Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Biegli rewidenci »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.11.2014 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.11.2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

 Dz. U. z 2014 r. poz. 1730
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 22.12.2017 r.

Na podstawie art. 4 ust. 11 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) formy i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  2) rodzaje dokumentów potwierdzających odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego;

  3) sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym;

  4) sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów spełnienia kryteriów, o których mowa w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zwanej dalej "ustawą";

  5) tryb dokonywania wpisu do wykazu jednostek uprawnionych;

  6) rodzaje dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wpis do wykazu jednostek uprawnionych;

  7) szczegółowy zakres i tryb przekazywania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

§ 2. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegły rewident odbywa przez uczestnictwo w szkoleniach, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, przeprowadzanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy, w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning).

§ 3. Samokształcenie zawodowe, o którym mowa w art. 4 ust. 2b ustawy, biegły rewident odbywa przez:

  1) uczestnictwo w konferencjach lub

  2) pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową, lub

  3) uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych, lub

  4) uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning), lub

  5) uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego, lub

  6) udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych, lub

  7) napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym, lub

  8) opracowanie wydanego programu multimedialnego, lub

  9) prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach.

§ 4. Dokumentami potwierdzającymi odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formach, o których mowa w § 2, są zaświadczenia lub certyfikaty, które zawierają co najmniej:

  1) imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłego rewidenta;

  2) formę obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  3) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  4) termin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  5) liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  6) nazwę jednostki uprawnionej przeprowadzającej obligatoryjne doskonalenie zawodowe;

  7) imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej jednostkę uprawnioną przeprowadzającą obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

§ 5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2b ustawy, zawiera:

  1) imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłego rewidenta;

  2) sposób odbywania samokształcenia zawodowego;

  3) termin samokształcenia zawodowego;

  4) liczbę godzin samokształcenia zawodowego;

  5) zakres tematyczny samokształcenia zawodowego.

§ 6. 1. Biegły rewident ubiegający się o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, o którym mowa w art. 4 ust. 2f ustawy, składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek zawierający imię, nazwisko, numer wpisu do rejestru oraz uzasadnienie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie choroby, wypadek losowy lub inną ważną przyczynę uniemożliwiające odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w wymaganym terminie.

3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia biegłego rewidenta o jego rozstrzygnięciu.

§ 7. 1. Jednostka ubiegająca się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych, o którym mowa w art. 4 ust. 5 ustawy, składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek zawierający nazwę jednostki, adres siedziby, rodzaj deklarowanych form kształcenia oraz zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

  1) szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  2) wykaz wykładowców proponowanych do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego wraz z ich charakterystyką zawodową;

  3) materiały merytoryczne opracowane na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  4) informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych jednostki, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, niezbędnych do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formach kształcenia, o których mowa w § 2.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jednostka składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza rozpocząć przeprowadzanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

4. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia jednostkę o jego rozstrzygnięciu. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku pisemna informacja zawiera uzasadnienie.

§ 8. 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów na podstawie wniosku i dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, dokonuje oceny spełnienia kryteriów, o których mowa w art. 4 ust. 6 ustawy, podczas której sprawdza w szczególności, czy:

  1) szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego są zgodne z zakresem tematycznym obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, okresem rozliczeniowym i minimalną liczbą godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz wytycznymi organizacyjno-metodycznymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

  2) kwalifikacje oraz okres i zakres doświadczenia zawodowego wykładowców proponowanych do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego z danego zakresu tematycznego zapewniają należytą realizację programu szkolenia;

  3) poziom merytoryczny materiałów z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, opracowanych na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, zapewnia należytą realizację programu szkolenia;

  4) możliwości organizacyjno-techniczne jednostki, w szczególności warunki lokalowe oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt, zapewniają prawidłowe przeprowadzanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem zadeklarowanych form kształcenia, o których mowa w § 2.

2. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczącej spełnienia kryteriów, o których mowa w art. 4 ust. 6 ustawy, jednostka zostaje niezwłocznie wpisana do wykazu, o którym mowa w art. 4 ust. 5 ustawy.

§ 9. 1. Jednostki uprawnione przekazują Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów:

  1) informacje o terminie, miejscu i zakresie tematycznym obligatoryjnego doskonalenia zawodowego co najmniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem;

  2) listy biegłych rewidentów uczestniczących w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym, o którym mowa w pkt 1, niezwłocznie po jego zakończeniu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane drogą elektroniczną na odpowiednich formularzach zamieszczonych na stronie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

§ 10. W przypadku zmiany zakresu tematycznego, okresu rozliczeniowego, minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego lub wytycznych organizacyjno-metodycznych, określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, jednostka uprawniona aktualizuje dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2, w zakresie objętym zmianami w terminie do ostatniego dnia drugiego kwartału roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza przeprowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

§ 11. W przypadku zmiany powstałej po stronie jednostki uprawnionej, w wyniku której informacje podane w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 2, przestały być aktualne, jednostka uprawniona niezwłocznie aktualizuje dokumenty w zakresie objętym zmianami.

§ 12. Jednostka ubiegająca się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych, o którym mowa w art. 4 ust. 5 ustawy, w 2015 r. składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1, w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60