Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.01.2007 r. ...

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.01.2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

 Dz. U. z 2007 r. nr 12, poz. 79

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2010 r.

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 170, poz. 1218, nr 218, poz. 1592 i nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk w grupach stanowisk średniego szczebla zarządzania, koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających;

2) kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych;

3) mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej;

4) stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego;

5) warunki przyznawania i wypłacania dodatku, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, zwanej dalej "ustawą";

6) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania.

§ 2. Ustala się tabele grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych - stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Ustala się mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach, o których mowa w art. 2 ustawy - w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Mnożniki, o których mowa w ust. 1, ustala się dla poszczególnych grup stanowisk urzędniczych.

3. Ustala się tabelę stopni służbowych urzędników służby cywilnej i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej - stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Godzinową stawkę przysługującego członkowi korpusu służby cywilnej wynagrodzenia zasadniczego określonego stawką miesięczną oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 4. 1. Członkowi korpusu służby cywilnej uprawnionemu do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, zwanego dalej "dodatkiem za wysługę lat", dodatek ten wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje członkowi korpusu służby cywilnej za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które członek korpusu służby cywilnej otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat przysługującego członkowi korpusu służby cywilnej, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

4. Członkowi korpusu służby cywilnej, który wykonuje pracę w urzędzie w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat.

§ 5. 1. Członek korpusu służby cywilnej nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

2. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

3. Członkowi korpusu służby cywilnej, który wykonuje pracę w urzędzie w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

4. Członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

5. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody.

§ 6. 1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla członka korpusu służby cywilnej jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty.

2. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia tej nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

3. Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, członkowi korpusu służby cywilnej, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

5. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu członkowi korpusu służby cywilnej upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

6. Członkowi korpusu służby cywilnej, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 5, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

7. Przepisy ust. 5 i 6 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 7. Członek korpusu służby cywilnej, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 8. Członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w urzędzie administracji rządowej w dniu wejścia w życie rozporządzenia, który przed tym dniem nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów zatrudnienia wymienionych w art. 60 ust. 3 i art. 61 ust. 3 ustawy, nabywa prawo do tych świadczeń na zasadach określonych w § 4-6, niezależnie od wcześniejszego nabycia do nich prawa za dany okres pracy.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. nr 89, poz. 996, z późn. zm.), z tym że - zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. nr 170, poz. 1217 i nr 249, poz. 1832) - przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania wynagrodzeń osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe, o ile stanowiska te były objęte przepisami tego rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25.01.2007 r.

