Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.12.2009 r. ...

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.12.2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

 Dz. U. z 2009 r. nr 211, poz. 1630
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 2.02.2016 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk;

  2) kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych;

  3) mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej;

  4) stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego;

  5) warunki przyznawania i wypłacania dodatku, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zwanej dalej "ustawą";

  6) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania.

§ 2. Ustala się tabele grup stanowisk urzędniczych z podziałem na grupy stanowisk wyższych, średniego szczebla zarządzania, koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających, wykaz stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Ustala się dla poszczególnych grup stanowisk urzędniczych mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach, o których mowa w art. 2 ustawy, w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się tabelę stopni służbowych urzędników służby cywilnej i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Członkowi korpusu służby cywilnej uprawnionemu do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, zwanego dalej "dodatkiem za wysługę lat", dodatek ten wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

  1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub prawo do wyższej stawki dodatku za wysługę lat, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

  2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat jest przyznawany członkowi korpusu służby cywilnej za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które członek korpusu służby cywilnej otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat przysługującego członkowi korpusu służby cywilnej, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

4. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem przyznania dodatku za wysługę lat jest udokumentowanie przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tego dodatku.

5. Jeżeli w aktach osobowych członka korpusu służby cywilnej brak jest odpowiedniej dokumentacji, dodatek za wysługę lat wypłaca się po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Członek korpusu służby cywilnej nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

2. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

3. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody.

4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych członka korpusu służby cywilnej brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do nagrody jubileuszowej.

§ 6. 1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla członka korpusu służby cywilnej jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty.

2. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia tej nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

3. Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę członkowi korpusu służby cywilnej, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.

5. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu członkowi korpusu służby cywilnej upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

6. Członkowi korpusu służby cywilnej, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 5, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

7. Przepisy ust. 5 i 6 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 7. Członek korpusu służby cywilnej, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 8. Członek korpusu służby cywilnej, którego wynagrodzenie zasadnicze w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej wyższego od maksymalnego mnożnika w danej grupie stanowisk, może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości.

§ 9. Członek korpusu służby cywilnej, którego wynagrodzenie zasadnicze w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej niższego od minimalnego mnożnika w danej grupie stanowisk, może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 10. Członek korpusu służby cywilnej, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresu zatrudnienia poprzedzającego dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego u pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy w urzędzie, zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem tego okresu.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.*)

_____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.01.2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. nr 12, poz. 79), a w zakresie wysokich stanowisk państwowych, które stały się wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.12.2007 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe (Dz. U. nr 249, poz. 1856 oraz z 2008 r. nr 16, poz. 99), które tracą moc z dniem 1.01.2010 r. na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. nr 157, poz. 1241).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 211, poz. 1630
2011.07.01
zmieniony przez
2011.07.15
zmieniony przez
2014.02.18
zmieniony przez
2014.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Tabele grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych

I. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH MINISTRÓW I PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY MINISTRÓW, W URZĘDACH CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE, KTÓRYCH DYSPONENTAMI SĄ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORAZ W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Grupa stanowisk

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

1

2

3

I. Wszystkie urzędy ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędy centralnych organów administracji rządowej, jednostki budżetowe obsługujące państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej, oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

dyrektor generalny urzędu,
dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej,
zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

główny księgowy resortu

według odrębnych przepisów, jak dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

główny księgowy

według odrębnych przepisów

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik wydziału

wykształcenie wyższe

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

główny specjalista do spraw legislacji

wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

radca generalny,
radca: ministra (innego członka Rady Ministrów), kierownika urzędu centralnego,
główny specjalista

wykształcenie wyższe

audytor wewnętrzny,
radca prawny,
główny wizytator

według odrębnych przepisów

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy specjalista,
starszy projektant,
starszy programista

wykształcenie wyższe

psycholog,
starszy wizytator

według odrębnych przepisów

specjalista,
projektant,
programista

wykształcenie wyższe

specjalista do spraw legislacji

wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

wizytator

według odrębnych przepisów

starszy inspektor,
starszy statystyk,
referendarz

wykształcenie wyższe

referent prawny

wykształcenie wyższe prawnicze

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor,
statystyk,
podreferendarz,
starszy księgowy,
starszy referent,
księgowy,
referent,
sekretarz

