Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.01.2014 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.01.2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

 Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny oraz informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej "ustawą";

  2) sposób i termin udostępniania przez fundusz prospektu informacyjnego oraz termin przesyłania informacji, o których mowa w art. 191-193 ustawy;

  3) zakres sprawozdań i bieżących informacji dostarczanych przez towarzystwo i fundusz do organu nadzoru oraz terminy przekazywania tych sprawozdań i informacji.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) kapitale otwartego funduszu - należy przez to rozumieć kapitał utworzony zgodnie z przepisami określającymi szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych;

  2) martwym rachunku - należy przez to rozumieć rachunek członka w otwartym funduszu emerytalnym, na którym nie ma żadnych środków;

  3) środkach przedpłaconych - należy przez to rozumieć środki w wysokości stanowiącej różnicę między środkami przekazywanymi do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", z tytułu składek i odsetek, a wysokością środków wynikającą z informacji przekazywanej przez Zakład o kwotach środków z tytułu składek i odsetek przypadających na poszczególnych członków otwartego funduszu emerytalnego, z tym że przy ustalaniu wysokości środków przedpłaconych nie uwzględnia się prowizji od powszechnych towarzystw emerytalnych, potrąconych przez Zakład;

  4) dniu roboczym - należy przez to rozumieć dzień wyceny aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego;

  5) okres zestawienia - dwunastomiesięczny lub krótszy okres przyjęty przez fundusz, obejmujący operacje od dnia następnego po dniu kończącym poprzednie zestawienie operacji do ostatniego dnia bieżącego okresu.

§ 3. 1. Prospekt informacyjny powinien zawierać prawdziwe i rzetelne informacje o otwartym funduszu lub dobrowolnym funduszu.

2. Prospekt informacyjny powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały dla członka otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu.

3. Wzory matematyczne i algorytmy mogą być zamieszczane w prospekcie informacyjnym wyłącznie z ich omówieniem.

§ 4. Prospekt informacyjny otwartego funduszu powinien odpowiadać następującym warunkom: 

  1) na stronie tytułowej prospektu informacyjnego zamieszcza się: 

   a) tytuł: "Prospekt informacyjny",

   b) nazwę otwartego funduszu,

   c) firmę i siedzibę powszechnego towarzystwa oraz adres ogólnodostępnej strony internetowej przeznaczonej do ogłoszeń otwartego funduszu,

   d) datę i miejsce sporządzenia prospektu;

  2) statut powinien być aktualny na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego;

  3) do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu dołącza się opinię biegłego rewidenta oraz oświadczenie depozytariusza potwierdzające zgodność danych zawartych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym;

  4) informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej otwartego funduszu powinny zawierać:

   a) sporządzony, w formie listu zarządu powszechnego towarzystwa skierowanego do członków otwartego funduszu, opis efektów dotychczasowej działalności otwartego funduszu, stopnia realizacji ustawowych celów jego działalności oraz planowanych krótko- i długoterminowych kierunków rozwoju działalności lokacyjnej otwartego funduszu,

   b) wartość jednostki rozrachunkowej ustalonej na dzień:

    - rozpoczęcia działalności przez otwarty fundusz,

    - ostatniej wyceny w roku obrotowym,

    - ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę za ostatnie dwa lata, w przypadku otwartego funduszu prowadzącego działalność nie dłużej niż trzy lata, albo za ostatnie trzy lata, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści pięć i czterdzieści lat,

   c) wysokość stopy zwrotu osiągniętą przez otwarty fundusz za okres ostatniego roku lub dwóch lat, w przypadku otwartego funduszu prowadzącego działalność nie dłużej niż trzy lata, albo za okres ostatnich trzech, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, trzydziestu pięciu i czterdziestu lat kalendarzowych,

   d) wysokość ostatniej średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, o której mowa w art. 173 ustawy, i wysokość ostatniej stopy zwrotu otwartego funduszu, o której mowa w art. 172 ustawy, podaną do publicznej wiadomości przez organ nadzoru w roku poprzedzającym sporządzenie prospektu informacyjnego,

   e) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną otwartego funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe,

   f) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w funduszu;

  5) deklaracja zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego otwartego funduszu powinna zawierać:

   a) sformułowanie celu inwestycyjnego otwartego funduszu,

   b) określenie wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez otwarty fundusz stopy zwrotu,

   c) opis polityki inwestycyjnej otwartego funduszu, wraz ze wskazaniem, w jaki sposób służy ona realizacji celu inwestycyjnego.

§ 5. Prospekt informacyjny dobrowolnego funduszu powinien odpowiadać następującym warunkom:

  1) na stronie tytułowej prospektu informacyjnego zamieszcza się:

   a) tytuł: "Prospekt informacyjny",

   b) nazwę dobrowolnego funduszu,

   c) firmę i siedzibę powszechnego towarzystwa oraz adres ogólnodostępnej strony internetowej przeznaczonej do ogłoszeń dobrowolnego funduszu,

   d) datę i miejsce sporządzenia prospektu informacyjnego;

  2) statut powinien być aktualny na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego;

  3) do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego dobrowolnego funduszu dołącza się opinię biegłego rewidenta oraz oświadczenie depozytariusza potwierdzające zgodność danych zawartych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym;

  4) informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej dobrowolnego funduszu powinny zawierać:

   a) sporządzony, w formie listu zarządu powszechnego towarzystwa skierowanego do członków dobrowolnego funduszu, opis efektów dotychczasowej działalności dobrowolnego funduszu, stopnia realizacji ustawowych celów jego działalności oraz planowanych krótko- i długoterminowych kierunków rozwoju działalności lokacyjnej dobrowolnego funduszu,

   b) wartość jednostki rozrachunkowej ustalonej na dzień:

