Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Promocja zatrudnienia »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.04.2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 497

Na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych, sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii, kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, wzór zaświadczenia o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz wzór wydawanego zaświadczenia.

Rozdział 2

Szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych

§ 2. Starosta organizuje przygotowanie zawodowe dorosłych w sposób zapewniający racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych przeznaczanych na ten cel przez:

  1) upowszechnianie informacji o zasadach organizowania przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) diagnozowanie potrzeb osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy pod względem uczestnictwa w programie przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) planowanie działań w zakresie organizacji przygotowania zawodowego dorosłych;

  4) pozyskiwanie od pracodawców propozycji utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych;

  5) dokonywanie wyboru instytucji szkoleniowych, w przypadku gdy dostarczają one uczestnikom wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zadań zawodowych;

  6) nabór i kwalifikowanie osób uprawnionych do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych;

  7) zawieranie i realizację umów w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych;

  8) nadzorowanie przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;

  9) dokonywanie wyboru instytucji, w których może być przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający;

  10) badanie jakości, skuteczności i efektywności przygotowania zawodowego dorosłych.

§ 3. Starosta w celu zwiększenia zainteresowania udziałem podmiotów, które mogą realizować program przygotowania zawodowego dorosłych, upowszechnia informację o zasadach jego organizacji, w szczególności przez zamieszczenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej powiatowego urzędu pracy.

§ 4. Starosta w celu wyłonienia uczestników przygotowania zawodowego dorosłych ocenia potrzeby osób uprawnionych, w szczególności przez analizowanie:

  1) dokumentacji potwierdzającej poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, okres pozostawania bez pracy;

  2) zaleceń dotyczących skierowania do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, które zostały wskazane w indywidualnym planie działania lub określone przez doradców zawodowych;

  3) wniosków o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych.

§ 5. 1. Starosta w celu zapewnienia efektywnego wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczanych na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych sporządza roczny plan jego realizacji, zawierający w szczególności prognozowaną:

  1) liczbę tworzonych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) liczbę uczestników przygotowania zawodowego dorosłych w podziale na uczestników praktycznej nauki zawodu dorosłych i uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, jest umieszczany na tablicy ogłoszeń w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej powiatowego urzędu pracy.

3. Plan, o którym mowa w ust. 1, może być aktualizowany stosownie do bieżących potrzeb z uwzględnieniem dostępnych środków Funduszu Pracy.

§ 6. 1. Starosta, mając na celu utworzenie jak największej liczby miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, a także uwzględniając potrzeby rynku pracy, inicjuje tworzenie miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności przez informowanie o zasadach jego organizacji i popularyzację efektywnie realizowanej aktywizacji w formie przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia, zawierający:

  1) dane pracodawcy: nazwę firmy, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania firmy;

  2) liczbę przewidywanych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) określenie formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jego trwania;

  4) nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także oznaczenie tych kwalifikacji zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach, lub nazwę i symbol cyfrowy zawodu zgodne z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą";

  5) wykaz zadań zawodowych przewidzianych do realizacji u pracodawcy;

  6) wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności;

  7) stawiane uczestnikom wymagania dotyczące wykształcenia oraz predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych;

  8) imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje wyznaczonego przez pracodawcę opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych;

  9) informację o proponowanym sposobie uzyskania przez uczestników wiedzy teoretycznej przewidzianej w programie przygotowania zawodowego dorosłych, niezbędnej do realizacji zadań zawodowych;

  10) listę proponowanych instytucji, w których może być przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający;

  11) wykaz wydatków, które pracodawca będzie ponosił na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.

3. W przypadku gdy pracodawca we wniosku w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych nie podał informacji wymienionych w ust. 2 pkt 4, pracownik powiatowego urzędu pracy przyjmujący wniosek jest obowiązany do wskazania i określenia nazwy i symbolu cyfrowego zawodu oraz nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także oznaczenia tych kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, lub do wskazania i określenia nazwy i symbolu cyfrowego zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, pracodawca dołącza:

  1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

  2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Starosta w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

6. Starosta upowszechnia planowaną listę miejsc przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców, u których będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych, ustaloną z uwzględnieniem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, a w szczególności zamieszcza ją na tablicy ogłoszeń w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej powiatowego urzędu pracy.