wykształcenie średnie

II. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

radca Prezesa Rady Ministrów,
radca wiceprezesa Rady Ministrów,
radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

wykształcenie wyższe

III. Ministerstwo Finansów

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

główny księgowy budżetu państwa,
główny księgowy obsługi długu krajowego,
główny księgowy obsługi subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego,
główny księgowy obsługi środków własnych Unii Europejskiej,
główny księgowy obsługujący dochody budżetu środków europejskich

według odrębnych przepisów

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

inspektor kontroli skarbowej I stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora II stopnia

inspektor kontroli skarbowej II stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora III stopnia

inspektor kontroli skarbowej III stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora IV stopnia

inspektor kontroli skarbowej IV stopnia

wykształcenie wyższe i 5 lat pracy w organach administracji podatkowej albo wykształcenie wyższe i 3-letnia praktyka w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy komisarz skarbowy,
komisarz skarbowy

wykształcenie wyższe

IV. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy radca ministra

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy ekspert,
ekspert

wykształcenie wyższe

V. Ministerstwo Obrony Narodowej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik zespołu (grupy),
szef oddziału,
zastępca szefa oddziału,
szef wydziału

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor kontroli wojskowej,
inspektor kontroli wojskowej

wykształcenie wyższe

VI. Ministerstwo Skarbu Państwa

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

dyrektor delegatury

według odrębnych przepisów

VII. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji,
Komenda Główna Straży Granicznej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

koordynator do spraw banków danych,
kierownik samodzielnej sekcji,
zastępca naczelnika wydziału

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik składnicy,
zastępca kierownika składnicy,
kierownik sekcji,
kierownik referatu,
kierownik archiwum

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy informatyk,
starszy archiwista,
starszy asystent

wykształcenie wyższe

starszy asystent laboratoryjny,
asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

informatyk,
archiwista,
asystent

wykształcenie średnie

starszy laborant,
laborant

wykształcenie średnie

VIII. Główny Urząd Miar

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

kierownik samodzielnego laboratorium,
zastępca kierownika samodzielnego laboratorium,
kierownik zespołu

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

główny metrolog,
kierownik laboratorium,
kierownik pracowni

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy metrolog,
starszy konstruktor,
starszy technolog,
metrolog,
konstruktor,
technolog

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy technik,
technik

wykształcenie średnie

IX. Główny Urząd Statystyczny

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

konsultant

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy analityk

wykształcenie wyższe

X. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik wydziału w komórce realizującej zadania inspekcyjne lub kontrolne

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wykształcenie wyższe prawnicze

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

ekspert nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

XI. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

zastępca dyrektora oddziału terenowego

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

koordynator programów,
kierownik projektu (koordynator realizacji kontraktów),
kierownik rejonu,
zastępca kierownika rejonu,
zastępca naczelnika wydziału

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

główny inspektor drogowy,
główny inspektor mostowy

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

kierownik zespołu,
kierownik służby liniowej

wykształcenie wyższe

kierownik zespołu nadzoru,
oddziałowy inspektor mostowy,
oddziałowy inspektor drogowy,
terenowy inspektor drogowy,
terenowy inspektor mostowy,
inspektor nadzoru

wykształcenie średnie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy technik ds. drogownictwa,
technik ds. drogownictwa,
asystent inspektora nadzoru,
drogomistrz

wykształcenie średnie

XII. Urząd Transportu Kolejowego

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor oddziału terenowego

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

zastępca dyrektora oddziału terenowego

wykształcenie wyższe

starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych,
starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych,
starszy inspektor kontroli wyrobów kolejowych

wykształcenie wyższe techniczne

starszy inspektor bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych,
inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych,
inspektor kontroli wyrobów kolejowych

wykształcenie wyższe techniczne

inspektor bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy technik,
technik

wykształcenie średnie

XIII. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik pracowni

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy asystent laboratoryjny,
asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy laborant,
laborant

wykształcenie średnie

XIV. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

kierownik Centralnego Laboratorium,
zastępca kierownika Centralnego Laboratorium,
kierownik laboratorium specjalistycznego

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik pracowni

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy asystent laboratoryjny,
asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy laborant,
laborant

wykształcenie średnie

XV. Urząd Komunikacji Elektronicznej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor delegatury,
zastępca dyrektora delegatury

