Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

 Dz. U. z 2009 r. nr 169, poz. 1327
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 676

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w tym zakres informacji wykazywanych w tych sprawozdaniach oraz w sprawozdaniach z działalności.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) ustawa - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

  2) dzień objęcia kontroli, dzień objęcia współkontroli lub dzień rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu - dzień uzyskania zdolności, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 34-36 ustawy;

  3) dzień ustania kontroli, dzień ustania współkontroli, dzień ustania wywierania znaczącego wpływu - dzień utraty zdolności, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 34-36 ustawy;

  4) dzień ograniczenia kontroli, dzień ograniczenia współkontroli, dzień ograniczenia wywierania znaczącego wpływu - dzień ograniczenia zdolności, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 34-36 ustawy;

  5) aktywa netto - aktywa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy, skorygowane o aktywa i zobowiązania podlegające ujawnieniu w wyniku połączenia jednostek, zgodnie z art. 44b ust. 2 ustawy;

  6) udziałowcy uprzywilejowani - udziałowców lub akcjonariuszy posiadających udziały lub akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy.

Rozdział 2

Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 169, poz. 1327
2015.12.10
zmieniony przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 676
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmując nim swoje dane oraz dane jednostek podporządkowanych, bez względu na ich siedzibę, z zastrzeżeniem art. 57 i 58 ustawy.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się:

  1) z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które wchodzi w skład informacji dodatkowej, obejmującego co najmniej informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  2) ze skonsolidowanego bilansu, zawierającego składniki wykazane w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

  3) ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zawierającego przychody i koszty w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

  4) ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, obejmującego informacje w zakresie określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

  5) ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, obejmującego informacje o zmianach poszczególnych składników skonsolidowanego kapitału, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

  6) z dodatkowych informacji i objaśnień, wchodzących w skład informacji dodatkowej, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2a. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności sporządzone odpowiednio według zasad, o których mowa w art. 55 ust. 2a ustawy.

3. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazuje się dane za rok obrotowy oraz za rok poprzedzający, jeżeli jednostka dominująca była obowiązana, stosownie do przepisów ustawy, do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok poprzedzający.

4. W przypadku powstania grupy kapitałowej w ciągu roku lub powstania obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej pochodzące z jej sprawozdania finansowego, a w przypadku gdy jednostka dominująca przed dniem powstania grupy kapitałowej lub powstania obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego posiadała udziały w jednostkach zależnych, współzależnych lub stowarzyszonych, to danymi porównawczymi powinny być dane jednostki dominującej wraz z danymi tych jednostek wykazanym i w taki sposób, jakby jednostka dominująca sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.

5. Jeżeli w ciągu roku obrotowego istotnie zmienił się skład jednostek podporządkowanych, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, to we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego podaje się dane umożliwiające dokonanie oceny tej zmiany, w tym podstawowe wielkości sprawozdań finansowych, nazwy i siedziby jednostek, których objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zaprzestano, oraz jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednim roku obrotowym.

6. W celu zapewnienia porównywalności danych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zamiast informacji, o których mowa w ust. 5, można sporządzić skorygowany bilans porównawczy oraz skorygowany porównawczy rachunek zysków i strat.

§ 4. 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządza się, stosując dla wszystkich objętych nim jednostek zależnych jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz jednakowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych, zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości przyjętymi przez jednostkę dominującą.

2. Jeżeli z ważnych przyczyn stosowanie przez niektóre jednostki zależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednakowych metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych nie jest możliwe, to można od tego wymogu odstąpić.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oraz wtedy, gdy inne jednostki podporządkowane objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym stosują inne zasady (politykę) rachunkowości niż przyjęte przez jednostkę dominującą, to jednostka dominująca dokonuje odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki, dostosowując dane do metod i zasad przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego; informacje o korektach zamieszcza się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz ujawnia się wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny.

4. Można odstąpić od dokonywania przekształceń, o których mowa w ust. 3, jeżeli:

  1) ich dokonanie nie jest możliwe;

  2) takie odstąpienie nie uniemożliwi spełnienia wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.

Odstąpienie od dokonywania przekształceń uzasadnia się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

5. W kolejnych latach obrotowych stosuje się w sposób ciągły jednakowe metody i zasady obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Ewentualne zmiany metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, dokonane w celu spełnienia wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, ujawnia się we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, podając przyczyny zmian, ich wpływ liczbowy na wynik finansowy oraz zapewniając porównywalność danych za poszczególne okresy sprawozdawcze objęte tym sprawozdaniem finansowym.

§ 5. 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych, sporządzone na ten sam dzień bilansowy i za ten sam okres sprawozdawczy.

2. Dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, może wyprzedzać dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące. Sprawozdanie to obejmuje taką samą liczbę kolejnych miesięcy jak skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jest sporządzane za taki sam okres i na taki sam dzień bilansowy w kolejnych latach. W takim przypadku w dodatkowych informacjach i objaśnieniach skonsolidowanego sprawozdania finansowego podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym jednostki podporządkowanej a dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

3. W przypadkach innych niż określone w ust. 2 jednostki podporządkowane, sporządzające sprawozdania finansowe na inny dzień bilansowy aniżeli przyjęty dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzają dodatkowo oddzielne sprawozdania finansowe za okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

§ 6. 1. Jeżeli jednostka dominująca nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego w przypadkach, o których mowa w art. 56-58 ustawy, to fakt ten ujawnia się we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego jednostki dominującej.

