Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Świadczenia chorobowe »  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7.04.2005 r. ...

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7.04.2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne

 Dz. U. z 2005 r. nr 74, poz. 657

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 2.07.2013 r.

Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wskazania do rehabilitacji leczniczej oraz ocenę jej potrzeby;

  2) warunki i tryb kierowania na rehabilitację leczniczą;

  3) wiek ubiegającego się o rehabilitację leczniczą;

  4) warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację leczniczą, za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą";

  5) warunki i tryb zwrotu kosztów przejazdu osób kierowanych na rehabilitację leczniczą;

  6) warunki i tryb przeprowadzania konkursu oraz zawierania umowy o świadczenia i usługi rehabilitacyjne, zwanej dalej "umową", z podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy.

§ 2. 1. Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym przez zakłady rehabilitacji leczniczej.

2. Podstawowy okres trwania rehabilitacji leczniczej wynosi 21 dni.

3. Okres trwania rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony w zależności od potrzeb zdrowotnych i terapeutycznych oraz rokowania przywrócenia zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

§ 3. Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę:

  1) zagrożoną całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym;

  2) uznaną okresowo za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym, która rokuje odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji;

  3) o której mowa w § 9 - ze wskazań zdrowotnych.

§ 4. 1. Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która nie ukończyła 60 lat, jeżeli jest kobietą, albo 65 lat, jeżeli jest mężczyzną, oraz spełnia jeden z warunków:

  1) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;

  2) podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą;

  3) ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

2. Okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagany w przypadku osoby ubezpieczonej zagrożonej całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

§ 5. 1. Osoba zagrożona całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym może być skierowana na rehabilitację leczniczą ponownie nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

2. Na rehabilitację leczniczą można skierować ponownie, po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji, osobę, która:

  1) ma ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni;

  2) ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

3. Na rehabilitację leczniczą można skierować przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadkach uzasadnionych potrzebami prowadzonego leczenia.

§ 6. Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba:

  1) dla której potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej lub

  2) której ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca Kasy lub komisja lekarska Kasy orzekli wskazania do rehabilitacji leczniczej.

§ 7. Podstawę do skierowania osoby, o której mowa w § 4, na rehabilitację leczniczą stanowi prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub komisji lekarskiej Kasy, wydane tej osobie w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej.

§ 8. 1. Osoba, o której mowa w § 4, może ubiegać się o skierowanie na rehabilitację leczniczą także na podstawie wniosku, sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie, według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia dla celów leczenia uzdrowiskowego na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Wniosek składa się w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o skierowanie na rehabilitację leczniczą.

3. Wniosek osoby spełniającej warunki określone w § 4 podlega merytorycznej weryfikacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację leczniczą.

4. Podstawę do skierowania osoby, o której mowa w § 4, na rehabilitację leczniczą przez Kasę stanowi pozytywna ocena lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego.

§ 9. 1. Na rehabilitację leczniczą może być skierowane także dziecko osoby:

  1) o której mowa w § 4 ust. 1,

  2) mającej ustalone prawo do renty, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanej dalej "ustawą", jeżeli osoba ta podlega:

   a) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek lub

   b) ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek

  - nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą dla dziecka.

2. Na rehabilitację leczniczą może być skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy, jeżeli jest w wieku uprawniającym do przyznania renty rodzinnej.

3. W sprawach skierowania dziecka na rehabilitację leczniczą stosuje się odpowiednio § 5 ust. 1 i § 8.

§ 10. 1. Jeżeli na rehabilitację leczniczą jest kierowane dziecko wymagające opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej zapewnia się również opiekunowi dziecka.

2. O pobyt opiekuna wraz z dzieckiem wnioskuje lekarz, który wystawił wniosek o rehabilitację leczniczą dla dziecka.

3. Opiekun towarzyszący dziecku w zakładzie rehabilitacji leczniczej ponosi odpłatność za pobyt według stawki za rehabilitację pomniejszoną o koszty leczenia w tym zakładzie, chyba że został także zakwalifikowany do odbycia rehabilitacji leczniczej w tym zakładzie, w trybie określonym w § 7 lub 8.