Załącznik nr 1

Tabele grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych

I. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH MINISTRÓW I PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY MINISTRÓW, W URZĘDACH CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Grupa stanowisk
Stanowisko
Wymagane kwalifikacje
1
2
3
I. Wszystkie urzędy ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędy centralnych organów administracji rządowej oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy resortu według odrębnych przepisów
główny specjalista do spraw legislacji wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik wydziału wykształcenie wyższe
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej radca generalny,
radca: ministra (innego członka Rady Ministrów), kierownika urzędu centralnego,
główny specjalista
wykształcenie wyższe
główny księgowy,
audytor wewnętrzny,
radca prawny,
główny wizytator
według odrębnych przepisów
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy specjalista,
starszy projektant,
starszy programista
wykształcenie wyższe
starszy wizytator według odrębnych przepisów
specjalista,
projektant,
programista
wykształcenie wyższe
specjalista do spraw legislacji wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
wizytator według odrębnych przepisów
starszy inspektor,
starszy statystyk,
referendarz
wykształcenie wyższe
referent prawny wykształcenie wyższe prawnicze
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor,
statystyk,
podreferendarz,
starszy księgowy,
starszy referent,
księgowy,
referent,
sekretarz: ministra (innego członka Rady
Ministrów), sekretarza stanu,
podsekretarza stanu, kierownika
urzędu centralnego i jego zastępcy,
dyrektora generalnego urzędu,
dyrektora departamentu (komórki
równorzędnej)
wykształcenie średnie
II. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej radca Prezesa Rady Ministrów,
radca wiceprezesa Rady Ministrów,
radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
wykształcenie wyższe
główny legislator,
starszy legislator
wykształcenie wyższe prawnicze
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej legislator wykształcenie wyższe prawnicze
asystent: Prezesa Rady Ministrów,
wiceprezesa Rady Ministrów,
Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów
wykształcenie wyższe
młodszy legislator wykształcenie wyższe prawnicze
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej sekretarz: Prezesa Rady Ministrów,
wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra,
Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów
wykształcenie średnie
III. Ministerstwo Finansów
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy budżetu państwa,
główny księgowy obsługi długu krajowego,
główny księgowy obsługi subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego,
główny księgowy obsługi środków własnych Unii Europejskiej
według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej inspektor kontroli skarbowej I stopnia wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora II stopnia
inspektor kontroli skarbowej II stopnia wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora III stopnia
inspektor kontroli skarbowej III stopnia wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora IV stopnia
inspektor kontroli skarbowej IV stopnia wykształcenie wyższe i 5 lat pracy w organach administracji podatkowej albo wykształcenie wyższe i 3-letnia praktyka w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy komisarz skarbowy,
komisarz skarbowy
wykształcenie wyższe
IV. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy radca ministra wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy ekspert,
ekspert
wykształcenie wyższe
V. Ministerstwo Obrony Narodowej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik zespołu (grupy),
szef oddziału,
zastępca szefa oddziału,
szef wydziału
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor kontroli wojskowej,
inspektor kontroli wojskowej
wykształcenie wyższe
VI. Komenda Główna Policji
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej koordynator do spraw banków danych,
zastępca naczelnika wydziału
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik składnicy,
zastępca kierownika składnicy,
kierownik sekcji,
kierownik referatu
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej psycholog według odrębnych przepisów
starszy informatyk,
starszy archiwista
wykształcenie wyższe
starszy asystent laboratoryjny,
asystent laboratoryjny
wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej informatyk,
archiwista
wykształcenie średnie
starszy laborant,
laborant
wykształcenie średnie
VII. Komenda Główna Straży Granicznej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca naczelnika wydziału,
kierownik samodzielnej sekcji
wykształcenie wyższe
VIII. Główny Urząd Miar
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kierownik samodzielnego laboratorium,
zastępca kierownika samodzielnego
laboratorium,
kierownik zespołu
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny metrolog,
kierownik laboratorium,
kierownik pracowni
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy metrolog,
starszy konstruktor,
starszy technolog,
metrolog,
konstruktor,
technolog
wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik,
technik
wykształcenie średnie
IX. Główny Urząd Statystyczny
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej konsultant wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy analityk wykształcenie wyższe
X. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik wydziału w komórce realizującej zadania inspekcyjne lub kontrolne wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wykształcenie wyższe prawnicze
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
XI. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej zastępca dyrektora oddziału terenowego wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej koordynator programów,
kierownik projektu (koordynator realizacji kontraktów),
kierownik rejonu,
zastępca kierownika rejonu,
zastępca naczelnika wydziału
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny inspektor drogowy,
główny inspektor mostowy
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej kierownik zespołu,
kierownik służby liniowej
wykształcenie wyższe
kierownik zespołu nadzoru,
oddziałowy inspektor mostowy,
oddziałowy inspektor drogowy,
terenowy inspektor drogowy,
terenowy inspektor mostowy,
inspektor nadzoru
wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik ds. drogownictwa,
technik ds. drogownictwa,
asystent inspektora nadzoru,
drogomistrz
wykształcenie średnie
XII. Urząd Transportu Kolejowego
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor oddziału terenowego wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca dyrektora oddziału terenowego wykształcenie wyższe
starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych,
starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych,
starszy inspektor kontroli wyrobów kolejowych
wykształcenie wyższe techniczne
starszy inspektor bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych,
inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych,
inspektor kontroli wyrobów kolejowych
wykształcenie wyższe techniczne
inspektor bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik,
technik
wykształcenie średnie
XIII. Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kierownik Centralnego Laboratorium wykształcenie wyższe
XIV. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kierownik Centralnego Laboratorium wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej zastępca kierownika Centralnego
Laboratorium,
kierownik laboratorium
specjalistycznego,
kierownik pracowni
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent laboratoryjny,
asystent laboratoryjny
wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy laborant,
laborant
wykształcenie średnie
XV. Urząd Komunikacji Elektronicznej
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor delegatury,
zastępca dyrektora delegatury
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik stacji kontroli,
kierownik laboratorium,
zastępca kierownika stacji kontroli,
zastępca kierownika laboratorium,
konsultant
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy kontroler,
starszy informatyk,
kontroler
wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy laborant,
laborant,
młodszy kontroler,
informatyk
wykształcenie średnie
XVI. Urząd Lotnictwa Cywilnego
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego,
Zastępca Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego
wykształcenie lekarskie ze specjalizacją z zakresu medycyny lotniczej
naczelnik inspektoratu,
naczelnik delegatury
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor lotniczy,
inspektor lotniczy
wykształcenie wyższe

II. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH

Grupa stanowisk
Stanowisko
Wymagane kwalifikacje
1
2
3
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy budżetu wojewody według odrębnych przepisów
wojewódzki konserwator przyrody,
architekt wojewódzki,
informatyk wojewódzki
wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik (kierownik) wydziału,
starszy inspektor wojewódzki
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej radca generalny,
radca wojewody,
zastępca głównego księgowego,
kierownik oddziału w urzędzie wojewódzkim
wykształcenie wyższe
główny księgowy,
audytor wewnętrzny,
radca prawny,
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
według odrębnych przepisów
kierownik oddziału (jednostki równorzędnej),
kierownik pracowni,
główny specjalista,
inspektor wojewódzki,
zastępca naczelnika (kierownika) wydziału,
zastępca kierownika oddziału (jednostki równorzędnej)
wykształcenie wyższe
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy specjalista,
starszy informatyk
wykształcenie wyższe
referent prawny,
referent prawno-administracyjny
wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej specjalista,
informatyk,
starszy inspektor,
inspektor,
starszy księgowy,
starszy referent,
księgowy,
referent
wykształcenie średnie

III. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Grupa stanowisk
Stanowisko
Wymagane kwalifikacje
1
2
3
I. Wszystkie urzędy
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor (kierownik) urzędu podległego centralnemu organowi administracji rządowej,
zastępca dyrektora (kierownika), wicedyrektor urzędu podległego centralnemu organowi administracji rządowej
wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik (kierownik) wydziału,
zastępca naczelnika wydziału,
kierownik samodzielnego oddziału podległego centralnemu organowi administracji rządowej
wykształcenie wyższe
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny księgowy,
audytor wewnętrzny,
radca prawny
według odrębnych przepisów
główny specjalista,
główny programista,
zastępca głównego księgowego,
kierownik zespołu (oddziału, działu, samodzielnego referatu),
kierownik laboratorium,
kierownik pracowni,
kierownik sekcji,
kierownik referatu
wykształcenie wyższe
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy specjalista,
starszy projektant,
starszy programista,
starszy informatyk,
specjalista,
projektant,
programista,
informatyk
wykształcenie wyższe
referent prawny,
referent prawno-administracyjny
wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
starszy inspektor,
starszy rewident,
starszy statystyk,
starszy asystent,
samodzielny księgowy
wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor,
rewident,
analityk,
statystyk,
starszy księgowy,
starszy redaktor,
starszy laborant,
asystent
wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej młodszy księgowy,
młodszy informatyk,
samodzielny referent,
starszy referent,
księgowy,
laborant,
referent,
sekretarz kierownika urzędu (stanowiska równorzędnego)
wykształcenie średnie
II. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor biura (komórki równorzędnej), kierownik laboratorium kontrolno-analitycznego wykształcenie wyższe
III. Urzędy morskie
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kapitan portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Elbląg,
zastępca kapitana portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Elbląg
wykształcenie wyższe i dyplom kapitana żeglugi wielkiej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kapitan portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Elbląg wykształcenie wyższe i dyplom starszego oficera pokładowego
naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny operator systemu VTMS wykształcenie wyższe i dyplom kapitana żeglugi wielkiej
zastępca głównego inspektora wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności
starszy oficer portu wykształcenie wyższe i dyplom starszego oficera pokładowego
starszy operator systemu VTMS wykształcenie wyższe i dyplom starszego oficera pokładowego oraz kurs odpowiedniej specjalności
starszy pilot według odrębnych przepisów
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności
oficer portu wykształcenie wyższe i dyplom oficera pokładowego II klasy