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik centrum przetwarzania danych,
kierownik stacji kontroli,
kierownik laboratorium,
główny informatyk,
konsultant

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy informatyk

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

informatyk

wykształcenie średnie

XVI. Urząd Lotnictwa Cywilnego

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego,
Zastępca Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego

wykształcenie lekarskie ze specjalizacją z zakresu medycyny lotniczej

naczelnik delegatury

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik inspektoratu

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor lotniczy,
inspektor lotniczy

wykształcenie wyższe

XVII. Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

naczelnik delegatury,
zastępca naczelnika delegatury

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

zastępca naczelnika wydziału,
kierownik sekcji

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

główny specjalista transportu drogowego,
starszy specjalista transportu drogowego,
specjalista transportu drogowego,
młodszy specjalista transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

główny specjalista ruchu drogowego,
starszy specjalista ruchu drogowego,
specjalista ruchu drogowego,
młodszy specjalista ruchu drogowego

wykształcenie wyższe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku lub wykształcenie średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku

inspektor transportu drogowego,
młodszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku

starszy inspektor ruchu drogowego,
inspektor ruchu drogowego,
młodszy inspektor ruchu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia

starszy kontroler transportu drogowego,
kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku

młodszy kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia

starszy kontroler ruchu drogowego,
kontroler ruchu drogowego,
młodszy kontroler ruchu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

aplikant

wykształcenie co najmniej średnie, w trakcie kursu specjalistycznego

XVIII. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

doradca Prezesa:

ds. produktów leczniczych

wykształcenie wyższe

ds. produktów leczniczych weterynaryjnych

ds. wyrobów medycznych

ds. produktów biobójczych

starszy ekspert:

ds. produktów leczniczych

wykształcenie wyższe

ds. produktów leczniczych weterynaryjnych

ds. wyrobów medycznych

ds. produktów biobójczych

starszy inspektor ds. badań klinicznych oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

ekspert:

ds. produktów leczniczych

wykształcenie wyższe

ds. produktów leczniczych weterynaryjnych

ds. wyrobów medycznych

ds. produktów biobójczych

młodszy ekspert:

ds. produktów leczniczych

wykształcenie wyższe

ds. produktów leczniczych weterynaryjnych

ds. wyrobów medycznych

ds. produktów biobójczych

inspektor ds. badań klinicznych oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych

wykształcenie wyższe

młodszy inspektor ds. badań klinicznych oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych

wykształcenie wyższe

młodszy specjalista

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy technik

wykształcenie średnie

technik

II. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH

Grupa stanowisk

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

1

2

3

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

dyrektor generalny urzędu,
dyrektor wydziału lub komórki równorzędnej,
zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

główny księgowy budżetu wojewody

według odrębnych przepisów, jak dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

główny księgowy,
zastępca głównego księgowego

według odrębnych przepisów

architekt wojewódzki,
informatyk wojewódzki

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik oddziału,
zastępca kierownika oddziału

wykształcenie wyższe

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

radca generalny,
radca wojewody

wykształcenie wyższe

audytor wewnętrzny,
radca prawny

według odrębnych przepisów

główny specjalista,
starszy inspektor wojewódzki,
inspektor wojewódzki

wykształcenie wyższe

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy specjalista,
starszy informatyk

wykształcenie wyższe

psycholog

według odrębnych przepisów

referent prawny,
referent prawno-administracyjny

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

specjalista,
informatyk,
starszy inspektor,
inspektor,
starszy księgowy,
starszy referent,
księgowy,
referent

wykształcenie średnie

III. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Grupa stanowisk

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

1

2

3

I. Wszystkie urzędy

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor (kierownik) urzędu podległego centralnemu organowi administracji rządowej,
zastępca dyrektora (kierownika),
wicedyrektor urzędu podległego centralnemu organowi administracji rządowej