§ 11. 1. Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej osoby skierowanej, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty przejazdu do zakładu rehabilitacji leczniczej.

2. Zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji leczniczej przysługuje osobie skierowanej po przybyciu do zakładu wskazanego w skierowaniu do odbycia rehabilitacji leczniczej.

3. Zwrotu kosztów przejazdu dokonuje zakład rehabilitacji leczniczej na podstawie pisemnego wniosku osoby skierowanej zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym i przedstawieniu biletów lub rachunków za przejazd.

4. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu odpowiadające:

  1) cenie biletu za przejazd kolejowy wykonywany przez uprawnionego przewoźnika w drugiej klasie pociągu osobowego, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień;

  2) cenie biletu za przejazd w autobusowej komunikacji zwykłej przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień - jeżeli brak jest połączenia kolejowego, o którym mowa w pkt 1, albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy;

  3) cenie biletu za przejazd publicznymi środkami komunikacji miejskiej, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień.

5. W przypadku gdy między miejscem zamieszkania osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą a zakładem rehabilitacji leczniczej nie ma osobowej komunikacji kolejowej lub autobusowej komunikacji zwykłej, wysokość zwrotu kosztów przejazdu ustala się w kwocie odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka komunikacji publicznego transportu zbiorowego.

6. Zwrot kosztów przejazdu następuje w formie gotówkowej niezwłocznie po przedstawieniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie później jednak niż w przedostatnim dniu pobytu w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

§ 12. Na rehabilitację leczniczą kieruje się do zakładów rehabilitacji leczniczej prowadzonych przez Kasę oraz do zakładów rehabilitacji leczniczej prowadzonych przez inne niż Kasa podmioty, z którymi Prezes Kasy zawarł umowę, wyłącznie po przeprowadzeniu konkursu ofert.

§ 13. O konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji leczniczej Prezes Kasy zawiadamia w ogłoszeniu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrali Kasy.

§ 14. 1. W ogłoszeniu o konkursie ofert uwzględnia się:

  1) pełną nazwę i adres siedziby Centrali Kasy;

  2) szacunkową liczbę osób, których będzie dotyczyć udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych;

  3) okres, na jaki może być zawarta umowa;

  4) miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi;

  5) miejsce i termin składania ofert;

  6) termin związania ofertą - nie dłuższy niż 45 dni od upływu terminu składania ofert;

  7) miejsce i termin otwarcia ofert;

  8) zastrzeżenie o prawie do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert;

  9) informację o obowiązku dołączenia do oferty:

   a) aktualnego odpisu z rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej,

   b) kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

   c) oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;

  10) informację o możliwości przesunięcia terminu składania ofert;

  11) informację o możliwości składania protestów dotyczących konkursu ofert;

  12) termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

2. Materiały informacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zawierają:

  1) dodatkowe informacje o przedmiocie zawarcia umowy;

  2) formularz zgłoszeniowy;

  3) wskazania i bezwzględne przeciwwskazania medyczne do odbycia rehabilitacji leczniczej;

  4) projekt umowy;

  5) informację o obowiązku złożenia oferty na udostępnionym formularzu;

  6) informacje określające wymagania dla zakładów rehabilitacji leczniczej, dotyczące:

   a) lokalizacji zakładu rehabilitacji leczniczej,

   b) bazy hotelowej oraz standardów wyżywienia,

   c) kadry lekarsko-pielęgniarskiej i specjalistycznej,

   d) wyposażenia w aparaturę leczniczą i diagnostyczną.

§ 15. 1. Oferta na prowadzenie rehabilitacji leczniczej zawiera:

  1) nazwę i adres siedziby oferenta;

  2) opis warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności;

  3) liczbę i kwalifikacje lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego świadczącego usługi rehabilitacyjne;

  4) proponowaną cenę jednego dnia pobytu z uwzględnieniem kosztów leczenia, wyżywienia i zakwaterowania;

  5) proponowany okres i zakres realizacji zamówienia;

  6) podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

2. Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu.

§ 16. 1. Konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prezesa Kasy w składzie co najmniej 3 osób, z których jedną Prezes Kasy wyznacza na przewodniczącego.

2. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, która:

  1) jest oferentem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organu osoby prawnej występującej jako oferent;

  2) pozostaje z osobą, o której mowa w pkt 1:

   a) w związku małżeńskim,

   b) w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli,

   c) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje jej małżonek.

3. Członkowie komisji konkursowej przed otwarciem ofert składają oświadczenie, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 2.

4. Wyłączenia członka komisji konkursowej i powołania nowego dokonuje Prezes Kasy z urzędu, na wniosek członka komisji konkursowej lub oferenta.

§ 17. 1. Konkurs ofert unieważnia się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wybraniem najkorzystniejszej oferty lub ofert. W tym przypadku konkurs ogłasza się ponownie.

2. W przypadku gdy do konkursu zgłosił się tylko jeden oferent, Prezes Kasy może przyjąć jego ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, iż spełnia ona warunki wymagane dla prawidłowej realizacji zamówienia.

§ 18. 1. Komisja konkursowa dokonuje otwarcia ofert nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia terminu określonego dla ich złożenia.

2. Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:

  1) stwierdza liczbę złożonych ofert;

  2) otwiera koperty z ofertami;

  3) ustala, które z ofert odpowiadają warunkom określonym w § 15;

  4) odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w § 15;

  5) przyjmuje do protokołu ewentualne wyjaśnienia zgłoszone przez oferentów;

  6) wybiera najkorzystniejszą ofertę lub oferty albo nie wybiera żadnej.

§ 19. Z przebiegu konkursu ofert sporządza się protokół, który zawiera:

  1) oznaczenie miejsca i termin konkursu ofert;

  2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

  3) liczbę złożonych ofert;

  4) wskazanie ofert, które odpowiadają warunkom określonym w § 15;

  5) wskazanie ofert, które nie odpowiadają warunkom określonym w § 15;

  6) wskazanie najkorzystniejszej oferty lub ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została wybrana, wraz z uzasadnieniem;

  7) ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej;

  8) podpisy członków komisji konkursowej.

§ 20. 1. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych w pełnym składzie.

2. O zakończeniu i wynikach konkursu ofert komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów na piśmie.

3. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 21. 1. Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 20 ust. 2, może złożyć do Prezesa Kasy umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

3. Wniesienie protestu wstrzymuje zawarcie umowy.

4. Prezes Kasy rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

5. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Prezes Kasy informuje na piśmie pozostałych oferentów.

6. W przypadku uwzględnienia protestu Prezes Kasy ponownie ogłasza konkurs ofert.

7. Protest nie przysługuje w przypadku oddalenia wszystkich ofert lub unieważnienia postępowania konkursowego.

§ 22. 1. Z oferentem wybranym przez komisję konkursową Prezes Kasy zawiera umowę w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

2. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż jeden rok.

§ 23. 1. Umowa zawiera w szczególności:

  1) oznaczenie stron umowy;

  2) określenie liczby miejsc dla prowadzenia rehabilitacji leczniczej;

  3) określenie zakresu świadczeń na rzecz osób skierowanych;

  4) określenie okresu, na który została zawarta umowa;

  5) wysokość ceny jednego dnia pobytu z uwzględnieniem kosztów leczenia, wyżywienia i zakwaterowania;

  6) sposób i termin rozliczeń pomiędzy podmiotem prowadzącym zakład rehabilitacji leczniczej a Prezesem Kasy;

  7) zobowiązanie zakładu rehabilitacji leczniczej do zwrotu kosztów przejazdu do zakładu, o których mowa w § 11 ust. 2, osobom skierowanym oraz ich rozliczenia z Prezesem Kasy;

  8) zobowiązanie zakładu rehabilitacji leczniczej do przekazania jednostkom organizacyjnym Kasy w określonym terminie informacji o przebiegu i wynikach rehabilitacji leczniczej;

  9) przyjęcie przez zakład rehabilitacji leczniczej obowiązku poddania się kontroli Prezesa Kasy w zakresie wykonywanej umowy;

  10) okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy.

2. Umowa zawarta z zakładem rehabilitacji leczniczej może zawierać postanowienia dotyczące zaliczek i terminów ich przekazywania przez Prezesa Kasy oraz sposobu i terminów ich rozliczania przez zakład.

3. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 24. W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu w zakresie udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29.04.2005 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60