    - rozpoczęcia działalności przez dobrowolny fundusz,

    - ostatniej wyceny w roku obrotowym,

    - ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę za ostatnie dwa lata, w przypadku dobrowolnego funduszu prowadzącego działalność nie dłużej niż trzy lata, albo za ostatnie trzy lata, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści pięć i czterdzieści lat,

   c) wysokość stopy zwrotu osiągniętą przez dobrowolny fundusz za okres ostatniego roku lub dwóch lat, w przypadku dobrowolnego funduszu prowadzącego działalność nie dłużej niż trzy lata, albo za okres ostatnich trzech, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, trzydziestu pięciu i czterdziestu lat kalendarzowych,

   d) jeżeli dobrowolny fundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki rozrachunkowe dobrowolnego funduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną dobrowolnego funduszu, zwany dalej "wzorcem" (benchmark) - wskazanie tego wzorca, a także informacji o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce,

   e) informację o stopach zwrotu z przyjętego przez dobrowolny fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w lit. c,

   f) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną dobrowolnego funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe,

   g) opis ryzyka związanego z uczestnictwem w dobrowolnym funduszu.

§ 6. Do prospektu informacyjnego dobrowolnego funduszu dołącza się deklarację zasad polityki inwestycyjnej dobrowolnego funduszu, o której mowa w art. 194a ustawy.

§ 7. 1. Informacje, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. e oraz § 5 pkt 4 lit. f, powinny uwzględniać w szczególności opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą strategią zarządzania i szczególnymi strategiami inwestycyjnymi stosowanymi w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym, w odniesieniu do określonej kategorii lokat albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

2. Opis ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności informacje o ryzyku rynkowym, kredytowym, rozliczenia, płynności, walutowym, związanym z przechowywaniem aktywów, a także ryzyku związanym z koncentracją aktywów lub rynków.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Informacje, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. f, § 5 pkt 4 lit. g oraz § 11 ust. 3 pkt 6, powinny w szczególności zawierać opis ryzyk:

  1) nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki rozrachunkowe, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;

  2) wystąpienia szczególnych okoliczności, na których wystąpienie uczestnik otwartego lub dobrowolnego funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ;

  3) niewypłacalności gwaranta;

  4) inflacji;

  5) związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi otwartego lub dobrowolnego funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego.

2. Opis ryzyka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien zawierać w szczególności informacje o ryzyku związanym z zawarciem określonych umów oraz ryzyku związanym ze szczególnymi warunkami zawartych przez otwarty lub dobrowolny fundusz transakcji.

3. Opis ryzyka, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien zawierać w szczególności: otwarcie likwidacji otwartego lub dobrowolnego funduszu, przejęcie zarządzania otwartym lub dobrowolnym funduszem przez inne towarzystwo, zmianę depozytariusza, a także zmianę polityki inwestycyjnej otwartego lub dobrowolnego funduszu.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Prospekt informacyjny jest sporządzany w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu.

2. Prospekt informacyjny wraz z deklaracją zasad polityki inwestycyjnej jest ogłaszany w terminie 3 tygodni od dnia zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń danego funduszu oraz w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń danego funduszu.

§ 10. 1. Powszechne towarzystwo, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez otwarty fundusz lub dobrowolny fundusz pisemnego żądania członka danego funduszu, przesyła przesyłką listową, niebędącą przesyłką najszybszej kategorii, aktualny prospekt informacyjny danego funduszu.

2. W przypadku gdy pisemne żądanie wpłynęło do otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu po dniu sporządzenia przez dany fundusz półrocznego sprawozdania finansowego, dany fundusz przesyła także ostatnie półroczne sprawozdanie finansowe danego funduszu.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Pierwsza informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy, jest sporządzana przez otwarty fundusz emerytalny w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, a każda kolejna w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż co 12 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu kończącym poprzedni okres zestawienia. Informacja jest przesyłana członkom funduszu w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia.

2. Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1b ustawy, jest przesyłana przez otwarty fundusz emerytalny członkom funduszu w terminie 14 dni po otrzymaniu z Zakładu informacji, o której mowa w art. 100c ust. 1 ustawy.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają oprócz danych identyfikacyjnych członka funduszu emerytalnego:

  1) określenie liczby, jednostkowej wartości i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka funduszu według wyceny wartości jednostki rozrachunkowej na dzień sporządzenia informacji;

  2) tabelaryczne zestawienie operacji dokonanych na rachunku członka funduszu w okresie zestawienia, obejmujące w kolejnych kolumnach:

   a) wskazanie okresu, za który została przekazana składka emerytalna lub miała miejsce inna operacja mająca wpływ na liczbę jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka, wraz z jej opisem,

   b) datę operacji,

   c) kwotę operacji,

   d) kwotę opłaty pobranej przez otwarty funduszu, zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy,

   e) kwotę inwestowanych lub umorzonych środków,

   f) wartość jednostki rozrachunkowej wykorzystaną w operacji,

   g) liczbę inwestowanych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych;

  3) dane, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. c i d;

  4) wskazanie wysokości pobieranych opłat, o których mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, oraz kosztów, o których mowa w art. 136 ust. 1, 2a i 2b za ostatnie 12 miesięcy, licząc od dnia wyceny na koniec miesiąca poprzedzającego wygenerowanie listu;

  5) deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego otwartego funduszu, o której mowa w § 4 pkt 5;

  6) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w funduszu;

  7) (uchylony)

4. Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy, przesyłana przez dobrowolny fundusz emerytalny członkom funduszu zawiera oprócz danych identyfikacyjnych członka funduszu emerytalnego:

  1) określenie liczby, jednostkowej wartości i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka funduszu według wyceny wartości jednostki rozrachunkowej na dzień sporządzenia informacji;

  2) tabelaryczne zestawienie operacji dokonanych na rachunku członka funduszu w okresie zestawienia, obejmujące w kolejnych kolumnach:

   a) wykaz przekazanych na rachunek członka wpłat w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147 oraz z 2015 r. poz. 978) lub innych operacji mających wpływ na liczbę jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka, wraz z ich opisem,

   b) datę operacji,

   c) kwotę operacji,

   d) kwotę opłaty pobranej przez dobrowolny fundusz, zgodnie z art. 134 ust. 1a ustawy,

   e) kwotę inwestowanych lub umorzonych środków,

   f) wartość jednostki rozrachunkowej wykorzystaną w operacji,

   g) liczbę inwestowanych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych;

  3) dane, o których mowa w § 5 pkt 4 lit. c, d i e.

5. Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy, przesyłana przez pracowniczy fundusz emerytalny członkom funduszu zawiera oprócz danych identyfikacyjnych członka funduszu emerytalnego:

  1) określenie liczby, jednostkowej wartości i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka funduszu według wyceny wartości jednostki rozrachunkowej na dzień sporządzenia informacji;

  2) tabelaryczne zestawienie operacji dokonanych na rachunku członka funduszu w okresie zestawienia, obejmujące w kolejnych kolumnach:

   a) wskazanie okresu, za który została przekazana składka emerytalna lub miała miejsce inna operacja mająca wpływ na liczbę jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka, wraz z jej opisem,

   b) datę operacji,

   c) kwotę operacji,

   d) kwotę inwestowanych lub umorzonych środków,

   e) wartość jednostki rozrachunkowej wykorzystaną w operacji,

   f) liczbę inwestowanych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych;

  3) dane, o których mowa w § 5 pkt 4 lit. c, d i e, w odniesieniu do pracowniczego funduszu.

§ 12. Informacja, o której mowa w art. 192 ust. 1 ustawy, jest przesyłana przez powszechne towarzystwo w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania członka funduszu.

§ 13. 1. Informacje o strukturze aktywów otwartego funduszu, udostępniane w odstępach miesięcznych, półrocznych oraz rocznych, o których mowa w art. 193 ust. 2-4 ustawy, są publikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń otwartego funduszu odpowiednio w terminie 3, 6 i 9 dni roboczych od dnia kończącego dany miesiąc, okres półroczny lub okres roczny.

2. Informacja o strukturze aktywów dobrowolnego funduszu, o której mowa w art. 193 ust. 4 ustawy, jest publikowana na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń dobrowolnego funduszu w terminie 9 dni roboczych od dnia kończącego dany okres roczny.

3. Informacja o strukturze aktywów pracowniczego funduszu, o której mowa w art. 193 ust. 4 ustawy, jest przekazywana akcjonariuszom pracowniczego towarzystwa nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 14. 1. Informacje o strukturze aktywów otwartego funduszu, udostępniane w odstępach miesięcznych, półrocznych oraz rocznych, powszechne towarzystwo przekazuje do organu nadzoru następnego dnia roboczego po ich publikacji na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń otwartego funduszu zgodnie z § 13 ust. 1.

2. Informację o strukturze aktywów dobrowolnego funduszu, o której mowa w art. 193 ust. 4 ustawy, powszechne towarzystwo przekazuje do organu nadzoru następnego dnia roboczego po jej publikacji na ogólnodostępnej stronie internetowej zgodnie z § 13 ust. 2.

3. Informacja o strukturze aktywów pracowniczego funduszu, o której mowa w art. 193 ust. 4 ustawy, jest przekazywana do organu nadzoru następnego dnia roboczego po jej przekazaniu akcjonariuszom pracowniczego towarzystwa zgodnie z § 13 ust. 3.

4. Informacje, o których mowa w art. 166 i art. 169 ustawy, są przekazywane przez pracowniczy fundusz emerytalny w terminie 3 dni roboczych po dniu wyceny, o którym mowa w art. 168 ustawy.

§ 15. 1. Okresowe sprawozdanie, dotyczące działalności funduszu, obejmuje dane w zakresie:

  1) liczby członków funduszu;

  2) zmiany liczby członków funduszu w stosunku do poprzedniego kwartału oraz w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim;

  3) liczby osób, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy;

  4) liczby osób, które zawarły umowy z nowym otwartym funduszem;

  5) liczby zawartych przez otwarty fundusz umów o członkostwo z osobami, które złożyły oświadczenie o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu, oraz liczby umów nieobjętych zestawieniem, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej;

  6) liczby zawartych przez otwarty fundusz umów o członkostwo z osobami, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu, oraz liczby umów nieobjętych zestawieniem, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej;

  7) liczby osób, dla których otwarty fundusz otworzył rachunek w trybie art. 128, art. 129 i art. 131 ust. 3 ustawy;

  8) liczby dokonanych zapisów na rachunku uprawnionego do otrzymania środków w przypadkach, o których mowa w art. 126, art. 128 ust. 1, art. 129 oraz art. 131 ust. 1 ustawy, jeżeli rachunek uprawnionego oraz rachunek, z którego są przenoszone środki, są prowadzone przez ten sam otwarty fundusz, oraz kwoty zapisanych środków;

  9) liczby wypłat jednorazowych i ratalnych dokonanych z pracowniczego funduszu, dokonanych w danym roku kalendarzowym i według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w danym kwartale, z podziałem na wypłaty:

   a) z tytułu uzyskania uprawnień emerytalnych, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207, z późn. zm.),

   b) dokonane na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika,

   c) dokonane w przypadkach, o których mowa w art. 130 ustawy;

  10) informacji dotyczących struktury aktywów pracowniczego funduszu według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w danym kwartale;

  11) bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale własnym pracowniczego funduszu, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w danym kwartale;

  12) kwot związanych z dokonaną wypłatą transferową:

   a) zobowiązań otwartego funduszu wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,

   b) należności otwartego funduszu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wynikającej z rozliczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wzajemnych zobowiązań między otwartymi funduszami,

   c) sald należności i zobowiązań,

   d) kapitału otwartego funduszu umorzonego w związku z wypłatą transferową,

   e) odsetek ustawowych, którą powszechne towarzystwo zarządzające otwartym funduszem jest zobowiązane wpłacić na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w przypadku niedokonania w terminie wpłaty wynikającej z rozliczenia zobowiązań między otwartymi funduszami.

2. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 9, jest sporządzane co kwartał na ostatni dzień roboczy kwartału i przekazywane do organu nadzoru w terminie 30 dni od dnia, na który sprawozdanie jest sporządzane.

3. Sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 8 i 12, jest sporządzane cztery razy w roku, według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca lutego, maja, sierpnia oraz listopada, i przekazywane do organu nadzoru w terminie do 2 dnia roboczego od dnia, na który sprawozdanie jest sporządzane, z wyszczególnieniem, w przypadku wypłaty transferowej między otwartymi funduszami, liczby osób zamieszczonych na imiennym wykazie przekazanym do Zakładu oraz liczby osób, dla których została zrealizowana wypłata transferowa.

4. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5-7, jest sporządzane co miesiąc na ostatni dzień każdego miesiąca i przekazywane do organu nadzoru w terminie 15 dni od dnia, na który sprawozdanie jest sporządzane.

5. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, jest sporządzane co kwartał i przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od ostatniego dnia roboczego kończącego dany kwartał.

6. Otwarty fundusz w terminie do 2. dnia roboczego kolejnego miesiąca przekazuje do organu nadzoru według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca informacje w zakresie:

  1) rachunków, obejmujące liczbę: 

   a) martwych rachunków,

   b) rachunków, na które wpłaty były dokonywane w okresie ostatnich 12 miesięcy,

   c) rachunków, na które wpłaty nie były dokonywane w okresie 12 ostatnich miesięcy,

   d) prowadzonych rachunków,

   e) rachunków członków, którzy złożyli oświadczenie o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych i art. 39a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.),

   f) rachunków członków, którzy nie złożyli oświadczenia o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych i art. 39a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub złożyli oświadczenie o zewidencjonowaniu składki na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

  2) środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartego funduszu, w podziale na rok urodzenia i płeć, a także ze względu na rodzaj prowadzonych rachunków, o których mowa w pkt 1 lit. e i f, obejmujące:

   a) liczbę członków otwartego funduszu, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe,

   b) liczbę jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach,

   c) wartość jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach.

7. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości jest przekazywane do organu nadzoru w terminie 15 dni po jego zatwierdzeniu przez towarzystwo w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

8. Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu sporządzone na ostatni dzień roboczy czerwca jest przekazywane do organu nadzoru w terminie 45 dni od dnia, na który zostało sporządzone.

9. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 8, obejmuje swoim zakresem informacje, o których mowa w przepisach określających szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych.

§ 16. 1. Kwartalne sprawozdania dotyczące sytuacji finansowej:

  1) powszechnego towarzystwa przekazywane organowi nadzoru obejmują informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  2) pracowniczego towarzystwa przekazywane organowi nadzoru obejmują informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Przekazanie kwartalnego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, do organu nadzoru następuje w terminie 21 dni po zakończeniu danego kwartału.

3. Roczne sprawozdanie finansowe towarzystwa przekazywane do organu nadzoru obejmuje roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo dołącza:

  1) opinię oraz raport z badania sprawozdania finansowego sporządzone przez biegłego rewidenta;

  2) odpis uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o:

   a) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,

   b) podziale zysku albo o pokryciu straty.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo przekazuje organowi nadzoru w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. Bieżące informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej otwartego funduszu, z zastrzeżeniem § 18, obejmują dane w zakresie:

  1) przekroczenia przez otwarty fundusz limitów inwestycyjnych i przyczyn przekroczenia limitów;

  2) każdej sytuacji, w której nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez otwarty fundusz;

  2a) nieuzyskania przez fundusz należnego świadczenia z tytułu zawartej umowy lub posiadanego instrumentu finansowego w wyniku:

   a) niespłacenia przez emitenta odsetek od dłużnych papierów wartościowych,

   b) niewykupienia dłużnego papieru wartościowego przez emitenta,

   c) braku zwrotu depozytu bankowego w terminie jego zapadalności,

   d) wykonania przez fundusz świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego przy braku pełnej terminowej realizacji świadczenia wzajemnego przez kontrahenta;

  3) doprowadzenia działalności statutowej otwartego funduszu do wymogów ustawowych, w sytuacji gdy wcześniej miało miejsce naruszenie zasad tej działalności, w szczególności w zakresie nieprawidłowości w ustaleniu przez otwarty fundusz wartości aktywów netto oraz wartości jednostki rozrachunkowej;

  4) zmiany depozytariusza;

  5) zawarcia i rozwiązania przez otwarty fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rejestru członków otwartego funduszu osobie trzeciej;

  6) wyboru biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych otwartego funduszu;

  7) powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych otwartego funduszu podmiotowi uprawnionemu do świadczenia takich usług oraz miejsca prowadzenia ksiąg;

  8) liczby i łącznej wysokości składek otrzymanych przez otwarty fundusz z Zakładu oraz o następujących kwotach w związku z otrzymaną składką:

   a) łącznej kwocie składek netto przypadającej na członków otwartego funduszu,

   b) łącznej kwocie środków, o którą Zakład pomniejsza kwotę składek przekazaną w danym dniu do otwartego funduszu, ustaloną zgodnie z art. 100a ust. 3 i 4 lub ust. 7 ustawy,

   c) kwocie opłat pobranych przez powszechne towarzystwo,

   d) łącznej kwocie środków przedpłaconych,

   e) łącznej kwocie odsetek za zwłokę, przekazanej z Zakładu,

   f) łącznej kwocie opłaty pobranej przez Zakład z tytułu kosztów poboru przez Zakład składki na otwarty fundusz;

