Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych1)

 Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
 Dz. U. z 2013 r. poz. 876
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1675

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, terminy sporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego, zakres ogłaszania rocznego sprawozdania finansowego oraz termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
zmieniony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) ustawa o rachunkowości - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

  2) ustawa - ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.);

  3) ustawa o IKE oraz IKZE - ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147 oraz z 2015 r. poz. 978);

  4) (uchylony)

  5) powszechne towarzystwo - powszechne towarzystwo emerytalne w rozumieniu art. 8 pkt 8 ustawy;

  6) towarzystwo - powszechne towarzystwo oraz pracownicze towarzystwo emerytalne w rozumieniu art. 8 pkt 9 ustawy;

  7) otwarty fundusz - otwarty fundusz emerytalny w rozumieniu art. 8 pkt 5 ustawy;

  7a) dobrowolny fundusz - dobrowolny fundusz w rozumieniu art. 8 pkt 3a ustawy;

  8) pracowniczy fundusz - pracowniczy fundusz emerytalny w rozumieniu art. 8 pkt 6 ustawy;

  9) fundusz - otwarty fundusz, dobrowolny fundusz oraz pracowniczy fundusz;

  10) członek funduszu - osobę fizyczną, o której mowa w art. 8 pkt 2 ustawy;

  10a) IKE - indywidualne konto emerytalne, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o IKE oraz IKZE;

  10b) IKZE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy o IKE oraz IKZE;

  10c) pracowniczy program emerytalny - program, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 710);

  11) depozytariusz - podmiot, o którym mowa w art. 158 ustawy;

  12) statut funduszu - statut, o którym mowa w art. 13 ustawy;

  13) rejestr członków funduszu - rejestr, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy;

  14) Fundusz Gwarancyjny - fundusz, o którym mowa w art. 184 ustawy;

  15) kapitał funduszu - kapitał tworzony:

   a) z wpłat składek członków funduszu, w tym również w formie papierów wartościowych,

   b) ze środków członków funduszu otrzymanych z tytułu wypłaty transferowej z innego funduszu lub innej instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE,

   c) ze środków przypadających byłemu małżonkowi członka funduszu, zgodnie z art. 126 ustawy,

   d) ze środków przypadających małżonkowi członka funduszu,

   e) ze środków przypadających małżonkowi zmarłego członka funduszu, zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy, oraz osobom wskazanym przez zmarłego członka funduszu lub członkom jego najbliższej rodziny, zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy,

   f) (uchylona)

   g) z wpłat towarzystwa, podmiotów, o których mowa w art. 153 ust. 1 ustawy, lub depozytariusza wniesionych z tytułu naprawienia szkód, o których mowa w art. 48 ust. 1, art. 153 ust. 5 lub art. 160 ust. 2 ustawy, wyrządzonych członkom funduszu;

  16) kapitał rezerwowy - kapitał tworzony ze środków przekazywanych na rachunek rezerwowy otwartego funduszu, o którym mowa w art. 181 ustawy;

  17) kapitał premiowy - kapitał tworzony ze środków przekazywanych na rachunek premiowy otwartego funduszu, o którym mowa w art. 182a ust. 2 ustawy;

  18) rynek regulowany - rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), oraz rynek, o którym mowa w art. 8 pkt 17 ustawy;

  19) jednostka rozrachunkowa - wartość, o której mowa w art. 99 ust. 1 i 3-5 ustawy;

  20) aktywa - zasoby majątkowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;

  21) wartość aktywów netto - wartość aktywów ustaloną w sposób, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy;

  22) wartość jednostki rozrachunkowej - wartość aktywów netto podzieloną przez liczbę jednostek rozrachunkowych w dniu wyceny;

  23) portfel inwestycyjny - aktywa finansowe, o których mowa w art. 141 ust. 1 ustawy i w przepisach wydanych na podstawie art. 141 ust. 7 ustawy;

  24) cena zbycia netto - cenę uzyskaną ze sprzedaży składnika portfela inwestycyjnego pomniejszoną o koszty związane z jego sprzedażą;

  25) cena nabycia - cenę zakupu składnika aktywów wraz z prowizją maklerską i innymi opłatami, w tym obciążeniami o charakterze publicznoprawnym, z wyłączeniem wynagrodzenia depozytariusza;

  26) zrealizowany zysk (strata) z inwestycji - różnicę między ceną zbycia netto a ceną nabycia danego składnika portfela inwestycyjnego;

  27) niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji - różnicę między wartością danego składnika portfela inwestycyjnego w dniu wyceny, ustaloną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 51, poz. 493 oraz z 2006 r. nr 17, poz. 131), a ceną jego nabycia;

  28) dzień wyceny - dzień ustalenia wartości aktywów netto, o którym mowa w art. 168 ustawy;

  29) wpłata - zasilenie rachunku pieniężnego funduszu środkami przekazanymi w imieniu członków funduszu z tytułu wpłaty składki lub wypłaty transferowej oraz zasilenie rachunku pieniężnego dobrowolnego funduszu środkami wpłaconymi przez członków funduszu;

  30) (uchylony)

  31) dzień przeliczenia - dzień, o którym mowa w art. 100 ust. 1, 1a i 2 ustawy;

  32) rachunek przeliczeniowy - rachunki pieniężne, na których, do czasu ich przeliczenia na jednostki rozrachunkowe, są przechowywane w szczególności aktywa pieniężne, wpłaty na rachunek rezerwowy, rachunek premiowy, aktywa pieniężne przeznaczone na wypłaty, wypłaty transferowe, zwroty oraz wypłaty na rzecz towarzystwa; na rachunek przeliczeniowy składają się rachunki wpłat, wypłat oraz rachunek kwot do wyjaśnienia;

  33) wypłata - wypłata środków dokonywana na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie o IKE oraz IKZE;

  34) zwrot - wycofanie środków zgromadzonych na IKE lub IKZE lub w ramach pracowniczego programu emerytalnego lub części środków zgromadzonych na IKE.

§ 3. Rachunkowość funduszu tworzą elementy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości, oraz obliczanie wartości aktywów netto i aktywów netto na jednostkę rozrachunkową.

§ 4. Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy.