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik (kierownik) wydziału,
zastępca naczelnika wydziału,
kierownik samodzielnego oddziału podległego centralnemu organowi administracji rządowej

wykształcenie wyższe

główny księgowy,
zastępca głównego księgowego,
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

audytor wewnętrzny,
radca prawny

według odrębnych przepisów

główny specjalista,
główny programista,
kierownik zespołu (oddziału, działu, samodzielnego referatu),
kierownik laboratorium,
kierownik pracowni,
kierownik sekcji,
kierownik referatu

wykształcenie wyższe

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy specjalista,
starszy projektant,
starszy programista,
starszy informatyk,
specjalista,
projektant,
programista,
informatyk

wykształcenie wyższe

referent prawny,
referent prawno-administracyjny

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

psycholog

według odrębnych przepisów

starszy inspektor,
starszy rewident,
starszy statystyk,
starszy asystent,
samodzielny księgowy

wykształcenie średnie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor,
rewident,
analityk,
statystyk,
starszy księgowy,
starszy redaktor,
starszy laborant,
asystent

wykształcenie średnie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

młodszy księgowy,
młodszy informatyk,
samodzielny referent,
starszy referent,
księgowy,
laborant,
referent,
sekretarz kierownika urzędu (stanowiska równorzędnego)

wykształcenie średnie

II. Urzędy morskie

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

kapitan portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście,
zastępca kapitana portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście

wykształcenie wyższe i dyplom kapitana żeglugi wielkiej

główny księgowy urzędu morskiego

według odrębnych przepisów

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kapitan portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście,
zastępca kapitana portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym

naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego

wykształcenie wyższe

główny inspektor

wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

zastępca głównego inspektora

wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności

starszy oficer portu

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym

główny operator służby kontroli ruchu statków

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności

starszy operator służby kontroli ruchu statków

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków

starszy pilot lotnictwa

według odrębnych przepisów

starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

oficer portu

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym

kierownik obwodu ochrony wybrzeża,
kierownik oddziału,
kierownik grupy,
inspektor realizujący funkcje publicznoprawne,
młodszy oficer portu

wykształcenie średnie i dyplom odpowiedniej specjalności

pilot lotnictwa

według odrębnych przepisów

operator służby kontroli ruchu statków

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy nadzorca ochrony wybrzeża,
nadzorca ochrony wybrzeża,
starszy bosman portu,
bosman portu

wykształcenie średnie

III. Urzędy żeglugi śródlądowej

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie średnie i patent oficera żeglugi śródlądowej

IV. Archiwa państwowe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik oddziału zamiejscowego

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy kustosz,
kustosz

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy archiwista,
starszy konserwator archiwalny

wykształcenie wyższe

kierownik ekspozytury archiwum

wykształcenie średnie

archiwista,
konserwator archiwalny,
dokumentalista

wykształcenie średnie i policealne

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy fotograf,
starszy laborant,
młodszy archiwista,
młodszy konserwator archiwalny,
młodszy dokumentalista,
fotograf,
laborant

wykształcenie średnie

V. Izby skarbowe

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor

według odrębnych przepisów

wicedyrektor

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik wydziału

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik samodzielnego oddziału,
kierownik oddziału,
kierownik samodzielnego referatu,
kierownik referatu

wykształcenie wyższe

radca prawny

według odrębnych przepisów

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy komisarz skarbowy,
starszy specjalista,
starszy informatyk,
komisarz skarbowy

wykształcenie wyższe

specjalista,
informatyk,
starszy inspektor,
starszy kontroler rozliczeń,
inspektor,
kontroler rozliczeń

wykształcenie średnie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy referent,
starszy księgowy,
księgowy,
referent

wykształcenie średnie

VI. Urzędy skarbowe

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

naczelnik

według odrębnych przepisów

zastępca naczelnika

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik działu,
kierownik samodzielnego referatu,
komornik skarbowy

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

radca prawny

według odrębnych przepisów

oskarżyciel skarbowy

wykształcenie wyższe prawnicze

kierownik referatu,
inspektor kontroli podatkowej,
starszy komisarz skarbowy

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy specjalista,
starszy informatyk

wykształcenie wyższe

starszy inspektor,
starszy kontroler rozliczeń,
starszy poborca skarbowy,
specjalista,
informatyk,
inspektor,
kontroler rozliczeń,
komisarz skarbowy

wykształcenie średnie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy referent,
starszy księgowy,
księgowy,
referent,
likwidator,
poborca skarbowy

wykształcenie średnie

VII. Urzędy kontroli skarbowej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor,
wicedyrektor

według odrębnych przepisów

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik wydziału

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

radca prawny

według odrębnych przepisów

kierownik oddziału,
kierownik referatu

wykształcenie wyższe

inspektor kontroli skarbowej I stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora II stopnia

