Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 26.04.2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.07.2014 r.

Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, zwanym dalej "młodocianymi", oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, w szczególności elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, terminy składania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundację, elementy umowy o refundację i wniosku o zwrot poniesionych kosztów przez pracodawcę.

§ 2. Pracodawca zamierzający zatrudnić młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej "wnioskiem o zawarcie umowy", jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1) zamierza zatrudnić młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą";

  2) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

§ 3. 1. Przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży, zwanego dalej "centrum edukacji", właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

2. Wniosek o zawarcie umowy zawiera:

  1) nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy;

  2) nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;

  3) numer identyfikacji podatkowej NIP;

  4) oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;

  5) formę prawną prowadzonej działalności;

  6) nazwę(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

  7) wykaz zawodów lub wykaz zakresów przyuczenia, w których będzie odbywać się przygotowanie zawodowe, i liczbę młodocianych, którzy będą odbywać przygotowanie zawodowe w poszczególnych zawodach lub zakresach przyuczenia;

  8) oświadczenia o:

   a) liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,

   b) liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,

   c) liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,

   d) niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt 7, z innej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy, zwanej dalej "OHP";

   e) nieciążeniu na pracodawcy obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem oraz niezaliczaniu się do kategorii przedsiębiorców zagrożonych w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych", lub w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);

  9) deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy;

  10) informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającą w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

  1) (uchylony)

  2) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych.

4. Wzór wniosku o zawarcie umowy jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

5. Wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć:

  1) nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych;

  2) młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

6. Wniosek o zawarcie umowy składany za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców jest sporządzany przez tę organizację na podstawie wniosków pracodawców oraz zawiera informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3.

7. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może złożyć w centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

8. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji, w siedzibie centrum.

9. Terminu składania wniosku o zawarcie umowy określonego w ust. 7 nie stosuje się w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:

  1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

  2) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;

  3) orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.

10. Pracodawca będący dużym przedsiębiorcą, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, wraz z wnioskiem o zawarcie umowy składa dodatkowo dokumenty zakładające spełnienie co najmniej jednego z następujących kryteriów:

  1) znaczące zwiększenie rozmiaru przygotowania zawodowego młodocianych dzięki uzyskanej refundacji;

  2) znaczące zwiększenie zasięgu przygotowania zawodowego młodocianych dzięki uzyskanej refundacji;

  3) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez pracodawcę na przygotowanie zawodowe młodocianych dzięki uzyskanej refundacji;

  4) znaczące przyspieszenie zakończenia przygotowania zawodowego młodocianych dzięki uzyskanej refundacji.

11. Pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w centrum edukacji kopie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych na czas nieokreślony z młodocianymi, zgodnie ze złożonym wcześniej wnioskiem o zawarcie umowy, w terminie do dnia 30 listopada.

12. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w odniesieniu do tego młodocianego.

Istniejące wersje czasowe § 3a
2011.01.01
dodany przez

§ 3a. 1. W przypadku gdy pracodawcą dla młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego jest OHP nie stosuje się § 3.

2. OHP spełniająca warunki, o których mowa w § 2, organizująca przygotowanie zawodowe młodocianych składa do właściwego ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego centrum edukacji wniosek o przyznanie refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń; wzór wniosku o przyznanie refundacji jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się oryginały lub kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych.

§ 4. 1. Centrum edukacji sporządza opinię do wniosku o zawarcie umowy, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, i przekazuje do właściwej OHP.

2. W przypadku braków formalnych we wniosku o zawarcie umowy, centrum edukacji wzywa pracodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

3. Właściwa OHP w terminie 30 dni od dnia złożenia w centrum edukacji kopii umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi zawiadamia pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy.

4. W przypadku dostarczenia przez pracodawcę kopii umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi na czas nieokreślony w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 11, i uwzględnienia wniosku o zawarcie umowy, OHP zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwaną dalej "umową".

