Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2020 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2045

Na podstawie art. 31lc ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578 i 1875) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, o których mowa w art. 31lc ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanych dalej "świadczeniodawcami".

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) Agencja - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

  2) działalność komercyjna - działalność gospodarcza finansowana ze środków innych niż publiczne;

  3) działalność podstawowa - działalność lecznicza świadczeniodawcy lub inna działalność świadczeniodawcy wynikająca z celu działalności świadczeniodawcy;

  4) działalność pomocnicza - działalność wspomagająca działalność podstawową świadczeniodawcy;

  5) jednostka kalkulacyjna - wartość kosztów pośrednich procedury medycznej przypadająca na jednostkę kosztu normatywnego tej procedury;

  6) klucz podziałowy - wielkość wyrażona ilościowo lub wartościowo służąca jako podstawa rozliczania kosztów OPK, przy uwzględnieniu zależności przyczynowo-skutkowej;

  7) koszty bezpośrednie OPK:

  a) koszty poniesione w okresie rozliczeniowym, które w sposób jednoznaczny, na podstawie dowodów księgowych, można przypisać do OPK, oraz

  b) pozostałe koszty bezpośrednie, przypisane do OPK według przyjętych rozdzielników kosztów wspólnych;

  8) koszt bezpośredni procedury medycznej - łączny koszt zasobów zużywanych podczas wykonywania procedury medycznej, zgodnie z przyjętym przez świadczeniodawcę sposobem wyceny;

  9) koszty pośrednie OPK - alokowane koszty innych OPK działalności podstawowej i pomocniczej, rozliczone według przyjętych kluczy podziałowych;

  10) koszt pośredni procedury medycznej - pozostałe koszty OPK proceduralnego niebędące kosztem bezpośrednim procedury medycznej, przypadające na jedną procedurę medyczną;

  11) koszty wytworzenia OPK - suma kosztów bezpośrednich i pośrednich, o których mowa w pkt 7 i 9;

  12) koszt wytworzenia procedury medycznej - suma kosztów bezpośrednich i pośrednich, o których mowa w pkt 8 i 10;

  13) OPK (ośrodek powstawania kosztów) - wyodrębniona przez świadczeniodawcę jednostka organizacyjna lub komórka organizacyjna, zespół jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych, ich część lub wyodrębniony zakres działalności świadczeniodawcy, dla których jest prowadzona ewidencja kosztów;

  14) OPK proceduralny - OPK działalności podstawowej, w którym są realizowane wyłącznie procedury medyczne;

  15) procedura medyczna - procedura medyczna w rozumieniu art. 5 pkt 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", wyodrębniona na potrzeby kalkulacji kosztów;

  16) rozdzielnik kosztów wspólnych - jednostka miary umożliwiająca przypisanie pierwotnie zgrupowanych kosztów bezpośrednich do OPK;

  17) świadczenie zdrowotne rzeczowe - świadczenie w rozumieniu art. 5 pkt 37 ustawy;

  18) zarząd - działalność generująca koszty związane z zarządzaniem podmiotem leczniczym jako całością.

§ 3. 1. U świadczeniodawcy wyodrębnia się OPK działalności podstawowej, działalności pomocniczej i zarządu, zgodnie z kodami funkcji ośrodków powstawania kosztów określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2.  Szczegółowy wykaz OPK ustala świadczeniodawca, biorąc pod uwagę swoją strukturę organizacyjną i zasady wyodrębniania OPK określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. W celu rozdzielenia poszczególnych rodzajów działalności świadczeniodawcy, świadczeniodawca prowadzi ewidencję kosztów OPK w układzie podmiotowo-funkcjonalnym.

4. Przekazując do Agencji dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy, dla każdego wyodrębnionego OPK świadczeniodawca przypisuje właściwy kod funkcji zgodnie z kodami funkcji ośrodków powstawania kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego zawarte w zasadach przypisywania kodów charakteryzujących funkcje i specjalność komórki organizacyjnej do rodzajów działalności, określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w układzie zgodnym ze wzorem przypisania OPK świadczeniodawcy w układzie podmiotowo-funkcjonalnym (konta zespołu 5) do kodów funkcji oraz kodów charakteryzujących specjalności komórki organizacyjnej, określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Kod syntetyczny konta OPK w systemie finansowo-księgowym może być tożsamy z kodem funkcji.

§ 4. 1. Kalkulacja kosztu wytworzenia OPK, z uwzględnieniem rodzajów prowadzonych działalności, obejmuje następujące etapy:

  1) etap I - ewidencja kosztów bezpośrednich OPK, prowadzona zgodnie z § 5;

  2) etap II - alokacja kosztów pośrednich, wynikająca z kosztów OPK działalności pomocniczej na rzecz innych OPK, prowadzona zgodnie z § 6;

  3) etap III - alokacja pozostałych kosztów pośrednich, wynikająca z kosztów OPK działalności podstawowej, w tym kosztów OPK proceduralnych na rzecz OPK, dla których realizowały usługi, prowadzona zgodnie z § 7.

2. Poszczególne etapy alokacji kosztów między OPK mogą być przeprowadzane w jednym lub kilku podetapach, w zależności od złożoności zidentyfikowanych relacji między OPK.

§ 5. 1. W celu ustalenia kosztów OPK dokonuje się ewidencji kosztów bezpośrednich tego OPK.

2. Ewidencją kosztów obejmuje się wszystkie ponoszone przez świadczeniodawcę koszty, z uwzględnieniem kryterium rodzajowego.

3. Ewidencja kosztów według kryterium rodzajowego - zespół kont 4 jest prowadzona zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia. Szczegółowa ewidencja kosztów w układzie rodzajowym jest prowadzona na kolejnych poziomach kont analitycznych.

4. Ewidencjonowanie kosztów świadczeń zdrowotnych rzeczowych następuje w momencie najbliższym rzeczywistemu ich zużyciu.

5. Wszystkie koszty przypisuje się do tych OPK, w których są realizowane świadczenia opieki zdrowotnej lub czynności, z którymi koszty te są związane. Koszty osobowe są ujmowane proporcjonalnie do pracy wykonywanej na rzecz poszczególnych OPK.

