Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.12.2016 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.12.2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 Dz. U. z 2016 r. poz. 2115
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2021 r. poz. 924

Na podstawie art. 312 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "BFG", w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 2115
2019.08.01
zmieniony przez
2021.05.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 924
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Przychodami BFG są środki pochodzące ze źródeł finansowania BFG określonych w art. 270 ust. 1 pkt 3, 4 i 12 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej "ustawą".

2. Kosztami działalności BFG są koszty utrzymania organów BFG i Biura BFG, w tym amortyzacja, którą prezentuje się w rachunku zysków i strat w pozycji "Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".

3. Rezerwy lub zobowiązania z tytułu:

  1) gwarantowania depozytów w rozumieniu ustawy,

  2) świadczeń, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2, art. 179, art. 188 ust. 5, art. 264 ust. 2 pkt 4 i art. 268a ust. 2 pkt 4 ustawy,

  3) gwarancji i poręczeń, w tym gwarancji pokrycia strat, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1, art. 264 ust. 2 pkt 3 i art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy

- nie stanowią kosztów BFG, lecz zmniejszają odpowiednie fundusze własne BFG.

4. Zarząd BFG jest obowiązany złożyć do ogłoszenia:

  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

  2) bilans,

  3) rachunek zysków i strat,

  4) zestawienie zmian w funduszach własnych za rok obrotowy,

  5) rachunek przepływów pieniężnych

- wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, w terminie 15 dni od dnia podjęcia tej uchwały, w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

5. Należności BFG wynikające z pożyczek udzielonych z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych klasyfikuje się do normalnych albo straconych. Wysokość odpisów aktualizujących te należności ustala się na dzień bilansowy w wysokości 100% wartości należności straconych. W zakresie zasad klasyfikacji należności do kategorii straconych, określania wartości zabezpieczeń oraz podstawy dokonywania odpisów aktualizujących BFG stosuje odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2019 r. poz. 520, z 2020 r. poz. 687 oraz z 2021 r. poz. 51).

6. Do wysokości odpisów aktualizujących, ustalanych na dzień bilansowy, należności inne niż wymienione w ust. 5, BFG stosuje odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

7. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego BFG otrzyma informacje o zdarzeniach, które nastąpiły po sporządzeniu tego sprawozdania finansowego, mających istotny wpływ na informacje zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach informacji dodatkowej rocznego sprawozdania finansowego, to uwzględnia je w sprawozdaniu finansowym obejmującym następny rok obrotowy.

Rozdział 2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§ 3. 1. Księgi rachunkowe są prowadzone przez BFG, w jego siedzibie.

2. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz BFG przychody i obciążające go koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty.

Rozdział 3

Ujmowanie i wycena niektórych aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 2115
2019.08.01
zmieniony przez
2021.05.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 924
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, stanowiące instrumenty pochodne w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień zawarcia transakcji.

2. Dłużne papiery wartościowe oraz akcje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień rozliczenia transakcji.

3. Aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.

4. Aktywa odpowiadające zobowiązaniom do zapłaty ujmuje się w księgach rachunkowych w ostatnim dniu terminu do wnoszenia składek, określonego w uchwale Rady BFG.

§ 5. 1. Należności i zobowiązania finansowe, w tym kredyty, pożyczki, zrealizowane gwarancje i poręczenia oraz dłużne papiery wartościowe, wycenia się na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia.

2. Akcje notowane na rynku regulowanym wycenia się na dzień bilansowy według wartości godziwej.

3. Akcje nienotowane na rynku regulowanym wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.

4. Aktywa odpowiadające zobowiązaniom do zapłaty wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem zasady ostrożności.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 2115
2019.08.01
zmieniony przez
2021.05.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 924
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub objętych akcji, wierzytelności prezentowanych w bilansie BFG jako należności, w tym składek, o których mowa w ustawie, lub aktywów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, sfinansowanych z funduszy własnych BFG: funduszu gwarancyjnego banków, funduszu gwarancyjnego kas, funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych zmniejszają odpowiednio te fundusze. Rozwiązanie odpisów aktualizujących te aktywa ujmuje się jako zwiększenie funduszy własnych BFG.

