, suwnice pomostowe, urządzenia podnośnikowe z zawieszonym ładunkiem

11.03

Ruchome urządzenia do przemieszczania ładunków, wózki ręczne (z napędem lub bez) - taczki, wózki paletowe itp.

11.04

Sprzęt i wyposażenie pomocnicze do transportu - elementy chwytające, zawiesia, sprzęt zabezpieczający i inny sprzęt i urządzenia pomocnicze do przenoszenia (haki, liny, pasy itp.)

11.05

Systemy magazynowania, pakowania, pojemniki (silosy, zbiorniki) - stacjonarne zbiorniki, kadzie itp.

11.06

Systemy i urządzenia do magazynowania, pakowania, pojemniki - ruchome

11.07

Akcesoria magazynowe, regały, półki, palety, stojaki do palet

11.08

Różnorodne opakowania, małej i średniej wielkości, niestacjonarne (kontenery, różnorodne pojemniki, butelki, skrzynki, gaśnice itp.)

11.09

Inne systemy przesyłowe, transportowe i magazynowania, niewymienione w tej grupie

11.99

Pojazdy drogowe (lądowe)

Pojazdy - ciężkie: samochody ciężarowe, autobusy, autokary (transport pasażerski)

12.01

Pojazdy - lekkie: towarowe lub pasażerskie

12.02

Pojazdy - dwu- lub trójkołowe, napędzane lub nie

12.03

Inne pojazdy lądowe, niewymienione w tej grupie

12.99

Inne pojazdy transportowe

Pojazdy - szynowe (włączając jednoszynowe) do przewozu ładunków (towarów)

13.01

Pojazdy - szynowe (włączając jednoszynowe) do przewozu osób

13.02

Pojazdy - pływające do przewozu ładunków (towarów)

13.03

Pojazdy - pływające do przewozu osób

13.04

Pojazdy - pływające służące do połowu (rybackie)

13.05

Pojazdy - statki powietrzne do przewozu ładunków (towarów)

13.06

Pojazdy - statki powietrzne do przewozu osób

13.07

Inne pojazdy, niewymienione w tej grupie

13.99

Materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn lub pojazdów, resztki, pył

Materiały budowlane - duże i małe (prefabrykowane powłoki budowlane, oszalowania, dźwigary, belki, cegły, płytki itp.)

14.01

Części maszyn, części pojazdów (podwozie, skrzynia korbowa, dźwignie, koła itp.)

14.02

Materiały lub elementy obrabiane (w tym ich fragmenty i odłamki) oraz fragmenty, części i podzespoły obrabiarek, maszyn i urządzeń

14.03

Elementy montażowe (np. nakrętki, nity, kołki, śruby, gwoździe itp.)

14.04

Cząstki, pył, odłamki, drzazgi, gruz i inny rozdrobniony materiał odpadowy

14.05

Produkty gospodarstwa rolnego (w tym nasiona, słoma, inne produkty rolnicze)

14.06

Produkty stosowane w uprawie i hodowli (włączając nawóz, paszę dla zwierząt)

14.07

Przechowywane wyroby - włączając przedmioty i opakowania na obszarach magazynowania

14.08

Przechowywane wyroby - w rolkach, zwojach

14.09

Ładunki - przemieszczane przez zmechanizowane urządzenia transportujące, przenośniki

14.10

Ładunki - zawieszone na urządzeniach podnoszących, dźwignicach

14.11

Ładunki - przemieszczane ręcznie

14.12

Inne materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn, pojazdów, niewymienione w tej grupie

14.99

Substancje chemiczne, promieniotwórcze, wybuchowe, biologiczne

Substancje - żrące, powodujące korozję (stałe, ciekłe lub gazowe)

15.01

Substancje - szkodliwe, toksyczne (stałe, ciekłe lub gazowe)

15.02

Substancje - łatwopalne (stałe, ciekłe lub gazowe)

15.03

Substancje - wybuchowe, łatwo wchodzące w reakcje (stałe, ciekłe lub gazowe)

15.04

Gazy, pary biologicznie obojętne, duszące

15.05

Substancje - promieniotwórcze

15.06

Substancje lub materiały biologiczne

15.07

Substancje lub materiały obojętne, stałe lub ciekłe (woda, napoje)

15.08

Inne substancje, niewymienione w tej grupie

15.99

Urządzenia i wyposażenie związane z bezpieczeństwem

Urządzenia ochronne i zabezpieczające do maszyn

16.01

Środki ochrony indywidualnej

16.02

Urządzenia i sprzęt stosowany w przypadku awarii

16.03

Inne urządzenia i wyposażenie, niewymienione w tej grupie

16.99

Elementy, wyposażenie biura i gospodarstwa domowego, rzeczy osobiste, odzież, sprzęt sportowy, broń

Meble

17.01

Sprzęt komputerowy, biurowy - do komunikowania się

17.02

Sprzęt lub urządzenia do nauki, pisania, rysowania (w tym powiększalniki itp.)