6. Koszty bezpośrednie, których nie można przypisać do OPK w sposób jednoznaczny na podstawie dokumentów źródłowych, są przypisywane według standardowych rozdzielników kosztów wspólnych, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

7. Dopuszcza się stosowanie u świadczeniodawcy rozdzielnika kosztów innego niż określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli zasadność jego zastosowania jest uzasadniona możliwością dokładniejszej alokacji kosztów.

8. W przypadku grup kosztów wspólnych niewyszczególnionych w załączniku nr 6 do rozporządzenia świadczeniodawca stosuje własne rozdzielniki kosztów.

9. Świadczeniodawca przekazuje Agencji wykaz stosowanych rozdzielników kosztów w ramach udostępnienia danych, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy.

§ 6. 1. W celu określenia kosztów pośrednich OPK dokonuje się alokacji kosztów OPK działalności pomocniczej.

2. Na koszty OPK działalności pomocniczej składają się:

  1) koszty bezpośrednie poniesione w tym OPK;

  2) koszty pośrednie przypisane z innych OPK działalności podstawowej i pomocniczej, wykonujących usługi na rzecz tego OPK.

3. Alokacja kosztów OPK działalności pomocniczej, o których mowa w ust. 2, na rzecz innych OPK, dla których świadczy usługi, jest dokonywana w taki sposób, aby wszystkie koszty działalności pomocniczej zostały alokowane na te OPK.

4. Dla każdego OPK działalności pomocniczej ustala się klucz podziałowy, zgodnie ze standardowymi kluczami podziałowymi służącymi rozliczaniu kosztów działalności pomocniczej, które zostały określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

5. Dopuszcza się stosowanie przez świadczeniodawcę klucza podziałowego innego niż określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, jeżeli jest to uzasadnione możliwością dokładniejszej alokacji kosztów OPK działalności pomocniczej.

6. W przypadku rodzajów działalności pomocniczej niewyszczególnionej w załączniku nr 7 do rozporządzenia świadczeniodawca stosuje własne klucze podziałowe, które odzwierciedlają zależność przyczynowo-skutkową powstawania kosztów w OPK działalności pomocniczej i umożliwiają dokładniejszą alokację kosztów niż przy zastosowaniu kluczy podziałowych wskazanych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

7. Świadczeniodawca przekazuje Agencji wykaz stosowanych kluczy podziałowych w ramach udostępnienia danych, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy.

8. Stawka kosztów na jednostkę przyjętą jako klucz podziałowy stanowi iloraz całkowitych kosztów OPK działalności pomocniczej i całkowitej liczby jednostek przyjętego klucza podziałowego.

9. Wysokość kosztów usług realizowanych przez OPK działalności pomocniczej na rzecz innych OPK ustala się jako iloczyn liczby jednostek klucza podziałowego przypisanych do danego OPK i ustalonej stawki kosztów na jednostkę przyjętego klucza podziałowego.

§ 7. 1. Alokacja kosztów OPK działalności podstawowej, w tym OPK proceduralnych, świadczących usługi na rzecz innych OPK, jest dokonywana w taki sposób, aby wszystkie koszty OPK zostały alokowane na rzecz OPK, dla których były świadczone usługi, przy zastosowaniu kluczy podziałowych zgodnych ze standardowymi kluczami podziałowymi służącymi rozliczaniu kosztów działalności podstawowej, w tym OPK proceduralnych, określonymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Na koszty OPK proceduralnego składają się:

  1) koszty bezpośrednie poniesione w tym OPK;

  2) koszty pośrednie przypisane z innych OPK działalności pomocniczej i podstawowej, wykonujących usługi na rzecz tego OPK.

3. Do alokacji kosztów OPK proceduralnych stosuje się koszty wytworzenia procedur medycznych, które wycenia się według rzeczywistych kosztów zużytych zasobów. W przypadku braku możliwości zastosowania wyceny według rzeczywistych kosztów zużytych zasobów stosuje się wycenę na podstawie kosztów typowo zużywanych zasobów materiałowych i osobowych.

4. Sposób wyceny procedur medycznych na podstawie kosztów typowo zużywanych zasobów materiałowych i osobowych jest uzależniony od sposobu naliczania kosztów pośrednich procedury medycznej:

  1) proporcjonalnie do czasu trwania procedur medycznych lub

  2) na podstawie jednostki kalkulacyjnej.

5. Sposoby wyceny procedur medycznych zostały określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

6. Dla każdego OPK proceduralnego świadczeniodawca sporządza wykaz procedur w nim wykonywanych, w sposób wyczerpujący całokształt jego działalności, przy wykorzystaniu aktualnego Słownika Procedur Medycznych (ICD-9 PL) ogłaszanego w formie komunikatu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku procedur, które nie posiadają kodu w klasyfikacji ICD-9 PL lub jeżeli kod własny doprecyzowuje informacje o procedurze, jest dopuszczalne użycie własnego kodu. W przypadku wykazania kodów własnych świadczeniodawca przekazuje Agencji słownik kodów własnych z przyporządkowaniem kodu ze słownika ICD-9 PL, w ramach udostępnienia danych, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy.

7. Dla wszystkich procedur realizowanych w OPK proceduralnym świadczeniodawca prowadzi ilościową ewidencję ich wykonań.

8. Dla każdej z procedur umieszczonych w wykazie OPK proceduralnego świadczeniodawca sporządza ilościowe zestawienie zasobów materiałowych zużywanych podczas jej wykonywania, zgodnie z przyjętym przez świadczeniodawcę sposobem wyceny, o którym mowa w ust. 3.

9. Przy alokacji kosztów OPK proceduralnego przyjmuje się, że przypisane bezpośrednio do świadczeniobiorcy koszty świadczeń zdrowotnych rzeczowych przenosi się na OPK odpowiednio do miejsca ujęcia przychodu i nie stanowią one kosztu wytworzenia procedury medycznej.

