Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Promocja zatrudnienia »  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

 Dz. U. z 2017 r. poz. 1379
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.10.2018 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292 i 1321) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę z Funduszu Pracy:

   a) bezrobotnemu,

   b) absolwentowi centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828), zwanemu dalej "absolwentem CIS",

   c) absolwentowi klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zwanemu dalej "absolwentem KIS",

   d) poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej opiekunowi osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwanemu dalej "opiekunem"

  - jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej;

  2) formy zabezpieczenia zwrotu środków Funduszu Pracy przyznanych jednorazowo na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

2. Przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

§ 2. 1. Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun, zamierzający założyć spółdzielnię socjalną lub przystąpić do niej, mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

2. W przypadku gdy siedziba spółdzielni socjalnej znajduje się w innym powiecie niż miejsce zamieszkania lub pobytu bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna, starosta właściwy ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej, w drodze porozumienia ze starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna, ustalają zasady współpracy i finansowania w zakresie przyznawania środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej zawiera:

  1) imię i nazwisko bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna;

  2) adres miejsca zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna i przewidywany adres siedziby spółdzielni socjalnej;

  3) numer PESEL bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna, jeżeli został nadany;

  4) kwotę wnioskowanych środków;

  5) rodzaj działalności gospodarczej, którą ma prowadzić zakładana spółdzielnia;

  6) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

  7) kalkulację kosztów związanych z podjęciem przez spółdzielnię socjalną działalności oraz źródła ich finansowania;

  8) specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu lub wkład do spółdzielni socjalnej, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności;

  9) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, o której mowa w § 9 ust. 1;

  10) podpis bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna.

2. Do wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun dołączają pisemne oświadczenie założycieli spółdzielni socjalnej o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na założenie spółdzielni socjalnej, które będą wniesione przez członków do spółdzielni socjalnej.

3. Do wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS dołączają oświadczenia o:

  1) nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej;

  2) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  3) nieposiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  4) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;

  5) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.);

  6) niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.

4. Do wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej opiekun dołącza oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4-6.

5. Bezrobotni, absolwenci CIS, absolwenci KIS lub opiekunowie zamierzający założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej zawierający informacje, o których mowa w ust. 1, oraz w odniesieniu do bezrobotnych, absolwentów CIS lub absolwentów KIS oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, lub w odniesieniu do opiekunów oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 4.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej zawiera:

  1) imię i nazwisko bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna;

  2) adres miejsca zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna i adres siedziby spółdzielni socjalnej;

  3) numer PESEL bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna, jeżeli został nadany;

  4) kwotę wnioskowanych środków;

  5) informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej;

  6) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, o której mowa w § 9 ust. 1;

  7) oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 3 lub 4;

  8) podpis bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna.

2. Do wniosku o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun dołączają:

  1) uchwałę spółdzielni socjalnej o przyjęciu bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna jako członka oraz pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do ich zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu;

  2) pisemną informację spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią, w dniu wydania informacji, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

  3) pisemną informację spółdzielni socjalnej o tym, że nie znajduje się ona w stanie likwidacji;

  4) pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na przystąpienie bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna do spółdzielni socjalnej i wniesionych do tej spółdzielni;

  5) pisemną informację spółdzielni socjalnej o niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933).

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej może być uwzględniony przez starostę, jeżeli bezrobotny lub bezrobotni:

  1) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku:

   a) nie odmówili bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,

   b) z własnej winy nie przerwali szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

   c) po skierowaniu podjęli szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

  2) nie otrzymali dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej;

  3) nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  4) nie zostali wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  5) spełniają warunek, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 5;

  6) złożyli kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

2. Wniosek opiekuna lub opiekunów o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej może być przez starostę uwzględniony, w przypadku gdy:

  1) zostały spełnione łącznie warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6;

  2) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku opiekun nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych.

3. Wniosek absolwenta CIS lub absolwenta KIS o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej może być przez starostę uwzględniony, w przypadku gdy zostały spełnione warunki określone w ust. 1 pkt 2-6.

4. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna w formie pisemnej w postaci papierowej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

§ 6. 1. Przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej jest dokonywane na podstawie umowy.

2. Umowa o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna do:

  1) wydatkowania w terminie określonym w umowie, zgodnie z przeznaczeniem, otrzymanych środków;

  2) złożenia rozliczenia wydatkowanych środków, o którym mowa w § 7 ust. 1, w terminie określonym w umowie;

  3) zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy;

  4) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, w terminie:

   a) określonym w umowie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

   b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

3. W przypadku umowy o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej:

  1) za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę określoną w umowie ze starostą, wynikającą z uchwały członków założycieli spółdzielni socjalnej;

  2) środki te podlegają przekazaniu przez starostę w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

4. Starosta może przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w przypadku gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna.

§ 7. 1. Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun, który otrzymał jednorazowo środki Funduszu Pracy na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, lub w jego imieniu spółdzielnia socjalna przedkładają staroście rozliczenie otrzymanych i wydatkowanych środków. Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun, którzy otrzymali środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, przedkładają ponadto staroście potwierdzenie wpłaty tych środków do spółdzielni socjalnej.

2. Rozliczenie wydatkowanych środków, przyznanych bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi na założenie spółdzielni socjalnej, zawiera zestawienie kwot wydatkowanych w terminie określonym w umowie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 8.

3. Starosta na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, opiekuna lub spółdzielni socjalnej uznaje w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2, za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w specyfikacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 8, mieszczące się w kwocie przyznanych środków, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna w ramach spółdzielni.

4. Rozliczenie wydatkowanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej zawiera kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu.

5. Środki otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna, podlegają zwrotowi w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.

6. Starosta w trakcie wykonywania umowy o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej dokonuje oceny prawidłowości jej wykonania.

§ 8. Do wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun dołączają:

  1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948);

  2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w pkt 1.

§ 9. 1. Formą zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna otrzymanych jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

2. W przypadku poręczenia zwrotu otrzymanych z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej przez osobę fizyczną poręczyciel przedkłada staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Poręczyciel, o którym mowa w ust. 2, potwierdza własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2.

§ 10. 1. Wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. Wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej wymagające uzupełnienia w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, uzupełnia się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania starosty.

3. Do umów zawartych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej rozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

4. Do umów o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe zasady.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.04.2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 639), które utraciło moc z dniem 1.07.2017 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22.06.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" (Dz. U. poz. 1292).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14.07.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60