Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Promocja zatrudnienia »  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.09.2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej

 Dz. U. z 2018 r. poz. 1859
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.05.2023 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę z Funduszu Pracy:

   a) bezrobotnemu,

   b) absolwentowi centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 oraz z 2018 r. poz. 650), zwanemu dalej "absolwentem CIS",

   c) absolwentowi klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zwanemu dalej "absolwentem KIS",

   d) poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej opiekunowi osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwanemu dalej "opiekunem",

   e) poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej, zwanemu dalej "poszukującym pracy"

  - jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej;

  2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę z Funduszu Pracy spółdzielni socjalnej jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy;

  3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę z Funduszu Pracy spółdzielni socjalnej środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy;

  4) formy zabezpieczenia zwrotu środków Funduszu Pracy, o których mowa w pkt 1-3, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

2. Przyznane środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

3. Przyznanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie jest dokonywane, jeżeli ich przyznanie łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

§ 2. 1. Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun lub poszukujący pracy zamierzający założyć spółdzielnię socjalną lub przystąpić do niej, mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

2. W przypadku gdy siedziba spółdzielni socjalnej znajduje się w innym powiecie niż miejsce zamieszkania lub pobytu bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy, starosta właściwy ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej, w drodze porozumienia ze starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy, ustalają zasady współpracy i finansowania w zakresie przyznawania środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej zawiera:

  1) dane dotyczące bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy:

   a) imię i nazwisko,

   b) adres zamieszkania,

   c) numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  2) kwotę wnioskowanych środków;

  3) przewidywany adres siedziby spółdzielni socjalnej;

  4) rodzaj działalności gospodarczej, którą ma prowadzić zakładana spółdzielnia;

  5) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

  6) kalkulację kosztów związanych z podjęciem przez spółdzielnię socjalną działalności oraz źródła ich finansowania;

  7) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności;

  8) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, o której mowa w § 17 ust. 1;

  9) podpis bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy.

2. Do wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun lub poszukujący pracy dołączają pisemne oświadczenie założycieli spółdzielni socjalnej o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na założenie spółdzielni socjalnej, które będą wniesione przez członków do spółdzielni socjalnej.

3. Do wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub poszukujący pracy dołączają oświadczenia o:

  1) nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej;

  2) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  3) nieposiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako członek zarządu spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  4) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600);

  5) niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.

4. Do wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej opiekun dołącza oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 i 5.

5. Bezrobotni, absolwenci CIS, absolwenci KIS, opiekunowie lub poszukujący pracy zamierzający założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej zawierający informacje, o których mowa w ust. 1, oraz w odniesieniu do bezrobotnych, absolwentów CIS, absolwentów KIS lub poszukujących pracy oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, lub w odniesieniu do opiekunów oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 4 i 5.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej zawiera:

  1) dane dotyczące bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy:

   a) imię i nazwisko,

   b) adres zamieszkania,

   c) numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  2) adres siedziby spółdzielni socjalnej;

  3) kwotę wnioskowanych środków;

  4) informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej;

  5) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z przystąpieniem do spółdzielni socjalnej;

  6) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, o której mowa w § 17 ust. 1;

  7) podpis bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy.

2. Do wniosku bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub poszukujący pracy dołączają oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 3, a opiekun dołącza oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, 4 i 5.

3. Do wniosku bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun lub poszukujący pracy dołączają:

  1) pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do przyjęcia bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy na członka oraz do ich zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej, po wniesieniu środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

  2) oświadczenie spółdzielni socjalnej o niezaleganiu z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

  3) oświadczenie spółdzielni socjalnej o tym, że nie znajduje się ona w stanie likwidacji;

  4) pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na przystąpienie bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy do spółdzielni socjalnej i wniesionych do tej spółdzielni;

  5) pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 4;

  6) oświadczenie spółdzielni socjalnej o niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

  7) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie spółdzielnia socjalna otrzymała w roku podatkowym, w którym osoby przystępujące do spółdzielni socjalnej ubiegają się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543).