10. Koszty osobowe personelu zaangażowanego w wykonanie procedury medycznej ustala się na podstawie czasu trwania procedury oraz stawki wynagrodzeń tego personelu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zgodnie z metodyką określoną w pkt 3 załącznika nr 9 do rozporządzenia.

11. Koszt pośredni procedury medycznej jest wyliczany zgodnie z przyjętym sposobem wyceny wskazanym w ust. 4.

12. Jednostkowy koszt wytworzenia procedury medycznej stanowi suma jego jednostkowego kosztu bezpośredniego oraz kosztu pośredniego.

13. Świadczeniodawca przekazuje Agencji informacje o przyjętym sposobie wyceny procedur medycznych w ramach udostępnienia danych, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy.

§ 8. 1. Koszty zarządu gromadzi się na OPK zarządu i stanowią one sumę kosztów bezpośrednich tych OPK i kosztów alokowanych z innych OPK.

2. Do kosztów zarządu zalicza się koszty komórek organizacyjnych realizujących działalność o następującym charakterze:

  1) kierownictwo świadczeniodawcy;

  2) kancelaria (w tym dziennik podawczy i kancelaria tajna);

  3) dział finansowo-księgowy;

  4) dział ekonomiczny, kontroli, controllingu, statystyki, rozliczeń;

  5) dział kadr i płac;

  6) dział organizacyjny, dział prawny - radcowie prawni, dział inwentaryzacji;

  7) dział bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowy;

  8) kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza, audyt;

  9) pełnomocnicy, rzecznicy;

  10) dział zamówień publicznych;

  11) dział marketingu i promocji;

  12) ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu cyberprzestępstw;

  13) ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu;

  14) kaplica, kapelan.

3. Do kosztów zarządu nie zalicza się kosztów:

  1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątkowej;

  2) całkowitej wartości amortyzacji budynków;

  3) całkowitych energii elektrycznej, cieplnej i innych mediów;

  4) usług sprzątania;

  5) usług dozoru;

  6) wywozu odpadów;

  7) działu informatyki.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3, są alokowane na OPK rozdzielnikiem kosztów, zgodnie z warunkami określonymi w § 5.

§ 9. Koszt własny sprzedaży OPK stanowi suma kosztu wytworzenia OPK działalności podstawowej ustalonego zgodnie z § 4 rozporządzenia oraz alokowanych kosztów zarządu.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1

Kody funkcji ośrodków powstawania kosztów

Lp.

Kod funkcji/ Konto syntetyczne

Rodzaj działalności

1

500

Podstawowa opieka zdrowotna

2

501

Poradnie specjalistyczne

3

502

Opieka pozaszpitalna

4

503

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne

5

504

Oddziały szpitalne

6

505

Oddziały opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

7

506

Oddziały uzdrowiskowe

8

507

Pracownie lub zakłady diagnostyczne i zabiegowe oraz sale operacyjne i inne OPK proceduralne nieujęte w grupie 501, 504

9

508

Usługi bezpośrednio finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kosztochłonne, w tym badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopowe, laboratoryjne)

10

520

Działalność badawczo-rozwojowa, w tym badania kliniczne

11

525

Rozliczenia projektów unijnych (Pozostała działalność podstawowa)

12

526

Programy zdrowotne i profilaktyczne

13

527

Inne programy i projekty finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych umów

14

529

Działalność dydaktyczna

15

530

Działalność pomocnicza o charakterze medycznym, w tym apteka szpitalna, dział higieny i epidemiologii, dział nadzoru radiologicznego i o zbliżonym charakterze

16

535

Działalność pomocnicza o charakterze niemedycznym, w tym kotłownia, kuchnia i o zbliżonym charakterze

17

540

Działalność komercyjna o charakterze medycznym, w tym usługi medyczne świadczone na rzecz innych podmiotów (w tym sprzedaż badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopowych, laboratoryjnych)

18

545

Działalność komercyjna o charakterze niemedycznym, w tym usługi niemedyczne świadczone na rzecz innych podmiotów (w tym kuchnia, parking)

19

550

Koszty zarządu

Załącznik nr 2

Zasady wyodrębniania opk

1. OPK działalności leczniczej wyodrębnia się zgodnie z poniższymi zasadami:

  1.1. Struktura OPK działalności podstawowej odpowiada zakresowi prowadzonej w nich działalności, zachowując jej jednorodność oraz strukturę organizacyjną, biorąc pod uwagę, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 3 1d oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, sposób rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej oraz rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  1.2. W przypadku świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) lub w izbie przyjęć w ramach ryczałtu dobowego, wydziela się OPK, które mają na celu oddzielenie kosztów zaopatrzenia świadczeniobiorców w SOR lub w izbie przyjęć rozliczanych w ramach ryczałtu dobowego od kosztów zaopatrzenia świadczeniobiorców w SOR lub izbie przyjęć rozliczanych (po przekazaniu na oddziały szpitalne) w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP), osobodni, punktów w ramach Terapeutycznej Skali Interwencji Medycznych (TISS) lub innych świadczeń.

  W SOR lub w izbie przyjęć wydziela się OPK działalności pomocniczej, na którym będą ewidencjonowane koszty związane z rejestracją, przyjęciem i segregacją medyczną wszystkich świadczeniobiorców SOR lub izby przyjęć, następnie koszty tego OPK będą rozliczane na OPK związany z ryczałtem dobowym oraz na oddziały szpitalne (jeśli świadczeniobiorcy zostaną przekazani do dalszej hospitalizacji u tego samego świadczeniodawcy) proporcjonalnie do liczby świadczeniobiorców.

  Analogiczne rozwiązanie przyjmuje się w odniesieniu do OPK proceduralnego, na którym będą gromadzone koszty związane z udzielaniem procedur medycznych w SOR lub w izbie przyjęć. Koszty tego OPK będą rozliczane na OPK związany z ryczałtem dobowym oraz na oddziały szpitalne proporcjonalnie do liczby i wartości wykonanych procedur medycznych. Na OPK działalności podstawowej (503) gromadzone są koszty związane tylko z leczeniem świadczeniobiorców rozliczanych w ramach ryczałtu dobowego.