operator systemu VTMS wykształcenie wyższe i dyplom oficera wachtowego albo wykształcenie wyższe i kurs odpowiedniej specjalności, albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego
pilot według odrębnych przepisów
kierownik obwodu ochrony wybrzeża,
kierownik oddziału terenowego,
kierownik grupy pomiarowej,
kierownik grupy oznakowania nawigacyjnego,
inspektor realizujący funkcje publicznoprawne,
młodszy oficer portu
wykształcenie średnie i dyplom odpowiedniej specjalności
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy nadzorca ochrony wybrzeża,
hydrograf,
samodzielny kartograf,
starszy geodeta,
nadzorca ochrony wybrzeża,
geodeta,
starszy radiotelegrafista,
starszy bosman portu,
starszy obserwator,
starszy kartograf,
kartograf,
radiotelegrafista,
bosman portu,
obserwator
wykształcenie średnie
IV. Urzędy żeglugi śródlądowej
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie średnie i patent oficera żeglugi śródlądowej
V. Archiwa państwowe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik oddziału zamiejscowego wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy kustosz,
kustosz
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie
cywilnej
starszy archiwista,
starszy konserwator archiwalny
wykształcenie wyższe
kierownik ekspozytury archiwum wykształcenie średnie
archiwista,
konserwator archiwalny,
dokumentalista
wykształcenie średnie i policealne
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy fotograf,
starszy laborant,
młodszy archiwista,
młodszy konserwator archiwalny,
młodszy dokumentalista,
fotograf,
laborant
wykształcenie średnie
VI. Izby skarbowe
Stanowiska średniego szczebla zarządzania
w służbie cywilnej
dyrektor według odrębnych przepisów
wicedyrektor wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik wydziału wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik samodzielnego oddziału,
kierownik oddziału,
kierownik samodzielnego referatu,
kierownik referatu
wykształcenie wyższe
główny księgowy,
radca prawny
według odrębnych przepisów
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy komisarz skarbowy,
starszy specjalista,
starszy informatyk,
komisarz skarbowy
wykształcenie wyższe
specjalista,
informatyk,
starszy inspektor,
starszy kontroler rozliczeń,
inspektor,
kontroler rozliczeń
wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy referent,
starszy księgowy,
księgowy,
referent
wykształcenie średnie
VII. Urzędy skarbowe
Stanowiska średniego szczebla zarządzania
w służbie cywilnej
naczelnik według odrębnych przepisów
zastępca naczelnika wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik działu,
kierownik samodzielnego referatu
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie
cywilnej
komornik skarbowy wykształcenie wyższe
główny księgowy,
radca prawny
według odrębnych przepisów
oskarżyciel skarbowy wykształcenie wyższe prawnicze
kierownik referatu,
inspektor kontroli podatkowej
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie
cywilnej
starszy specjalista,
starszy informatyk
wykształcenie wyższe
starszy komisarz skarbowy,
komisarz skarbowy,
starszy inspektor,
starszy kontroler rozliczeń,
specjalista,
informatyk,
inspektor,
kontroler rozliczeń
wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy referent,
starszy księgowy,
starszy poborca skarbowy,
księgowy,
referent,
likwidator,
poborca skarbowy
wykształcenie średnie
VIII. Urzędy kontroli skarbowej
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor,
wicedyrektor
według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik wydziału wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny księgowy,
radca prawny
według odrębnych przepisów
kierownik oddziału,
kierownik referatu
wykształcenie wyższe
inspektor kontroli skarbowej I stopnia wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora II stopnia
inspektor kontroli skarbowej II stopnia wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora III stopnia
inspektor kontroli skarbowej III stopnia wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora IV stopnia
inspektor kontroli skarbowej IV stopnia wykształcenie wyższe i 5 lat pracy w organach administracji podatkowej albo wykształcenie wyższe i 3-letnia praktyka w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej
Stanowiska specjalistyczne w służbie
cywilnej