  9) wartości jednostki rozrachunkowej, według której otwarty fundusz dokonał przeliczenia składki otrzymanej z Zakładu, oraz liczby nowych jednostek rozrachunkowych powstałych w związku z przeliczoną składką;

  10) liczby osób, za które przekazano nienależną składkę;

  11) następujących kwot:

   a) środków przedpłaconych w związku ze składkami otrzymanymi uprzednio z Zakładu, rozliczanych w związku ze składką, której dotyczy przekazywana informacja,

   b) pomniejszenia kapitału otwartego funduszu w związku z anulowaniem umów członkowskich,

   c) korekty kapitału otwartego funduszu w związku z błędnym przeliczeniem składek otrzymanych z Zakładu,

   d) dopłaty do kapitału otwartego funduszu, dokonanej przez powszechne towarzystwo lub inne podmioty w związku z pokryciem szkody w majątku członków otwartego funduszu,

   e) wypłat, o których mowa w art. 129a ust. 1 i art. 132 ust. 4 ustawy,

   f) środków, które wpłynęły do otwartego funduszu w związku z anulowaniem umów o członkostwo zawartych przez otwarty fundusz z osobami, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu, dla których otwarty fundusz dokonał wypłaty transferowej;

  12) niezgodności między wysokością otrzymanych przez otwarty fundusz składek a informacją o kwotach przypadających na poszczególnych członków;

  13) dokonania ogłoszenia o zmianie statutu otwartego funduszu i jego terminie;

  14) kwot środków przekazanych przez otwarty fundusz na fundusz emerytalny wyodrębniony w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z podaniem liczby osób z tytułu realizacji art. 111a, art. 111c i art. 111d ustawy oraz art. 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych;

  15) kwoty wynikającej z umorzenia jednostek rozrachunkowych z tytułu przekazania środków, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych - jako zdarzenie jednorazowe.

§ 18. Otwarty fundusz dostarcza organowi nadzoru raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawierający informacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej otwartego funduszu:

  1) bilans otwartego funduszu, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu;

  2) rachunek zysków i strat, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat;

  3) zestawienia aktywów, o których mowa w art. 141 ust. 1 i 7 ustawy;

  4) opis zawartych transakcji;

  5) wykaz zleceń zachowujących ważność na koniec dnia roboczego;

  6) kwot środków utrzymywanych na rachunku bankowym otwartego funduszu w podziale na walutę,

  7) okresowe stopy zwrotu funduszu.

§ 19. Dobrowolny fundusz dostarcza organowi nadzoru, w terminie 15 dni roboczych po zakończeniu danego kwartału, raport kwartalny za okres od dnia wyceny następującego po ostatnim dniu wyceny poprzedniego kwartału do ostatniego dnia wyceny przypadającego w kwartale objętym raportem kwartalnym, zawierający następujące informacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej dobrowolnego funduszu:

  1) bilans dobrowolnego funduszu, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu;

  2) rachunek zysków i strat, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat;

  3) zestawienia zmian w kapitale własnym, sporządzone w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1;

  4) zestawienia aktywów, o których mowa w art. 141 ust. 1 i 7 ustawy;

  5) opis zawartych transakcji;

  6) kwotę środków utrzymywanych na rachunku bankowym dobrowolnego funduszu.

Istniejące wersje czasowe § 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20. 1. Informacje, o których mowa w § 14 ust. 4, § 15 ust. 1 i 6, § 16 ust. 1, § 17 pkt 1, 8-12, 14 i 15, § 18, § 19, § 21 pkt 1, § 22 pkt 1, § 23 ust. 1 pkt 14, oraz informacje, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, są przekazywane do organu nadzoru w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.

2. W przypadku zmiany formatu plików, dostosowanie formatu plików przez podmiot przekazujący informacje następuje w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o formacie plików, chyba że organ nadzoru wskaże termin późniejszy.

Istniejące wersje czasowe § 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 21. Bieżące informacje dotyczące dobrowolnego funduszu obejmują dane w zakresie:

  1) przekroczenia przez dobrowolny fundusz limitów inwestycyjnych i przyczyn przekroczenia limitów;

  2) każdej sytuacji, w której nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez dobrowolny fundusz;

  2a) nieuzyskania przez fundusz należnego świadczenia z tytułu zawartej umowy lub posiadanego instrumentu finansowego w wyniku:

   a) niespłacenia przez emitenta odsetek od dłużnych papierów wartościowych,

   b) niewykupienia dłużnego papieru wartościowego przez emitenta,

   c) braku zwrotu depozytu bankowego w terminie jego zapadalności,

   d) wykonania przez fundusz świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego przy braku pełnej terminowej realizacji świadczenia wzajemnego przez kontrahenta;

  3) doprowadzenia działalności statutowej dobrowolnego funduszu do wymogów ustawowych, w sytuacji gdy wcześniej miało miejsce naruszenie zasad tej działalności;

  4) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych dobrowolnego funduszu;

  5) zawarcia i rozwiązania przez dobrowolny fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rejestru członków dobrowolnego funduszu osobie trzeciej;

  6) zmiany depozytariusza.