  1.3. OPK działalności podstawowej scharakteryzowanej kodami charakteryzującymi specjalność komórki organizacyjnej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), przypisanymi do kodów funkcji 500-506 nie może być łączony kosztowo w jeden OPK z OPK proceduralnymi scharakteryzowanymi kodami charakteryzującymi specjalność komórki organizacyjnej przypisanymi do kodu funkcji 507, wskazanymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Wydziela się odrębne, szczegółowe OPK proceduralne w sposób umożliwiający jednoznaczne ewidencyjne rozdzielenie kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem procedur medycznych od rzeczywistych kosztów pobytu świadczeniobiorcy na oddziale, w szczególności:

   1.3.1. 4950 Oddział anestezjologii (z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii),

   1.3.2. 4910 Blok operacyjny (z oddziałów zabiegowych),

   1.3.3. 4912 Sala porodowa, sala cesarskich cięć (z oddziałów położniczych),

   1.3.4. 4106 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) (z oddziałów kardiologicznych),

   1.3.5. 7230 Pracownia radiologii zabiegowej,

   1.3.6. 7232 Pracownia hemodynamiki,

   1.3.7. 7234 Pracownia elektrofizjologii,

   1.3.8. 7910 Pracownia endoskopii,

   1.3.9. 7950 Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej,

   1.3.10. 7960 Pracownia lub zakład teleradioterapii,

   1.3.11. 7962 Pracownia lub zakład brachyterapii.

  1.4. W OPK proceduralnym typu centralny blok operacyjny wydziela się poszczególne bloki według odrębnego kryterium np. specjalności, wyposażenia lub istotności kosztowej poszczególnych grup sal operacyjnych w ramach centralnego bloku operacyjnego.

2. Zasady dotyczące wyodrębniania OPK działalności pomocniczej:

  2.1. OPK, których działalność w przeważającym stopniu wspiera działalność OPK działalności podstawowej, są ujmowane jako OPK działalności pomocniczej,

  2.2. OPK działalności pomocniczej wyodrębnia się zwłaszcza dla tych usług, które są świadczone jednocześnie dla różnych OPK działalności podstawowej.

Załącznik nr 3

Zasady przypisywania kodów charakteryzujących funkcje i specjalność komórki organizacyjnej do rodzajów działalności

Podział działalności leczniczej i działalności pomocniczej o charakterze medycznym wynikający z niżej wymienionej tabeli przy zastosowaniu kodów resortowych porządkuje OPK, przypisując niektóre z nich do innych grup charakteryzujących specjalność komórki organizacyjnej niż wynika to z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173).

Lp.

Kod
funkcji/konto
syntetyczne

Kod
charakteryzujący
specjalność
komórki
organizacyjnej

Objaśnienia

1

500

Podstawowa opieka zdrowotna

2

0010-0040

Zgodnie z układem kodów charakteryzujących specjalność komórki organizacyjnej, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, zwanych dalej "kodami resortowymi"

3

501

Poradnie specjalistyczne

4

9700

Poradnia promocji zdrowia

5

1000-1870

Zgodnie z układem kodów resortowych, z wyjątkiem kodów uwzględnionych w innych kodach funkcji

6

502

Opieka pozaszpitalna

7

2130-2800

Zgodnie z układem kodów resortowych, z wyjątkiem kodów uwzględnionych w innych kodach funkcji

8

503

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne

9

4900

Izba przyjęć szpitala - w ramach ryczałtu dobowego

10

4902

Szpitalny oddział ratunkowy - w ramach ryczałtu dobowego

11

9250

Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu

12

3010-3210

Zgodnie z układem kodów resortowych, z wyjątkiem kodów uwzględnionych w innych kodach funkcji

13

504

Szpitalne oddziały stacjonarne

14

4000-4840

Zgodnie z układem kodów resortowych, z wyjątkiem kodów uwzględnionych w innych kodach funkcji

15

505

Oddziały opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

16

5160-5360

Zgodnie z układem kodów resortowych, z wyjątkiem kodów uwzględnionych w innych kodach funkcji

17

506

Oddziały uzdrowiskowe

18

6100-6700

Zgodnie z układem kodów resortowych, z wyjątkiem kodów uwzględnionych w innych kodach funkcji

19

507

Pracownie lub zakłady diagnostyczne i zabiegowe oraz sale operacyjne i inne proceduralne OPK

20

7100-7998

Zgodnie z układem kodów resortowych, z wyjątkiem kodów uwzględnionych w innych kodach funkcji

21

1310

Dział (pracownia) fizjoterapii

22

1312

Dział (pracownia) fizykoterapii

23

1314

Dział (pracownia) kinezyterapii

24

1316

Dział (pracownia) hydroterapii

25

1318

Dział (pracownia) krioterapii

26

1320

Dział (pracownia) masażu leczniczego

27

1330

Dział (pracownia) balneoterapii

28

1642

Ambulatoryjna stacja dializ

29

4106

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK)

30

4132

Stacja dializ

31

4910

Blok operacyjny

32

4912

Sala porodowa, sala cięć cesarskich

33

4950

Oddział anestezjologii (dział anestezjologii)

34

8100

Pracownia protetyki dentystycznej

35

8502

Punkt pobrań krwi

36

8512

Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego

37

9010

Pracownia akupresury i akupunktury

38

9450

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

39

9600

Punkt szczepień

40

530

Działalność pomocnicza o charakterze medycznym (w tym apteka szpitalna lub inne wymienione poniżej, jeżeli występują jako OPK)

41

4922

Apteka szpitalna albo zakładowa

42

4924

Dział farmacji

43

8200

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze

44

8210

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu

45

8220

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne

46

8230

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

47

8500

Bank krwi

48

8510

Bank tkanek i komórek

49

8520

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

50

9000

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

51

9012

Pracownia ziołolecznictwa

52

9200

Dział higieny i epidemiologii

53

9202

Dział nadzoru radiologicznego

54

9204

Dział nadzoru sanitarnego

55

9206

Dział nadzoru zapobiegawczego

56

9210

Dział oświaty i promocji zdrowia

57

9220

Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku

58

9230

Dział orzecznictwa o stanie zdrowia

59

9400

Szpitalny zespół wspierający opieki paliatywnej

60

9800

Dyspozytornia medyczna

61

Inne o zbliżonym charakterze zgodnie ze strukturą organizacyjną świadczeniodawcy

Celem właściwego ulokowania kodów funkcji z uwagi na ich rolę i charakter w stosowanym rachunku kosztów:

  1) Kod funkcji 500 grupuje OPK związane z podstawową opieką zdrowotną, zgodnie z grupą kodów resortowych 0. Podstawowa opieka zdrowotna;

  2) Kod funkcji 501 obejmuje:

   a) poradnie specjalistyczne zgodnie z grupą kodów resortowych 1. Poradnie specjalistyczne,

   b) oraz poradnię promocji zdrowia, która znajduje się w grupie kodów resortowych 9. Inne komórki organizacyjne działalności medycznej;

  3) Kod funkcji 502 obejmuje OPK wymienione w grupie kodów resortowych 2. Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej;

  4) Kod funkcji 503 obejmuje OPK związane z:

   a) pomocą doraźną i ratownictwem medycznym, wymienione w grupie kodów resortowych 3. Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne,

   b) izbą przyjęć szpitala, szpitalnym oddziałem ratunkowym, znajdujące się w grupie kodów resortowych 4. Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej oraz

   c) zespołem transportu medycznego, znajdującym się w grupie kodów resortowych 9. Inne komórki organizacyjne działalności medycznej;

  5) Kod funkcji 504 obejmuje OPK będące szpitalnymi oddziałami stacjonarnymi zgodnie z grupą kodów resortowych 4. Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej z wyłączeniem OPK wymienionych w grupie kodów resortowych 4., takich jak:

   a) izba przyjęć szpitala, szpitalny oddział ratunkowy, ujętych na koncie syntetycznym 503,

   b) stacja dializ, blok operacyjny, sala porodowa, oddział anestezjologii, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) ujętych na koncie syntetycznym 507,

   c) apteka, dział farmacji, ujętych na koncie syntetycznym 530;

  6) Kod funkcji 505 obejmuje OPK będące oddziałami opiekuńczo-leczniczymi oraz pielęgnacyjno-opiekuńczymi wymienionymi w grupie kodów resortowych 5. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze;

  7) Kod funkcji 506 obejmuje OPK będące oddziałami uzdrowiskowymi wymienionymi w grupie kodów resortowych 6. Jednostki lecznictwa uzdrowiskowego;

  8) Kod funkcji 507 obejmuje pracownie lub zakłady diagnostyczne i zabiegowe oraz sale operacyjne i inne proceduralne OPK wymienione w grupie kodów resortowych 7. Pracownie diagnostyczne lub zabiegowe; dodatkowo konto obejmuje następujące OPK:

   a) działy lub pracownie rehabilitacyjne (o kodach resortowych 1310-1330) wymienione w grupie kodów resortowych 1. Poradnie specjalistyczne,

   b) stacja dializ, blok operacyjny, sala porodowa, zespół lub oddział anestezjologii, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) ujęte w grupie kodów resortowych 4. Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej,

   c) pracownia protetyki dentystycznej, punkt pobrań krwi oraz punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego ujęte w grupie kodów resortowych 8. Pracownie protetyczne, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, krwi i tkanek,

   d) pracownię akupresury i akupunktury, gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz punkt szczepień, ujęte w grupie kodów resortowych 9. Inne komórki organizacyjne działalności medycznej;

  9) Kod funkcji 530 obejmuje OPK działalności pomocniczej o charakterze medycznym, związane z działalnością leczniczą, mające jedynie charakter działalności pomocniczej, niewykonujące świadczeń zdrowotnych, choć niezbędne do ich wykonywania:

   a) niektóre OPK wymienione w grupie kodów resortowych 4. Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, takie jak:

    - apteka szpitalna,

    - dział farmacji,

   b) niektóre OPK wymienione w grupie kodów resortowych 8. Pracownie protetyczne, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, krwi i tkanek, takie jak:

    - pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze,

    - pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu,

    - pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne,

    - pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi,

    - bank krwi,

    - bank tkanek i komórek,

    - dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

   c) niektóre OPK wymienione w grupie kodów resortowych 9. Inne komórki organizacyjne działalności medycznej, takie jak:

    - inna i nieokreślona komórka działalności medycznej,

    - pracownia ziołolecznictwa,

    - dział higieny i epidemiologii,

    - dział nadzoru radiologicznego,

    - dział nadzoru sanitarnego,

    - dział nadzoru zapobiegawczego,

    - dział oświaty i promocj i zdrowia,

    - dział żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

    - dział orzecznictwa o stanie zdrowia,

    - szpitalny zespół wspieraj ący opieki paliatywnej,

    - dyspozytornia medyczna,

   d) planowa izba przyjęć, rejestracja, inne o zbliżonym charakterze zgodnie ze strukturą organizacyjną świadczeniodawcy.

Załącznik nr 4

Wzór przypisania OPK świadczeniodawcy w układzie podmiotowo-funkcjonalnym (konta zespołu 5) do kodów funkcji oraz kodów charakteryzujących specjalności komórki organizacyjnej

Wzór przypisania OPK świadczeniodawcy w układzie podmiotowo-funkcjonalnym (konta zespołu 5) do kodów funkcji oraz kodów charakteryzujących specjalności komórki organizacyjnej

Załącznik nr 6

Standardowe rozdzielniki kosztów wspólnych

W przypadku kosztów bezpośrednich OPK opomiarowanych wewnętrznie u świadczeniodawcy, w tym wskazania podliczników, billingi - koszt taki jest przypisywany bezpośrednio do OPK zgodnie ze zużyciem według opomiarowania.