7. Pracodawca w razie potrzeby występuje do komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej o przeprowadzenie egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego, o których mowa w art. 53c ust. 2 i art. 53d ust. 2 ustawy, dla uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.

8. W przypadku przygotowania zawodowego dorosłych prowadzonego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych kończącego się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 53c ust. 2 ustawy, lub przygotowania zawodowego dorosłych prowadzonego w formie przyuczenia do pracy dorosłych kończącego się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 53d ust. 3 ustawy, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, starosta przekazuje okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych informacje obejmujące:

  1) liczbę uczestników;

  2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w których zakresie jest prowadzone przygotowanie zawodowe dorosłych, zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także oznaczenie tych kwalifikacji zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach;

  3) planowany termin zakończenia przygotowania zawodowego.

9. Starosta przekazuje środki Funduszu Pracy na pokrycie kosztów egzaminów przeprowadzanych dla uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, które zostały ustalone w sposób określony oraz w wysokości określonej:

  1) w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

  2) w art. 3 ust. 3g pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz. 979, z późn. zm.) -w przypadku egzaminów czeladniczych oraz sprawdzających przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

§ 7. 1. Jeśli kształcenie teoretyczne umożliwiające zdobycie wiedzy teoretycznej będzie realizowane w instytucji szkoleniowej wpisanej do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, starosta, z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących wydatkowania środków publicznych, przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które ma na celu wyłonienie tej instytucji.

2. Starosta ustala kryteria wyboru instytucji szkoleniowej, o której mowa w ust. 1, w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia przy konkurencyjnej cenie.

3. Kryteria wyboru, o których mowa w ust. 2, mogą uwzględniać:

  1) dostosowanie programu zajęć do programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) jakość oferowanego programu zajęć, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkolenia zawodowego, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy;

  3) doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji zajęć z obszaru zlecanego kształcenia;

  4) certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową;

  5) dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu kształcenia;

  6) dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb kształcenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć;

  7) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć i uzyskanie efektów kształcenia;

  8) koszty kształcenia;

  9) sposób organizacji zajęć określonych w programie;

  10) prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń.

§ 8. Starosta kieruje osobę uprawnioną do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy na jej wniosek składany we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, jeśli wynika to z zaleceń, o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 9. 1. Starosta, w porozumieniu z wybranym pracodawcą albo z wybranym pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, uzgadnia szczegółowe warunki umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Starosta zawiera z wybranym pracodawcą albo z wybranym pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określającą:

  1) formę przygotowania zawodowego dorosłych oraz nazwę zawodu, którego przygotowanie zawodowe dotyczy;

  2) datę rozpoczęcia i zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych;

  4) rodzaj egzaminu i wskazanie instytucji, która go przeprowadzi;

  5) należność dla instytucji szkoleniowej z tytułu kształcenia teoretycznego umożliwiającego zdobycie wiedzy teoretycznej;

  6) wykaz wydatków, które może ponieść pracodawca w związku z realizacją przygotowania zawodowego dorosłych, wraz ze sposobem ich dokumentowania oraz wysokość i terminy wypłaty refundacji dokonywanej przez starostę na podstawie art. 53i ustawy;

  7) wysokość jednorazowej premii ze środków Funduszu Pracy wypłacanej pracodawcy po spełnieniu warunków określonych w art. 53j ustawy i termin płatności;

  8) zobowiązanie stron umowy do należytej realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  9) ustalenia stron umowy dotyczące sposobu postępowania w przypadku zmiany opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy;

  10) wymiar nieobecności na zajęciach przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiający uczestnikowi realizację programu, wyrażony jako stosunek maksymalnej liczby godzin nieobecności do całkowitej liczby godzin zajęć przewidzianych w programie;

  11) wskazanie właściwego rozporządzenia Komisji (UE), które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

  12) inne postanowienia istotne dla stron umowy.

3. Starosta przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, ustala z wybraną instytucją możliwość przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego.