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej może być uwzględniony przez starostę, jeżeli bezrobotny lub bezrobotni:

  1) spełniają warunki określone w § 3 ust. 3 pkt 1-5;

  2) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku:

   a) nie odmówili bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,

   b) z własnej winy nie przerwali szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

   c) po skierowaniu podjęli szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

  3) złożyli kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

2. Wniosek absolwenta lub absolwentów CIS lub KIS o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej może być przez starostę uwzględniony, w przypadku gdy zostały spełnione warunki określone w § 3 ust. 3 pkt 1-5, złożyli kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

3. Wniosek opiekuna lub opiekunów o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej może być przez starostę uwzględniony, w przypadku gdy:

  1) zostały spełnione warunki, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, 4 i 5;

  2) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przerwali z własnej winy szkolenia, stażu, pracy w ramach prac interwencyjnych, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) złożyli kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

4. Wniosek poszukującego lub poszukujących pracy o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej może być przez starostę uwzględniony, w przypadku gdy zostały spełnione warunki określone w ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz w § 3 ust. 3 pkt 1-5, złożyli kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

5. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy w formie pisemnej w postaci papierowej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

§ 6. 1. Przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS, opiekunowi lub poszukującemu pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej jest dokonywane na podstawie umowy.

2. Umowa o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy do:

  1) wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1;

  2) złożenia rozliczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną, a w przypadku przystąpienia do spółdzielni socjalnej - od dnia otrzymania środków przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy;

  3) zwrotu otrzymanych środków zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy;

  4) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, w terminie:

   a) określonym w umowie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez spółdzielnię socjalną deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

   b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz spółdzielni socjalnej - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

3. W przypadku umowy o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej:

  1) za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę określoną w umowie, wynikającą z uchwały członków założycieli spółdzielni socjalnej;

  2) środki te podlegają przekazaniu przez starostę w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

4. Starosta może przedłużyć termin na wydatkowanie środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w przypadku gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy.

§ 7. 1. Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun lub poszukujący pracy, który otrzymał jednorazowo środki z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, lub w jego imieniu spółdzielnia socjalna, przedkładają staroście rozliczenie otrzymanych i wydatkowanych środków. Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun lub poszukujący pracy, którzy otrzymali środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, przedkładają ponadto staroście potwierdzenie wpłaty tych środków do spółdzielni socjalnej.

2. Rozliczenie wydatkowanych środków, przyznanych bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS, opiekunowi lub poszukującemu pracy na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, zawiera zestawienie kwot wydatkowanych w terminie określonym w umowie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lub w § 4 ust. 1 pkt 5.

3. Starosta na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna, poszukującego pracy lub spółdzielni socjalnej uznaje w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2, za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lub w § 4 ust. 1 pkt 5, mieszczące się w kwocie przyznanych środków, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy w ramach spółdzielni socjalnej.

4. Rozliczenie wydatkowanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej zawiera kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu.

5. Środki otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub poszukującego pracy podlegają zwrotowi w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.

6. Starosta w trakcie wykonywania umowy o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej dokonuje oceny prawidłowości jej wykonania.

§ 8. 1. Spółdzielnia socjalna zamierzająca utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy, może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę spółdzielni albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy, wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy.

2. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy zawiera:

  1) oznaczenie spółdzielni socjalnej, w tym:

   a) nazwę,

   b) adres siedziby,

   c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

   d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

   e) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

   f) datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,

   g) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

  2) informację o liczbie tworzonych stanowisk pracy;

  3) kalkulację wydatków na utworzenie stanowiska lub stanowisk pracy;

  4) wnioskowaną kwotę;

  5) szczegółową specyfikację wydatków dotyczących utworzenia stanowiska lub stanowisk pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;

  6) informację o rodzaju pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy;

  7) informację o wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny, skierowany opiekun lub skierowany poszukujący pracy;

  8) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na utworzenie stanowiska pracy, o której mowa w § 17 ust. 1;

  9) podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania spółdzielni socjalnej.

3. Do wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy spółdzielnia socjalna dołącza:

  1) oświadczenie o niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez spółdzielnię socjalną albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  2) oświadczenie o prowadzeniu działalności przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  3) oświadczenie o niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

  4) oświadczenie o niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;

  5) oświadczenie o nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

  6) oświadczenie o niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  7) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie spółdzielnia socjalna otrzymała w roku podatkowym, w którym ubiegała się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy spółdzielnia socjalna spełnia warunki, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1-6, oraz gdy złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy starosta powiadamia spółdzielnię socjalną w formie pisemnej w postaci papierowej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

§ 10. 1. Podstawą przyznania z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy jest umowa zawarta przez starostę ze spółdzielnią socjalną. Umowa o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy powinna zawierać w szczególności zobowiązanie spółdzielni socjalnej do:

  1) zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy;

  2) utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z otrzymanymi środkami;

  3) złożenia rozliczenia, o którym mowa w § 11 ust. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania środków;

  4) zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy lub utrzymania stanowiska pracy był krótszy niż 24 miesiące, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia lub utrzymania stanowiska pracy;

  5) zwrotu otrzymanych środków zgodnie z art. 46 ust. 2d ustawy;

  6) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach otrzymanych środków, w terminie:

   a) określonym w umowie o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez spółdzielnię socjalną deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

   b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz spółdzielni socjalnej - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

§ 11. 1. Spółdzielnia socjalna przedkłada staroście rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych, od dnia zawarcia umowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy, na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 5.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, nie może zawierać wydatków, na których finansowanie spółdzielnia socjalna otrzymała inne środki publiczne.