2. Jeżeli udziały w jednostce podporządkowanej są przeznaczone do zbycia w okresie jednego roku od dnia ich nabycia, to fakt ten powinien być wiarygodnie uzasadniony. Jeśli te udziały nie zostaną zbyte w ciągu jednego roku od dnia ich nabycia, to do czasu ich zbycia taką jednostkę obejmuje się skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w taki sposób, jakby była ona objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym od dnia jej podporządkowania.

3. Jeżeli występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad jednostką podporządkowaną, a zarazem jednostka dominująca nie jest zdolna do wywierania co najmniej znaczącego wpływu, to udział jednostki podporządkowanej wycenia się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kolejnych latach obrotowych w wartości wynikającej z zastosowania metody praw własności na dzień wystąpienia tych ograniczeń, z uwzględnieniem ewentualnego odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

4. W celu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, dane jednostek zależnych i współzależnych, wobec których w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stosowana jest odpowiednio metoda konsolidacji pełnej lub metoda proporcjonalna, prowadzących odmienny rodzaj działalności od działalności jednostki dominującej, wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ze szczegółowością uwzględniającą specyfikę działalności tych jednostek.

§ 7. Jeżeli jednostka dominująca niższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, to jednostka dominująca wyższego szczebla może objąć swoim skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone przez jednostkę dominującą niższego szczebla. W przypadku gdy jednostka dominująca wyższego szczebla posiada bezpośrednio udziały w jednostce podporządkowanej, objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki dominującej niższego szczebla, to jednostka dominująca wyższego szczebla obejmuje tę jednostkę podporządkowaną skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym z zastosowaniem odpowiedniej metody, w zależności od formy podporządkowania tych jednostek.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 169, poz. 1327
2015.12.10
zmieniony przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 676
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Jeżeli jednostka dominująca niższego szczebla, stosownie do art. 56 ust. 2 ustawy, nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to jednostka dominująca wyższego szczebla obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zarówno zależne od niej jednostki, jak i wszystkie jednostki podporządkowane jednostce dominującej niższego szczebla, z zastrzeżeniem art. 56 ust. 4 i 5 ustawy oraz § 7.

2. Własność jednostki dominującej wyższego szczebla w jednostce zależnej od jednostki dominującej niższego szczebla ustala się jako iloczyn procentu udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą wyższego szczebla w jednostce dominującej niższego szczebla oraz procentu udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą niższego szczebla w jednostce od niej zależnej. Wielkość tę powiększa się o procent udziałów, jakie jednostka dominująca wyższego szczebla posiada bezpośrednio w jednostce zależnej od jednostki dominującej niższego szczebla, oraz o procent udziałów, jakie jednostka dominująca wyższego szczebla posiada w jednostce zależnej od jednostki dominującej niższego szczebla pośrednio, poprzez udziały posiadane w jednostkach zależnych objętych metodą konsolidacji pełnej.

3. Jednostka dominująca niższego szczebla niesporządzająca, stosownie do art. 56 ust. 2 ustawy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego powinna o tym poinformować we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, podając nazwę i siedzibę jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

§ 9. 1. Na dzień objęcia kontroli lub współkontroli nad jednostkami, które mają siedziby lub miejsca sprawowania zarządu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednio metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną, wszystkie pozycje wyrażonego w walucie obcej sprawozdania finansowego przelicza się na walutę polską według, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, kursu średniego na ten dzień, z uwzględnieniem przepisów § 4 ust. 2 i 5.

2. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych sprawozdania finansowe podlegające konsolidacji lub ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą proporcjonalną przelicza się na walutę polską według następujących zasad:

  1) poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu, z wyjątkiem kapitałów własnych, przelicza się według, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, kursu średniego na dzień bilansowy;

  2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się po kursie z dnia osiągnięcia przychodów, zysków, poniesienia kosztów lub strat; można jednak w celu uproszczenia zastosować do przeliczenia kursy stanowiące średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - kurs będący średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni rok obrotowy i dzień kończący bieżący rok obrotowy, ogłoszonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;

  3) kapitały własne jednostki, przeliczone według ich stanu na dzień objęcia kontroli przez jednostkę dominującą lub współkontroli przez wspólnika jednostki współzależnej obejmowanej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym metodą proporcjonalną, na podstawie kursu średniego ogłoszonego na ten dzień przez Narodowy Bank Polski, wykazuje się w tej wysokości w kolejno sporządzanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, z uwzględnieniem przepisu ust. 4; w przypadku emisji dodatkowych udziałów do ich przeliczenia stosuje się średni kurs ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału.

3. Kapitały własne, o których mowa w ust. 2 pkt 3, obejmują wykazane odrębnie:

  1) kapitał podstawowy;

  2) pozostałe kapitały własne inne niż te, o których mowa w pkt 1 i 3;

  3) wynik finansowy netto za rok obrotowy, przeliczony zgodnie z ust. 2 pkt 2;

  4) różnice kursowe z przeliczenia, na które składają się w szczególności:

   a) różnice kursowe powstałe przy przeliczeniu na walutę polską kapitału własnego zgodnie z ust. 2 pkt 3, a także różnice powstałe z jego przeliczenia według, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, kursu średniego na dzień bilansowy,

   b) różnice kursowe powstałe z przeliczenia na walutę polską wyniku finansowego netto, obliczonego zgodnie z ust. 2 pkt 2, a także różnice powstałe z jego przeliczenia według, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, kursu średniego na dzień bilansowy.