4. Do umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych dołącza się w formie załączników stanowiących integralną część umowy:

  1) wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych obejmujący imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz miejsce i datę urodzenia uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) program przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) wzory ankiet oceny przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych.

§ 10. 1. Program przygotowania zawodowego dorosłych zawiera w szczególności:

  1) informacje, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3-7;

  2) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz wymiar godzin, z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej;

  3) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;

  4) sposób sprawdzania efektów przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Program przygotowania zawodowego dorosłych może zawierać wykaz materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć, w szczególności umożliwiających kształtowanie umiejętności zgodnych z wymaganiami pracodawców, w tym dotyczących wprowadzania nowych rozwiązań i innowacyjnych technologii.

3. Program przygotowania zawodowego dorosłych może mieć strukturę modułową.

4. Pracodawca i instytucja szkoleniowa prowadzą dokumentację realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych, obejmującą w szczególności:

  1) listy obecności, dziennik zajęć zawierający opis zadań praktycznych i tematykę zajęć teoretycznych;

  2) wyniki sprawdzianów okresowych;

  3) wyniki i protokół wewnętrznego egzaminu końcowego, jeżeli został przeprowadzony;

  4) rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

§ 11. 1. Pracodawca:

  1) zapoznaje uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi dokumentację tej realizacji;

  3) zapewnia uczestnikowi bezpieczne i higieniczne warunki realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  4) zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;

  5) przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych na zasadach przewidzianych dla pracowników, a także zapoznaje uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy;

  6) przydziela na zasadach przewidzianych dla pracowników odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;

  7) zapewnia na zasadach przewidzianych dla pracowników bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;

  8) niezwłocznie informuje starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  9) dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;

  10) umożliwia staroście wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Pracodawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych wydaje mu zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, pracodawca przekazuje staroście.

§ 12. 1. Program przygotowania zawodowego dorosłych nie może być realizowany u pracodawcy w niedziele i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym niż określony w art. 53e ust. 1 ustawy.

2. Starosta może wyrazić zgodę na realizację u pracodawcy programu przygotowania zawodowego dorosłych w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej.

§ 13. Instytucja szkoleniowa:

  1) prowadzi zajęcia zgodnie z programem przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) informuje starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności na zajęciach, podpisywane przez uczestników;

  4) wydaje uczestnikowi, który ukończył zajęcia teoretyczne, zaświadczenie zawierające zakres zrealizowanych zajęć przewidzianych w programie przygotowania zawodowego dorosłych;

  5) dostarcza staroście i pracodawcy kopię zaświadczenia, o którym mowa w pkt 4.

§ 14. 1. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową starosta rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.

2. Jeżeli umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, starosta kieruje uczestnika do innego pracodawcy w celu umożliwienia mu ukończenia programu przygotowania zawodowego dorosłych.

§ 15. 1. Osobie kierowanej do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych starosta wydaje pisemne skierowanie.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

  1) datę wystawienia;

  2) imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia osoby kierowanej do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) wskazanie formy przygotowania zawodowego dorosłych, nazwy i symbolu cyfrowego zawodu oraz nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także oznaczenia tych kwalifikacji zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodach, lub nazwy i symbolu cyfrowego zawodu zgodnych z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy;

  4) nazwę i adres pracodawcy, do którego jest kierowana osoba w celu odbycia przygotowania zawodowego dorosłych;

  5) datę rozpoczęcia i zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych oraz wymiar nieobecności na zajęciach, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 10;

  6) nazwę i adres instytucji szkoleniowej, która przeprowadzi kształcenie teoretyczne umożliwiające zdobycie wiedzy teoretycznej, o ile kształcenie teoretyczne nie będzie odbywało się u pracodawcy;

  7) wskazanie rodzaju egzaminu i instytucji, która przeprowadzi egzamin po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  8) informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w przygotowaniu zawodowym dorosłych.

3. Osoba kierowana do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych potwierdza pisemnie odbiór skierowania.

4. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie wymaga pozytywnej opinii doradcy zawodowego.

5. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy wymiar nieobecności uczestnika na zajęciach uniemożliwia realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych albo gdy uczestnik nienależycie wywiązuje się z nałożonych obowiązków.