4a. W przypadku pracodawcy będącego dużym przedsiębiorcą właściwa OHP przed zawarciem umowy sprawdza dodatkowo, czy przedstawione dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 10, wystarczająco zakładają spełnienie co najmniej jednego z kryteriów określonych w tym przepisie. W przypadku pozytywnej oceny OHP zawiera z pracodawcą umowę, o ile są spełnione pozostałe warunki określone rozporządzeniem.

4b. OHP zawiera umowę z pracodawcą na okres od dnia, w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe u danego pracodawcy zgodnie z umową o pracę do dnia zakończenia przygotowania zawodowego zgodnie z programem.

5. Wzór umowy jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 4a
2011.01.01
dodany przez

§ 4a. Do OHP będących pracodawcami młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego § 4 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Pracodawca składa wniosek do centrum edukacji o dokonanie refundacji na warunkach i w terminach określonych w umowie, zwany dalej "wnioskiem o dokonanie refundacji".

2. Wzór wniosku o dokonanie refundacji jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń wraz z kopiami deklaracji rozliczeniowych.

4. Właściwa OHP przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie.

5. Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki nie przysługuje.

§ 6. 1. Refundacja, o której mowa w § 1, zwana dalej "pomocą", spełnia warunki dopuszczalności udzielania pomocy publicznej na szkolenia ogólne określone w rozdziale I, sekcji 8 rozdziału II oraz rozdziale III rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się:

  1) wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie;

  2) koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, w tym koszty zakwaterowania;

  3) inne wydatki bieżące, w tym w szczególności wydatki na materiały bezpośrednio związane ze szkoleniem;

  4) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia;

  5) koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych ze szkoleniem.

3. Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się również koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, obowiązujących w okresie, za który pomoc jest przyznawana, i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten faktycznie uczestniczy w szkoleniu, po odjęciu efektywnego czasu pracy - do wysokości sumy ogólnej kosztów określonych w ust. 2.

§ 7. Jeżeli kwota pomocy przyznana temu samemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, w odniesieniu do tego samego szkolenia, przekracza kwotę stanowiącą równowartość 2 mln euro, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji do Komisji Europejskiej.

§ 8. 1. Wielkość pomocy nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

2. Intensywność pomocy można zwiększyć, maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych:

  1) o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych w rozumieniu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

  2) o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.

3. W przypadku pomocy przyznawanej w sektorze transportu morskiego jej intensywność nie przekracza 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

  1) uczestnik szkolenia nie jest aktywnym członkiem załogi, lecz jest na pokładzie pracownikiem nieetatowym oraz

  2) szkolenie jest prowadzone na statkach pokładowych zarejestrowanych w rejestrach Wspólnoty Europejskiej.

§ 9. (uchylony)

§ 10. Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do pomocy:

  1) przyznawanej na działalność związaną z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

  2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2013.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2011.01.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. (uchylony)

§ 13. 1. Umowy zawarte na podstawie przepisów dotychczasowych będą realizowane na warunkach określonych w przepisach dotychczasowych.

2. Pracodawcy, którzy po dniu 1 stycznia 2007 r. i przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zawarli z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w przypadkach określonych w § 4 ust. 8 i 9 rozporządzenia, o którym mowa w § 14, mogą złożyć do centrum edukacji wniosek o zawarcie umowy, o którym mowa w § 2, uwzględniający ten okres.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. nr 190, poz. 1951).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30.04.2007 r.

Załącznik nr 1

Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
Załącznik nr 2

Opinia do wniosku złożonego przez pracodawcę w sprawie zawarcia umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

Opinia do wniosku złożonego przez pracodawcę w sprawie zawarcia umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

Załącznik nr 3

Umowa o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

Umowa o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
Umowa o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

Załącznik nr 4

Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników

Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
2011.01.01
dodany przez

Załącznik nr 5

 
Wniosek o przyznanie refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

Wniosek o przyznanie refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60