Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Czas pracy, urlopy pracownicze »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.01.2022 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.01.2022 r. w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 229

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 r. poz. 936 i 1891) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zwanej dalej "ewidencją", wzór ewidencji oraz szczegółową treść wpisów w ewidencji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) przeważającej działalności - rozumie się przez to działalność, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;

  2) sprzedaży detalicznej - rozumie się przez to sprzedaż detaliczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293 oraz z 2021 r. poz. 2349).

§ 3. 1. Wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty i umożliwiający identyfikację osób dokonujących tych wpisów, w porządku chronologicznym, nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

2. Ewidencja jest prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 4. 1. Ewidencja prowadzona w postaci papierowej jest zbroszurowana i ma kolejno ponumerowane karty.

2. Wpisów w ewidencji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w sposób trwały i wyraźny.

3. W przypadku korekty w ewidencji prowadzonej w postaci papierowej wskazuje się datę jej dokonania oraz dokonuje się jej w taki sposób, aby pierwotna treść pozostała czytelna.

§ 5. Ewidencja w postaci elektronicznej jest:

  1) prowadzona w sposób umożliwiający wgląd w treść wpisów oraz jej wydruk wraz z korektami oraz datami ich dokonania;

  2) przechowywana na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę wpisów przed zniszczeniem, zniekształceniem i utratą.

§ 6. 1. W ewidencji wpisuje się:

  1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;

  2) imię, nazwisko albo nazwę pełną przedsiębiorcy;

  3) adres placówki handlowej;

  4) przeważającą działalność, ze wskazaniem kodu PKD;

  5) okres, za który są dokonywane wpisy (rok i miesiąc);

  6) liczbę porządkową wpisu;

  7) datę albo okres uzyskania przychodu;

  8) numer dokumentu będącego podstawą wpisu;

  9) przychód z przeważającej działalności;

  10) przychód ze sprzedaży detalicznej z pozostałej działalności;

  11) przychody ogółem;

  12) stosunek procentowy przychodu z przeważającej działalności do przychodów ogółem;

  13) imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu i datę dokonania wpisu.

2. Wpisów w ewidencji dokonuje się na podstawie wartości sprzedaży:

  1) zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących;

  2) niezaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, w przypadku zwolnienia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:

  1) pkt 1 - wpisów w ewidencji dokonuje się na podstawie:

   a) danych wynikających z raportów fiskalnych dobowych lub miesięcznych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów ze sprzedaży, w tym korekty wynikającej ze zwrotów i uznanych reklamacji ujętych w odrębnej ewidencji, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 7a pkt 1, art. 111b ust. 3 pkt 2 i art. 145a ust. 15 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, albo

   b) wystawionego na koniec dnia lub miesiąca dowodu wewnętrznego;

  2) pkt 2 - wpisów w ewidencji dokonuje się na podstawie:

   a) faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, zwanych dalej "fakturami", wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami, albo

   b) dziennego zestawienia faktur, albo

   c) wystawionego na koniec dnia lub miesiąca dowodu wewnętrznego.

4. Dzienne zestawienie faktur zawiera co najmniej:

  1) datę sporządzenia zestawienia;

  2) numer zestawienia;

  3) datę wystawienia faktury objętej zestawieniem i jej numer;

  4) wysokość przychodu wynikającą z faktur objętych zestawieniem, z wyszczególnieniem przychodu z przeważającej działalności oraz przychodu ze sprzedaży detalicznej z pozostałej działalności.

5. Dowód wewnętrzny zawiera co najmniej:

  1) datę wystawienia dowodu;

  2) numer dowodu;

  3) wysokość przychodu, z wyszczególnieniem przychodu z przeważającej działalności oraz przychodu ze sprzedaży detalicznej z pozostałej działalności.

§ 7. Wzór ewidencji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Załącznik

Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży

Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży

Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60