Jeśli usługę świadczy podmiot zewnętrzny, rozdzielnik wynika z faktury lub umowy albo załącznika do faktury lub umowy, chyba że na fakturze lub umowie brak jest wskazania rozdzielnika, wówczas stosuje się poniższe. Pozostałe koszty bezpośrednie, których nie można przypisać do OPK w sposób jednoznaczny na podstawie dokumentów źródłowych, rozdziela się zgodnie z poniższymi zasadami:

Lp.

Grupa kosztów

Kolejność wyboru rozdzielnika kosztów, jeżeli usługę świadczy podmiot zewnętrzny i rozdzielnik nie wynika z faktury lub umowy albo załącznika do faktury lub umowy

1

2

1

Amortyzacja budynków i budowli

powierzchnia pomieszczeń

nie dotyczy

2

Czynsze

powierzchnia pomieszczeń

nie dotyczy

3

Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja

powierzchnia pomieszczeń

nie dotyczy

4

Energia cieplna

powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych

kubatura pomieszczeń ogrzewanych

5

Energia elektryczna

powierzchnia pomieszczeń

powierzchnia pomieszczeń skorygowana o moc zainstalowanych maszyn i urządzeń

6

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

liczba etatów

nie dotyczy

7

Podatek od nieruchomości

powierzchnia pomieszczeń

nie dotyczy

8

Prosektorium i przechowywanie zwłok

liczba łóżek

nie dotyczy

9

Przewozy i transport

liczba km

nie dotyczy

10

Remonty, naprawy, utrzymanie w ruchu infrastruktury technicznej

powierzchnia pomieszczeń

nie dotyczy

11

Sterylizacja

liczba pakietów do sterylizacji

nie dotyczy

12

Ubezpieczenia majątkowe

wartość ubezpieczonego majątku trwałego wymienionego w polisie

nie dotyczy

13

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

wartość przychodów z działalności leczniczej pomniejszonych o wartość programów lekowych

liczba personelu medycznego objętego ubezpieczeniem

14

Usługi drukarskie

liczba kopii

nie dotyczy

15

Usługi informatyczne

liczba osób z uprawnieniami dostępu do systemów informatycznych świadczeniodawcy

nie dotyczy

16

Usługi napraw i przeglądów pojazdów i transportu

liczba środków transportu

nie dotyczy

17

Usługi prania

liczba kilogramów lub liczba sztuk (w przypadku bielizny oznakowanej)

nie dotyczy

18

Usługi sprzątania

powierzchnia pomieszczeń z uwzględnieniem jej rodzaju

powierzchnia pomieszczeń

19

Usługi telefoniczne

liczba numerów telefonicznych

liczba aparatów telefonicznych

20

Usługi utrzymania terenu, ochrony obiektów i mienia

powierzchnia pomieszczeń

nie dotyczy

21

Woda, ścieki

powierzchnia pomieszczeń

nie dotyczy

22

Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych

powierzchnia pomieszczeń

nie dotyczy

23

Wywóz i utylizacja odpadów medycznych

kilogramy odpadów

liczba worków

24

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

liczba etatów

nie dotyczy

25

Żywienie

osobodzień żywienia

nie dotyczy

Załącznik nr 7

Standardowe klucze podziałowe służące rozliczaniu kosztów działalności pomocniczej

Klucze podziałowe dla OPK działalności pomocniczej medycznej.

Lp.

Kod resortowy

Rodzaj działalności pomocniczej

Klucz uodziałowv - usłusa wvkonvwana przez OPK działalności pomocniczej - medvcznei

1

4922 lub 4924

Apteka szpitalna albo zakładowa lub dział farmacji - działalność magazynowa

liczba pozycji na dokumentach rozchodu wewnętrznego

2

4922 lub 4924

Apteka szpitalna albo zakładowa lub dział farmacji - działalność farmaceutyczna, w tym przygotowanie cytostatyków, żywienia pozajelitowego, leków recepturowych

liczba zleceń

3

8500

Bank krwi (nie dotyczy pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej)

liczba jednostek wydanej krwi i jej składników

4

8510

Bank tkanek i komórek

liczba zleceń

5

9200

Dział higieny i epidemiologii

liczba personelu medycznego

6

8520

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

liczba jednostek wydanej krwi i jej składników

7

9230

Dział orzecznictwa o stanie zdrowia

liczba porad

8

9210

Dział oświaty i promocji zdrowia

liczba personelu medycznego

9

9204

Dział nadzoru sanitarnego

liczba personelu medycznego

10

9206

Dział nadzoru zapobiegawczego

liczba personelu medycznego

11

9202

Dział nadzoru radiologicznego

liczba aparatów objętych nadzorem radiologicznym

12

9220

Dział żywności, żywienia i przedmiotów użytku (działy związane z ustalaniem norm żywieniowych)

osobodzień żywienia

13

9800

Dyspozytornia medyczna

liczba dobokaretek

14

Nie dotyczy

Magazyny materiałów, dział zaopatrzenia medycznego

liczba pozycji na dokumentach rozchodu wewnętrznego

15

Nie dotyczy

Planowa Izba Przyjęć (dotyczy przyjęć planowych)

liczba przyjętych świadczeniobiorców na oddziały

16

8220

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne

liczba pozycji na dokumentach rozchodu wewnętrznego

17

8200

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze

liczba pozycji na dokumentach rozchodu wewnętrznego

18

8210

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu

liczba pozycji na dokumentach rozchodu wewnętrznego

19

8230

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

liczba pozycji na dokumentach rozchodu wewnętrznego

20

9012

Pracownia ziołolecznictwa

liczba zleceń

21

Nie dotyczy

Rejestracja (poradnie, pracownie diagnostyczne, rehabilitacja)

liczba dokonanych rejestracji

22

9400

Szpitalny zespół wspierający opieki paliatywnej

liczba świadczeniobiorców objętych opieką

Klucze podziałowe dla OPK działalności pomocniczej niemedycznej.

Lp.

