Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych »  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2041

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wzór zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, wzór wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych oraz wzór wniosku o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych;

  2) tryb:

   a) składania wykazów oraz wniosku, o których mowa w pkt 1,

   b) przekazywania środków finansowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem", na wypłaty świadczeń,

   c) dokonywania wypłat świadczeń z Funduszu;

  3) rodzaje dokumentów wymaganych do wypłaty świadczeń.

§ 2. Ustala się wzór:

  1) zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, zwanego dalej "zbiorczym wykazem", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, zwanego dalej "wykazem uzupełniającym", stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) wniosku o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, zwanego dalej "wnioskiem indywidulanym", stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Zbiorczy wykaz jest składany marszałkowi województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej "ustawą", w postaci papierowej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej, przez pracodawcę, zarządcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy, zwanych dalej "podmiotem składającym".

2. Do zbiorczego wykazu dołącza się odpowiednio następujące dokumenty potwierdzające uprawnienie do wypłaty świadczeń z Funduszu:

  1) odpis postanowienia sądu stwierdzającego wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy;

  2) odpis postanowienia sądu stwierdzającego wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, opatrzony datą jego uprawomocnienia;

  3) odpis orzeczenia sądu stwierdzającego wystąpienie przesłanki niewypłacalności pracodawcy, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, opatrzony datą jego uprawomocnienia;

  4) odpis orzeczenia sądu stwierdzającego wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 2 lub art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

  5) kopię decyzji stwierdzającej wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 4 lub 5 ustawy.

3. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 2, do zbiorczego wykazu dołącza się:

  1) oświadczenie podmiotu składającego o przysługiwaniu zwalnianym pracownikom odpraw pieniężnych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474), oraz o ich wysokości;

  2) oświadczenie o potrąceniach z tytułu świadczeń alimentacyjnych, dokonywanych z wynagrodzeń pracowników;

  3) kopie świadectw pracy osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy;

  4) aktualne zaświadczenie instytucji finansowej o numerze rachunku prowadzonego dla podmiotu składającego zbiorczy wykaz.

§ 4. 1. Wykaz uzupełniający jest składany marszałkowi województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, w postaci papierowej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej, przez podmiot składający.

2. W przypadku gdy podmiot składający nie złożył zbiorczego wykazu, do składanego pierwszego wykazu uzupełniającego dołącza dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3.

3. W przypadku gdy podmiot składający złożył zbiorczy wykaz, do składanego wykazu uzupełniającego dołącza odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, oraz oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2.

§ 5. 1. Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27a ustawy, składa do dysponenta Funduszu informację o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń objętych wykazem zbiorczym lub wykazem uzupełniającym.

2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, dysponent Funduszu przekazuje środki finansowe Funduszu na wyodrębniony w wojewódzkim urzędzie pracy rachunek Funduszu.

§ 6. 1. Marszałek województwa przekazuje podmiotowi składającemu dwa egzemplarze zbiorczego wykazu oraz niezwłocznie przekazuje odpowiednie środki finansowe na rachunek, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 4.

2. Podmiot składający, po otrzymaniu dwóch egzemplarzy zbiorczego wykazu i środków finansowych, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, wypłaca świadczenia osobom uprawnionym.

3. Podmiot składający, nie później niż w terminie 15 dni od dnia przekazania środków finansowych:

  1) przekazuje na rachunek Funduszu, z którego je otrzymał, różnicę między kwotą otrzymanych środków finansowych a kwotą wypłaconą osobom uprawnionym;

  2) zwraca marszałkowi województwa jeden egzemplarz zbiorczego wykazu zawierający potwierdzenia własnoręcznym podpisem otrzymania świadczeń przez osoby uprawnione lub kopie potwierdzeń dokonania wypłaty świadczeń przekazem pocztowym lub przelewem;

  3) przekazuje do marszałka województwa kopie potwierdzeń odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne oraz przekazania należności alimentacyjnych.

4. Do wykazu uzupełniającego stosuje się przepisy ust. 1-3.

§ 7. 1. Wniosek indywidualny składa się w postaci papierowej marszałkowi województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Do wniosku indywidualnego:

  1) w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba będąca pracownikiem, byłym pracownikiem, osobą zatrudnioną lub osobą, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy, dołącza się odpowiednio dokumenty potwierdzające uprawnienie do świadczeń:

   a) kopię świadectwa pracy lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu potwierdzającego okres zatrudnienia,

   b) zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające łączną kwotę niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z wyszczególnieniem kwot oraz tytułów wypłat z okresów niewypłacenia tych świadczeń, podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy,

   c) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego kwoty przysługujących należności,

   d) inne dowody pozwalające na ustalenie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie;

  2) w przypadku gdy wnioskodawcą jest uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika, zmarłego byłego pracownika, zmarłej osoby, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy, dołącza się odpowiednio dokumenty potwierdzające uprawnienie do świadczeń, o których mowa w pkt 1, oraz:

   a) dokument potwierdzający śmierć osoby, o której mowa w pkt 1,

   b) dokument potwierdzający uprawnienie wnioskodawcy do renty rodzinnej.

§ 8. 1. Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27a ustawy, składa do dysponenta Funduszu informację o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń objętych wnioskiem indywidualnym.

2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, dysponent Funduszu przekazuje środki finansowe Funduszu na wyodrębniony w wojewódzkim urzędzie pracy rachunek Funduszu.

§ 9. W przypadku złożenia wniosku indywidualnego marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lub do osoby upoważnionej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale albo w przedstawicielstwie, lub do osoby reprezentującej instytucję kredytową albo zagraniczny zakład ubezpieczeń, wskazanych we wniosku indywidualnym, o przekazanie odpowiednio:

  1) dokumentów dotyczących daty i okoliczności wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, o której mowa w art. 3-6 i 8 ustawy;

  2) oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2, dotyczących pracownika lub byłego pracownika;

  3) dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 i § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b.

§ 10. Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, zatwierdza wysokość świadczeń do wypłaty z Funduszu, zawiadamia osobę uprawnioną o terminie wypłaty i wysokości tych świadczeń, a następnie niezwłocznie dokonuje wypłaty tych świadczeń na rzecz osoby uprawnionej na rachunek wskazany przez tę osobę albo przekazem pocztowym oraz niezwłocznie zawiadamia o dokonanej wypłacie świadczeń podmiot lub osoby, o których mowa w § 9.

§ 11. Podmiot składający, osoba uprawniona do świadczeń z Funduszu oraz podmiot lub osoby, o których mowa w § 9, zawiadamiają marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na uprawnienie do świadczeń ze środków Funduszu.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.12.2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. poz. 1635), które zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1557) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3.11.2017 r.

Załącznik nr 1

Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Załącznik nr 2

Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Załącznik nr 3

Wniosek o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wniosek o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wniosek o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wniosek o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wniosek o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wniosek o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Wniosek o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60