4. Na dzień zbycia całości lub części udziałów jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub na dzień zaprzestania obejmowania jej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym różnice kursowe z przeliczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4, związane z tą jednostką, podlegają odpisaniu na skonsolidowany rachunek zysków i strat w proporcji do zbytych udziałów.

Rozdział 3

Metoda konsolidacji pełnej

§ 10. Jednostka dominująca obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dane jednostek zależnych metodą konsolidacji pełnej, o której mowa w art. 60 ustawy.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 169, poz. 1327
2015.12.10
zmieniony przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 676
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Przy stosowaniu metody konsolidacji pełnej sumuje się kwoty poszczególnych pozycji:

  1) bilansów,

  2) rachunków zysków i strat,

  3) rachunków przepływów pieniężnych, w przypadku sporządzania tego rachunku w sposób określony w § 16 ust. 1 pkt 2,

  4) zestawień zmian w kapitale własnym, w przypadku sporządzania tego zestawienia w sposób określony w § 17 pkt 2

- jednostki dominującej i poszczególnych jednostek zależnych, bez względu na udział jednostki dominującej we własności jednostek zależnych.

2. Jeżeli jednostka dominująca objęła kontrolą jednostkę zależną w ciągu roku obrotowego, to do skonsolidowanego rachunku zysków i strat włącza się w pełnej wysokości wszystkie te, wykazane w rachunku zysków i strat tej jednostki, przychody i koszty, które powstały w okresie następującym od dnia objęcia tej jednostki kontrolą przez jednostkę dominującą do dnia bilansowego. Taka sama zasada dotyczy sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

3. Po dokonaniu sumowań, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się korekty i wyłączenia konsolidacyjne, o których mowa w art. 60 ustawy, stosując zasady określone w § 12-17.

§ 12. 1. Na dzień objęcia kontroli przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną ustala się wartość godziwą aktywów netto jednostki zależnej, rozliczając tę wartość proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki grupy kapitałowej, objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz udziałowców mniejszościowych.

2. Jeżeli skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objętych jest kilka jednostek zależnych, to dotyczącą tych jednostek wartość firmy lub ujemną wartość firmy wykazuje się w skonsolidowanym bilansie bez dokonywania kompensat.

3. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy wykazuje się odpowiednio w pozycji "Odpis wartości firmy - jednostki zależne" lub "Opis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", według zasad określonych w ustawie, począwszy od miesiąca, w którym objęto kontrolę nad jednostką zależną. Jeżeli składnik aktywów "wartość firmy" uległ trwałej utracie wartości, to dokonuje się odpisu tej wartości na skonsolidowany rachunek zysków i strat.

4. Jeżeli jednostka dominująca nabywa w jednostce zależnej dodatkowe udziały lub na skutek nabycia dodatkowych udziałów jednostka stowarzyszona lub współzależna staje się jednostką zależną, to na dzień nabycia ustala się wartość firmy lub ujemną wartość firmy poprzez porównanie ceny nabycia dodatkowych udziałów i odpowiadającej im wartości aktywów netto wyrażonych w wartości godziwej. Taki sposób postępowania stosuje się do każdej istotnej transakcji nabycia udziałów następującej w dłuższym odstępie czasu.

5. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy objaśnić sposób ustalenia wartości firmy lub ujemnej wartości firmy.

Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 169, poz. 1327
2015.12.10
zmieniony przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 676
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. Kapitałem podstawowym grupy kapitałowej, wykazywanym w skonsolidowanym kapitale własnym, jest kapitał podstawowy jednostki dominującej.

2. Kapitał podstawowy jednostek zależnych, w części odpowiadającej udziałowi jednostki dominującej w kapitale podstawowym tych jednostek, jest kompensowany z wartością nabycia udziałów ujętych w bilansie jednostki dominującej na dzień objęcia kontroli; pozostałą część kapitału podstawowego jednostek zależnych zalicza się do kapitałów mniejszości, o których mowa w ust. 4.

3. Do poszczególnych składników kapitału własnego jednostki dominującej, z wyjątkiem jej kapitału podstawowego, dodaje się część odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, odpowiadającą udziałowi jednostki dominującej we własności jednostek zależnych według stanu na dzień bilansowy. Do kapitału własnego grupy zalicza się tylko te części odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, które powstały od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą. W szczególności dotyczy to zmiany wysokości kapitału własnego spowodowanej osiągniętymi przez jednostki zależne wynikami finansowymi, aktualizacją wyceny oraz różnicami kursowymi z przeliczenia.

4. Jeżeli udział w objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostce zależnej posiadają także inni udziałowcy niż jednostki grupy kapitałowej objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, to w odrębnych pozycjach, po uwzględnieniu udziału w wyniku finansowym udziałowców uprzywilejowanych, odpowiednio do udziału we własności jednostki zależnej, z uwzględnieniem zasady wyceny określonej w § 12 ust. 1, wykazuje się:

  1) w skonsolidowanym bilansie - kapitały mniejszości;

  2) w skonsolidowanym rachunku zysków i strat - zyski (straty) mniejszości;

  3) w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią - zyski (straty) mniejszości.

5. Udziały w jednostce dominującej, posiadane przez tę jednostkę oraz jej jednostki zależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, wykazuje się jako składnik aktywów w odrębnej pozycji "Udziały (akcje) własne".

