Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.12.2016 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.12.2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 2051

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej zawiera informacje w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej zawiera informacje w zakresie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2017 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16.12.2016 r.

Załącznik nr 1

Zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej

Zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej

Zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej

Zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej

Zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej

Zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej

Zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej

Zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej

Załącznik nr 2

Zestawienie lokat altern atywnej spółki inwestycyjnej

I. Informacje o strukturze aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej, z podziałem na:

  1) aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej związane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami inwestycyjnymi (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów aktywów dla realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych);

  2) aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej niezwiązane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami inwestycyjnymi, w tym:

   a) aktywa płynne utrzymywane w związku z ryzykiem roszczeń wobec wewnętrznie zarządzającego ASI z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 i 1948) (należy wskazać rodzaje aktywów),

   b) pozostałe aktywa (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów aktywów).

II. Informacje o aktywach alternatywnej spółki inwestycyjnej w roku obrotowym, mających wpływ na wartość aktywów netto, ze wskazaniem:

  1) wartości aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych;

  2) wartości aktywów zbytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych;

  3) zrealizowanego wyniku na transakcjach/umowach dokonanych/zawartych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym:

   a) zrealizowanych zysków,

   b) zrealizowanych strat;

  4) wyniku z tytułu aktualizacji wartości wyceny aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych;

  5) łącznego wyniku finansowego osiągniętego przez alternatywną spółkę inwestycyjną w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.

III. Informacje o kosztach działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, w podziale na:

  1) koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym:

   a) koszty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej, w przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI, w podziale na:

    - koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,

    - koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem,

    - koszty związane z przekazaniem zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią, o którym mowa w art. 70g ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w podziale na koszty stałe i koszty zmienne,

   b) koszty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej, w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej będącej spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną, w podziale na:

    - koszty wynagrodzenia stałego komplementariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej,

    - koszty wynagrodzenia komplementariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej uzależnionego od wyników alternatywnej spółki inwestycyjnej,

    - koszty dodatkowych opłat na rzecz komplementariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej,

   c) koszty usług depozytariusza w podziale na koszty stałe i koszty zmienne,

   d) pozostałe koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych w podziale na koszty stałe i koszty zmienne (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów kosztów);

  2) koszty niezwiązane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów kosztów).

IV. Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile wprowadzono zróżnicowanie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz ograniczenia uprawnień wynikających z tych praw uczestnictwa

Należy odrębnie opisać uprawnienia majątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz uprawnienia niemajątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej w odniesieniu do każdego rodzaju prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, z którym związane jest takie uprawnienie.

Należy odrębnie opisać wszystkie ograniczenia uprawnień wynikające z praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej w odniesieniu do każdego rodzaju prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, z którym związane jest takie ograniczenie.

V. Informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych innych niż prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Należy wymienić wszystkie wyemitowane instrumenty finansowe ze wskazaniem podstawy prawnej ich emisji oraz zwięzłym opisem podstawowych cech tych instrumentów oraz ryzyk z nimi związanych.

VI. Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe niezwiązane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile przyznano takie uprawnienia

Należy odrębnie opisać uprawnienia majątkowe niezwiązane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej (np. wydane świadectwa użytkowe, wyemitowane instrumenty finansowe) oraz uprawnienia niemajątkowe niezwiązane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej przyznane przez alternatywną spółkę inwestycyjną podmiotom trzecim oraz opisać ich wpływ na:

  1) możliwość realizacji przez alternatywną spółkę inwestycyjną strategii inwestycyjnej w perspektywie krótko- i długookresowej;

  2) możliwość wypracowania przez alternatywną spółkę inwestycyjną dochodów w perspektywie krótko- i długookresowej;

  3) sytuację majątkową inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym w szczególności na wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, możliwość wypłaty dochodu dla inwestorów lub możliwość wystąpienia inwestorów z alternatywnej spółki inwestycyjnej w perspektywie krótko- i długookresowej.

VII. Wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej

VIII. Liczba praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Jeżeli z dokumentów wewnętrznych alternatywnej spółki inwestycyjnej wynika, że prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej mają niejednolity charakter, należy podać liczbę praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej każdego rodzaju.

IX. Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Jeżeli z dokumentów wewnętrznych alternatywnej spółki inwestycyjnej wynika, że prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej mają niejednolity charakter, należy podać wartość aktywów netto na każdy rodzaj prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

X. Szczegółowy opis sposobu ustalenia wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z dokumentami wewnętrznymi alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym opis sposobu ustalenia liczby praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60