Rodzaj działalności pomocniczej

Kolejność wvboru klucza podziałowego - usługa wvkonvwana przez OPK działalności pomocniczej - niemedvcznei

1

2

1

Dział aparatury medycznej

liczba sprzętu pod nadzorem serwisowym

liczba roboczogodzin

2

Dział informatyczny, ośrodek przetwarzania danych, serwerownia

liczba osób z uprawnieniami dostępu do systemów informatycznych świadczeniodawcy

nie dotyczy

3

Działy sprzątania

powierzchnia pomieszczeń z uwzględnieniem jej rodzaju

powierzchnia pomieszczeń

4

Dział transportu, przewozy

liczba km

liczba zleceń

5

Dział zaopatrzenia niemedycznego

liczba pozycji na dokumentach rozchodu wewnętrznego

nie dotyczy

6

Hydrofornia, stacje uzdatniania wody

powierzchnia pomieszczeń

nie dotyczy

7

Jednostki poligraficzne

liczba stron kopii

nie dotyczy

8

Jednostki remontowe, utrzymania w ruchu, dział techniczny

powierzchnia pomieszczeń

nie dotyczy

9

Jednostki utrzymania terenu, ochrony obiektów i mienia

powierzchnia pomieszczeń

nie dotyczy

10

Kotłownia, kolektory słoneczne, pompy ciepła

powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych

kubatura pomieszczeń ogrzewanych

11

Kuchnia

osobodzień żywienia

nie dotyczy

12

Pralnia

liczba kilogramów lub liczba sztuk

nie dotyczy

13

Prosektorium

liczba łóżek

liczba łóżek i liczba zgonów

14

Siłownia, agregat prądotwórczy, kompresorownia, panele fotowoltaiczne

powierzchnia pomieszczeń

powierzchnia pomieszczeń skorygowana o moc zainstalowanych maszyn i urządzeń

15

Spalarnia odpadów, jednostki wewnętrzne segregujące odpady medyczne

kilogramy odpadów

liczba worków

16

Sterylizatornia lub centralna sterylizacja

liczba pakietów do sterylizacji

nie dotyczy

17

Warsztaty, stacje diagnostyczne

liczba środków transportu

nie dotyczy

Załącznik nr 8

Standardowe klucze podziałowe służące rozliczaniu kosztów działalności podstawowej, w tym opk proceduralnych

Lp.

Kod resortowy

Pracownie lub zakłady diagnostyczne i zabiegowe oraz sale operacyjne i inne proceduralne OPK

Klucz podziałowy

1

7100-7998

Pracownie diagnostyczne lub zabiegowe zgodnie z układem kodów resortowych, z wyjątkiem kodów uwzględnionych w innych kodach funkcji

Iloczyn liczby procedur medycznych oraz jednostkowego kosztu wytworzenia procedury medycznej

2

1310

Dział (pracownia) fizjoterapii

3

1312

Dział (pracownia) fizykoterapii

4

1314

Dział (pracownia) kinezyterapii

5

1316

Dział (pracownia) hydroterapii

6

1318

Dział (pracownia) krioterapii

7

1320

Dział (pracownia) masażu leczniczego

8

1330

Dział (pracownia) balneoterapii

9

1642

Ambulatoryjna stacja dializ

10

4106

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

11

4132

Stacja dializ

12

4910

Blok operacyjny

13

4912

Sala porodowa, sala cięć cesarskich

14

4950

Oddział anestezjologii (Dział anestezjologii)

15

8100

Pracownia protetyki dentystycznej

16

8502

Punkt pobrań krwi

17

8512

Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego

18

9010

Pracownia akupresury i akupunktury

19

9450

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

20

9600

Punkt szczepień

21

1160

Poradnia medycyny pracy

Liczba udzielonych porad

Załącznik nr 9

Sposoby wyceny procedur medycznych

W etapie III alokacji kosztów OPK proceduralne rozlicza się wartością kosztów wytworzenia procedur medycznych, które zostały zrealizowane na rzecz oddziału, poradni, lub innego OPK działalności podstawowej.

Koszt wytworzenia procedury medycznej wycenia się zgodnie z rzeczywistymi kosztami zużytych zasobów. W przypadku braku możliwości wyceny zgodnie z rzeczywistymi kosztami zużytych zasobów stosuje się wycenę w oparciu o koszty typowo zużywanych zasobów.

1. ZASADY USTALANIA KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH PROCEDUR MEDYCZNYCH

1.1 Metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów

Wartość zasobów zużywanych bezpośrednio do wykonania procedury medycznej ustala się na bazie zewidencjonowanego zużycia, czyli koszty materiałowe w oparciu o rzeczywiste ich zużycie i bieżące ceny materiałów, a koszty osobowe w oparciu o rzeczywisty czas pracy personelu medycznego należącego do poszczególnych grup personelu, wykonujących daną procedurę medyczną i stawek ich wynagrodzeń obliczonych zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 3.

1.2 Metody oparte na kosztach typowo zużywanych zasobów

Jednostkowe koszty normatywne procedury medycznej są ustalane na podstawie jej typowego wykonania, w oparciu o:

  a) typowo stosowane materiały, przeciętne ilościowe ich zużycie i bieżące ceny materiałów, oraz

  b) koszty osobowe ustalone na podstawie przeciętnego nakładu czasu pracy osób wykonujących procedurę medyczną i stawek ich wynagrodzeń obliczonych zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 3.

W przypadku wyceny procedur według typowego zużywania zasobów tworzy się tabele do ewidencji i wyceny zasobów zużywanych podczas typowego wykonania procedury medycznej, których wzór przedstawiają tabele 1 i 2.

Tabela 1. Tabela zużycia materiałów, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (koszty materiałowe)

Lp.

Indeks materiału

Materiał/lek/
środek spożywczy
specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego/
wyrób medyczny

Typ

Liczba procedur

Jednostka miary

Ilość M zużyta na
N procedur

Cena
jednostki
miary

Wkład do
kosztu
jednostkowego

I

D

T

N

M

L

C

U=(L/N)*C

1

2

Razem

Tabela 2. Tabela nakładu czasu pracy osób wykonujących procedurę (koszty osobowe)

Lp.

