Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Świadczenia chorobowe »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2001 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne

 Dz. U. z 2001 r. nr 131, poz. 1457
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 277

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2001 r. nr 131, poz. 1457
2017.12.23
zmieniony przez
2019.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb:

  1) kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", ubezpieczonego zagrożonego całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, osoby uprawnionej do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a także osoby pobierającej rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, zwanych dalej "osobą uprawnioną", na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej;

  2) udzielania przez Zakład zamówień na usługi rehabilitacyjne w ośrodkach rehabilitacyjnych innych niż ośrodki własne Zakładu.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2001 r. nr 131, poz. 1457
2017.12.23
zmieniony przez
2019.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Lekarz orzecznik Zakładu orzeka o potrzebie rehabilitacji leczniczej osoby uprawnionej, której lekarz prowadzący leczenie sporządził wniosek o rehabilitację leczniczą.

2. Wniosek o rehabilitację leczniczą osoba uprawniona składa w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

3. Lekarz orzecznik może zażądać od lekarza, który sporządził wniosek o rehabilitację leczniczą, udostępnienia dokumentacji medycznej osoby uprawnionej, której wniosek dotyczy, lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie.

4. O wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, właściwa jednostka organizacyjna Zakładu zawiadamia na piśmie osobę uprawnioną.

5. Od orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu o potrzebie rehabilitacji leczniczej osoby uprawnionej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

6. Prezes Zakładu może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika o potrzebie rehabilitacji leczniczej w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2001 r. nr 131, poz. 1457
2017.12.23
zmieniony przez
2019.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Lekarz orzecznik albo komisja lekarska Zakładu mogą orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, orzekając w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych albo o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

2. Lekarz orzecznik Zakładu może również orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, wykonując kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2001 r. nr 131, poz. 1457
2017.12.23
zmieniony przez
2019.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Lekarz orzecznik i komisja lekarska Zakładu wydają orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, o którym mowa w § 2 i 3, w stosunku do osoby uprawnionej, która rokuje odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu tej rehabilitacji.

2. Przy ocenie rokowania, o którym mowa w ust. 1, lekarz orzecznik i komisja lekarska Zakładu biorą pod uwagę w szczególności:

  1) charakter i przebieg procesów chorobowych oraz ich wpływ na stan czynnościowy organizmu;

  2) stopień przystosowania organizmu do ubytków anatomicznych i naruszenia sprawności organizmu w następstwie choroby;

  3) wiek, zawód, wykonywane czynności i warunki pracy.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2001 r. nr 131, poz. 1457
2017.12.23
zmieniony przez
2019.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, o którym mowa w § 2 i 3, stanowi podstawę do skierowania przez Zakład na rehabilitację leczniczą osoby uprawnionej.

2. Właściwa terenowo jednostka organizacyjna Zakładu przesyła osobie uprawnionej zawiadomienie o skierowaniu przez Zakład na rehabilitację leczniczą.

§ 6. Zakład kieruje na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej do:

  1) ośrodków rehabilitacyjnych stanowiących własność Zakładu,

  2) innych ośrodków rehabilitacyjnych

- na zasadach określonych w § 7 i 8.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2001 r. nr 131, poz. 1457
2017.12.23
zmieniony przez
2019.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni.

2. Czas trwania rehabilitacji, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu, w przypadku:

  1) pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy osoby uprawnionej w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji;

  2) wcześniejszego przywrócenia osobie uprawnionej zdolności do pracy;

  3) zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2001 r. nr 131, poz. 1457
2017.12.23
zmieniony przez
2019.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Zakład ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej osoby uprawnionej, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zakład zwraca poniesione przez osobę uprawnioną koszty przejazdu, o których mowa w ust. 1, najtańszym środkiem komunikacji publicznej, z uwzględnieniem przysługującej osobie uprawnionej ulgi na przejazd danym środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2001 r. nr 131, poz. 1457
2017.12.23
zmieniony przez
2019.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. Zakład udziela zamówienia na usługi rehabilitacyjne na rzecz osób uprawnionych ośrodkom rehabilitacyjnym innym niż ośrodki własne Zakładu, wyłącznie po przeprowadzeniu konkursu ofert.

§ 10. 1. Zakład ogłasza konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Zakładu.

2. Ustalając termin ogłoszenia konkursu ofert, Zakład uwzględnia upływ terminu ważności zawartych z ośrodkami rehabilitacyjnymi umów na prowadzenie rehabilitacji w ramach prewencji rentowej. Ogłoszenie konkursu ofert w tym przypadku następuje nie później niż w trzecim kwartale roku kalendarzowego, w którym kończy się ważność tych umów.