Rozdział 2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
uchylony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. (uchylony)

§ 6. W przypadku gdy towarzystwo zarządza więcej niż jednym funduszem, księgi rachunkowe prowadzone są odrębnie dla każdego funduszu.

§ 7. Księgi rachunkowe funduszu obejmują elementy, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości, oraz:

  1) rejestr członków funduszu;

  2) zestawienia analityczne aktywów i zobowiązań;

  3) zestawienia analityczne rozliczeń międzyokresowych.

§ 8. Podstawą ustalenia wartości aktywów netto funduszu na dzień wyceny oraz na dzień bilansowy są księgi rachunkowe funduszu.

§ 9. Towarzystwo prowadzi księgi rachunkowe funduszu w taki sposób, aby było możliwe ustalenie wartości aktywów netto na każdy dzień wyceny oraz na dzień bilansowy.

§ 10. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastąpienie dowodu księgowego kopią lub odpisem dowodu księgowego sporządzonym na formularzu właściwym dla danego dowodu.

2. Kopia lub odpis powinny być opatrzone odpowiednio adnotacją "Kopia", "Odpis" oraz uwierzytelnione przez zamieszczenie klauzuli "Za zgodność z oryginałem" i podpisu osoby stwierdzającej zgodność wraz z datą sporządzenia.

Rozdział 3

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
zmieniony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Wpłaty dokonane na rzecz członków funduszu, wpłaty dokonane przez członków dobrowolnego funduszu, wpłaty na rachunek rezerwowy oraz na rachunek premiowy są ujmowane na rachunku przeliczeniowym na dzień ich otrzymania.

2. (uchylony)

3. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przeliczane na jednostki rozrachunkowe w najbliższym dniu wyceny po otrzymaniu wpłaty na rachunek przeliczeniowy i po identyfikacji członka, który dokonał wpłaty, lub po otrzymaniu listy członków, na rzecz których jest wnoszona wpłata, według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień, w którym po raz pierwszy możliwe jest przyporządkowanie otrzymanych składek poszczególnym członkom.

4. Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia jest ustalana przez podzielenie wartości netto aktywów funduszu w dniu przeliczenia przez liczbę jednostek rozrachunkowych zapisanych w tym dniu na rachunkach prowadzonych przez fundusz.

5. Wpłaty i inne wpływy wynikające z akcji złożonych na rachunkach ilościowych, dokonywane na rzecz członków pracowniczego funduszu, są ujmowane na odrębnym rachunku pieniężnym, a w przypadku papierów wartościowych odpowiednio na odrębnym koncie w ramach portfela inwestycyjnego.

6. Pracowniczy fundusz dokonuje przeliczenia na podstawie listy członków, na rzecz których wnoszona jest wpłata lub inny wpływ, o którym mowa w ust. 5, według zasad określonych w ust. 3 i 4.

7. Liczba jednostek rozrachunkowych jest obliczana i podawana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, a ich wartość - z dokładnością do dwóch. Obydwie wielkości są zaokrąglane na zasadach ogólnych.

8. Do operacji na jednostkach rozrachunkowych należy stosować wielkości podane w sposób określony w ust. 7.

9. Środki wpłacone, których nie można przyporządkować konkretnym członkom otwartego lub pracowniczego funduszu, są ujmowane na rachunku przeliczeniowym jako środki do wyjaśnienia. Po wyjaśnieniu, którego członka funduszu dotyczą, środki te są przeliczane na jednostki rozrachunkowe według wartości jednostki rozrachunkowej ustalonej na dzień, w którym zostały przyporządkowane. Fundusz przyporządkowuje środki konkretnemu członkowi funduszu w terminie 4 dni roboczych od dnia wpłaty. W przypadku, w którym środki te nie mogą zostać przyporządkowane, są one traktowane jako środki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu. Środki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu są zwracane wpłacającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłaty, z zastrzeżeniem ust. 10.

9a. Środki wpłacone, których nie można przyporządkować konkretnym członkom dobrowolnego funduszu, są ujmowane na rachunku przeliczeniowym jako środki do wyjaśnienia. Po wyjaśnieniu, którego członka funduszu dotyczą, środki te są przeliczane na jednostki rozrachunkowe według wartości jednostki rozrachunkowej ustalonej na dzień, w którym zostały przyporządkowane. Fundusz przyporządkowuje środki konkretnemu członkowi funduszu w terminie 10 dni roboczych od dnia wpłaty. W przypadku, w którym środki te nie mogą zostać przyporządkowane, są one traktowane jako środki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu. Środki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu są zwracane wpłacającemu w ciągu 12 dni roboczych od dnia wpłaty, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Odsetki należne z tytułu środków przechowywanych na rachunku przeliczeniowym stanowią przychód funduszu.

11 - 13. (uchylone)

14. Zwiększenie kapitału funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień przeliczenia.

15. Zasadę, o której mowa w ust. 14, stosuje się odpowiednio do zwiększenia kapitału rezerwowego i kapitału premiowego.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Środki wpłacone do funduszu przez towarzystwo, podmiot, o którym mowa w art. 153 ust. 1 ustawy, lub depozytariusza z tytułu powstania szkód, o których mowa w art. 48 ust. 1, art. 153 ust. 5 lub art. 160 ust. 2 ustawy, są przeliczane na jednostki rozrachunkowe w najbliższym dniu wyceny następującym po dniu ich przekazania, według wartości jednostki rozrachunkowej z dnia wpłaty.

2. Jednostki rozrachunkowe są zapisywane na rachunkach tych członków funduszu, których dotyczy szkoda.

Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
zmieniony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. Zmniejszenie kapitału funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień przeliczenia jednostek rozrachunkowych na środki pieniężne.

2. Przeliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane nie wcześniej niż na 3 dni robocze przed wypłatą środków, wypłatą transferową z IKE, IKZE lub z pracowniczego programu emerytalnego, zwrotem albo na 5 dni roboczych przed terminem dokonania wypłaty transferowej z otwartego funduszu.

3. Wypłaty transferowe w ramach tego samego funduszu są dokonywane poprzez odpowiednie przeniesienie jednostek rozrachunkowych.

4. Środki pieniężne pochodzące z umorzenia jednostek rozrachunkowych ujmowane są na rachunku przeliczeniowym.

Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. 1. Nabycie lub zbycie składników portfela inwestycyjnego przez fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.

2. W przypadku umowy mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych innych niż te, o których mowa w ust. 1, prawa te ujmuje się w księgach rachunkowych jako nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia umowy.

3. W przypadku umowy mającej za przedmiot zbycie składników portfela inwestycyjnego, o których mowa w ust. 1, z należnymi odsetkami, odsetki od sprzedanych składników portfela inwestycyjnego ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu w dniu zawarcia umowy, według wartości na dzień rozliczenia umowy, uznając przychód z tytułu odsetek w wysokości zgodnej z zawartą umową.

4. Nabycie lub zbycie aktywów denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD w celu, o którym mowa w art. 141 ust. 1 pkt 6 ustawy, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień przeprowadzenia transakcji.

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. 1. Do dnia otrzymania wpłaty na rachunek premiowy środki należne od powszechnego towarzystwa ujmuje się jako należności od powszechnego towarzystwa oraz wykazuje jako zobowiązanie z tytułu nieprzeliczonych jednostek rozrachunkowych.

2. Do dnia przekazania powszechnemu towarzystwu środków z tytułu wypłaty, o której mowa w art. 182a ust. 1 ustawy, wartość zobowiązania wykazuje się jako zobowiązanie wobec powszechnego towarzystwa oraz jako należność z tytułu jednostek rozrachunkowych nieprzeliczonych na środki pieniężne.

3. Przeniesienie środków, o których mowa w art. 182a ust. 5 ustawy, następuje poprzez odpowiednie przeniesienie jednostek rozrachunkowych.

4. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
zmieniony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. 1. Nabyte składniki portfela inwestycyjnego ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Składniki portfela inwestycyjnego nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero.

5. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej i wartość naliczonych odsetek ujmuje się w księgach rachunkowych łącznie.

Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
zmieniony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. 1. Papiery wartościowe będące przedmiotem umowy pożyczki stanowią składnik portfela inwestycyjnego funduszu przez okres objęty umową i są wyceniane zgodnie z zasadami przyjętymi dla tych papierów.

2. Zobowiązania funduszu wynikające z umowy pożyczki papierów wartościowych ujmuje się w księgach rachunkowych jako pożyczki.

3. Różnicę pomiędzy ustaloną ceną odkupu papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, a wartością pożyczki amortyzuje się metodą liniową do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych.

§ 18. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, niepowodującą zmiany wysokości kapitału zakładowego, ujmuje się w zestawieniach analitycznych, w których są dokonywane zmiany dotyczące liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia.

Istniejące wersje czasowe § 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 19. 1. Zysk lub stratę ze zbycia składników portfela inwestycyjnego ustala się, przypisując składnikom najwyższą wartość w cenie nabycia lub najwyższą wartość w cenie nabycia powiększoną o amortyzację w przypadku instrumentów wycenianych metodą amortyzacji liniowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zysk lub stratę ze zbycia aktywów denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD wylicza się zgodnie z metodą określoną w ust. 1.

3. Metody, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się do papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą stronę zobowiązaniem się odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie udzielonego depozytu lub pożyczki.

4. Zrealizowane różnice kursowe przy sprzedaży składników portfela inwestycyjnego ujmuje się odpowiednio w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji.

5. Niezrealizowane różnice kursowe powstałe w wyniku aktualizacji wyceny składników portfela inwestycyjnego ujmuje się w niezrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji.

Istniejące wersje czasowe § 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20. 1. Przysługujące akcjonariuszom, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji, prawo poboru akcji notowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień, w którym akcje te po raz pierwszy były notowane bez prawa poboru.

2. Niewykonane prawo poboru akcji umarza się według ceny równej zero na dzień wyceny następujący po dniu, w którym upływa termin realizacji zapisów na akcje.

3. Wykonane prawo poboru wykazuje się w księgach rachunkowych do czasu jego zamiany na akcje.

4. W cenie nabycia akcji nowej emisji nie uwzględnia się wartości praw poboru otrzymanych z tytułu posiadania akcji wcześniejszych emisji.

5. Należną dywidendę wypłacaną w środkach pieniężnych lub w papierach wartościowych z akcji notowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień, w którym akcje te po raz pierwszy były notowane bez dywidendy. Należną dywidendę wypłacaną w środkach pieniężnych ujmuje się w należnościach, natomiast papiery wartościowe otrzymywane z tytułu dywidendy są ujmowane w portfelu inwestycyjnym.

6. W przypadku gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne metody niż określone w ust. 1-5, nabyte prawa ujmuje się zgodnie z metodami określonymi na tych rynkach, w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych praw.

§ 21. 1. Przysługujące akcjonariuszom, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji, prawo poboru akcji nienotowanych na rynku regulowanym oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień następny po dniu ustalenia tych praw.

2. Nabyte przez otwarty fundusz prawa pochodne ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu na dzień nabycia jako składnik portfela inwestycyjnego w cenie nabycia.

3. Zrealizowane, w tym wykupione lub wygasłe, opcje lub warranty umarza się w wartości równej zero.

§ 22. 1. Świadczenia dodatkowe związane z emisją papierów wartościowych ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu uznania świadczenia za należne.

2. Świadczenie uznaje się za należne w chwili określonej w prospekcie emisyjnym i po spełnieniu warunków w nim określonych.

3. Świadczenia sporne uznaje się za należne w chwili uprawomocnienia się wyroku sądu.

§ 23. 1. Aktywa i zobowiązania funduszu wycenia się, a wartość aktywów netto wylicza się na każdy dzień wyceny według stanów i wartości aktywów oraz zobowiązań na koniec tego dnia.

2. Wartość jednostki rozrachunkowej oblicza się na każdy dzień wyceny na podstawie wartości aktywów netto na ten dzień.

3. Dla celów sprawozdawczych, na dzień bilansowy przeprowadza się wycenę i oblicza wartość jednostki rozrachunkowej.

§ 24. 1. Należne odsetki od lokat i rachunków nalicza się odpowiednio na każdy dzień kalendarzowy, począwszy od dnia następującego po dniu ujęcia lokaty lub salda w księgach rachunkowych.