17.03

Sprzęt i przedmioty sportowe (w tym do gier)

17.04

Broń

17.05

Rzeczy osobiste, odzież

17.06

Instrumenty muzyczne

17.07

Urządzenia i przedmioty gospodarstwa domowego (używane zawodowo)

17.08

Inne wyposażenie i sprzęt, niewymienione w tej grupie

17.99

Ludzie i inne organizmy żywe

Rośliny (drzewa, uprawy rolne itp.)

18.01

Zwierzęta - domowe, hodowlane

18.02

Zwierzęta - inne (zwierzęta dzikie, owady, węże)

18.03

Mikroorganizmy

18.04

Wirusy (zakaźne czynniki wirusowe)

18.05

Ludzie

18.06

Inne, niewymienione organizmy żywe w tej grupie

18.99

Odpady

Odpady - z surowców, produktów, materiałów, przedmiotów

19.01

Odpady - z chemikaliów

19.02

Odpady - z substancji biologicznych, roślin, zwierząt

19.03

Inne, niewymienione odpady w tej grupie

19.99

Zjawiska fizyczne i elementy środowiska naturalnego

Zjawiska fizyczne - hałas, promieniowanie naturalne, łuk świetlny, ciśnienie atmosferyczne (spadek lub wzrost)

20.01

Elementy środowiska naturalnego i zjawiska atmosferyczne (włączając zbiorniki wodne, błoto, deszcz, grad, śnieg, lód, wiatr itp.)

20.02

Klęski żywiołowe powstałe na skutek działania sił natury (fale powodziowe, trzęsienie ziemi, ogień, pożar)

20.03

Inne zjawiska fizyczne, niewymienione w tej grupie

20.99

Inny czynnik materialny, niewymieniony w klasyfikacji

99.00

Pozycja 27. Przyczyny wypadku są to wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do powstania wypadku, związane z czynnikami materialnymi (technicznymi), z ogólną organizacją pracy w zakładzie lub organizacją stanowiska pracy lub związane z pracownikiem.

Przyczyny wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe

Przyczyny wypadku

Kod

Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego

Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia

1001

Niewłaściwa struktura przestrzenna czynnika materialnego

1002

Nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego

1003

Niewłaściwa stateczność czynnika materialnego

1004

Brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej lub urządzenia zabezpieczające

1005

Niewłaściwe elementy sterownicze

1006

Brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń

1007

Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

1008

Brak lub niewłaściwe rozwiązania techniczne urządzenia zatrzymania awaryjnego

1009

Nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne środków ochrony indywidualnej

1010

Inne, niewymienione nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne

1099

Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

Zastosowanie materiałów zastępczych w produkcji czynnika materialnego

1101

Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych

1102

Inne, niewymienione nieprawidłowości wykonania czynnika materialnego

1199

Wady materiałowe czynnika materialnego

Ukryte wady materiałowe czynnika materialnego

1201

Inne, niewymienione wady materiałowe

1299

Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego

1301

Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

1302

Niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego

1303

Inne, niewymienione nieprawidłowości związane z eksploatacją czynnika materialnego

1399

Niewłaściwa organizacja pracy

Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań (powodujący nadmierne obciążenie pracą, zbyt krótkie terminy wykonywania zadania, monotonię itp.)

1401

Niewłaściwe polecenia przełożonych lub osób sprawujących nadzór (z powodu niewystarczających kompetencji lub braku wiedzy)

1402

Brak nadzoru

1403

Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych (brak ustalonych zasad współpracy z innymi pracownikami lub osobami spoza przedsiębiorstwa)

1404

Wykonywanie, z polecenia przełożonych lub osób sprawujących nadzór, prac niewchodzących w zakres obowiązków pracownika

1405

Brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym

1406

Dopuszczenie pracownika do pracy z czynnikiem materialnym o niewłaściwym stanie technicznym spowodowanym brakiem konserwacji, przeglądów lub niedostosowaniem do wymagań bezpieczeństwa

1407

Tolerowanie przez przełożonych lub osoby sprawujące nadzór łamania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

1408

Niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika

1409

Brak lub niewłaściwe szkolenia bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy)

1410

Brak lub niewłaściwy instruktaż w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy

1411

Stosowanie niewłaściwej technologii w procesie pracy

1412

Dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich

1413

Wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie osobowej

1414

Wykonywanie prac pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w narzędzia, surowce (nieodpowiednie wyposażenie pracownika)