Grupa personelu

Liczba procedur

Jednostka czasu

Zużyta ilość
M na N
procedur

Koszt jednostki czasu M

Wkład do kosztu jednostkowego

D

N

M

L

C

P=(L/N)*C

1

2

Razem

W przypadku gdy procedura jest wykonywana na różne sposoby, dla każdego z nich sporządza się odrębny opis.

Odmienny sposób wyceny procedury medycznej jest uzasadniony, gdy są używane inne materiały, sprzęt medyczny, inna technologia wykonania, w szczególności gdy ze względu na użycie innego sprzętu medycznego albo też gdy czas wykonania procedury medycznej jest znacząco różny.

Do opisu typowych materiałów zużywanych podczas typowego wykonania procedury medycznej stosuje się tabelę 1. Określenie stopnia zużywalności materiałów i sprzętu medycznego odnosi się do obserwacji pochodzących z dłuższych okresów czasu, tak aby można było dokonać uśrednień.

Do opisu nakładu czasu pracy osób wykonujących procedurę medyczną, a w konsekwencji do ustalenia kosztu osobowego, stosuje się tabelę 2. Kolumna "Grupa personelu" zawiera wykaz personelu medycznego wykonującego procedurę medyczną z podziałem na grupy zawodowe, tj. lekarzy, pielęgniarki, techników i inny personel biorący udział w realizacji procedury. Należy wymienić wszystkie osoby wykonujące procedurę medyczną, biorąc pod uwagę każdy jej etap: przygotowanie, przeprowadzenie i przedstawienie (opisanie) wyników.

Suma kosztów wszystkich zużywanych materiałów oraz kosztów osobowych stanowi jednostkowy koszt bezpośredni procedury medycznej będący jednocześnie normatywnym jednostkowym kosztem tej procedury medycznej.

Zastosowanie powyższej metody wymaga co najmniej corocznej aktualizacji wyceny procedur medycznych lub każdorazowo, gdy zmieniła się technologia wykonywania danej procedury medycznej.

2. ZASADY USTALANIA KOSZTÓW POŚREDNICH PROCEDUR MEDYCZNYCH

2.1 Metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów (§ 7 ust. 3 rozporządzenia)

Wartość kosztów pośrednich procedur medycznych oblicza się jako różnicę między całkowitym kosztem OPK proceduralnego a całkowitymi kosztami bezpośrednimi procedur medycznych wykonanych w tym OPK. Koszty pośrednie przypisuje się do procedury medycznej na podstawie rzeczywistego czasu wykonywania tej procedury medycznej i stawki kosztów pośrednich przypadających na jednostkę czasu.

Stawkę kosztów pośrednich procedury medycznej przypadających na jednostkę czasu w OPK proceduralnym ustala się w okresie rozliczeniowym, dzieląc koszty pośrednie OPK proceduralnego przez całkowity, rzeczywisty czas realizacji wszystkich procedur medycznych w tym OPK.

2.2 Metoda oparta na kosztach typowo zużywanych zasobów - proporcjonalnie do czasu trwania procedur medycznych (§ 7 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia)

Wartość kosztów pośrednich procedur medycznych oblicza się jako różnicę między całkowitym kosztem OPK proceduralnego a całkowitymi kosztami normatywnymi procedur medycznych (suma iloczynów: liczby wykonanych procedur medycznych i ich jednostkowych kosztów normatywnych) wykonanych w tym OPK. Koszty pośrednie przypisuje się do procedury medycznej na podstawie typowego czasu wykonywania tej procedury medycznej i stawki kosztów pośrednich przypadających na jednostkę czasu.

Stawkę kosztów pośrednich procedury medycznej przypadających na jednostkę czasu w OPK proceduralnym ustala się cyklicznie, dzieląc koszty pośrednie OPK proceduralnego przez całkowity, typowy czas realizacji wszystkich procedur medycznych, w tym OPK.

2.3 Metoda oparta na kosztach typowo zużywanych zasobów - w oparciu o jednostkę kalkulacyjną (§ 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia)

Koszt pośredni procedury medycznej wycenionej według tej metody stanowi różnicę między kosztem wytworzenia a kosztem normatywnym bezpośrednim danej procedury medycznej.

Do wyliczenia kosztów wytworzenia procedury medycznej stosuje się narzut jednostki kalkulacyjnej na jednostkowy koszt normatywny danej procedury medycznej, który jest iloczynem kosztu wytworzenia jednostki kalkulacyjnej i jednostkowego kosztu normatywnego procedury medycznej.

Koszt wytworzenia jednostki kalkulacyjnej dla OPK proceduralnego wylicza się przez podzielenie całkowitych kosztów OPK poniesionych w okresie sprawozdawczym przez sumę kosztów normatywnych poniesionych w tym OPK w tym okresie.

3. METODYKA WYLICZANIA KOSZTU GODZINY PRACY PERSONELU WYKONUJĄCEGO PROCEDURĘ

Koszty osobowe poszczególnych grup personelu obejmują koszty wynagrodzeń niezależnie od form zatrudnienia. W przypadku umów o pracę są to koszty wynagrodzeń (z wyłączeniem kosztów nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych lub rentowych) wraz z pochodnymi - składki ZUS emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Pracowniczy Plan Kapitałowy. W przypadku pozostałych form zatrudnienia są to ponoszone przez świadczeniodawcę koszty podwykonawstwa medycznego, kontraktów lub umów (zlecenie, o dzieło, innych).

Koszty analizuje się dla poszczególnych grup zawodowych personelu medycznego, biorącego udział w wykonywaniu procedur medycznych: lekarza, pielęgniarki, technika oraz pozostałego personelu medycznego, odrębnie dla każdego OPK proceduralnego.

Koszty wynagrodzeń przypadające na jedną godzinę pracy oblicza się na podstawie całościowego zatrudnienia pracownika w podmiocie w przyjętym okresie (np. jednego roku). Liczba etatów przeliczeniowych uwzględnia tylko godziny pracy wynikające z wymiaru etatu, jak również pracę w ramach innych form zatrudnienia przeliczoną na rzeczywisty czas jej trwania przy założeniu, że jeden etat obejmuje przeciętnie 160 godzin pracy miesięcznie.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60