2. Przychody i koszty za dni niebędące dniami wyceny ujmuje się na dzień następujący po dniach niebędących dniami wyceny.

3. Przychody z praw należnych funduszowi ujmuje się odpowiednio za każdy dzień kalendarzowy do czasu ich wygaśnięcia.

Istniejące wersje czasowe § 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 25. 1. Na dzień wyceny, aktywa denominowane w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD ujmuje się w księgach rachunkowych po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu wyliczanego i ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.

2. Wartość aktywów funduszu wyrażoną w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala średniego kursu, określa się w relacji do wskazanej przez fundusz waluty odniesienia, dla której średni kurs jest wyliczany i ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.

§ 26. 1. Amortyzację premii od dłużnych papierów wartościowych ujmuje się w portfelu inwestycyjnym poprzez zmniejszenie ceny nabycia oraz zwiększenie kosztów amortyzacji premii.

2. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych ujmuje się w portfelu inwestycyjnym poprzez zwiększenie wartości nabycia oraz przychodów z odpisu dyskonta.

Istniejące wersje czasowe § 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
zmieniony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 27. Przychody operacyjne funduszu obejmują w szczególności:

  1) dywidendy;

  2) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku regulowanym, nabytych poniżej wartości nominalnej;

  3) (uchylony)

  4) odsetki;

  5) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, a także związane z nimi opłaty i prowizje;

  6) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych, a także związane z nimi opłaty i prowizje;

  7) różnice kursowe dodatnie powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD.

Istniejące wersje czasowe § 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
zmieniony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 28. Koszty operacyjne funduszu obejmują w szczególności:

  1) ustalone w statucie funduszu koszty zarządzania funduszem przez towarzystwo;

  2) koszty związane z przechowywaniem aktywów funduszu, stanowiące równowartość wynagrodzenia depozytariusza;

  3) amortyzację premii od dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku regulowanym, nabytych powyżej wartości nominalnej;

  4) (uchylony)

  5) koszty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

  6) różnice kursowe ujemne powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD;

  7) koszty, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy.

§ 29. Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań funduszu wpływają na przychody operacyjne lub koszty operacyjne, z zastrzeżeniem § 19 ust. 4 i 5.

Istniejące wersje czasowe § 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
zmieniony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 30. 1. Środki potrącone z rachunku funduszu, niestanowiące kosztów funduszu, o których mowa w art. 136 ust. 1-2c i art. 137 ust. 3 ustawy, podlegają refinansowaniu przez towarzystwo.

2. Fundusz ujmuje należność od towarzystwa z tytułu refinansowania potrąceń, o których mowa w ust. 1, na dzień, w którym zostały poniesione.

3. Otwarty fundusz prowadzi pozabilansową ewidencję kosztów otwartego funduszu pokrywanych ze środków powszechnego towarzystwa.

§ 31. Koszty z tytułu wynagrodzenia towarzystwa i wynagrodzenia depozytariusza są ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i naliczane za każdy dzień kalendarzowy.

§ 32. 1. Zestawienie przewidywanych kosztów powinno zawierać pozycje w wysokości wynikającej ze statutu funduszu, ustalone na podstawie stawek okresowych, proporcjonalnie do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny.

2. Do obliczenia kosztów zależnych od stanu aktywów za dzień wyceny następujący po dniu bilansowym koszt należy naliczać od stanu aktywów w ostatnim dniu wyceny.

Rozdział 4

Sprawozdanie finansowe

Istniejące wersje czasowe § 33
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
uchylony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 33. (uchylony)

§ 34. Sprawozdanie finansowe funduszu sporządza się dwa razy w roku, jako:

  1) półroczne sprawozdanie finansowe - obejmujące dane za półrocze bieżącego roku obrotowego oraz dane porównywalne;

  2) roczne sprawozdanie finansowe - obejmujące dane za bieżący rok obrotowy oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy.

Istniejące wersje czasowe § 35
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
zmieniony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 35. Na dzień bilansowy ustala się wynik finansowy otwartego funduszu, obejmujący:

  1) wynik z inwestycji - stanowiący różnicę pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi funduszu;

  2) zrealizowany zysk (stratę) z inwestycji;

  3) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny inwestycji;

  4) przychody z tytułu pokrycia szkody;

  5) przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym.

Istniejące wersje czasowe § 35a
2012.04.27
dodany przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 35a. Na dzień bilansowy ustala się wynik finansowy pracowniczego i dobrowolnego funduszu, obejmujący:

  1) wynik z inwestycji - stanowiący różnicę pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi funduszu;

  2) zrealizowany zysk (stratę) z inwestycji;

  3) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny inwestycji.

§ 36. 1. Sprawozdanie finansowe funduszu sporządza się odrębnie od sprawozdania finansowego towarzystwa.

2. W przypadku gdy towarzystwo zarządza więcej niż jednym funduszem, sprawozdanie finansowe sporządza się odrębnie dla każdego funduszu.

Istniejące wersje czasowe § 37
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
zmieniony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 37. 1. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu składa się z:

  1) bilansu;

  2) rachunku zysków i strat;

  3) zestawienia zmian w aktywach netto;

  4) zestawienia zmian w kapitale własnym;

  5) zestawienia portfela inwestycyjnego;

  6) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Półroczne sprawozdanie finansowe składa się z:

  1) bilansu;

  2) rachunku zysków i strat;

  3) zestawienia zmian w kapitale własnym;

  4) zestawienia portfela inwestycyjnego w zakresie określonym w art. 193 ust. 3 ustawy.

3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym otwartego funduszu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym pracowniczego i dobrowolnego funduszu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 38. Do rocznego sprawozdania finansowego funduszu dołącza się:

  1) pisemną informację zarządu towarzystwa, skierowaną do członków funduszu, omawiającą w sposób zwięzły wyniki działania funduszu w okresie sprawozdawczym;

  2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym funduszu ze stanem faktycznym.

§ 39. 1. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

3. Do rocznego sprawozdania finansowego funduszu dołącza się opinię oraz raport z badania sporządzone przez biegłego rewidenta.

4. Walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbadanego rocznego sprawozdania finansowego funduszu nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia bilansowego.

§ 40. 1. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego podlega ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 ustawy o rachunkowości.

