Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2016 r. ...

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

 Dz. U. z 2016 r. poz. 125
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 807
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2021 r. poz. 689
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2024

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk;

  2) kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych;

  3) mnożniki do ustalania wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej;

  4) stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego;

  5) mnożniki do ustalania dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej;

  6) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej;

  7) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania.

§ 2. Ustala się tabele grup stanowisk urzędniczych z podziałem na grupy stanowisk wyższych, średniego szczebla zarządzania, koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających, wykaz stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 125
2018.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 807
2021.04.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 689
2022.01.01
zmieniony przez
2022.09.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2024
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Ustala się dla poszczególnych grup stanowisk urzędniczych mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Ustala się tabelę stopni służbowych urzędników służby cywilnej i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Członkowi korpusu służby cywilnej uprawnionemu do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, zwanego dalej "dodatkiem za wysługę lat", dodatek ten wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

  1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub prawo do wyższej stawki dodatku za wysługę lat, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

  2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat jest przyznawany członkowi korpusu służby cywilnej za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które członek korpusu służby cywilnej otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Członkowi korpusu służby cywilnej, który wykonuje pracę w urzędzie w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat.

4. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat przysługującego członkowi korpusu służby cywilnej, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

5. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem przyznania dodatku za wysługę lat jest udokumentowanie przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tego dodatku.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dodatek za wysługę lat wypłaca się po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Członek korpusu służby cywilnej nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

2. Członkowi korpusu służby cywilnej, który wykonuje pracę w urzędzie w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

3. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

4. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody.

5. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych członka korpusu służby cywilnej brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do nagrody jubileuszowej.

§ 6. 1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla członka korpusu służby cywilnej jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty.

2. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia tej nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

3. Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę członkowi korpusu służby cywilnej, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.

5. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu członkowi korpusu służby cywilnej upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

6. Członkowi korpusu służby cywilnej, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 5, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

7. Przepisy ust. 5 i 6 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 7. Członek korpusu służby cywilnej, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 8. Członek korpusu służby cywilnej, którego wynagrodzenie zasadnicze w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej wyższego od maksymalnego mnożnika w danej grupie stanowisk, może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości.

§ 9. Członek korpusu służby cywilnej, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresu zatrudnienia poprzedzającego dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego u pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy w urzędzie, zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem tego okresu.

§ 10. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 23 stycznia 2016 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).1)

__________________
1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1.02.2016 r.
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.12.2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. poz. 1630, z 2011 r. poz. 791 oraz z 2014 r. poz. 160), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 34).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 125
2016.10.18
zmieniony przez
2017.03.01
zmieniony przez
2018.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 807
2020.03.01
zmieniony przez
2021.04.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 689
2021.08.01
zmieniony przez
2022.04.01
zmieniony przez
2022.09.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2024
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Tabela grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach 
oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy
na stanowiskach urzędniczych w korpusie służby cywilnej

Grupa stanowisk

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

I. Wszystkie urzędy

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

dyrektor generalny urzędu, 
dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej,
zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor oddziału terenowego (delegatury lub komórki równorzędnej),
zastępca dyrektora oddziału terenowego (delegatury lub komórki równorzędnej),
zastępca dyrektora (kierownika) urzędu podległego ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej

wykształcenie wyższe

główny księgowy resortu (budżetu wojewody)

według odrębnych przepisów, jak dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

główny księgowy,
zastępca głównego księgowego

według odrębnych przepisów

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik (kierownik) wydziału lub komórki równorzędnej,
zastępca naczelnika (kierownika) wydziału lub komórki równorzędnej,
kierownik zespołu (samodzielnego działu, działu, samodzielnego oddziału, oddziału, samodzielnego referatu, referatu, sekcji, archiwum),
zastępca kierownika zespołu (samodzielnego działu, działu, samodzielnego oddziału, oddziału, samodzielnego referatu, referatu, sekcji, archiwum),
kierownik pracowni

wykształcenie wyższe

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

główny specjalista do spraw legislacji

wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

radca generalny,
radca,
główny specjalista,
główny programista,
główny informatyk

wykształcenie wyższe

audytor wewnętrzny,
radca prawny,
główny wizytator

według odrębnych przepisów

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy specjalista,
starszy projektant,
starszy programista,
starszy informatyk,
starszy archiwista,
specjalista,
referendarz,
programista,
projektant,
młodszy specjalista

wykształcenie wyższe

psycholog,
starszy wizytator

według odrębnych przepisów

specjalista do spraw legislacji

wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

wizytator

według odrębnych przepisów

referent prawny,
referent prawno-administracyjny

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

samodzielny referent,
samodzielny księgowy,
starszy statystyk,
starszy rewident,
starszy referent,
starszy księgowy,
starszy inspektor,
starszy asystent