6. Utrata ważności skierowania następuje z dniem:

  1) następującym po dniu, w którym liczba godzin nieobecności na zajęciach przekroczyła wymiar, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 10;

  2) wręczenia uczestnikowi pisemnego powiadomienia o utracie ważności skierowania w związku ze stwierdzonym nienależytym wywiązywaniem się uczestnika z nałożonych obowiązków, sporządzonego przez starostę po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

7. W przypadku utraty ważności skierowania z powodów określonych w ust. 5 pracodawcy przysługuje refundacja poniesionych wydatków, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 6.

§ 16. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych:

  1) bierze udział w zajęciach przewidzianych w programie przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) stosuje się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązujących u pracodawcy;

  3) stosuje się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej;

  4) na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania zawodowego dorosłych składa we wskazanej instytucji przeprowadzającej egzaminy wniosek o dopuszczenie do egzaminu przewidzianego w programie; w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do wniosku składanego w okręgowej komisji egzaminacyjnej dołącza deklarację dotyczącą przystąpienia do tego egzaminu, zawierającą:

   a) imię i nazwisko,

   b) datę i miejsce urodzenia,

   c) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

   d) adres zamieszkania,

   e) nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę kwalifikacji zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w której zakresie uczestnik zamierza zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także oznaczenie tej kwalifikacji zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach;

  5) przystępuje do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  6) w terminie 14 dni od dnia ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych przedkłada staroście ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;

  7) po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych przekazuje okręgowej komisji egzaminacyjnej lub innej instytucji przeprowadzającej egzamin zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego - jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego;

  8) w terminie 14 dni od dnia uzyskania odpowiednio: świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, świadectwa czeladniczego albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabyte umiejętności okazuje je staroście oraz pracodawcy.

§ 17. Do zadań opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych należy w szczególności:

  1) zapoznanie uczestnika z jego prawami i obowiązkami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) wyznaczenie zadań praktycznych oraz organizacja zajęć teoretycznych przewidzianych w programie przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) nadzór nad wykonywaniem zadań przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz udzielanie mu wskazówek i niezbędnej pomocy;

  4) współpraca z powiatowym urzędem pracy i instytucją szkoleniową w realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  5) prowadzenie dokumentacji realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy.

§ 18. Starosta w ramach nadzoru, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości przygotowania zawodowego dorosłych:

  1) analizuje dokumentację realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych, o której mowa w § 10 ust. 4;

  2) wizytuje zajęcia realizowane u pracodawcy oraz w instytucjach szkoleniowych w ramach programu przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) analizuje wyniki ankiet, o których mowa w § 16 pkt 6.

§ 19. 1. Starosta dokonuje analizy skuteczności i efektywności przygotowania zawodowego dorosłych, a w szczególności ustala:

  1) liczbę i odsetek osób, które rozpoczęły oraz które ukończyły program przygotowania zawodowego dorosłych i zdobyły odpowiednie świadectwo, dyplom lub zaświadczenie - według formy przygotowania zawodowego dorosłych, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy i przynależności do poszczególnych grup ryzyka na rynku pracy;

  2) liczbę i odsetek osób, o których mowa w pkt 1, zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych - według formy przygotowania zawodowego dorosłych;

  3) koszt ponownego zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1, liczony jako stosunek kosztów poniesionych na przygotowanie zawodowe dorosłych do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy od ukończenia programu przygotowania zawodowego dorosłych - według formy przygotowania zawodowego dorosłych;

  4) przeciętny czas trwania programu przygotowania zawodowego dorosłych - według formy przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Starosta upowszechnia informacje o efektywności przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności wśród organów publicznych służb zatrudnienia, pracodawców, instytucji szkoleniowych oraz innych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką kształcenia ustawicznego dorosłych.

Rozdział 3

Sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii

§ 20. 1. Pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek o dokonanie refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, o której mowa w art. 53i ustawy, zwany dalej "wnioskiem o dokonanie refundacji wydatków".