§ 14. 1. Przy dokonywaniu wyłączeń, o których mowa w art. 60 ustawy, z tytułu transakcji dokonywanych pomiędzy objętymi konsolidacją jednostkami grupy kapitałowej stosuje się następujące zasady:

  1) środki pieniężne w drodze i dostawy w drodze, dotyczące jednostek grupy kapitałowej objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, wykazuje się jako otrzymane przez jednostki będące ich odbiorcą;

  2) wzajemne należności i zobowiązania wymagające wyłączenia obejmują wszelkie uprzednio uzgodnione rozrachunki między jednostkami grupy kapitałowej, objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym - zarówno dotyczące dostaw i usług, jak i z innych tytułów, w tym także spowodowanych niewniesieniem wkładów, należnościami wekslowymi, zaliczkami i pożyczkami oraz rozrachunkami z tytułu przyznanych dywidend lub innych udziałów w zyskach;

  3) przychody i koszty dotyczące operacji dokonanych między jednostkami grupy kapitałowej, objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym z zastosowaniem metody konsolidacji pełnej, wyłącza się, z zastrzeżeniem pkt 4, bez względu na to, czy zawarte są w nich zyski czy straty;

  4) zawarte w skonsolidowanych aktywach zyski lub straty niezrealizowane przez grupę kapitałową powstałe na skutek dokonania między jednostkami grupy kapitałowej, objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, sprzedaży składników majątkowych po innych cenach niż ich wartość księgowa netto, wykazana w księgach rachunkowych jednostki sprzedającej, wyłącza się ze skonsolidowanego bilansu, korygując odpowiednio dane rachunku zysków i strat jednostki sprzedającej; w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zaliczana do inwestycji, środek trwały lub tytuł wartości niematerialnych i prawnych, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo koryguje się ich amortyzację w taki sposób, aby była ona obliczona bez uwzględnienia ustalonego na sprzedaży zysku lub straty; jeżeli przedmiotem wyłączenia jest strata, można ją uwzględnić jedynie wtedy, gdy wyłączenie nie spowoduje wykazania aktywów trwałych powyżej ich wartości godziwej, aktywów obrotowych zaś - powyżej ich wartości rynkowej;

  5) w przypadku gdy jednostka dominująca w sprawozdaniu jednostkowym nie stosuje metody praw własności, dywidendy należne jednostce dominującej od jednostki zależnej:

   a) za okres następujący od dnia objęcia kontroli - wyłącza się z jej przychodów finansowych, a włącza do kapitału własnego jednostki wypłacającej dywidendę; korekta kapitału własnego jednostki zależnej nie wpływa na obliczenie wysokości kapitału mniejszości,

   b) za okres przed dniem objęcia kontroli - zmniejszają cenę nabycia udziałów i są uwzględniane przy obliczaniu wartości firmy lub ujemnej wartości firmy.

2. Można zaniechać wyłączeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, jeżeli nie narusza to wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności gdy wzajemne transakcje między jednostkami grupy kapitałowej objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie są istotne, sprzedaż następuje zaś po cenach nabycia (kosztach wytworzenia) lub po cenach i na warunkach płatności nieodbiegających od ogólnie stosowanych przy tego rodzaju transakcjach.

§ 15. 1. Do skonsolidowanego rachunku zysków i strat włącza się w pełnej wysokości:

  1) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat każdej jednostki zależnej za okres:

   a) od początku roku obrotowego lub od dnia objęcia kontroli,

   b) do końca roku obrotowego lub do dnia ustania kontroli

  - jeżeli dzień objęcia kontroli lub dzień ustania kontroli nastąpiły w ciągu roku obrotowego;

  2) zysk lub stratę na sprzedaży całości lub części jednostki.

2. Zysk lub stratę na sprzedaży udziałów jednostki zależnej stanowi dla grupy kapitałowej różnica między przychodem ze zbycia udziałów tej jednostki a odpowiadającą im częścią aktywów netto jednostki zależnej ustaloną na dzień zbycia, skorygowaną o nieodpisaną część wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, dotyczącą zbytych udziałów.

3. Zysk lub stratę, o których mowa w ust. 2, ustala się również przy każdorazowej istotnej transakcji zbycia udziałów.

4. Jeżeli na skutek sprzedaży części udziałów jednostka przestaje być zależna lub stowarzyszona, stosuje się przepisy ust. 2.

5. Zysk lub stratę na sprzedaży całości lub części udziałów jednostki zależnej wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji "Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych".

6. W "Dodatkowych informacjach i objaśnieniach skonsolidowanego sprawozdania finansowego" podaje się:

  1) wartość księgową netto aktywów każdej zbytej lub nabytej jednostki zależnej;

  2) sposób rozliczeń pomiędzy jednostką zbywającą i nabywającą;

  3) odrębnie wynik ze zbycia każdej jednostki zależnej.

§ 16. 1. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządza się:

  1) na podstawie skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz dodatkowych objaśnień i informacji lub

  2) poprzez sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przepływów pieniężnych jednostek objętych metodą konsolidacji pełnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych tych sum; korekty te polegają na wyłączeniu wszelkich przepływów pieniężnych pomiędzy objętymi konsolidacją jednostką dominującą a jednostkami od niej zależnymi oraz między poszczególnymi jednostkami zależnymi, w szczególności z tytułu:

   a) wypłaconych dywidend,

   b) zapłaty za nabycie udziałów jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,

   c) przekazania lub spłaty pożyczek, w tym odsetek,

  oraz w przypadku zastosowania metody pośredniej - dokonanie także wszelkich korekt konsolidacyjnych, które miały wpływ na ustalenie skonsolidowanego wyniku finansowego.