3. Ogłoszenie zawiera:

  1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej Zakładu przeprowadzającej konkurs ofert;

  2) przedmiot konkursu ofert, w tym liczbę miejsc i turnusów w danym profilu usług rehabilitacyjnych;

  3) wskazanie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert;

  4) informację o możliwości zwrócenia się oferenta do Zakładu o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w ogłoszeniu oraz o możliwości otrzymania materiałów dotyczących konkursu ofert;

  5) informację o prawie do przesunięcia terminu składania ofert.

4. Materiały, o których mowa w ust. 3 pkt 4, zawierają:

  1) formularz oferty;

  2) formularz umowy o prowadzenie usług rehabilitacyjnych;

  3) informację o szczegółowych warunkach konkursu ofert;

  4) wskazanie okresu, na jaki zostanie zawarta umowa o prowadzenie usług rehabilitacyjnych;

  5) informację o obowiązku złożenia oferty na udostępnionym formularzu oferty;

  6) informację o obowiązku załączenia do oferty następujących dokumentów:

   a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo z rejestru właściwego wojewody,

   b) aktualnego zaświadczenia właściwego organu podatkowego oraz właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Zakładu, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne albo że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

   c) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

  7) informacje określające wymagania dla ośrodków rehabilitacyjnych, dotyczące:

   a) lokalizacji ośrodka rehabilitacyjnego,

   b) bazy hotelowej oraz standardów wyżywienia,

   c) kadry lekarsko-pielęgniarskiej i specjalistycznej,

   d) wyposażenia w aparaturę leczniczą i diagnostyczną;

  8) informację o możliwości i terminie składania protestów dotyczących rozstrzygnięcia konkursu.

§ 11. 1. Ofertę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.

2. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie na udostępnionym formularzu w miejscu i w czasie określonym w ogłoszeniu.

3. Ofertę rozpatruje się w ciągu 20 dni od terminu określonego do jej złożenia.

§ 12. 1. Konkurs ofert rozpoczyna się otwarciem ofert w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu i trwa do dnia ogłoszenia jego wyniku, chyba że postępowanie konkursowe zostanie unieważnione zgodnie z § 16.

2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa.

3. Zakład powołuje komisję konkursową w składzie co najmniej 5 członków i wyznacza spośród nich przewodniczącego.

4. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, która:

  1) jest oferentem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organu osoby prawnej występującej jako oferent;

  2) pozostaje z osobą, o której mowa w pkt 1:

   a) w związku małżeńskim,

   b) w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli,

   c) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje jej małżonek.

5. Członkowie komisji konkursowej przed otwarciem konkursu składają oświadczenie, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 4.

6. Wyłączenia członka komisji konkursowej i powołania nowego dokonuje Zakład z urzędu lub na wniosek członka komisji konkursowej lub oferenta.

7. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą zawiadomienia oferentów o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2001 r. nr 131, poz. 1457
2017.12.23
zmieniony przez
2019.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. Komisja konkursowa:

  1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę otrzymanych ofert;

  2) odrzuca oferty złożone po wyznaczonym terminie;

  3) otwiera koperty lub paczki z ofertami, ustala, które z ofert spełniają warunki, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 6 i 7 oraz w § 11 ust. 1 i 2, oraz sporządza ich wykaz;

  4) odrzuca oferty nieodpowiadające wymaganiom, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 6 i 7 i w § 11 ust. 1 i 2, oraz sporządza ich wykaz;

  5) dokonuje oceny ofert;

  6) może dokonać wyboru takiej liczby ofert, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości, albo

  7) może odrzucić wszystkie oferty.

2. Jeżeli do konkursu została zgłoszona tylko jedna ważna oferta, komisja konkursowa może ją przyjąć, jeżeli spełnia wszystkie wymagania Zakładu.

3. Przy ocenie ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

  1) wysokością stawki kosztu jednego dnia pobytu osoby uprawnionej w ośrodku rehabilitacyjnym, określoną w ofercie, zwaną dalej "ceną pobytu";

  2) wymaganiami opracowanymi dla ośrodków rehabilitacyjnych świadczących usługi rehabilitacyjne o danym profilu, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 7.

4. Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert spośród ofert, które spełniły wymagania dla ośrodków rehabilitacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 7. Oferty te umieszcza się na liście w kolejności od najniższej do najwyższej ceny. Wybór może być dokonywany do wyczerpania przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy ostatnie miejsce przed wyczerpaniem przedmiotu zamówienia zajmują dwie lub więcej ofert o tej samej cenie - wybór ośrodka rehabilitacyjnego jest dokonywany przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów przyjętych przez komisję konkursową, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.