2. Wynik ze zbycia, wierzytelności prezentowanych w bilansie BFG jako należności lub aktywów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, sfinansowanych z funduszy własnych BFG: funduszu gwarancyjnego banków, funduszu gwarancyjnego kas, funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, ujmowany jest jako zmniejszenie albo zwiększenie funduszy własnych BFG.

3. Zwiększenia wartości akcji, wycenianych według wartości godziwej, powyżej ceny nabycia oraz zmniejszenia wartości tych akcji do poziomu ceny nabycia z wyższej wartości bilansowej ujmuje się w wyniku z operacji finansowych.

4. Wynik ze zbycia akcji odnoszony jest zgodnie z ust. 1 i 3.

§ 7. 1. Do dnia poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji obowiązki wynikające z gwarantowania środków pieniężnych stanowią zobowiązania warunkowe BFG.

2. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, równowartość rezerw z tytułu gwarantowania środków pieniężnych ujmuje się w pasywach w pozycji "Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub w przypadku wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna)".

3. W przypadku gdy wypłata środków gwarantowanych zostanie sfinansowana środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu ochrony środków gwarantowanych, równowartość rezerw ujmuje się w aktywach w pozycji "Należności z tytułu obowiązku wniesienia funduszu ochrony środków gwarantowanych".

4. Zobowiązania wobec deponentów ujmuje się w dniu podjęcia przez właściwy organ BFG decyzji o wypłacie środków gwarantowanych.

5. Przy ustalaniu wartości rezerw i zobowiązań wobec deponentów pomija się dyskontowanie.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 2115
2019.08.01
uchylony przez
2021.05.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 924
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 8a
2019.08.01
dodany przez
2021.05.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 924
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8a. Należności z tytułu składek, o których mowa w ustawie, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień podjęcia przez Radę BFG uchwały określającej wysokość składek wnoszonych przez poszczególne podmioty zobowiązane do ich wniesienia.

§ 9. 1. Wartość należności Funduszu wynikających z roszczeń, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, pomniejsza się do chwili ich zapłaty o odpisy aktualizujące ich wartość w wysokości 100%.

2. Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą spłaty należności i ujmuje się je w pasywach w odpowiedniej pozycji funduszy własnych.

3. Równowartość odsetek od należności, o których mowa w ust. 1, powiększa odpisy aktualizujące wartość tych należności.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 2115
2019.08.01
zmieniony przez
2021.05.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 924
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Równowartość rezerw na gwarancje i poręczenia udzielone przez BFG z funduszy własnych zmniejsza wartość pozycji funduszy własnych. Rozwiązanie rezerw na te gwarancje i poręczenia ujmuje się jako zwiększenie tych funduszy własnych.

2. Rezerwy na świadczenia, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2, art. 179, art. 188 ust. 5, art. 264 ust. 2 pkt 4 i art. 268a ust. 2 pkt 4 ustawy, udzielane w danym roku obrotowym, ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu przejęcia pod warunkiem, że wartość rezerwy może być wiarygodnie oszacowana i po stronie BFG wystąpił obowiązek prawny lub zwyczajowy.

3. Rezerwy z tytułu udzielenia gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1, art. 264 ust. 2 pkt 3 i art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy, wycenia się na dzień bilansowy w oszacowanej kwocie wymaganej zapłaty za dany okres w ramach roku obrotowego BFG, objęty tą gwarancją.

4. Aktywa z tytułu udzielenia gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1, art. 264 ust. 2 pkt 3 oraz art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy, ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu powstania należności w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Równowartość aktywów i rezerw, o których mowa w ust. 3 i 4, zalicza się do odpowiednich funduszy własnych BFG.

§ 11. Wynik finansowy BFG stanowi różnicę pomiędzy przychodami, w tym z tytułu odsetek i prowizji, a kosztami, z uwzględnieniem wyniku z operacji finansowych.