2. Złożenie do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu następuje w ciągu 7 dni od dnia jego zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa.

Rozdział 5

Likwidacja otwartego funduszu

§ 41. Zakończenie likwidacji otwartego funduszu w związku z połączeniem towarzystw lub przejęciem zarządzania funduszem ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień wyceny.

§ 42. 1. Do dnia zakończenia likwidacji funduszu księgi rachunkowe likwidowanego funduszu prowadzi towarzystwo zarządzające tym funduszem.

2. Na dzień zakończenia likwidacji funduszu towarzystwo zarządzające funduszem obowiązane jest zamknąć księgi rachunkowe zlikwidowanego funduszu.

Istniejące wersje czasowe § 43
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 43. Likwidator sporządza sprawozdanie finansowe na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji funduszu, zawierające co najmniej:

  1) bilans;

  2) rachunek zysków i strat;

  3) zestawienie portfela inwestycyjnego;

  4) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 44. Kapitały funduszu, do którego przeniesiono aktywa funduszu zlikwidowanego, powinny być równe sumie dotychczasowych kapitałów tego funduszu i funduszu zlikwidowanego.

§ 45. 1. Przeliczenie jednostek likwidowanego funduszu na jednostki funduszu przejmującego odbywa się poprzez wyznaczenie współczynnika.

2. Współczynnik należy wyznaczać jako stosunek wartości jednostki rozrachunkowej funduszu zlikwidowanego do wartości jednostki rozrachunkowej funduszu przejmującego.

§ 46. Koszty pokrywane z aktywów funduszu naliczane są do dnia zakończenia likwidacji włącznie.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 47. (pominięty)

§ 48. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2), z mocą od dnia 20 września 2007 r.3)

_______________
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji stanowi transpozycję dyrektywy 2003/41/WE z dnia 3.06.2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz. Urz. WE L 235 z 23.09.2003, str. 10, z późn. zm.).
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29.12.2007 r.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.03.2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 50, poz. 481 oraz z 2005 r. nr 106, poz. 894 i nr 266, poz. 2232), które utraciło moc z dniem 20.09.2007 r. na podstawie art. 80 ustawy z dnia 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. nr 157, poz. 1119).

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
2012.04.27
zmieniony przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym otwartego funduszu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu obejmuje w szczególności:

  1) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu ze wskazaniem numeru we właściwym rejestrze;

  2) nazwę funduszu, cel inwestycyjny oraz stosowane ograniczenia inwestycyjne;

  3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

  4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności funduszu;

  5) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło przejęcie aktywów zlikwidowanego funduszu - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po przejęciu aktywów zlikwidowanego funduszu;

  6) omówienie:

   a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu,

   b) przyjętej metodologii wyceny,

   c) wprowadzonych zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych, metod wyceny, przy czym zmiany te powinny być opisane w dwóch kolejnych sprawozdaniach finansowych po ich wprowadzeniu, z wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy funduszu.

    

Bilans

I. Aktywa

  1. Portfel inwestycyjny

  2. Środki pieniężne

   a) na rachunkach bieżących

   b) na rachunku przeliczeniowym

    - na rachunku wpłat

    - na rachunku wypłat

    - do wyjaśnienia

   c) na pozostałych rachunkach

  3. Należności

   a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego

   b) z tytułu dywidend

   c) z tytułu pożyczek

   d) z tytułu odsetek

   e) od towarzystwa

   f) z tytułu wpłat na rachunek premiowy

   g) pozostałe należności

  4. Rozliczenia międzyokresowe

II. Zobowiązania

  1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego

  2. Z tytułu pożyczek i kredytów

  3. Wobec członków

  4. Wobec towarzystwa

  5. Wobec depozytariusza

  6. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym

  7. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku premiowym

  8. Pozostałe zobowiązania

  9. Rozliczenia międzyokresowe

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

V. Kapitał rezerwowy

VI. Kapitał premiowy

VII. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy

  1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji

  2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

  4. Zakumulowane przychody z tytułu pokrycia szkody

VIII. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy, razem (IV+V+VI+VII)

 

Rachunek zysków i strat

I. Przychody operacyjne

  1. Przychody portfela inwestycyjnego

   a) dywidendy i udziały w zyskach

   b) odsetki, w tym

    - odsetki od dłużnych papierów wartościowych

    - odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych

    - pozostałe

   c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej

   d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów

   e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych

   f) pozostałe przychody portfela inwestycyjnego

  2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych

  3. Różnice kursowe dodatnie powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD

  4. Pozostałe przychody

II. Koszty operacyjne

  1. Koszty zarządzania funduszem

  2. Koszty zasilenia rachunku premiowego

  3. Koszty wynagrodzenia depozytariusza

  4. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym

   a) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej

   b) pozostałe koszty inwestycyjne

  5. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów

  6. Przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym

  7. Różnice kursowe ujemne powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD

  8. Koszty danin publicznoprawnych

  9. Pozostałe koszty

III. Wynik z inwestycji (I-II)

IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

  1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

V. Wynik z operacji (III+IV)

VI. Przychody z tytułu pokrycia szkody

VII. Wynik finansowy (V+VI)

 

Zestawienie zmian w aktywach netto

A. Zmiana wartości aktywów netto

I. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

II. Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym

  1. Wynik z inwestycji

  2. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

  4. Przychody z tytułu pokrycia szkody

III. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym

  1. Zwiększenia kapitału z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe

  2. Zmniejszenia kapitału z tytułu umorzenia jednostek rozrachunkowych

IV. Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II+III)

V. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)

B. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych

I. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym

  1. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego

  2. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego

  3. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na początek okresu sprawozdawczego

  4. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na koniec okresu sprawozdawczego

  5. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na początek okresu sprawozdawczego

  6. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na koniec okresu sprawozdawczego

II. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową

  1. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego

  2. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec okresu sprawozdawczego

  3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

  4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

  5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

  6. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczymZestawienie zmian w kapitale własnym

I. Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego

  1. Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego

   1.1. Zmiany w kapitale funduszu

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat członków

     - otrzymanych wpłat transferowych

     - pokrycia szkody

     - pozostałe

    b) zmniejszenia z tytułu

     - wypłat transferowych

     - wypłat osobom uprawnionym

     - wypłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej oraz innych wypłat realizowanych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