Istniejące wersje czasowe § 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 22. Bieżące informacje dotyczące pracowniczego funduszu obejmują dane w zakresie:

  1) przekroczenia przez pracowniczy fundusz limitów inwestycyjnych i przyczyn przekroczenia limitów;

  2) każdej sytuacji, w której nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez pracowniczy fundusz;

  2a) nieuzyskania przez fundusz należnego świadczenia z tytułu zawartej umowy lub posiadanego instrumentu finansowego w wyniku:

   a) niespłacenia przez emitenta odsetek od dłużnych papierów wartościowych,

   b) niewykupienia dłużnego papieru wartościowego przez emitenta,

   c) braku zwrotu depozytu bankowego w terminie jego zapadalności,

   d) wykonania przez fundusz świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego przy braku pełnej terminowej realizacji świadczenia wzajemnego przez kontrahenta;

  3) doprowadzenia działalności statutowej pracowniczego funduszu do wymogów ustawowych, w sytuacji gdy wcześniej miało miejsce naruszenie zasad tej działalności;

  4) zmiany depozytariusza;

  5) zawarcia i rozwiązania przez pracowniczy fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie zarządzania jego aktywami osobie trzeciej;

  6) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych pracowniczego funduszu;

  7) zawarcia i rozwiązania przez pracowniczy fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rejestru członków pracowniczego funduszu osobie trzeciej;

  8) zawarcia i rozwiązania przez pracowniczy fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rachunków ilościowych, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy, podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;

  9) powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych pracowniczego funduszu podmiotowi uprawnionemu do świadczenia takich usług oraz o miejscu prowadzenia ksiąg.

§ 23. 1. Bieżące informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa obejmują dane w zakresie:

  1) zmiany firmy, siedziby, adresu powszechnego towarzystwa i zmiany wysokości kapitału zakładowego;

  2) obniżenia wysokości kapitałów własnych powszechnego towarzystwa poniżej 2/3 minimalnego kapitału zakładowego określonego w art. 31 ustawy;

  3) rezygnacji lub podjęcia uchwały o odwołaniu członka zarządu lub rady nadzorczej powszechnego towarzystwa z pełnienia dotychczasowej funkcji oraz niedokonania ich wyboru na okres kolejnej kadencji;

  4) podjęcia uchwały o powołaniu na członka zarządu lub rady nadzorczej powszechnego towarzystwa osoby, która nie pełniła funkcji w tych organach w poprzedniej kadencji;

  5) zmiany dotyczącej spełniania przez członka rady nadzorczej powszechnego towarzystwa wymogu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 ustawy;

  6) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania naprawczego lub otwarcia likwidacji powszechnego towarzystwa;

  7) pokrycia szkody, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy lub niemożności jej pokrycia z własnych środków powszechnego towarzystwa;

  8) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych powszechnego towarzystwa;

  9) każdego przypadku niedopełnienia obowiązków w zakresie zarządzania otwartym funduszem lub dobrowolnym funduszem przez powszechne towarzystwo;

  10) naruszenia tajemnicy zawodowej w zakresie wynikającym z art. 49 ust. 2 ustawy przez osoby obowiązane do jej zachowania oraz o konsekwencjach dyscyplinarnych poniesionych przez takie osoby;

  11) niewniesienia przez powszechne towarzystwo środków na rachunek rezerwowy, rachunek premiowy oraz rachunek Funduszu Gwarancyjnego, w terminie przewidzianym przez odrębne przepisy;

  12) powołania lub odwołania członka zarządu albo pracownika powszechnego towarzystwa w skład organu nadzorującego albo zarządzającego spółki dopuszczonej do publicznego obrotu lub spółki, w którą otwarty fundusz lub dobrowolny fundusz lokuje swoje aktywa, wraz z informacją o przysługującym mu z tego tytułu wynagrodzeniu również w postaci niepieniężnej;

  13) przeniesienia własności akcji powszechnego towarzystwa;

  14) imion i nazwisk osób wybranych do organów nadzorczych lub zarządzających podmiotów, w przypadku gdy otwarty fundusz lub dobrowolny fundusz oddał głos za ich powołaniem na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub obligatariuszy, na którym dysponował co najmniej 5% wszystkich reprezentowanych głosów;

  15) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego powszechnego towarzystwa, wraz z kopią wniosku, z wyjątkiem wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu lub wykreślenia członka zarządu lub rady nadzorczej powszechnego towarzystwa;

  16) dokonania wpisu albo odmowy wpisu zmiany statutu powszechnego towarzystwa do rejestru;

  17) każdorazowej zmiany w zakresie osób zatrudnionych przez powszechne towarzystwo i podejmujących decyzje o sposobie lokowania aktywów otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu, wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób nowo zatrudnionych, a także wskazaniem, które z tych osób są doradcami inwestycyjnymi.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powszechne towarzystwo przekazuje do organu nadzoru informacje o podejmowanych działaniach w zakresie uniknięcia dalszego obniżenia wysokości kapitałów własnych.

3. Powszechne towarzystwo zamieszcza, najpóźniej do końca czerwca każdego roku, na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń danego funduszu, wykaz głosowań na zgromadzeniach akcjonariuszy i obligatariuszy, w których otwarty fundusz lub dobrowolny fundusz brał udział w roku poprzedzającym, z podaniem nazwy emitenta, daty zgromadzenia, liczby głosów, którymi otwarty fundusz lub dobrowolny fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu, informacji, czego dotyczyła uchwała, oraz informacji o sposobie głosowania otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu. Wykaz obejmuje uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej, a w szczególności:

  1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

  2) podjęcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;

  3) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki;

  4) wyboru lub odwołania członków rad nadzorczych lub członków zarządu spółki oraz wszelkich przyznanych im wynagrodzeń;

  5) zmiany statutu spółki;

  6) podniesienia lub obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji;

  7) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

  8) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

  9) dalszego istnienia spółki, powzięte w trybie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030);

  10) rozwiązania i likwidacji spółki;

  11) łączenia się spółek;

  12) podziału spółki;

  13) zawarcia umowy między spółką dominującą a spółką zależną, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;

  14) emisji obligacji.