Rozdział 4

Roczne sprawozdanie finansowe BFG

§ 12. Roczne sprawozdanie finansowe BFG składa się z:

  1) bilansu;

  2) rachunku zysków i strat;

  3) zestawienia zmian w funduszach własnych;

  4) rachunku przepływów pieniężnych;

  5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 13. Zakres informacji wykazywanych w rocznym sprawozdaniu finansowym BFG określa załącznik do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. Aktywa lub rezerwy z tytułu udzielenia gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 20g ust. 2 pkt 3 i art. 20ba ust. 2 pkt 3 ustawy uchylanej na mocy art. 388 ustawy, wycenia się na dzień bilansowy w oszacowanej kwocie wymagającej zapłaty za dany okres w ramach roku obrotowego BFG, objęty tą gwarancją. Równowartość aktywów lub rezerw zalicza się do odpowiednich funduszy własnych BFG.

§ 15. 1. W sprawozdaniu finansowym za rok 2016 dodatkowo wykazuje się:

  1) fundusz zapasowy,

  2) fundusz pomocowy,

  3) fundusz stabilizacyjny,

  4) fundusz środków odzyskanych z mas upadłości

- które z dniem wejścia w życie ustawy zostały zlikwidowane.

2. W sprawozdaniu finansowym za rok 2016 w pozycji C.I Wpływy Rachunku przepływów pieniężnych podaje się wyłącznie:

1. Obowiązkowe opłaty wnoszone przez banki

2. Opłaty ostrożnościowe wnoszone przez banki

3. Obowiązkowe opłaty wnoszone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

4. Otrzymane dotacje

5. Otrzymane kredyty i pożyczki

6. Pozostałe wpływy finansowe.

§ 16. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania finansowego BFG za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1721), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 386 ustawy z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997).
Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22.12.2016 r.

Załącznik

Zakres informacji wykazywanych w rocznym sprawozdaniu finansowym BFG

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego

obejmuje w szczególności:

  1) nazwę i siedzibę BFG oraz wskazanie podstawy prawnej prowadzenia działalności;

  2) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

  3) wskazanie, czy roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez BFG działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

  4) stosowane zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów;

  5) dokonane w ciągu roku obrotowego zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na roczne sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym;

  6) dokonane w stosunku do poprzedniego rocznego sprawozdania finansowego zmiany sposobu sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej BFG.

Bilans

Aktywa

I. Środki pieniężne

1. Środki pieniężne w kasie

2. Środki pieniężne na rachunkach bieżących

3. Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych

4. Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5. Środki pieniężne na pozostałych rachunkach

II. Należności od instytucji finansowych

1. Należności od banków z tytułu:

  a) obowiązku wniesienia funduszu ochrony środków gwarantowanych

  b) składek (z wyłączeniem zobowiązań do zapłaty)

  c) zobowiązań do zapłaty

  d) udzielonych pożyczek

  e) zrealizowanych gwarancji i poręczeń

  f) nabytych wierzytelności

  g) pozostałych operacji

2. Należności od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z tytułu:

  a) składek (z wyłączeniem zobowiązań do zapłaty)