3. Starosta, na wniosek spółdzielni socjalnej, uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki inne niż zawarte w szczegółowej specyfikacji, które mieszczą się w kwocie przyznanych z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę specyfikę utworzonego stanowiska pracy.

4. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, są wykazywane kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Rozliczenie zawiera informację, czy spółdzielni socjalnej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

5. Starosta w trakcie trwania umowy o przyznanie środków na utworzenie stanowiska pracy dokonuje oceny prawidłowości wykonania umowy, w szczególności poprzez weryfikację spełnienia warunków, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 12. 1. Spółdzielnia socjalna może złożyć wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy.

2. Wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy spółdzielnia socjalna składa do starosty właściwego ze względu na siedzibę spółdzielni albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez osobę, o której mowa w ust. 1.

3. Wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy zawiera:

  1) dane, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1;

  2) informację o liczbie osób, którym zostaną sfinansowane koszty wynagrodzenia;

  3) wnioskowaną kwotę na finansowanie kosztów wynagrodzeń;

  4) informację o rodzaju pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy;

  5) informację o wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny, skierowany opiekun lub skierowany poszukujący pracy;

  6) planowane miejsce wykonywania pracy;

  7) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia, o której mowa w § 17 ust. 1;

  8) podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania spółdzielni socjalnej.

4. Do wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy spółdzielnia socjalna dołącza oświadczenie o niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez spółdzielnię socjalną albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku lub w okresie swego funkcjonowania, w przypadku gdy prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy, oraz dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 3-7.

§ 13. 1. Wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy, może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy spółdzielnia socjalna spełnia warunki, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 3-6, i warunek, o którym mowa w § 12 ust. 4, oraz gdy złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

2. Przepis § 9 ust. 2 stosuje się.

§ 14. 1. Podstawą przyznania środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy jest umowa zawarta przez starostę ze spółdzielnią socjalną.

2. Umowa o przyznanie z Funduszu Pracy środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie spółdzielni socjalnej do:

  1) zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy;

  2) złożenia rozliczeń, o których mowa w § 16;

  3) zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy był krótszy niż 12 miesięcy, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy zatrudnienia;

  4) zwrotu otrzymanych środków zgodnie z art. 46 ust. 3b ustawy.

§ 15. 1. Środki z Funduszu Pracy przyznane na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy są wypłacane miesięcznie, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane miesięcznie w terminie określonym w umowie.

§ 16. 1. Comiesięczna wypłata środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy, począwszy od drugiej wypłaty, jest dokonywana po uprzednim przedstawieniu przez spółdzielnię socjalną rozliczenia wydatków poniesionych na wynagrodzenia wypłacone za poprzedni miesiąc.

2. Spółdzielnia socjalna przez okres wskazany w umowie o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy, dokonuje co miesiąc rozliczenia wydatków poniesionych na wynagrodzenia wypłacone dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy i w terminie 14 dni od dnia dokonania wypłaty wynagrodzenia przedkłada staroście dokumenty potwierdzające dokonanie tej wypłaty, w szczególności:

  1) kopię listy płac zawierającej imię (imiona) i nazwisko oraz kwotę wynagrodzenia z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia lub kopię przelewu wynagrodzenia na konto skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy;

  2) kserokopię listy obecności oraz

  3) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

3. Spółdzielnia socjalna, w terminie miesiąca od dnia upływu okresu, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, przedkłada staroście rozliczenie, za okres 12 miesięcy, zawierające wykaz wydatków poniesionych na wynagrodzenia wypłacone dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy wraz z odpowiednim rozliczeniem finansowym, kopie list płac zawierających imię (imiona) i nazwisko oraz kwotę wynagrodzenia z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia lub kopie przelewów wynagrodzeń na konto skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy, kserokopie list obecności, zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

§ 17. 1. Formą zabezpieczenia zwrotu otrzymanych z Funduszu Pracy środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

2. W przypadku poręczenia zwrotu otrzymanych z Funduszu Pracy środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, przez osobę fizyczną, poręczyciel przedkłada staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Poręczyciel, o którym mowa w ust. 2, potwierdza własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu.

§ 18. 1. Wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Do umów zawartych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie wniosków o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, rozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

3. Do umów o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. poz. 1379), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2494).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60