2. Do wniosku o dokonanie refundacji wydatków pracodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

3. Wniosek o dokonanie refundacji wydatków zawiera:

  1) wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych z podaniem imienia, nazwiska, miejsca i daty urodzenia każdego z uczestników;

  2) wskazanie okresów uczestnictwa w programie przygotowania zawodowego dorosłych oraz formy tego przygotowania;

  3) kwoty poniesionych wydatków na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych oraz kwoty należnej refundacji;

  4) wskazanie rachunku bankowego pracodawcy, na który powinny być przekazane środki finansowe.

§ 21. 1. Pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek o wypłatę premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, o której mowa w art. 53j ustawy, zwany dalej "wnioskiem o wypłatę premii".

2. Do wniosku o wypłatę premii pracodawca dołącza dokumenty, o których mowa w art. 53j ust. 6 ustawy.

3. Wniosek o wypłatę premii zawiera:

  1) wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych z podaniem imienia, nazwiska, miejsca i daty urodzenia każdego z uczestników;

  2) wskazanie okresów uczestnictwa w programie przygotowania zawodowego dorosłych oraz formy tego przygotowania;

  3) wskazanie rachunku bankowego pracodawcy, na który powinny być przekazane środki finansowe.

§ 22. Starosta przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych na rachunek bankowy wskazany przez pracodawcę, w terminach określonych w umowie, o której mowa w § 9 ust. 2.

§ 23. Pracodawca korzystający z refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

Rozdział 4

Kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych

§ 24. 1. Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych jest wymagane posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

2. Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych jest wymagane posiadanie co najmniej:

  1) wykształcenia średniego;

  2) 3-letniego stażu pracy w zawodzie, w którym są wykonywane zadania zawodowe wymagające umiejętności nabywanych w trakcie przyuczenia;

  3) rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

Rozdział 5

Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego

§ 25. 1. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego instytucja szkoleniowa wskazana przez starostę powołuje komisję, w której skład wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków.

2. Przewodniczący kieruje pracą komisji, ustala termin, miejsce oraz sposób przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz zatwierdza teoretyczne i praktyczne zadania egzaminacyjne przygotowane przez członków komisji.

3. Przewodniczącym komisji może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiednie do zakresu kształcenia, z którego jest przeprowadzany egzamin sprawdzający.

4. W przypadku braku możliwości powołania na przewodniczącego komisji osoby z wykształceniem wyższym przewodniczącym komisji może być osoba posiadająca wykształcenie średnie oraz minimum 5-letni staż pracy w zawodzie, w którym są wykonywane zadania zawodowe wymagające umiejętności nabywanych w trakcie przyuczenia.

5. Członkami komisji mogą być osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3-letni staż pracy w zawodzie, w którym są wykonywane zadania zawodowe wymagające umiejętności nabywanych w trakcie przyuczenia.

6. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

7. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przebiegu egzaminu sprawdzającego, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, zawiera:

  1) imię i nazwisko osoby zdającej egzamin sprawdzający;

  2) datę i miejsce urodzenia osoby zdającej egzamin sprawdzający;

  3) numer PESEL osoby zdającej egzamin sprawdzający, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  4) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego;

  5) skład komisji przeprowadzającej egzamin sprawdzający;

  6) tematy teoretycznych i praktycznych zadań egzaminacyjnych;

  7) wykaz kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzanych na egzaminie sprawdzającym;

  8) informację o wyniku egzaminu sprawdzającego.

§ 26. 1. Osoba, która zdała egzamin sprawdzający, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 27. 1. Egzamin sprawdzający, o którym mowa w § 25 ust. 1, może być przeprowadzony przez wskazaną przez starostę instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów, o której mowa w art. 53d ust. 2 ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do warunków i trybu przeprowadzania egzaminu sprawdzającego i wydawania zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności mają zastosowanie przepisy § 25 i § 26, chyba że wskazana przez starostę instytucja, uprawniona do przeprowadzania egzaminu, na podstawie odrębnych przepisów może powołać komisję egzaminacyjną i wydać zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

______________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.04.2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. nr 61, poz. 502 oraz z 2013 r. poz. 910), które na mocy § 31 tego rozporządzenia utraciło moc z dniem 1.01.2014 r.

Załącznik nr 1

Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych

Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych
Załącznik nr 2

Zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności

Zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60