  b) zobowiązań do zapłaty

  c) udzielonych pożyczek

  d) zrealizowanych gwarancji i poręczeń

  e) nabytych wierzytelności

  f) pozostałych operacji

3. Należności od pozostałych instytucji finansowych

III. Należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

IV. Pozostałe należności i roszczenia

V. Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

1. Dłużne papiery wartościowe:

  a) banków

  b) Skarbu Państwa

  c) pozostałe

2. Akcje:

  a) w instytucjach finansowych

  b) w pozostałych jednostkach

3. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

VI. Rzeczowe aktywa trwałe

VII. Wartości niematerialne i prawne

VIII. Rozliczenia międzyokresowe

IX. Inne aktywa

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiązania

  1. Zobowiązania wobec deponentów

  2. Pozostałe zobowiązania

II. Fundusze specjalne

III. Rozliczenia międzyokresowe

IV. Rezerwy

V. Fundusz statutowy

VI. Fundusz gwarancyjny banków

  1. Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania

  2. Fundusz gwarancyjny banków wykorzystany

VII. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków

  1. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania

  2. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystany

VIII. Fundusz gwarancyjny kas

  1. Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania

  2. Fundusz gwarancyjny kas wykorzystany

IX. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas

  1. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania

  2. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas wykorzystany

X. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych

  1. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania

  2. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany

XI. Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub w przypadku wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna)

XII. Fundusz z aktualizacji wyceny

XIII. Inne fundusze własne

XIV. Zysk (strata) z lat ubiegłych

XV. Wynik finansowy

  1. Zysk netto (wartość dodatnia)

  2. Strata netto (wartość ujemna)

Pasywa razem

Rachunek zysków i strat

I. Przychody z działalności statutowej

  1. Przychody z tytułu odsetek

  2. Przychody z tytułu prowizji

II. Koszty realizacji zadań statutowych

  1. Odsetki z tytułu kredytów krótkoterminowych otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego

  2. Odsetki z tytułu pożyczek otrzymanych ze środków budżetu państwa

  3. Pozostałe koszty

III. Wynik działalności statutowej (I - II)

IV. Wynik z operacji finansowych

  1. Papierami wartościowymi

  2. Pozostałych

V. Wynik z tytułu różnic kursowych

VI. Koszty działalności

  1. Usługi obce

  2. Wynagrodzenia

  3. Ubezpieczenia i inne świadczenia

  4. Pozostałe

VII. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

VIII. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

IX. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

X. Pozostałe przychody operacyjne

XI. Pozostałe koszty operacyjne

XII. Wynik finansowy (III+IV+/-V-VI-VII-VIII+IX+X-XI)

Zestawienie zmian w funduszach własnych

I. Fundusze własne na początek okresu (BO)

  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

  - korekty błędów

II. Fundusze własne na początek okresu (BO), po korektach

1.1. Fundusz statutowy na początek okresu

1.2. Zmiany funduszu statutowego

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

1.3. Fundusz statutowy na koniec okresu

2.1. Fundusz gwarancyjny banków na początek okresu

2.2. Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania na początek okresu

2.3. Zmiany funduszu gwarancyjnego banków do wykorzystania

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

2.4. Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania na koniec okresu

2.5. Fundusz gwarancyjny banków wykorzystany na początek okresu

2.6. Zmiany funduszu gwarancyjnego banków wykorzystanego

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

2.7. Fundusz gwarancyjny banków wykorzystany na koniec okresu

2.8. Fundusz gwarancyjny banków na koniec okresu

3.1. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na początek okresu

3.2. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania na początek okresu

3.3. Zmiany funduszu przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

3.4. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania na koniec okresu

3.5. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystany na początek okresu

3.6. Zmiany funduszu przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystanego

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

3.7. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystany na koniec okresu

3.8. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na koniec okresu

4.1. Fundusz gwarancyjny kas na początek okresu

4.2. Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania na początek okresu

4.3. Zmiany funduszu gwarancyjnego kas do wykorzystania

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

4.4. Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania na koniec okresu

4.5. Fundusz gwarancyjny kas wykorzystany na początek okresu

4.6. Zmiany funduszu gwarancyjnego kas wykorzystanego

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

4.7. Fundusz gwarancyjny kas wykorzystany na koniec okresu

4.8. Fundusz gwarancyjny kas na koniec okresu

5.1. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na początek okresu

5.2. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania na początek okresu

5.3. Zmiany funduszu przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

5.4. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania na koniec okresu

5.5. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas wykorzystany na początek okresu

5.6. Zmiany funduszu przymusowej restrukturyzacji kas wykorzystanego

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

5.7. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas wykorzystany na koniec okresu