1415

Brak lub niewłaściwe procedury i instrukcje bezpiecznej realizacji zadań

1416

Brak lub nieprawidłowo zrealizowane działania korygujące, sformułowane w wyniku badania wcześniejszych wypadków przy pracy (niepodjęcie działań zapobiegających powtórnemu wystąpieniu zbliżonego zdarzenia)

1417

Inne, niewymienione nieprawidłowości związane z organizacją pracy

1499

Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy

1501

Nieodpowiednie przejścia i dojścia (zbyt wąskie, niedostosowane do ruchu, bez sygnalizacji zagrożeń), brak odpowiednich ostrzeżeń o niebezpieczeństwie, zagrożeniu

1502

Nieodpowiednie rozmieszczenie, składowanie lub umocowanie przedmiotów pracy (czynnika materialnego, surowców, półproduktów, produktów itp.)

1503

Nieusunięcie zbędnych przedmiotów, substancji lub energii (odpadów, opakowań, resztek substancji, niewyłączenie zasilania itp.)

1504

Brak lub niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej

1505

Inne, niewymienione nieprawidłowości organizacji stanowiska pracy

1599

Niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika

Używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika materialnego

1601

Wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu czynnika materialnego

1602

Użycie czynnika materialnego podczas przebywania osób w strefie zagrożenia

1603

Niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego (niezaciągnięcie hamulca na postoju itp.)

1604

Udostępnienie przez pracownika czynnika materialnego osobie nieupoważnionej

1605

Użycie czynnika materialnego niezgodnie z jego przeznaczeniem

1606

Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego

1607

Wadliwe zainstalowanie, zamocowanie, zawieszenie czynnika materialnego przez pracownika

1608

Inne, niewymienione nieprawidłowości w posługiwaniu się czynnikiem materialnym

1699

Nieużywanie lub używanie w nieprawidłowy sposób sprzętu ochronnego przez pracownika

Nieużywanie lub używanie w nieprawidłowy sposób środków ochrony indywidualnej przez pracownika

1701

Nieużywanie lub używanie w nieprawidłowy sposób środków ochrony zbiorowej przez pracownika (np. przechodzenie, omijanie lub wyłączanie osłon stałych i ruchomych lub innych ograniczających i zabezpieczających środków ochrony zbiorowej)

1702

Nieużywanie lub używanie w nieprawidłowy sposób innych niewymienionych sprzętów ochronnych przez pracownika

1799

Niestosowanie się do poleceń oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykonywanie pracy niewchodzącej w zakres obowiązków pracownika (bez polecenia)

1801

Przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych

1802

Wejście, wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa

1803

Wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (niewyłączenie maszyny, napięcia itp.)

1804

Zbyt szybka jazda

1805

Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia

1806

Żarty, bójki

1807

Inne niewłaściwe zachowanie się pracownika

1899

Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany

Nagłym zachorowaniem, niedyspozycją fizyczną

1901

Przewlekłą lub ostrą chorobą psychiczną

1902

Zmęczeniem

1903

Zdenerwowaniem

1904

Spożyciem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych

1905

Innymi przyczynami związanymi ze stanem psychofizycznym pracownika

1999

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane

Nieznajomością zagrożenia

2001

Nieznajomością przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

2002

Lekceważeniem zagrożenia (brawura, ryzykanctwo)

2003

Lekceważeniem poleceń przełożonych (podejmowanie niebezpiecznych zachowań lub działań sprzecznych z poleceniami lub instrukcjami przełożonych)

2004

Niezachowaniem wzmożonej ostrożności wymaganej w chwili wykonywania prac o zwiększonym zagrożeniu lub w utrudnionych warunkach

2005

Niewłaściwym tempem pracy

2006

Brakiem doświadczenia

2007

Innymi przyczynami związanymi z zachowaniem się pracownika

2099

Zdarzenie niezależne od pracodawcy lub pracownika, działanie osób trzecich lub zwierząt

Zdarzenie niezależne od pracodawcy lub pracownika, działanie osób trzecich lub zwierząt

3000

Inne przyczyny, niewymienione w klasyfikacji

9099

Wypełnioną część II, uzupełniającą, statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku, podając całkowitą ilość dni zasiłku chorobowego związanego z tym wypadkiem (bez świadczenia rehabilitacyjnego).

Pozycja 28. Rzeczywiste skutki wypadku (znane w momencie wypełniania części II statystycznej karty wypadku przy pracy Z-KW).

Pozycja 29. Liczba dni niezdolności do pracy (znana w momencie wypełniania części II statystycznej karty wypadku przy pracy Z-KW) jest to całkowita liczba dni zasiłku chorobowego związanego z wypadkiem przy pracy osoby poszkodowanej (bez świadczenia rehabilitacyjnego).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60