starszy specjalista,
starszy informatyk
wykształcenie wyższe
starszy komisarz skarbowy,
komisarz skarbowy,
informatyk,
starszy referendarz,
specjalista,
referendarz
wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy referent,
starszy księgowy,
księgowy,
referent
wykształcenie średnie
IX. Urzędy statystyczne
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej informatyk urzędu,
konsultant
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy statystyk informatyk,
administrator systemu,
administrator sieci,
referendarz statystyk,
statystyk informatyk
wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej młodszy statystyk wykształcenie średnie
X. Okręgowe urzędy górnicze, Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej nadinspektor zakładów górniczych wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor zakładów górniczych,
inspektor zakładów górniczych,
młodszy inspektor zakładów górniczych
wykształcenie wyższe
XI. Okręgowe i obwodowe urzędy miar oraz okręgowe i obwodowe urzędy probiercze
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik laboratorium,
kierownik pracowni
wykształcenie wyższe
zastępca naczelnika obwodowego urzędu wykształcenie średnie
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik punktu legalizacyjnego wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy probierz,
probierz,
starszy legalizator,
legalizator
wykształcenie średnie
XII. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy aprobant,
aprobant
wykształcenie średnie
XIII. Urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległe Ministrowi Obrony Narodowej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej szef oddziału,
zastępca szefa oddziału
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej szef wydziału wykształcenie wyższe
pielęgniarka okręgowa według odrębnych przepisów
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor kontroli wojskowej,
starszy metrolog,
metrolog,
inspektor kontroli wojskowej
wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy instruktor,
instruktor,
redaktor,
sekretarz dowódcy (szefa instytucji),
technik informatyczny,
operator EMC
wykształcenie średnie
XIV. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor rybołówstwa morskiego,
inspektor rybołówstwa morskiego
wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej radiotelegrafista,
obserwator połowów
wykształcenie średnie
XV. Izby celne i urzędy celne
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor kontroli akcyzowej,
inspektor kontroli akcyzowej
wykształcenie wyższe i 5 lat pracy w organach kontroli skarbowej lub podatkowej
młodszy inspektor kontroli akcyzowej wykształcenie średnie i 3 lata pracy w organach kontroli skarbowej lub podatkowej
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy komisarz akcyzowy,
komisarz akcyzowy,
starszy inspektor akcyzowy,
inspektor akcyzowy
wykształcenie średnie
XVI. Powiatowe inspektoraty weterynarii
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej powiatowy lekarz weterynarii,
zastępca powiatowego lekarza weterynarii
według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy kontroler weterynaryjny,
kontroler weterynaryjny,
dezynfektor
wykształcenie średnie
XVII. Graniczne inspektoraty weterynarii
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej graniczny lekarz weterynarii,
zastępca granicznego lekarza weterynarii
według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy kontroler weterynaryjny,
kontroler weterynaryjny,
dezynfektor
wykształcenie średnie
XVIII. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca głównego księgowego,
kierownik działu,
kierownik zespołu
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej doradca Prezesa: ds. produktów
leczniczych,
ds. wyrobów medycznych,
ds. produktów
biobójczych
wykształcenie wyższe
starszy ekspert: ds. produktów
leczniczych,
ds. wyrobów medycznych,
ds. produktów
biobójczych
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej ekspert: ds. produktów leczniczych,
ds. wyrobów medycznych,
ds. produktów biobójczych
wykształcenie wyższe
młodszy ekspert: ds. produktów
leczniczych,
ds. wyrobów medycznych,
ds. produktów
biobójczych
wykształcenie wyższe
młodszy specjalista wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik,
technik
wykształcenie średnie