2. Przy sporządzaniu skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią różnice kursowe powstałe z przeliczenia zmian stanów poszczególnych pozycji bilansowych z dnia bilansowego, poprzedniego i bieżącego roku obrotowego, wykazuje się w pozycji "Inne korekty z działalności operacyjnej" skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, a jeśli są istotne, to w odrębnej pozycji, oraz wykazuje się ich wpływ na pozycje całkowitej zmiany środków pieniężnych.

Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 169, poz. 1327
2015.12.10
zmieniony przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 676
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządza się:

  1) na podstawie skonsolidowanego bilansu, zestawień zmian w kapitałach własnych oraz dodatkowych objaśnień i informacji lub

  2) poprzez sumowanie odpowiednich pozycji zestawień zmian w kapitale własnym jednostek objętych metodą konsolidacji pełnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych; korekty te dotyczą w szczególności:

   a) wyłączenia kapitałów wniesionych i wypracowanych w spółkach zależnych do dnia objęcia w nich kontroli,

   b) zbycia i nabycia udziałów przez jednostki objęte konsolidacją,

   c) emisji udziałów i ich objęcia przez jednostki objęte konsolidacją,

   d) umorzenia udziałów przez jednostki objęte konsolidacją, lub

  3) poprzez zaliczenie do poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitałach własnych jednostki dominującej należnej jej części kapitałów własnych i ich zmian w obejmowanych metodą konsolidacji pełnej jednostkach zależnych w okresie od dnia objęcia kontroli do dnia utraty kontroli.

Rozdział 4

Metoda proporcjonalna

§ 18. 1. Metodę proporcjonalną, o której mowa w art. 61 ustawy, stosuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w odniesieniu do udziałów w jednostkach współzależnych, jeżeli w przyjętych dla grupy kapitałowej zasadach (polityce) rachunkowości metoda proporcjonalna została przyjęta do wyceny jednostki współzależnej.

2. Zasady dotyczące stosowania metody konsolidacji pełnej, określone w § 9-17, stosuje się odpowiednio do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym udziałów metodą proporcjonalną, z uwzględnieniem art. 61 ustawy.

Rozdział 5

Metoda praw własności

§ 19. 1. Ujęcie, wycenę i prezentację metodą praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stosuje się w przypadku:

  1) udziałów w jednostkach stowarzyszonych;

  2) udziałów w jednostkach współzależnych, jeżeli w przyjętych dla grupy kapitałowej zasadach (polityce) rachunkowości metoda praw własności została przyjęta do wyceny i prezentacji danych jednostki współzależnej;

  3) okoliczności wymienionych w art. 59 ust. 6 ustawy, z tym że w odniesieniu do każdej jednostki współzależnej może zostać zastosowana, w zależności od przyjętych dla grupy kapitałowej zasad (polityki) rachunkowości, metoda proporcjonalna.

2. Na dzień rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu przez znaczącego inwestora na jednostkę stowarzyszoną lub na dzień objęcia współkontroli nad jednostką współzależną ustala się wartość godziwą aktywów netto jednostki stowarzyszonej lub współzależnej, z uwzględnieniem objętego na ten dzień przez znaczącego inwestora lub wspólnika jednostki współzależnej udziału w aktywach netto tej jednostki podporządkowanej.

3. Jeżeli znaczący inwestor lub wspólnik jednostki współzależnej nabywa w jednostce stowarzyszonej lub współzależnej dodatkowe udziały, zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych, to na dzień ich nabycia ustala się wartość firmy lub ujemną wartość firmy jako różnicę między ceną nabycia dodatkowych udziałów a odpowiadającą im wartością aktywów netto wyrażonych w wartości godziwej. Postępowanie takie stosuje się w odniesieniu do każdej istotnej transakcji nabycia udziałów, następującej w dłuższym odstępie czasu. Przepisy § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. W skonsolidowanym bilansie udział znaczącego inwestora lub wspólnika jednostki współzależnej odpowiednio w jednostce stowarzyszonej lub współzależnej, obliczony w sposób określony w ust. 2, koryguje się o przypadające na rzecz znaczącego inwestora lub wspólnika jednostki współzależnej zwiększenie lub zmniejszenie kapitału własnego tej jednostki podporządkowanej, które nastąpiło w ciągu okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, w tym o należne dywidendy i udziały w wyniku finansowym tej jednostki oraz różnice kursowe z przeliczenia.

5. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym obejmuje się dane jednostki stowarzyszonej lub współzależnej także wtedy, gdy wartość udziału posiadanego w tej jednostce, stanowiąca część jej kapitału własnego, jest ujemna lub zerowa, a znaczący inwestor lub wspólnik jednostki współzależnej jest zobowiązany do pokrycia jej strat, wniesienia dopłaty lub podniesienia kapitału. W przeciwnym przypadku udział w jednostce podporządkowanej wykazuje się w wartości zerowej.

6. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazuje się w oddzielnej pozycji wynik netto jednostki stowarzyszonej lub współzależnej w takiej części, jaka odpowiada udziałowi znaczącego inwestora lub wspólnika jednostki współzależnej w wyniku tej jednostki, skorygowanym o odpis wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, z uwzględnieniem praw udziałowców uprzywilejowanych.

7. W przypadku jednostki, której sprawozdanie finansowe wyrażone jest w walucie obcej, przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

8. Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłącza się niezrealizowane przez jednostkę powiązaną, objętą skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zyski i straty powstałe w wyniku transakcji dokonanych pomiędzy jednostką stowarzyszoną lub współzależną a pozostałymi jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, proporcjonalnie do posiadanych przez grupę kapitałową udziałów w tej jednostce. Przepisy § 14 ust. 1 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.