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

statystyk,
rewident,
referent,
podreferendarz,
księgowy,
inspektor,
informatyk,
asystent,
archiwista
analityk,
młodszy księgowy,
młodszy informatyk,
młodszy programista,
młodszy archiwista,
sekretarz

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

II. Archiwa państwowe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy kustosz,
kustosz

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy konserwator archiwalny

wykształcenie wyższe

konserwator archiwalny,
dokumentalista

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy fotograf,
starszy laborant,
młodszy konserwator archiwalny,
młodszy dokumentalista,
fotograf,
laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

III. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik projektu,
koordynator realizacji kontraktów,
kierownik rejonu,
zastępca kierownika rejonu

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

główny inspektor drogowy,
główny inspektor mostowy

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

kierownik służby liniowej

wykształcenie wyższe

oddziałowy inspektor mostowy,
oddziałowy inspektor drogowy,
terenowy inspektor drogowy,
terenowy inspektor mostowy,
inspektor nadzoru

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy technik,
technik,
drogomistrz

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

IV. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
zastępca wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

według odrębnych przepisów

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy asystent laboratoryjny,
asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy laborant,
laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

V. Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

naczelnik delegatury

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik wydziału inspekcji,
zastępca naczelnika wydziału inspekcji

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik oddziału

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

główny specjalista transportu drogowego,
starszy specjalista transportu drogowego,
specjalista transportu drogowego,
młodszy specjalista transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

główny specjalista ruchu drogowego,
starszy specjalista ruchu drogowego,
specjalista ruchu drogowego,
młodszy specjalista ruchu drogowego

wykształcenie wyższe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku

inspektor transportu drogowego,
młodszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku

starszy inspektor ruchu drogowego,
inspektor ruchu drogowego,
młodszy inspektor ruchu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku

starszy kontroler transportu drogowego,
kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku

młodszy kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia

starszy kontroler ruchu drogowego,
kontroler ruchu drogowego,
młodszy kontroler ruchu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

aplikant

wykształcenie co najmniej średnie, w trakcie kursu specjalistycznego albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe w trakcie kursu specjalistycznego

VI. Główny Urząd Miar, okręgowe urzędy miar oraz okręgowe urzędy probiercze

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

kierownik samodzielnego laboratorium,
zastępca kierownika samodzielnego laboratorium

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik laboratorium

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

główny metrolog

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy metrolog,
metrolog

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy legalizator,
legalizator

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

starszy technik,
technik,
laborant

VII. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego oraz powiatowe inspektoraty nadzoru

budowlanego

Stanowiska

średniego szczebla zarządzania

w służbie cywilnej

zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń albo wyższe prawnicze

zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

ekspert nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor nadzoru budowlanego,
młodszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie albo wykształcenie średnie branżowe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

VIII. Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

konsultant

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy statystyk informatyk,
administrator systemu,
administrator sieci,
statystyk informatyk

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

IX. Graniczne, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

wojewódzki lekarz weterynarii,
zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów

powiatowy lekarz weterynarii,
zastępca powiatowego lekarza weterynarii

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

graniczny lekarz weterynarii,
zastępca granicznego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik laboratorium,

kierownik pracowni

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

wojewódzki inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne

kierownik oddziału terenowego,
konsultant,
starszy inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy asystent,
inspektor weterynaryjny,
asystent,
młodszy asystent

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

starszy kontroler weterynaryjny

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy laborant,
laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

kontroler weterynaryjny

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

X. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) i komisariaty Policji oraz komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

zastępca komendanta wojewódzkiego Policji, zastępca Komendanta Stołecznego Policji

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

koordynator do spraw banków danych, kierownik laboratorium

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy asystent laboratoryjny, asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy laborant, laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

XI. Krajowa Informacja Skarbowa, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

dyrektor izby administracji skarbowej,
dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
zastępca dyrektora izby administracji skarbowej,
zastępca dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
naczelnik urzędu skarbowego,
naczelnik urzędu celno-skarbowego,
zastępca naczelnika urzędu skarbowego,
zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego

według odrębnych przepisów

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

radca skarbowy,
główny ekspert skarbowy,
starszy ekspert skarbowy,
ekspert skarbowy

wykształcenie wyższe

oskarżyciel skarbowy

wykształcenie wyższe prawnicze

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy kontroler skarbowy

wykształcenie wyższe

starszy kontroler rozliczeń,
starszy poborca skarbowy,
kontroler skarbowy,
kontroler rozliczeń,
młodszy kontroler skarbowy