§ 14. Komisja konkursowa sporządza protokół przebiegu konkursu ofert, który zawiera w szczególności:

  1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu ofert;

  2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

  3) liczbę zgłoszonych ofert;

  4) wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w § 10 ust. 4 pkt 6 i 7 oraz w § 11 ust. 1 i 2;

  5) wykaz ofert nieodpowiadających wymaganiom, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 6 i 7 oraz w § 11 ust. 1 i 2 - wraz z uzasadnieniem;

  6) wykaz wybranych ofert najkorzystniejszych dla Zakładu;

  7) stwierdzenie, że żadna z ofert nie została wybrana - wraz z uzasadnieniem;

  8) ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej;

  9) wzmiankę o odczytaniu protokołu;

  10) podpisy członków komisji konkursowej.

§ 15. 1. Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku.

2. Oferent może złożyć do Zakładu umotywowany pisemny protest, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Pisemny protest należy złożyć osobiście lub przesłać w formie przesyłki kurierskiej za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

4. Zakład rozpoznaje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

5. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Zakład informuje niezwłocznie w formie pisemnej wszystkich oferentów.

6. Protest nie przysługuje w przypadku unieważnienia konkursu.

§ 16. 1. Zakład unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

  1) nie wpłynęła żadna oferta;

  2) wszystkie oferty zostały odrzucone;

  3) w postępowaniu komisji konkursowej stwierdzono naruszenie prawa, mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

2. O unieważnieniu konkursu Zakład zawiadamia pisemnie oferentów biorących w nim udział.

§ 17. Zakład ogłasza niezwłocznie nowy konkurs ofert w przypadku:

  1) uwzględnienia protestu oferenta;

  2) unieważnienia konkursu wskutek odrzucenia wszystkich ofert.

§ 18. 1. Zakład zawiera umowy o prowadzenie usług rehabilitacyjnych z ośrodkami rehabilitacyjnymi, które zostały wybrane przez komisję konkursową.

2. Umowę o prowadzenie usług rehabilitacyjnych zawiera się nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia oferentów o wyniku konkursu, jednakże nie wcześniej niż po upływie terminu do składania protestów, a w przypadku złożenia protestu - nie wcześniej niż po jego rozstrzygnięciu.

3. Umowa o prowadzenie usług rehabilitacyjnych może być zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata.

4. Postanowienia umowy o prowadzeniu usług rehabilitacyjnych, w części dotyczącej zwiększania lub zmniejszania ilości miejsc i turnusów w danym profilu, można zmienić aneksem do tej umowy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia remontu ośrodka rehabilitacyjnego lub z ważnych przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

5. Umowa o prowadzenie usług rehabilitacyjnych może być rozwiązana przez każdą ze stron:

  1) bez wypowiedzenia - w przypadku zdarzeń spowodowanych siłą wyższą lub niedotrzymaniem warunków umowy;

  2) za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Istniejące wersje czasowe § 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2001 r. nr 131, poz. 1457
2017.12.23
zmieniony przez
2019.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 19. 1. Umowa o prowadzenie usług rehabilitacyjnych, zawarta z ośrodkiem rehabilitacyjnym, zawiera:

  1) zobowiązanie ośrodka do zwrotu osobie uprawnionej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem, zgodnie z § 8, oraz ich rozliczenia z Zakładem;

  2) zobowiązanie ośrodka do przekazania Zakładowi w określonym terminie informacji o rehabilitacji leczniczej, w zakresie określonym umową;

  3) zobowiązanie ośrodka rehabilitacyjnego do poddania się kontroli Zakładu, w zakresie świadczonych usług rehabilitacyjnych;

  4) klauzulę o możliwościach jej rozwiązania.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zawierać postanowienia dotyczące zaliczek i terminów ich przekazywania przez Zakład oraz zasad i terminów ich rozliczania przez ośrodek rehabilitacyjny.

§ 20. Do umów o prowadzenie usług rehabilitacyjnych z ośrodkami rehabilitacyjnymi w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 21. Umowy o prowadzenie rehabilitacji leczniczej zawarte przez Zakład z ośrodkami rehabilitacyjnymi na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 22, zachowują ważność do upływu okresu, na jaki zostały zawarte.

§ 22. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą, finansowania bazy leczniczo-technicznej ośrodków rehabilitacyjnych oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. poz. 1179).

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

__________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16.11.2001 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60