inspektor kontroli skarbowej II stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora III stopnia

inspektor kontroli skarbowej III stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora IV stopnia

inspektor kontroli skarbowej IV stopnia

wykształcenie wyższe i 5 lat pracy w organach administracji podatkowej albo wykształcenie wyższe i 3-letnia praktyka w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy specjalista,
starszy informatyk,
starszy komisarz skarbowy

wykształcenie wyższe

komisarz skarbowy,
informatyk,
starszy referendarz,
specjalista,
referendarz

wykształcenie średnie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy referent,
starszy księgowy,
księgowy,
referent

wykształcenie średnie

VIII. Urzędy statystyczne

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

informatyk urzędu,
konsultant

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy statystyk informatyk,
administrator systemu,
administrator sieci,
referendarz statystyk,
statystyk informatyk

wykształcenie średnie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

młodszy statystyk

wykształcenie średnie

IX. Okręgowe urzędy górnicze, Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

nadinspektor zakładów górniczych

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor zakładów górniczych,
inspektor zakładów górniczych,
młodszy inspektor zakładów górniczych

wykształcenie wyższe

X. Okręgowe i obwodowe urzędy miar oraz okręgowe i obwodowe urzędy probiercze

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik laboratorium,
kierownik pracowni

wykształcenie wyższe

zastępca naczelnika obwodowego urzędu

wykształcenie średnie

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik punktu legalizacyjnego

wykształcenie średnie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy probierz,
probierz,
starszy legalizator,
legalizator

wykształcenie średnie

XI. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

naczelnik wydziału

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy aprobant,
aprobant

wykształcenie średnie

XII. Urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległe Ministrowi Obrony Narodowej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

szef oddziału,
zastępca szefa oddziału

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

szef wydziału

wykształcenie wyższe

pielęgniarka okręgowa

według odrębnych przepisów

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor kontroli wojskowej,
starszy metrolog,
metrolog,
inspektor kontroli wojskowej

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy instruktor,
instruktor,
redaktor,
sekretarz dowódcy (szefa instytucji),
technik informatyczny,
operator EMC

wykształcenie średnie

XIII. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor rybołówstwa morskiego,
inspektor rybołówstwa morskiego

wykształcenie wyższe

XIV. Izby celne i urzędy celne

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor kontroli akcyzowej,
inspektor kontroli akcyzowej

wykształcenie wyższe i 5 lat pracy w organach kontroli skarbowej lub podatkowej

młodszy inspektor kontroli akcyzowej

wykształcenie średnie i 3 lata pracy w organach kontroli skarbowej lub podatkowej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy komisarz akcyzowy,
komisarz akcyzowy,
starszy inspektor akcyzowy,
inspektor akcyzowy

wykształcenie średnie

XV. Graniczne inspektoraty weterynarii

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

graniczny lekarz weterynarii,
zastępca granicznego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy kontroler weterynaryjny,
kontroler weterynaryjny,
dezynfektor

wykształcenie średnie

XVI. (uchylona)

XVII. Biuro Nasiennictwa Leśnego

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

kierownik wydziału lub komórki równorzędnej,
zastępca kierownika wydziału lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów

XVIII. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

kierownik zarządu zlewni,
zastępca kierownika zarządu zlewni

wykształcenie wyższe

IV. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Grupa stanowisk

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

1

2

3

I. Wszystkie komendy, inspektoraty i inne jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik (kierownik) wydziału,
zastępca naczelnika (kierownika) wydziału

wykształcenie wyższe

główny księgowy,
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

audytor wewnętrzny,
radca prawny

według odrębnych przepisów

zastępca głównego księgowego,
kierownik oddziału (jednostki równorzędnej),
zastępca kierownika oddziału (jednostki równorzędnej),
kierownik pracowni,
główny specjalista

wykształcenie wyższe

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy specjalista,
starszy informatyk

wykształcenie wyższe

referent prawny,
referent prawno-administracyjny

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

psycholog

według odrębnych przepisów

specjalista,
informatyk,
starszy inspektor

wykształcenie średnie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor,
starszy księgowy,
starszy referent,
księgowy,
referent,
sekretarz kierownika jednostki

wykształcenie średnie

II. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik wydziału inspekcji,
zastępca naczelnika wydziału inspekcji