§ 24. 1. Bieżące informacje, dotyczące działalności i sytuacji finansowej pracowniczego towarzystwa, obejmują dane w zakresie:

  1) zmiany firmy, siedziby, adresu pracowniczego towarzystwa i wysokości kapitału zakładowego;

  2) obniżenia wysokości kapitałów własnych pracowniczego towarzystwa poniżej 2/3 kapitału zakładowego;

  3) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania naprawczego lub otwarcia likwidacji pracowniczego towarzystwa;

  4) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych pracowniczego towarzystwa;

  5) dokonania wyboru członków rady nadzorczej przez członków pracowniczego funduszu;

  6) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego pracowniczego towarzystwa, wraz z kopią wniosku, z wyjątkiem wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu lub wykreślenia członka zarządu lub rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa;

  7) rezygnacji lub podjęcia uchwały o odwołaniu członka zarządu lub rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa z pełnienia dotychczasowej funkcji oraz niedokonania ich wyboru na okres kolejnej kadencji;

  8) podjęcia uchwały o powołaniu na członka zarządu lub rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa osoby, która nie pełniła funkcji w tych organach w poprzedniej kadencji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pracownicze towarzystwo przekazuje do organu nadzoru informacje o podejmowanych działaniach w zakresie uniknięcia dalszego obniżenia wysokości kapitałów własnych.

Istniejące wersje czasowe § 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 25. 1. Bieżące informacje, o których mowa w § 17 pkt 1, 2 i 3-15, § 21 pkt 1, 2 i 3-6, § 22 pkt 1, 2 i 3-9, § 23 ust. 1 pkt 1-14 i 16 oraz w § 24 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8, są przekazywane do organu nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.

2. Informacje, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 15 oraz w § 24 ust. 1 pkt 6, są przekazywane do organu nadzoru w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub powzięcia informacji o wszczęciu postępowania rejestrowego z urzędu.

2a. Bieżące informacje, o których mowa w § 17 pkt 2a, § 21 pkt 2a oraz w § 22 pkt 2a, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 3 dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.

3. Informacje, o których mowa w § 23 ust. 2 oraz § 24 ust. 2, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 oraz w § 24 ust. 1 pkt 2.

4. Bieżące informacje, o których mowa w § 17 pkt 1, 2 i 3-6 oraz w § 23 ust. 1 pkt 1-4, 6-8 i 11-13, są przekazywane do agencji informacyjnej wybranej spośród agencji wskazanych przez organ nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez otwarty fundusz lub powszechne towarzystwo.

5. Informacje, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 17, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie.

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.*)

________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.04.2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 90, poz. 520 i nr 284, poz. 1670), które traci moc z dniem 1.02.2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa

I. Wprowadzenie do kwartalnej informacji obejmuje:

  1) nazwę (firmę) powszechnego towarzystwa;

  2) wskazanie okresu, za który sporządzana jest informacja;

  3) wyjaśnienia dotyczące istotnych zmian w pozycjach bilansu i rachunku wyników i przyczyn tych zmian w okresie sprawozdawczym;

  4) informacje o pozycjach pozabilansowych, w szczególności należnościach i zobowiązaniach warunkowych, zabezpieczeniach ustanowionych na majątku powszechnego towarzystwa;

  5) informacje dotyczące struktury i wyceny poszczególnych aktywów finansowych krótkoterminowych i długoterminowych oraz innych inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych.

II. Bilans powszechnego towarzystwa

Aktywa

Dzień bilansowy

Pasywa

Dzień bilansowy

1

2

3

4

A. Aktywa trwałe

 

A. Kapitał własny

 

I. Wartości niematerialne i prawne

 

I. Kapitał podstawowy

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe

 

II. Udziały (akcje) własne

 

III. Należności długoterminowe

 

III. Kapitał zapasowy

 

1. Od jednostek powiązanych

 

IV. Kapitał z aktualizacji wyceny

 

2. Od pozostałych jednostek

 

V. Pozostałe kapitały rezerwowe

 

IV. Inwestycje długoterminowe

 

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

1. Nieruchomości

 

VII. Zysk (strata) netto

 

2. Wartości niematerialne i prawne

 

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

 

3. Długoterminowe aktywa finansowe

 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

 

 

I. Rezerwy na zobowiązania

 

 

 

II. Zobowiązania długoterminowe

 

4. Inne inwestycje długoterminowe

 

1. Wobec jednostek powiązanych

 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

2. Wobec pozostałych jednostek

 

B. Aktywa obrotowe

 

 

 

I. Zapasy

 

III. Zobowiązania krótkoterminowe

 

II. Należności krótkoterminowe

 

 

 

1. Z tytułu dostaw i usług, w tym:

 

1. Z tytułu dostaw i usług, w tym:

 

a) z tytułu zarządzania funduszem, w tym:

 

a) z tytułu zarządzania funduszem, w tym:

 

i) należności od OFE, w tym:

 

i) zobowiązania wobec OFE, w tym:

 

- tytułem opłat od składek, za zarządzanie

 

- tytułem pokrycia szkody w OFE

 

- tytułem refinansowania kosztów ponoszonych przez fundusz

 

- tytułem refinansowania kosztów ponoszonych przez fundusz

 

- tytułem wypłaty z aktywów funduszu

 

- tytułem wpłat na rachunek premiowy

 

- tytułem zwrotów z rachunku rezerwowego

 

- tytułem wpłat na rachunek rezerwowy

 

 

 

- (uchylony)

 

 

 

- tytułem wpłat na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego*

 

ii) należności od DFE, w tym:

 

ii) zobowiązania wobec DFE, w tym:

 

- tytułem opłat od składek, za zarządzanie

 

- tytułem refinansowania kosztów ponoszonych przez fundusz

 

- tytułem refinansowania kosztów ponoszonych przez fundusz

 

 

 

- tytułem wypłaty z aktywów funduszu

 

 

 

iii) należności od ZUS

 

 

 

iv) należności od KDPW

 

iii) zobowiązania wobec Depozytariusza

 

iv) zobowiązania tytułem wpłat na rachunek Funduszu Gwarancyjnego

v) należności od Depozytariusza

 

v) pozostałe

 

vi) pozostałe

 

b) z tytułu akwizycji na rzecz OFE

 