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

poborca skarbowy

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

XII. Kuratoria oświaty

Stanowiska

średniego szczebla zarządzania

w służbie cywilnej

dyrektor wydziału,
zastępca dyrektora wydziału,
dyrektor delegatury,
zastępca dyrektora delegatury

według odrębnych przepisów

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik oddziału

według odrębnych przepisów

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy wizytator, wizytator

według odrębnych przepisów

XIII. Ministerstwo Finansów

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

główny księgowy budżetu państwa,
główny księgowy obsługi subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego,
główny księgowy obsługi środków własnych Unii Europejskiej,
główny księgowy obsługujący dochody budżetu środków europejskich

według odrębnych przepisów

XIV. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej

podległe Ministrowi Obrony Narodowej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

szef oddziału, 
zastępca szefa oddziału,
szef wydziału

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor kontroli wojskowej,
inspektor kontroli wojskowej

wykształcenie wyższe

XV. Okręgowe urzędy górnicze oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

nadinspektor zakładów górniczych

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor zakładów górniczych,
inspektor zakładów górniczych,
młodszy inspektor zakładów górniczych

wykształcenie wyższe

XVI. Urząd Lotnictwa Cywilnego

Stanowiska

średniego szczebla zarządzania

w służbie cywilnej

Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego

wykształcenie lekarskie ze specjalizacją z zakresu medycyny lotniczej

XVII. Urząd Transportu Kolejowego

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor transportu kolejowego

wykształcenie wyższe techniczne

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor transportu kolejowego

wykształcenie wyższe techniczne

XVIII. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną,
starszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków

wykształcenie wyższe farmaceutyczne, medyczne, biologiczne, chemiczne, weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości urzędu

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną
młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną,
inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków,
młodszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków

wykształcenie wyższe farmaceutyczne, medyczne, biologiczne, chemiczne, weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości urzędu

XIX. Urzędy wojewódzkie

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

dyrektor wydziału lub komórki równorzędnej,
zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor wojewódzki,
inspektor wojewódzki

wykształcenie wyższe

XX. Urzędy morskie

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

kapitan portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście,
zastępca kapitana portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście

wykształcenie wyższe i dyplom kapitana żeglugi wielkiej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kapitan portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście,
zastępca kapitana portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym

główny inspektor

wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

zastępca głównego inspektora

wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności

starszy oficer portu

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym

główny operator służby kontroli ruchu statków

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności

starszy operator służby kontroli ruchu statków

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków

starszy pilot lotnictwa

według odrębnych przepisów

starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

oficer portu

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym

kierownik obwodu ochrony wybrzeża,
kierownik oddziału,
kierownik grupy,
inspektor realizujący funkcje publicznoprawne,
młodszy oficer portu

wykształcenie średnie i dyplom odpowiedniej specjalności albo wykształcenie średnie branżowe i dyplom odpowiedniej specjalności

pilot lotnictwa

według odrębnych przepisów

operator służby kontroli ruchu statków

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego

starszy nadzorca ochrony wybrzeża,
starszy bosman portu

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

nadzorca ochrony wybrzeża,
bosman portu

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

XXI. Urzędy żeglugi śródlądowej

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie średnie i patent oficera żeglugi śródlądowej albo wykształcenie średnie branżowe i patent oficera żeglugi śródlądowej

XXII. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji farmaceutycznej

Stanowiska

średniego szczebla zarządzania

w służbie cywilnej

kierownik delegatury, ośrodka lub oddziału zamiejscowego

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik działu,
kierownik sekcji

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

kierownik laboratorium

wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor farmaceutyczny

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor farmaceutyczny

wykształcenie wyższe farmaceutyczne lub mające zastosowanie do pracy w inspektoracie lub w laboratorium

starszy asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium

XXIII. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor ochrony zabytków,
inspektor ochrony zabytków

wykształcenie wyższe

XXIV. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy aprobant,
aprobant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 125
2017.03.01
zmieniony przez
2018.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 807
2021.04.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 689
2022.01.01
zmieniony przez
2022.09.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2024
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Tabela mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej

Grupa stanowisk

Mnożnik kwoty bazowej

1

2

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

2,0-8,0

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

1,5-7,0

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

1,3-6,0

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

1,3-4,5

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

1,3-3,4

Załącznik nr 3

Tabela mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia
wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe
stanowiska w służbie cywilnej

Grupa stanowisk

Mnożnik kwoty bazowej

1

2

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

0,2-2,05

Załącznik nr 4

Tabela stopni służbowych urzędników służby cywilnej
i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej służących
do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej

Stopień służbowy

Mnożnik kwoty bazowej

I

0,47

II

0,65

III

0,85

IV

1,05

V

1,25

VI

1,45

VII

1,65

VIII

1,85

IX

2,05

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60