9. Wyłączeń, o których mowa w ust. 8, nie dokonuje się wtedy, gdy odpowiednie dane nie są jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe znane lub nie mogą być ustalone bez konieczności poniesienia niewspółmiernie wysokich nakładów w czasie umożliwiającym wypełnienie nałożonych przepisami ustawy obowiązków w zakresie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rozdział 6

Dokumentacja konsolidacyjna

§ 20. 1. Dokumentacja konsolidacyjna obejmuje w szczególności:

  1) sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym;

  2) sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych dostosowane do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy konsolidacji;

  3) sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych przeliczane na walutę polską;

  4) wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

  5) obliczenia wartości godziwej aktywów netto jednostek podporządkowanych;

  6) obliczenia wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy i ich odpisów, w tym z tytułu trwałej utraty wartości;

  7) obliczenia kapitałów mniejszości;

  8) obliczenia różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych, wyrażonych w walutach obcych.

2. Jednostka dominująca obowiązana jest do sporządzania i aktualizacji dokumentacji konsolidacyjnej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wspólnika jednostki współzależnej i znaczącego inwestora.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 21. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2010 r.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.*)

________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8.08.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. poz. 1004), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do art. 20 ustawy z dnia 13.02.2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 341).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 169, poz. 1327
2015.12.10
zmieniony przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 676
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie obejmuje w szczególności:

  1) nazwę (firmę), siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej oraz numer we właściwym rejestrze sądowym;

  2) wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności, udziału posiadanego przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różna od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym; wykaz wzajemnych powiązań kapitałowych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją;

  3) informacje na temat kryteriów zastosowanych przez jednostkę dominującą do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych; można nie ujawniać tych informacji, jeżeli jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką z tytułu posiadania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej oraz jeżeli udział w całkowitej liczbie głosów jest równy udziałowi w kapitale (funduszu) podstawowym;

  4) wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, w których jednostki podporządkowane posiadają zaangażowanie w kapitale, z podaniem wysokości kapitału (funduszu) podstawowego tych jednostek oraz wysokości zatwierdzonego wyniku finansowego tych jednostek za ostatni rok obrotowy (można pominąć te dane, jeżeli bilans jednostki nie jest ogłaszany), udziału w tym kapitale (funduszu) oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różna od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym i wyniku finansowym netto za ostatni rok obrotowy;

  5) wykaz (nazwy/firmy i siedziby) jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem podstawy prawnej oraz uzasadnieniem dokonania wyłączenia oraz udziału posiadanego przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek;

  6) wskazanie czasu trwania działalności jednostek powiązanych, jeżeli jest on ograniczony;

  7) wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym;

  8) wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

  9) wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności;

  10) w przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że są to sprawozdania finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanych metod rozliczenia połączeń (nabycie, łączenie udziałów);

  11) omówienie obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru;

  12) omówienie dokonanych ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmian zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny;

  13) przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 169, poz. 1327
2015.12.10
zmieniony przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 676
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Skonsolidowany bilans

Aktywa

A. Aktywa trwałe

  I. Wartości niematerialne i prawne

   1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

   2. Wartość firmy

   3. Inne wartości niematerialne i prawne

   4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

   1. Wartość firmy - jednostki zależne

   2. Wartość firmy - jednostki współzależne

  III. Rzeczowe aktywa trwałe

   1. Środki trwałe

    a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

    b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

    c) urządzenia techniczne i maszyny

    d) środki transportu

    e) inne środki trwałe

   2. Środki trwałe w budowie

   3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

  IV. Należności długoterminowe

   1. Od jednostek powiązanych

   2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

   3. Od pozostałych jednostek

  V. Inwestycje długoterminowe

   1. Nieruchomości

   2. Wartości niematerialne i prawne

   3. Długoterminowe aktywa finansowe

    a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną

     - udziały lub akcje

     - inne papiery wartościowe

     - udzielone pożyczki

     - inne długoterminowe aktywa finansowe

    b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

     - udziały lub akcje

     - inne papiery wartościowe

     - udzielone pożyczki

     - inne długoterminowe aktywa finansowe

    c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

     - udziały lub akcje

     - inne papiery wartościowe

     - udzielone pożyczki

     - inne długoterminowe aktywa finansowe

    d) w pozostałych jednostkach

     - udziały lub akcje

     - inne papiery wartościowe

     - udzielone pożyczki

     - inne długoterminowe aktywa finansowe

   4. Inne inwestycje długoterminowe 

  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

   1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

  I. Zapasy

   1. Materiały

   2. Półprodukty i produkty w toku

   3. Produkty gotowe

   4. Towary

   5. Zaliczki na dostawy i usługi

  II. Należności krótkoterminowe

   1. Należności od jednostek powiązanych

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

     - do 12 miesięcy

     - powyżej 12 miesięcy

    b) inne

   2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

     - do 12 miesięcy

     - powyżej 12 miesięcy 

    b) inne

   3. Należności od pozostałych jednostek

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

     - do 12 miesięcy 

     - powyżej 12 miesięcy

    b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

    c) inne

    d) dochodzone na drodze sądowej

  III. Inwestycje krótkoterminowe

   1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

    a) w jednostkach zależnych i współzależnych

     - udziały lub akcje

     - inne papiery wartościowe

     - udzielone pożyczki

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

    b) w jednostkach stowarzyszonych

     - udziały lub akcje

     - inne papiery wartościowe

     - udzielone pożyczki

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

    c) w pozostałych jednostkach

     - udziały lub akcje

     - inne papiery wartościowe

     - udzielone pożyczki

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

    d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

     - środki pieniężne w kasie i na rachunkach

     - inne środki pieniężne

     - inne aktywa pieniężne

   2. Inne inwestycje krótkoterminowe

  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

D. Udziały (akcje) własne 

Aktywa razem

Pasywa

A. Kapitał (fundusz) własny

  I. Kapitał (fundusz) podstawowy

  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

   - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)