IV. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Grupa stanowisk
Stanowisko
Wymagane kwalifikacje
1
2
3
I. Wszystkie komendy, inspektoraty i inne jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik (kierownik) wydziału,
zastępca naczelnika (kierownika) wydziału
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny księgowy,
audytor wewnętrzny,
radca prawny,
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
według odrębnych przepisów
zastępca głównego księgowego,
kierownik oddziału (jednostki równorzędnej),
zastępca kierownika oddziału (jednostki równorzędnej),
kierownik pracowni,
główny specjalista
wykształcenie wyższe
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie
Stanowiska specjalistyczne w służbie
cywilnej
starszy specjalista,
starszy informatyk
wykształcenie wyższe
referent prawny,
referent prawno-administracyjny
wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
specjalista,
informatyk,
starszy inspektor
wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor,
starszy księgowy,
starszy referent,
księgowy,
referent,
sekretarz kierownika jednostki
wykształcenie średnie
II. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor transportu drogowego wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor transportu drogowego,
młodszy inspektor transportu drogowego
wykształcenie średnie
III. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej dyrektor wojewódzkiego inspektoratu,
kierownik delegatury
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik laboratorium,
kierownik pracowni,
kierownik działu
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor ochrony środowiska wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor ochrony środowiska,
analityk,
starszy laborant,
laborant
wykształcenie średnie
IV. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej dyrektor delegatury wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik zespołu w delegaturze wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej sekretarz polubownego sądu konsumenckiego wykształcenie średnie
V. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik delegatury zamiejscowej,
kierownik laboratorium wojewódzkiego
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik działu,
kierownik oddziału,
kierownik stacji oceny nasion
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent w laboratorium wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej asystent w laboratorium,
starszy laborant,
laborant
wykształcenie średnie
VI. Wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik laboratorium wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent w laboratorium wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej asystent w laboratorium,
starszy laborant,
laborant
wykształcenie średnie
VII. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik delegatury wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor ochrony zabytków,
inspektor ochrony zabytków
wykształcenie wyższe
VIII. Wojewódzkie inspekcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik oddziału według odrębnych przepisów
IX. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik zakładu higieny weterynaryjnej,
wojewódzki inspektor weterynaryjny
wykształcenie wyższe weterynaryjne
kierownik międzywojewódzkiej pracowni specjalistycznej,
kierownik oddziału terenowego zakładu higieny weterynaryjnej,
konsultant w zakładzie higieny weterynaryjnej,
starszy inspektor weterynaryjny,
kierownik pracowni w zakładzie higieny weterynaryjnej
wykształcenie wyższe weterynaryjne lub specjalistyczne
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie,
inspektor weterynaryjny,
asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie,
młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie
wykształcenie wyższe weterynaryjne lub specjalistyczne
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej,
starszy weterynaryjny kontroler sanitarny,
laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej,
weterynaryjny kontroler sanitarny
wykształcenie średnie zawodowe
X. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji farmaceutycznej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik delegatury, ośrodka lub oddziału zamiejscowego wykształcenie wyższe farmaceutyczne
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik działu wykształcenie wyższe farmaceutyczne
kierownik laboratorium wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium
starszy inspektor farmaceutyczny,
kierownik sekcji
wykształcenie wyższe farmaceutyczne
zastępca kierownika laboratorium,
kierownik pracowni
wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor farmaceutyczny wykształcenie wyższe farmaceutyczne lub mające zastosowanie do pracy w inspektoracie lub w laboratorium
starszy asystent laboratorium wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej asystent wykształcenie średnie zawodowe
XI. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik wydziału wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń
starszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
XII. Kuratoria oświaty
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej dyrektor wydziału,
zastępca dyrektora wydziału,
dyrektor delegatury,
zastępca dyrektora delegatury
według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik oddziału według odrębnych przepisów
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy wizytator,
wizytator
według odrębnych przepisów
XIII. Komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) i komisariaty Policji
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej zastępca komendanta wojewódzkiego Policji,
zastępca Komendanta Stołecznego Policji
wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny programista,
kierownik laboratorium,
kierownik sekcji,
kierownik referatu
wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie
cywilnej
starszy programista,
programista
wykształcenie wyższe
starszy asystent laboratoryjny,
asystent laboratoryjny
wykształcenie wyższe
psycholog według odrębnych przepisów
starszy archiwista wykształcenie wyższe
starszy rewident,
starszy asystent
wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej rewident,
archiwista,
starszy laborant,
laborant,
młodszy laborant,
sekretarz kierownika urzędu (stanowiska równorzędnego)
wykształcenie średnie
XIV. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń
starszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor nadzoru budowlanego,
młodszy inspektor nadzoru budowlanego
wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Załącznik nr 2

Tabela mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej

Grupa stanowisk
Mnożnik
1
2
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej
od 0,604 do 9,630
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej
od 0,540 do 7,154
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej
od 0,522 do 4,340
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej
od 0,522 do 2,713

Załącznik nr 3

Tabela stopni służbowych urzędników służby cywilnej i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej

Stopień służbowy
Mnożnik kwoty bazowej
I
0,47
II
0,65
III
0,85
IV
1,05
V
1,25
VI
1,55
VII
1,85
VIII
2,25
IX
2,65

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60