5.8. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na koniec okresu

6.1. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych na początek okresu

6.2. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania na początek okresu

6.3. Zmiany funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

6.4. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania na koniec okresu

6.5. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany na początek okresu

6.6. Zmiany funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystanego

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

6.7. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany na koniec okresu

6.8. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych na koniec okresu

7.1. Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna) na początek okresu

7.2. Zmiany funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna)

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

7.3. Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna) na koniec okresu

8.1. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu

8.2. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

8.3. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu

(Inne fundusze własne)

9.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

  - korekty błędów

9.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

9.3. Zmiana zysku (straty) z lat ubiegłych

  a) zwiększenia (z tytułu)

   ...

  b) zmniejszenia (z tytułu)

   ...

9.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

10. Zysk (strata) netto

III. Fundusze własne na koniec okresu (BZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

  1. Amortyzacja

  2. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

  3. Zmiana stanu rezerw

  4. Zmiana stanu należności, w tym udzielonych pożyczek

  5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem zaciągniętych pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych

  6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

  7. Pozostałe korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

  3. Z aktywów finansowych, w tym:

   a) zbycie i wykup aktywów finansowych, z wyłączeniem udzielonych pożyczek

   b) dywidendy

   c) odsetki

   d) inne wpływy z aktywów finansowych

  4. Pozostałe wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

  2. Na aktywa finansowe, w tym:

   a) nabyte aktywa finansowe, z wyłączeniem udzielonych pożyczek

   b) inne wydatki na aktywa finansowe

  3. Pozostałe wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy:

  1. Obowiązkowe składki wnoszone przez banki

  2. Obowiązkowe składki wnoszone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

  3. Obowiązkowe składki wnoszone przez firmy inwestycyjne

  4. Wpłaty zobowiązań do zapłaty dokonywane przez banki

  5. Wpłaty zobowiązań do zapłaty dokonywane przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

  6. Wpłaty zobowiązań do zapłaty dokonywane przez firmy inwestycyjne

  7. Otrzymane dotacje

  8. Otrzymane kredyty i pożyczki

  9. Pozostałe wpływy finansowe

II. Wydatki:

  1. Wypłata środków gwarantowanych deponentom banków

  2. Wypłata środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

  3. Spłata kredytów i pożyczek

  4. Spłacone odsetki

  5. Pozostałe wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)

E. Środki pieniężne na początek okresu

F. Środki pieniężne na koniec okresu (E ± D)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Przedstawienie:

  1) informacji o znaczących w BFG zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w rocznym sprawozdaniu finansowym;

  2) informacji o znaczących w BFG zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty;

  3) informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących roku obrotowego, mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego;

  4) informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych rocznego sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach, pozycjach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat, informacje w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego BFG, w szczególności:

  1) informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w pozycji II aktywów bilansu, z uwzględnieniem należności zagrożonych i utworzonych odpisów aktualizujących;

  2) informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w pozycji III i IV aktywów bilansu;

  3) dane w zakresie zmian rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych BFG, zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

  4) informacje dotyczące struktury zobowiązań wykazywanych w pozycji I.2 pasywów bilansu;

  5) informacje o strukturze funduszy specjalnych wykazywanych w pozycji II pasywów bilansu;

  6) strukturę zobowiązań warunkowych, z podziałem na udzielone gwarancje i poręczenia oraz pozostałe zobowiązania, a także strukturę należności warunkowych;

  7) strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł;

  8) strukturę kosztów;

  9) informacje o proponowanym podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy;

  10) informacje o:

   a) łącznej kwocie kosztów wynagrodzeń BFG, z podziałem na wynagrodzenia zasadnicze, nagrody i premie,

   b) wysokości rocznego wynagrodzenia łącznie członków Zarządu i Rady BFG, z podziałem na wynagrodzenia zasadnicze, nagrody i premie,

   c) łącznej kwocie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło;

  11) inne informacje, które należy uznać za istotne dla zrozumienia rocznego sprawozdania finansowego.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60