Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.06.1998 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.06.1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2012 r.

Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 85 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.07.01
2011.05.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Osoba przystępująca do otwartego funduszu emerytalnego składa funduszowi deklarację przystąpienia do tego funduszu na formularzu umowy udostępnionym przez ten fundusz.

2. Formularz umowy zawiera w szczególności:

  1) oznaczenie nazwy, siedziby oraz adres funduszu,

  2) deklaracje przystąpienia do funduszu,

  3) informacje i oświadczenie, o których mowa w § 3,

  4) pouczenie, że wypełnienie formularza w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie jest obowiązkowe.

3. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany stosować odrębne, odpowiednio oznaczone formularze dla:

  1) osoby, która jest członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego,

  2) osoby, która nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

4. Wraz z formularzem umowy, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny udostępnia ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny funduszu.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, powinna zawierać:

  1) podstawowe dane osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 139, poz. 934), zwanej dalej "ustawą",

  2) oświadczenie osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym funduszu,

  3) imienne wskazanie osoby lub osób fizycznych, którym w razie śmierci osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego zostaną wypłacone środki niewykorzystane zgodnie z art. 131 ustawy,

  4) oświadczenie o stosunkach majątkowych między osobą przystępującą do otwartego funduszu emerytalnego a jej małżonkiem, chyba że osoba przystępująca do funduszu nie pozostaje w związku małżeńskim,

  5) datę i godzinę złożenia deklaracji oraz cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej deklarację.

2. Deklaracja może także zawierać dane umożliwiające otwartemu funduszowi emerytalnemu nawiązanie kontaktu z członkiem funduszu, a w szczególności: adres do korespondencji, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania, numery telefonów, faksów oraz adresy poczty elektronicznej.

3. Deklaracja w części, o której mowa w ust. 1 pkt 3:

  1) powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby lub osób, którym należy wypłacić środki po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, w tym co najmniej imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania,

  2) może zawierać procentowe oznaczenie udziału wskazanych imiennie osób w środkach przypadających im po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.

4. W przypadku osoby, która nie jest dotychczas członkiem otwartego funduszu emerytalnego, deklaracja powinna zawierać oświadczenie tej osoby o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu emerytalnym.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.07.01
2011.05.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Formularz umowy powinien zawierać:

  1) informację o określonym w ustawie sposobie wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, w przypadku gdy śmierć osoby wskazanej nastąpi przed śmiercią członka funduszu, a członek ten nie wskaże innej osoby, oraz oświadczenie osoby przystępującej do funduszu o zapoznaniu się z treścią tej informacji,

  2) (uchylony)

  3) informację o obowiązkach, określonych w § 6, 7 i 9, oraz o zakresie danych przekazywanych do otwartego funduszu emerytalnego przez jego członka w celu wykonania tych obowiązków.

§ 4. 1. Umowa z otwartym funduszem emerytalnym zostaje zawarta z chwilą podpisania, przez osobę przystępującą do otwartego funduszu emerytalnego i osobę reprezentującą fundusz, formularza umowy spełniającego warunki określone w niniejszym rozporządzeniu oraz obejmującego treść wymaganych oświadczeń i danych.

2. Jeżeli formularz umowy, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie podpisany przez osobę przystępującą do funduszu w obecności osoby reprezentującej otwarty fundusz emerytalny, umowa zostaje zawarta z chwilą jego podpisania przez osobę reprezentującą fundusz, niezwłocznie po otrzymaniu formularza umowy, pod warunkiem że otrzymany formularz został prawidłowo wypełniony oraz z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Osoba reprezentująca otwarty fundusz emerytalny jest obowiązana oznaczyć na formularzu datę zawarcia umowy.

4. W przypadku zawierania umowy w sposób, o którym mowa w ust. 2, otwarty fundusz emerytalny ma prawo uzależnić zawarcie umowy od:

  1) poświadczenia wiarygodności podpisu osoby przystępującej do funduszu w sposób przez siebie określony,

  2) przekazania kopii określonego przez siebie dokumentu, potwierdzającego prawdziwość danych osoby przystępującej do funduszu, określonych w deklaracji w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, sporządzonej w określonej przez siebie formie.

5. Otwarty fundusz emerytalny informuje osobę przystępującą do funduszu o numerze rachunku w funduszu przez wpisanie go do formularza umowy albo przekazanie pisemnej informacji o tym numerze w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez fundusz informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonaniu odpowiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

§ 5. 1. Umowa o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym jest zawierana na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Ilość egzemplarzy umowy określa otwarty fundusz emerytalny, przy czym co najmniej jeden egzemplarz jest niezwłocznie przekazywany członkowi funduszu.

§ 6. Członek otwartego funduszu emerytalnego, który zawarł związek małżeński, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie właściwy fundusz o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem.

§ 7. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio do każdorazowej zmiany w stosunkach majątkowych między członkiem otwartego funduszu emerytalnego a jego małżonkiem.

§ 8. Zawiadomienie, o którym mowa w § 6 lub 7, jest składane na odpowiednim formularzu udostępnionym przez otwarty fundusz emerytalny i powoduje zmianę umowy z funduszem w zakresie oświadczenia o stosunkach majątkowych, z mocą od dnia następującego po dniu doręczenia funduszowi tego zawiadomienia, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

§ 9. Członek otwartego funduszu emerytalnego niezwłocznie informuje fundusz, na odpowiednim formularzu udostępnionym przez fundusz, o każdorazowej zmianie imion i nazwiska lub adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi - również gminy i poczty.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60