     - zwrotu błędnie wpłaconych składek

     - pozostałe

   1.2. Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

  2. Kapitał rezerwowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego

   2.1. Zmiany w kapitale rezerwowym

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat towarzystwa

     - przeniesienia środków z rachunku premiowego

    b) zmniejszenia z tytułu

     - wypłat na rzecz towarzystwa

     - pozostałe

   2.2. Kapitał rezerwowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

  3. Kapitał premiowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego

   3.1. Zmiany w kapitale premiowym

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat towarzystwa

    b) zmniejszenia z tytułu

     - zasilenia rachunku rezerwowego

     - zasilenia funduszu

     - pozostałe

   3.2. Kapitał premiowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

  4. Wynik finansowy

II. Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

 

Zestawienie portfela inwestycyjnego

 

Instrument finansowy

Ilość
(w szt.)

Wartość
nabycia
(w tys. zł)

Wartość
bieżąca
(w tys. zł)

Udział
w aktywach
(w %)

1

2

3

4

5

6

1

Bony emitowane przez Skarb Państwa

 

 

 

 

2

Obligacje emitowane przez Skarb Państwa

 

 

 

 

3

Pożyczka lub kredyt dla Skarbu Państwa (SP)

 

 

 

 

4

Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego (NBP)

 

 

 

 

5

Obligacje NBP

 

 

 

 

6

Pożyczka lub kredyt dla NBP

 

 

 

 

7

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez SP

 

 

 

 

8

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez SP

 

 

 

 

9

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez NBP

 

 

 

 

10

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez NBP

 

 

 

 

11

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 

 

 

 

12

Depozyty w bankach krajowych w walucie polskiej

 

 

 

 

13

Depozyty w bankach krajowych w walutach państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

14

Obligacje inne niż wymienione w pkt 11, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 

 

 

 

15

Listy zastawne

 

 

 

 

16

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

17

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, niebędące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

18

Obligacje przychodowe

 

 

 

 

19

Zabezpieczone całkowicie dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

20

Zabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

21

Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, niebędące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

22

Zabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, niebędące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

23

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

24

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

25

Niezabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

26

Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym

 

 

 

 

27

Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

28

Akcje spółek notowanych w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

29

Akcje spółek będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

30

Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

31

Prawa poboru notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

32

Prawa do akcji notowane w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

33

Prawa poboru notowane w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

34

Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

35

Prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

36

Prawa poboru będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

37

Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

38

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

 

 

 

 

39

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte

 

 

 

 

40

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych

 

 

 

 

41

Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

 

 

 

 

42

Inne krajowe instrumenty finansowe

 

 

 

 

43

Razem lokaty krajowe

 

 

 

 

44

Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

45

Pożyczki lub kredyty dla rządów lub banków centralnych państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

46

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki centralne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

47

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

48

Depozyty, kredyty, pożyczki gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

49

Depozyty w bankach lub instytucjach kredytowych państw UE, EOG i OECD (w podziale na walutę)

 

 

 

 

50

Listy zastawne emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

51

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

52

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, niebędące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

53

Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

54

Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

55

Niebędące przedmiotem oferty publicznej zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

56

Niebędące przedmiotem oferty publicznej zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

57

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

58

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

59

Obligacje przychodowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

60

Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

61

Prawa poboru notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

62

Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

63

Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

64

Prawa poboru do akcji będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

65

Prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

66

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

67

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

68

Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

69

Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

70

Inne zagraniczne instrumenty finansowe

 

 

 

 

71

Razem lokaty zagraniczne

 

 

 

 

72

Razem lokaty

 

 

 

 


Dodatkowe informacje i objaśnienia

obejmują w szczególności:

I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:

  1) "Środki pieniężne na rachunkach bieżących"; informacje o wielkości:

   a) środków na rachunkach bieżących w banku depozytariuszu

   b) środków na rachunkach bieżących w innych bankach

   c) środków na rachunkach pomocniczych w banku depozytariuszu

   d) środków na rachunkach pomocniczych w innych bankach

   e) waluty EUR

   f) waluty USD

   g) innych walut

   h) środków w drodze

   i) innych środków

  2) "Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat"; informacje o wielkości:

   a) środków wpłaconych za członków

   b) środków wpłaconych na rachunek rezerwowy

   c) środków wpłaconych na rachunek premiowy

   d) środków z tytułu otrzymanych wypłat transferowych

   e) innych środków

  3) "Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat"; informacje o wielkości środków:

   a) przeznaczonych na wypłaty transferowe

   b) przeznaczonych na wypłaty osobom upoważnionym

   c) przeznaczonych na wypłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej oraz innych wypłat realizowanych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

   d) na rzecz towarzystwa z tytułu naliczonego rachunku premiowego

   e) na rzecz towarzystwa z tytułu rachunku rezerwowego

   f) nienależnych

   g) wycofanych z rachunku rezerwowego

   h) innych

  4) "Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego"; informacje o wielkości należności z tytułu sprzedaży:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  5) "Należności z tytułu odsetek"; informacje o wielkości odsetek od:

   a) rachunków bankowych

   b) składników portfela inwestycyjnego, w tym

    - obligacji

    - depozytów bankowych

    - bankowych papierów wartościowych

    - listów zastawnych

    - pozostałych

   c) kredytów

   d) pożyczek

   e) innych

  6) "Należności od towarzystwa"; informacje o wielkości należności z tytułu:

   a) rachunku rezerwowego

   b) rachunku premiowego

   c) pokrycia szkody

   d) innych

  7) "Zobowiązania z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu nabycia:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  8) "Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

   a) pożyczek krótkoterminowych

   b) kredytów długoterminowych

   c) kredytów krótkoterminowych

   d) innych

  9) "Zobowiązania wobec członków"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wpłat

   b) wypłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

   c) wypłat transferowych

   d) pokrycia szkody

   e) innych

  10) "Zobowiązania wobec towarzystwa"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wycofania nadpłaty

   b) opłaty od składki

   c) opłat transferowych

   d) opłat za zarządzanie

   e) opłat z rachunku rezerwowego

   f) innych

  11) "Zobowiązania pozostałe"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wypłat bezpośrednich

   b) wypłat bezpośrednich ratalnych

   c) innych

  12) Informacje dotyczące portfela inwestycyjnego, w tym rodzaje instrumentów pochodnych z podaniem ich wartości nabycia oraz wartości godziwej

II. Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy:

  1) informacje o wielkości przychodów z:

   a) rachunków środków pieniężnych

   b) depozytów bankowych

   c) obligacji

   d) bankowych papierów wartościowych

   e) listów zastawnych

   f) kredytów

   g) innych, w tym

    - dywidend i udziałów w zyskach

    - odpisu dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej

  2) informacje o dodatnich różnicach kursowych, w podziale na:

   a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   c) ujęte w środkach pieniężnych, należnościach oraz zobowiązaniach

  3) "Wynagrodzenie depozytariusza"; informacje o wielkości kosztów z tytułu:

   a) refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych

   b) refinansowania opłat na rzecz subdepozytariuszy

   c) opłat za przechowywanie

   d) opłat za rozliczanie

   e) weryfikacji wartości jednostki

   f) prowadzenia rachunków i przelewów

   g) innych

  4) informacje o ujemnych różnicach kursowych, w podziale na:

   a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   c) ujęte w środkach pieniężnych, należnościach oraz zobowiązaniach

  5) informacje na temat wielkości kosztów danin publicznoprawnych z podaniem przedmiotu opodatkowania i podstawy prawnej

  6) "Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji"; informacje o wielkości zysku (straty) z:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  7) "Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji"; informacje o wielkości zysku (straty) z:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  8) "Przychody z tytułu pokrycia szkody"; informacje o wielkości przychodów:

   a) z rachunku rezerwowego

   b) ze środków towarzystwa

   c) ze środków Funduszu Gwarancyjnego

   d) innych

III. Koszty otwartego funduszu pokrywane przez powszechne towarzystwa w poprzednim i bieżącym okresie sprawozdawczym:

  1) koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych

  2) koszty pożyczek i kredytów

  3) koszty przechowywania

  4) koszty transakcyjne

  5) koszty zarządzania

  6) koszty danin publicznoprawnych

  7) inne

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
2012.04.27
dodany przez
2013.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 876
2014.09.26
zmieniony przez
2015.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1675
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym pracowniczego i dobrowolnego funduszu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu obejmuje w szczególności:

  1) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu ze wskazaniem numeru we właściwym rejestrze;

  2) nazwę funduszu, cel inwestycyjny oraz stosowane ograniczenia inwestycyjne;

  3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

  4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności funduszu;

  5) omówienie:

   a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu,

   b) przyjętej metodologii wyceny,

   c) wprowadzonych zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych, metod wyceny, przy czym zmiany te powinny być opisane w dwóch kolejnych sprawozdaniach finansowych po ich wprowadzeniu, z wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy funduszu.Bilans

I. Aktywa

  1. Portfel inwestycyjny

  2. Środki pieniężne

   a) na rachunkach bieżących

   b) na rachunku przeliczeniowym

    - na rachunku wpłat

    - na rachunku wypłat

    - do wyjaśnienia

   c) na pozostałych rachunkach

  3. Należności

   a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego

   b) z tytułu dywidend

   c) z tytułu pożyczek

   d) z tytułu odsetek

   e) od towarzystwa

   f) pozostałe należności

  4. Rozliczenia międzyokresowe

II. Zobowiązania

  1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego

  2. Z tytułu pożyczek i kredytów

  3. Wobec członków

  4. Wobec towarzystwa

  5. Wobec depozytariusza

  6. Pozostałe zobowiązania

  7. Rozliczenia międzyokresowe

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

V. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy

  1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji

  2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

VI. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy, razem (IV+V)

 

Rachunek zysków i strat

I. Przychody operacyjne

  1. Przychody portfela inwestycyjnego

   a) dywidendy i udziały w zyskach

   b) odsetki, w tym

    - odsetki od dłużnych papierów wartościowych

    - odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych

    - pozostałe

   c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej

   d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów

   e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych

   f) pozostałe przychody portfela inwestycyjnego

  2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych

  3. Różnice kursowe dodatnie powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD

  4. Pozostałe przychody

II. Koszty operacyjne

  1. Koszty zarządzania funduszem

  2. Koszty wynagrodzenia depozytariusza

  3. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym

   a) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej

   b) pozostałe koszty inwestycyjne

  4. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów

  5. Różnice kursowe ujemne powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD

  6. Koszty danin publicznoprawnych

  7. Pozostałe koszty

III. Wynik z inwestycji (I-II)

IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

  1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

V. Wynik finansowy (III+IV)

 

Zestawienie zmian w aktywach netto

A. Zmiana wartości aktywów netto

I. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

II. Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym

  1. Wynik z inwestycji

  2. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

III. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym

  1. Zwiększenia kapitału z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe

  2. Zmniejszenia kapitału z tytułu umorzenia jednostek rozrachunkowych

IV. Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II+III)

V. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)

B. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych

I. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym

  1. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego

  2. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego

II. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową

  1. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego

  2. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec okresu sprawozdawczego

  3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

  4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

  5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

  6. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczymZestawienie zmian w kapitale własnym

I. Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego

  1. Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego

   1.1. Zmiany w kapitale funduszu

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat członków

     - otrzymanych wpłat transferowych

     - pokrycia szkody

     - pozostałe

    b) zmniejszenia z tytułu

     - wypłat transferowych

     - wypłat osobom uprawnionym

     - wypłaty na wniosek oszczędzającego z IKE lub IKZE (dotyczy tylko dobrowolnego funduszu)

     - zwrotu błędnie wpłaconych składek

     - pozostałe

   1.2. Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

  2. Wynik finansowy

II. Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

 

Zestawienie portfela inwestycyjnego

 

Instrument finansowy

Ilość
(w szt.)