  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

   - z tytułu aktualizacji wartości godziwej

  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

   - tworzone zgodnie z umową /statutem spółki

  V. Różnice kursowe z przeliczenia

  VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych

  VII. Zysk (strata) netto

  VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Kapitały mniejszości

C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych

  I. Ujemna wartość - jednostki zależne

  II. Ujemna wartość - jednostki współzależne

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

  I. Rezerwy na zobowiązania

   1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

   2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

    - długoterminowa 

    - krótkoterminowa

   3. Pozostałe rezerwy

    - długoterminowe 

    - krótkoterminowe

  II. Zobowiązania długoterminowe

   1. Wobec jednostek powiązanych

   2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

   3. Wobec pozostałych jednostek

    a) kredyty i pożyczki

    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

    c) inne zobowiązania finansowe

    d) zobowiązania wekslowe

    e) inne

  III. Zobowiązania krótkoterminowe

   1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

     - do 12 miesięcy

     - powyżej 12 miesięcy

    b) inne

   2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

     - do 12 miesięcy

     - powyżej 12 miesięcy

    b) inne

   3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

    a) kredyty i pożyczki

    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

    c) inne zobowiązania finansowe

    d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

     - do 12 miesięcy 

     - powyżej 12 miesięcy

    e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

    f) zobowiązania wekslowe

    g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 

    h) z tytułu wynagrodzeń 

    i) inne 

   4. Fundusze specjalne 

  IV. Rozliczenia międzyokresowe

   1. Ujemna wartość firmy

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe

    - długoterminowe 

    -krótkoterminowe

Pasywa razem

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 169, poz. 1327
2015.12.10
zmieniony przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 676
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 

  - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 

  - jednostkom powiązanym

  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

D. Koszty sprzedaży

E. Koszty ogólnego zarządu

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

G. Pozostałe przychody operacyjne

  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

  II. Dotacje

  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

  IV. Inne przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

  III. Inne koszty operacyjne

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 

J. Przychody finansowe

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

   a) od jednostek powiązanych, w tym:

    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

   b) od jednostek pozostałych, w tym:

    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

  II. Odsetki, w tym:

   - od jednostek powiązanych

  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

   - w jednostkach powiązanych

  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

  V. Inne

K. Koszty finansowe

  I. Odsetki, w tym:

   - dla jednostek powiązanych

  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

   - w jednostkach powiązanych

  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

  IV. Inne

L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)

N. Odpis wartości firmy

  I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne

  II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne

O. Odpis ujemnej wartości firmy

  I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne

  II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne

P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 

R. Zysk (strata) brutto (M-N+O+/-P) 

S. Podatek dochodowy

T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

U. Zyski (straty) mniejszości 

W. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej

  I. Amortyzacja

  II. Zużycie materiałów i energii

  III. Usługi obce

  IV. Podatki i opłaty, w tym:

   - podatek akcyzowy

  V. Wynagrodzenia

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

   - emerytalne

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

  II. Dotacje

  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

  IV. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

  III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

G. Przychody finansowe

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

   a) od jednostek powiązanych, w tym:

    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

   b) od jednostek pozostałych, w tym:

    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

  II. Odsetki, w tym:

   - od jednostek powiązanych

  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

   - w jednostkach powiązanych

  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

  V. Inne

H. Koszty finansowe

  I. Odsetki, w tym:

   - dla jednostek powiązanych

  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym

   - w jednostkach powiązanych

  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

  IV. Inne

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) 

K. Odpis wartości firmy

  I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne

  II. Odpis wartości firmy -jednostki współzależne 

L. Odpis ujemnej wartości firmy

  I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne

  II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne

M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 

N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M) 

O. Podatek dochodowy

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

R. Zyski (straty) mniejszości 

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)