 

 

c) z tytułu akwizycji na rzecz DFE

 

b) z tytułu akwizycji na rzecz OFE

 

d) z tytułu wypłat transferowych OFE, w tym:

 

 

 

i) zobowiązania wobec ZUS

 

 

 

ii) zobowiązania wobec KDPW

 

 

 

e) z tytułu wypłat, wypłat transferowych, zwrotów środków zgromadzonych w DFE

 

 

 

f) zobowiązania z tytułu wypłat okresowych emerytur kapitałowych

 

c) z tytułu akwizycji na rzecz DFE

 

 

 

2. Tytułem podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

 

2. Tytułem podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

 

3. Należności dochodzone na drodze sądowej

 

3. Tytułem wynagrodzeń

 

4. Pozostałe należności

 

4. Tytułem zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i innych zobowiązań finansowych

 

III. Inwestycje krótkoterminowe

 

 

 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

 

5. Pozostałe zobowiązania

 

2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

 

6. Fundusze specjalne

 

3. Inne inwestycje krótkoterminowe

 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

Aktywa razem

 

Pasywa razem

 

III. Rachunek zysków i strat powszechnego towarzystwa

Koszty i straty

za okres
...

Przychody i zyski

za okres
...

1

2

3

4

B. Koszty związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi

 

A. Przychody wynikające z zarządzania OFE

 

I. Obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE

 

I. Przychody z tytułu kwot pobieranych przez OFE od wpłacanych składek

 

1. Koszty z tytułu opłat agenta transferowego/rejestru członków funduszu

 

II. Wynagrodzenie za zarządzanie OFE

 

2. Koszty z tytułu opłat na funkcjonowanie organu nadzoru/rzecznika ubezpieczonych

- wpłaty na rzecz organu nadzoru,

- wpłaty na rzecznika ubezpieczonych

 

III. Przychody od OFE przeznaczone na tworzenie rachunku premiowego

 

3. Koszty z tytułu tworzenia w OFE rachunku premiowego

 

IV. Przychody z tytułu wykorzystania rachunku rezerwowego OFE

 

4. Koszty z tytułu wpłat na rachunek Funduszu Gwarancyjnego

 

V. Przychody z tytułu zwrotu nadpłaty ze środków Funduszu Gwarancyjnego

 

5. (uchylony)

 

VI. Pozostałe przychody

 

6. Koszty pokrycia szkody w OFE

 

B. Przychody wynikające z zarządzania DFE

 

I. Przychody z tytułu kwot pobieranych przez DFE od wpłacanych składek

 

II. Wynagrodzenie za zarządzanie DFE

 

III. Przychody z tytułu opłat na rzecz PTE uiszczanych przez członków DFE i związanych z wypłatami transferowymi

 

IV. Pozostałe przychody

 

7. Koszty z tytułu opłat transakcji nabycia/zbycia aktywów OFE

 

 

 

8. Koszty z tytułu prowizji dla ZUS od składek członków OFE

 

9. Koszty z tytułu transferów prowizja dla ZUS

 

10. Koszty z tytułu transferów opłata dla KDPW

 

11. Koszty z tytułu pozostałych obowiązkowych obciążeń i opłat operacyjnych

 

II. Obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania DFE

 

1. Koszty z tytułu opłat agenta transferowego/rejestru członków funduszu

 

2. Koszty z tytułu opłat transakcji nabycia/zbycia aktywów DFE

 

3. Koszty z tytułu pozostałych obowiązkowych obciążeń i opłat operacyjnych

 

III. Pozostałe obciążenia

 

 

 

1. Koszty usług akwizycyjnych na rzecz OFE

 

2. Koszty usług akwizycyjnych na rzecz DFE

 

3. Koszty marketingu i promocji

 

4. Koszty ogólne zarządzania PTE:

 

a) zużycie materiałów i energii

 

 

 

b) amortyzacja

 

c) wynagrodzenia

 

d) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

e) usługi obce

 

f) podatki i opłaty

 

g) pozostałe koszty rodzajowe

 

C. Zysk/strata techniczna powszechnego towarzystwa na zarządzaniu funduszami emerytalnymi

E. Pozostałe koszty operacyjne

 

D. Pozostałe przychody operacyjne

 

1. Strata ze zbycia aktywów niefinansowych

 

1. Zysk ze zbycia aktywów niefinansowych

 

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

 

2. Inne przychody według tytułów

 

3. Inne koszty według tytułów

 

F. Zysk/strata operacyjna

H. Koszty finansowe

 

G. Przychody finansowe

 

1. Aktualizacja wartości aktywów finansowych w jednostkach powiązanych

 

1. Aktualizacja wartości aktywów finansowych w jednostkach powiązanych

 

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych w jednostkach pozostałych

 

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych w jednostkach pozostałych

 

3. Inne koszty finansowe związane z jednostkami powiązanymi według tytułów

 

3. Inne przychody finansowe związane z jednostkami powiązanymi według tytułów

 

4. Inne koszty finansowe związane z jednostkami pozostałymi według tytułów

 

4. Inne przychody finansowe związane z jednostkami pozostałymi według tytułów

 

I. Zysk/strata na działalności gospodarczej

K. Nadzwyczajne straty według tytułów

 

J. Nadzwyczajne zyski według tytułów

 

L. Zysk/strata brutto

1. Podatek dochodowy

 

 

 

2. Korekta aktywów lub pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

M. Zysk/strata netto

* stosuje się do dnia 1 lutego 2014 r.

** stosuje się do sprawozdań finansowych sporządzonych do dnia 31 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 2

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej pracowniczego towarzystwa

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej pracowniczego towarzystwa

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej pracowniczego towarzystwa

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej pracowniczego towarzystwa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60