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik oddziału,
główny specjalista transportu drogowego,
starszy specjalista transportu drogowego,
specjalista transportu drogowego,
młodszy specjalista transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku lub wykształcenie średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku

inspektor transportu drogowego,
młodszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku

starszy kontroler transportu drogowego,
kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku

młodszy kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

aplikant

wykształcenie co najmniej średnie, w trakcie kursu specjalistycznego

III. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

dyrektor wojewódzkiego inspektoratu,
kierownik delegatury

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik laboratorium,
kierownik pracowni,
kierownik działu

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor ochrony środowiska

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor ochrony środowiska,
analityk,
starszy laborant,
laborant

wykształcenie średnie

IV. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

dyrektor delegatury

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik zespołu w delegaturze

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

sekretarz polubownego sądu konsumenckiego

wykształcenie średnie

V. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik delegatury,
kierownik laboratorium wojewódzkiego

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik działu,
kierownik oddziału,
kierownik laboratorium oceny nasion

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy asystent w laboratorium

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

asystent w laboratorium,
starszy laborant,
laborant

wykształcenie średnie

VI. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik delegatury

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor ochrony zabytków,
inspektor ochrony zabytków

wykształcenie wyższe

VII. Wojewódzkie inspekcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik oddziału

według odrębnych przepisów

VIII. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

wojewódzki lekarz weterynarii,
zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik zakładu higieny weterynaryjnej

wykształcenie wyższe weterynaryjne

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

wojewódzki inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne

kierownik międzywojewódzkiej pracowni specjalistycznej,
kierownik oddziału terenowego zakładu higieny weterynaryjnej,
konsultant w zakładzie higieny weterynaryjnej,
starszy inspektor weterynaryjny,
kierownik pracowni w zakładzie higieny weterynaryjnej

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie,
inspektor weterynaryjny,
asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie,
młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej,
starszy weterynaryjny kontroler sanitarny,
laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej,
weterynaryjny kontroler sanitarny

wykształcenie średnie zawodowe

IX. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji farmaceutycznej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik delegatury, ośrodka lub oddziału zamiejscowego

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik działu

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

kierownik laboratorium

wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium

starszy inspektor farmaceutyczny,
kierownik sekcji

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

zastępca kierownika laboratorium,
kierownik pracowni

wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor farmaceutyczny

wykształcenie wyższe farmaceutyczne lub mające zastosowanie do pracy w inspektoracie lub w laboratorium

starszy asystent laboratorium

wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

asystent

wykształcenie średnie zawodowe

X. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze

naczelnik wydziału

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

ekspert nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń

starszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

XI. Kuratoria oświaty

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

dyrektor wydziału,
zastępca dyrektora wydziału,
dyrektor delegatury,
zastępca dyrektora delegatury

według odrębnych przepisów

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik oddziału

według odrębnych przepisów

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy wizytator,
wizytator

według odrębnych przepisów

XII. Komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) i komisariaty Policji oraz komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

zastępca komendanta wojewódzkiego Policji,
zastępca Komendanta Stołecznego Policji

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

główny programista,
kierownik laboratorium,
kierownik sekcji,
kierownik referatu,
kierownik archiwum

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy programista,
programista

wykształcenie wyższe

starszy asystent laboratoryjny,
asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe

starszy informatyk,
starszy archiwista

wykształcenie wyższe

starszy rewident,
starszy asystent

wykształcenie średnie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

informatyk,
rewident,
archiwista,
starszy laborant,
laborant,
młodszy laborant,
sekretarz kierownika urzędu (stanowiska równorzędnego)

wykształcenie średnie

XIII. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

ekspert nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń

starszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor nadzoru budowlanego,
młodszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

XIV. Powiatowe inspektoraty weterynarii

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

powiatowy lekarz weterynarii,
zastępca powiatowego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy kontroler weterynaryjny,
kontroler weterynaryjny,
dezynfektor

wykształcenie średnie

Załącznik nr 2

Tabele mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej

Treść załącznika nr 2 dostępna jest w formacie pdf

Załącznik nr 3

Tabela stopni służbowych urzędników służby cywilnej i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej

Treść załącznika nr 3 dostępna jest w formacie pdf

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60