Wartość
nabycia
(w tys. zł)

Wartość
bieżąca
(w tys. zł)

Udział
w aktywach
(w %)

1

2

3

4

5

6

1

Bony emitowane przez Skarb Państwa

 

 

 

 

2

Obligacje emitowane przez Skarb Państwa

 

 

 

 

3

Pożyczka lub kredyt dla Skarbu Państwa (SP)

 

 

 

 

4

Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego (NBP)

 

 

 

 

5

Obligacje NBP

 

 

 

 

6

Pożyczka lub kredyt dla NBP

 

 

 

 

7

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez SP

 

 

 

 

8

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez SP

 

 

 

 

9

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez NBP

 

 

 

 

10

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez NBP

 

 

 

 

11

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 

 

 

 

12

Depozyty w bankach krajowych w walucie polskiej

 

 

 

 

13

Depozyty w bankach krajowych w walutach państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

14

Obligacje inne niż wymienione w pkt 11, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 

 

 

 

15

Listy zastawne

 

 

 

 

16

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

17

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, niebędące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

18

Obligacje przychodowe

 

 

 

 

19

Zabezpieczone całkowicie dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

20

Zabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

21

Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, niebędące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

22

Zabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, niebędące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

23

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

24

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

25

Niezabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

26

Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym

 

 

 

 

27

Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

28

Akcje spółek notowanych w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

29

Akcje spółek będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

30

Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

31

Prawa poboru notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

32

Prawa do akcji notowane w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

33

Prawa poboru notowane w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

34

Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

35

Prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

36

Prawa poboru będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

37

Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

38

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

 

 

 

 

39

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte

 

 

 

 

40

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych

 

 

 

 

41

Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

 

 

 

 

42

Inne krajowe instrumenty finansowe

 

 

 

 

43

Razem lokaty krajowe

 

 

 

 

44

Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

45

Pożyczki lub kredyty dla rządów lub banków centralnych państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

46

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki centralne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

47

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

48

Depozyty, kredyty, pożyczki gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

49

Depozyty w bankach lub instytucjach kredytowych państw UE, EOG i OECD (w podziale na walutę)

 

 

 

 

50

Listy zastawne emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

51

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

52

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, niebędące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

53

Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

54

Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

55

Niebędące przedmiotem oferty publicznej zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

56

Niebędące przedmiotem oferty publicznej zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

57

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

58

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

59

Obligacje przychodowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

60

Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

61

Prawa poboru notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

62

Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

63

Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

64

Prawa poboru do akcji będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

65

Prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

66

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

67

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

68

Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

69

Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

70

Inne zagraniczne instrumenty finansowe

 

 

 

 

71

Razem lokaty zagraniczne

 

 

 

 

72

Razem lokaty

 

 

 

 Dodatkowe informacje i objaśnienia

obejmują w szczególności:

I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:

  1) "Środki pieniężne na rachunkach bieżących"; informacje o wielkości:

   a) środków na rachunkach bieżących w banku depozytariuszu

   b) środków na rachunkach bieżących w innych bankach

   c) środków na rachunkach pomocniczych w banku depozytariuszu

   d) środków na rachunkach pomocniczych w innych bankach

   e) waluty EUR

   f) waluty USD

   g) innych walut

   h) środków w drodze

   i) innych środków

  2) "Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat"; informacje o wielkości:

   a) środków wpłaconych za członków (dotyczy pracowniczego funduszu)

   b) środków wpłaconych przez członków (dotyczy dobrowolnego funduszu)

   c) środków z tytułu otrzymanych wypłat transferowych

   d) innych środków

  3) "Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat"; informacje o wielkości środków:

   a) przeznaczonych na wypłaty transferowe

   b) przeznaczonych na wypłaty osobom upoważnionym

   c) przeznaczonych na wypłaty na wniosek oszczędzającego z IKE lub IKZE (dotyczy tylko dobrowolnego funduszu)

   d) innych

  4) "Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego"; informacje o wielkości należności z tytułu sprzedaży:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  5) "Należności z tytułu odsetek"; informacje o wielkości odsetek od:

   a) rachunków bankowych

   b) składników portfela inwestycyjnego, w tym

    - obligacji

    - depozytów bankowych

    - bankowych papierów wartościowych

    - listów zastawnych

    - pozostałych

   c) kredytów

   d) pożyczek

   e) innych

  6) "Należności od towarzystwa"; informacje o wielkości należności z tytułu:

   a) pokrycia szkody

   b) innych

  7) "Zobowiązania z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu nabycia:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  8) "Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

   a) pożyczek krótkoterminowych

   b) kredytów długoterminowych

   c) kredytów krótkoterminowych

   d) innych

  9) "Zobowiązania wobec członków"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wpłat

   b) wypłat transferowych

   c) pokrycia szkody

   d) innych

  10) "Zobowiązania wobec towarzystwa"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) opłaty od składki

   b) opłat transferowych

   c) opłat za zarządzanie

   d) innych

  11) "Zobowiązania pozostałe"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wypłat bezpośrednich

   b) wypłat bezpośrednich ratalnych

   c) innych

  12) Informacje dotyczące portfela inwestycyjnego, w tym rodzaje instrumentów pochodnych z podaniem ich wartości nabycia oraz wartości godziwej

II. Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy:

  1) informacje o wielkości przychodów z:

   a) rachunków środków pieniężnych

   b) depozytów bankowych

   c) obligacji

   d) bankowych papierów wartościowych

   e) listów zastawnych

   f) kredytów

   g) innych, w tym:

    - dywidend i udziałów w zyskach,

    - odpisu dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej

  2) informacje o dodatnich różnicach kursowych, w podziale na:

   a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   c) ujęte w środkach pieniężnych, należnościach oraz zobowiązaniach

  3) "Wynagrodzenie depozytariusza"; informacje o wielkości kosztów z tytułu:

   a) refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych

   b) refinansowania opłat na rzecz subdepozytariuszy

   c) opłat za przechowywanie

   d) opłat za rozliczanie

   e) weryfikacji wartości jednostki

   f) prowadzenia rachunków i przelewów

   g) innych

  4) informacje o ujemnych różnicach kursowych, w podziale na:

   a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   c) ujęte w środkach pieniężnych, należnościach oraz zobowiązaniach

  5) informacje na temat wielkości kosztów danin publicznoprawnych z podaniem przedmiotu opodatkowania i podstawy prawnej

  6) "Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji"; informacje o wielkości zysku (straty) z:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  7) "Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji"; informacje o wielkości zysku (straty) z:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60