Załącznik nr 4

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

(metoda bezpośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

  I. Wpływy

   1. Sprzedaż

   2. Inne wpływy z działalności operacyjnej

  II. Wydatki

   1. Dostawy i usługi

   2. Wynagrodzenia netto

   3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

   4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

   5. Inne wydatki operacyjne

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

  I. Wpływy

   1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

   2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

   3. Z aktywów finansowych, w tym

    a) w jednostkach powiązanych

    b) w pozostałych jednostkach

     - zbycie aktywów finansowych

     - dywidendy i udziały w zyskach

     - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

     - odsetki

     - inne wpływy z aktywów finansowych

   4. Inne wpływy inwestycyjne

  II. Wydatki

   1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

   2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

   3. Na aktywa finansowe, w tym

    a) w jednostkach powiązanych

    b) w pozostałych jednostkach

     - nabycie aktywów finansowych

     - udzielone pożyczki długoterminowe

   4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym

   5. Inne wydatki inwestycyjne

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

  I. Wpływy

   1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

   2. Kredyty i pożyczki

   3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

   4. Inne wpływy finansowe

  II. Wydatki

   1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

   2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

   3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku

   4. Spłaty kredytów i pożyczek

   5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

   6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

   7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

   8. Odsetki

   9. Inne wydatki finansowe

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym

  - o ograniczonej możliwości dysponowania

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto

  II. Korekty razem

   1. Zyski (straty) mniejszości

   2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności

   3. Amortyzacja

   4. Odpisy wartości firmy

   5. Odpisy ujemnej wartości firmy

   6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

   7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

   8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

   9. Zmiana stanu rezerw

   10. Zmiana stanu zapasów

   11. Zmiana stanu należności

   12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

   13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

   14. Inne korekty z działalności operacyjnej

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

  I. Wpływy

   1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

   2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

   3. Z aktywów finansowych, w tym

    a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności

    b) w pozostałych jednostkach

     - zbycie aktywów finansowych

     - dywidendy i udziały w zyskach

     - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

     - odsetki

     - inne wpływy z aktywów finansowych

   4. Inne wpływy inwestycyjne

  II. Wydatki

   1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

   2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

   3. Na aktywa finansowe, w tym

    a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności

    b) w pozostałych jednostkach

     - nabycie aktywów finansowych

     - udzielone pożyczki długoterminowe

   4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym

   5. Inne wydatki inwestycyjne

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

  I. Wpływy

   1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

   2. Kredyty i pożyczki

   3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

   4. Inne wpływy finansowe

  II. Wydatki

   1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

   2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

   3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku

   4. Spłaty kredytów i pożyczek

   5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

   6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

   7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

   8. Odsetki

   9. Inne wydatki finansowe

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym

  - o ograniczonej możliwości dysponowania

Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 169, poz. 1327
2015.12.10
zmieniony przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 676
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

  - korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

   1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

    a) zwiększenie (z tytułu)

     - wydania udziałów (emisji akcji)

     ...

    b) zmniejszenie (z tytułu)

     - umorzenia udziałów (akcji)

     ...

   1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

  2. (uchylona)

  3. (uchylona)

  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

   4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

    a) zwiększenie (z tytułu)

     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej

     - podziału zysku (ustawowo)

     - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

     ...

    b) zmniejszenie (z tytułu)

     - pokrycia straty

     ...

   4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

   5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

     a) zwiększenie (z tytułu)

     ...

     b) zmniejszenie (z tytułu)

    - zbycia środków trwałych

    ...

   5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

   6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

    a) zwiększenie (z tytułu)

    ...

    b) zmniejszenie (z tytułu)

    ...

   6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

  7. Różnice kursowe z przeliczenia

  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

   8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

    - korekty błędów

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

   8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

    a) zwiększenie (z tytułu)

     - podziału zysku z lat ubiegłych

    ...

    b) zmniejszenie (z tytułu)

    ...

   8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

   8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

    - korekty błędów

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

   8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

    a) zwiększenie (z tytułu)

     - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

     ...

    b) zmniejszenie (z tytułu)

    ...

   8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

   8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

  9. Wynik netto

   a) zysk netto

   b) strata netto

   c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 169, poz. 1327
2015.12.10
zmieniony przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 676
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 6

 
Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

  1) dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane, oraz o liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji), w tym uprzywilejowanych;

  2) kwotę wartości firmy lub ujemnej wartości firmy dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia, wyjaśnienie okresu ich odpisywania oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz korekt z tytułu sprzedaży części udziałów, do których była ona przypisana;

  3) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; informacje te pomija się, jeżeli jednostka dominująca sporządza skorygowany bilans porównawczy oraz skorygowany porównawczy rachunek zysków i strat;

  4) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym sprawozdaniu oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy;

  5) informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym albo informacje o znaczących błędach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty; informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

  6) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

  7) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

  8) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych wraz z wyjaśnieniem okresu ich odpisywania;

  9) wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane;

  10) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

  11) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają;

  12) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

  13) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

  14) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty:

   a) do 1 roku,

   b) powyżej 1 roku do 3 lat,

   c) powyżej 3 lat do 5 lat,

   d) powyżej 5 lat;

  15) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

  16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostki powiązane i stowarzyszone gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku tych jednostek oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące wszelkich zobowiązań w zakresie emerytur i podobnych świadczeń;

  17) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

  18) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami zostaje zaprezentowane w informacji dodatkowej; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

  19) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

   a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

   b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

   c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

2. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 

  a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

  b) procentowym udziale,

  c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

  d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

  e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

  f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

  g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

3.

  1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w zakresie w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczeń usług;

  2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

  3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

  4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

  5) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

  6) dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby, a w przypadku sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym - o kosztach rodzajowych:

   a) amortyzacji,

   b) zużycia materiałów i energii,

   c) usług obcych,

   d) podatków i opłat,

   e) wynagrodzeń,

   f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,

   g) pozostałych kosztach rodzajowych;

  7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

  8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

  9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

  10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

4. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

5. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostki powiązanej:

  a) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

   - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

   - liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

   - cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji,

  b) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

   - nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

   - liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

   - przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

6.

  1) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostki powiązanej opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, jak również wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę dominującą lub jednostki podporządkowane działań mających na celu eliminację niepewności;

  2) objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

  3) informacje o:

   a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej,

   b) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. UE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

   c) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe wraz z przeciętną liczbą zatrudnionych w jednostkach wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą proporcjonalną,

   d) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów administrujących, zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej przyznanych przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu,

   e) kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki dominującej przyznanych przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów,

   f) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

    - obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,

    - inne usługi poświadczające,

    - usługi doradztwa podatkowego,

    - pozostałe usługi,

   g) nazwie, adresie oraz siedzibie jednostek wraz z podaniem formy prawnej, w których jednostki powiązane są wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność majątkową;

  4) inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

7. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych, należy ujawnić te informacje.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60