Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

 Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w tym:

  1) zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy;

  2) zasady sporządzania sprawozdania finansowego, połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy;

  3) terminy sporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego, rocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy;

  4) terminy sporządzenia i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, półrocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz półrocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy;

  5) termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) ustawa - ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, 695 i 2320);

  2) ustawa o rachunkowości - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

  3) (uchylony)

  4) towarzystwo - towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

  5) depozytariusz - podmiot pełniący funkcję depozytariusza, o którym mowa w art. 71 ustawy;

  6) fundusz - fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ustawy;

  7) uczestnik funduszu - uczestnika funduszu, o którym mowa w art. 6 ustawy;

  8) statut funduszu - statut funduszu, o którym mowa w art. 18 ustawy;

  9) dzień wyceny - dzień, określony w statucie funduszu, w którym wycenia się aktywa funduszu, ustala się wartość zobowiązań funduszu, ustala się wartość aktywów netto funduszu oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny, a w przypadku:

   a) funduszy z wydzielonymi subfunduszami - dzień, w którym wycenia się aktywa każdego z subfunduszy, ustala wartość zobowiązań każdego z subfunduszy, ustala się wartość aktywów netto każdego z subfunduszy oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny każdego z subfunduszy,

   b) funduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, różniącymi się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat od aktywów - dzień, w którym ustala się również wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii,

   c) funduszy zamkniętych emitujących certyfikaty różniące się uprawnieniami zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy - dzień, w którym ustala się również wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę certyfikatów tej serii;

  10) kapitał wpłacony - kapitał utworzony z wpłat dokonanych w formie pieniężnej lub z papierów wartościowych, lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, lub praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy, przyjętych w zamian za zbyte uczestnikom funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - uczestnikom subfunduszu - jednostki uczestnictwa albo wydane certyfikaty inwestycyjne, przy czym w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w tak ujętym kapitale wpłaconym nie uwzględnia się opłat za zbywanie jednostek uczestnictwa, a w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy - opłat związanych z wydawaniem certyfikatów inwestycyjnych;

  11) kapitał wypłacony - kwoty wypłacone z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, stanowiące równowartość iloczynu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na certyfikat inwestycyjny, według której odkupiono jednostkę uczestnictwa albo wykupiono certyfikat inwestycyjny, oraz kwoty wypłacone z tytułu wypłaty przychodów, o których mowa w art. 198 ust. 1 ustawy;

  12) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny - wartość aktywów netto, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny, a w przypadku:

   a) funduszy z wydzielonymi subfunduszami - wartość aktywów netto każdego z subfunduszy, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych danego subfunduszu w dniu wyceny,

   b) funduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, różniącymi się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat od aktywów - wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii w dniu wyceny,

   c) funduszy zamkniętych emitujących certyfikaty różniące się uprawnieniami zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy - wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę certyfikatów tej serii w dniu wyceny;

  13) zobowiązania proporcjonalne - zobowiązania funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o których mowa w art. 161 ust. 3 ustawy;

  14) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - różnicę pomiędzy ceną sprzedaży netto a ceną nabycia danego składnika lokat;

  15) niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat - różnicę pomiędzy wartością danego składnika lokat w dniu wyceny a jego ceną nabycia;

  16) wypłacane dochody funduszu - wypłacane uczestnikom funduszu albo subfunduszu dochody, o których mowa w art. 21 ustawy;

  17) wypłacane przychody funduszu - wypłacane uczestnikom funduszu przychody ze zbycia lokat, o których mowa w art. 198 ust. 1 ustawy;

  18) premia netto - wartość premii z tytułu wystawienia opcji, pomniejszoną o koszty bezpośrednio związane z wystawieniem opcji;

  19) aktywny rynek - rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i wolumenem;

  20) wartość godziwa - wartość, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości;

  21) efektywna stopa procentowa - stopę, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej - do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiącą wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym okresie;

  21a) wycena za pomocą modelu - technikę wyceny pozwalającą wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich przypadkach fundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym stopniu dane nieobserwowalne;

  21b) dane obserwowalne - dane wejściowe do modelu odzwierciedlające założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni:

   a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku,

   b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest aktywny,

   c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w lit. a i b, które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności:

    - stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach

    - zakładaną zmienność,

    - spread kredytowy,

   d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek;

  21c) dane nieobserwowalne - dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej;

  22) skorygowana cena nabycia aktywów i zobowiązań - cenę nabycia, w jakiej składnik aktywów lub zobowiązań został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowaną o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy pomiędzy wartością początkową składnika a jego wartością w terminie zapadalności albo wymagalności, wyliczoną przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;

  23) nieruchomości - lokaty funduszu, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 oraz w art. 147 ust. 2 ustawy;

  24) przychody odsetkowe - odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów przez emitenta, oraz odpisy dyskonta;

  25) koszty odsetkowe - amortyzację premii oraz koszty z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz;

  26) połączone sprawozdanie finansowe - połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami;

  27) sprawozdania jednostkowe subfunduszy - jednostkowe sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 169 ustawy;

  28) transakcja repo/sell-buy back - transakcję, w której fundusz zobowiązuje się wobec drugiej strony do przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w warunkach transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez drugą stronę, a druga strona zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia prawa własności równoważnych papierów wartościowych w dacie zapadalności transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez fundusz;

  29) transakcja reverse repo/buy-sell back - transakcję, w której druga strona zobowiązuje się wobec funduszu do przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w warunkach transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez fundusz, a fundusz zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia prawa własności równoważnych papierów wartościowych w dacie zapadalności transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez drugą stronę.

§ 3. Rachunkowość funduszu obejmuje w szczególności:

  1) składniki i czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości;

  2) ustalanie wyniku z operacji;

  3) obliczanie wartości aktywów netto, a także aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, na daną kategorię jednostek uczestnictwa albo na daną serię certyfikatów inwestycyjnych i na certyfikat inwestycyjny danej serii;

  4) dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Fundusz przekazuje depozytariuszowi dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości, w terminach umożliwiających depozytariuszowi wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 72 ustawy.

2. Fundusz jest zobowiązany zawrzeć w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości, w szczególności:

  1) metody wyceny stosowane w odniesieniu do każdego rodzaju aktywów, w które fundusz może inwestować;

  2) modele wyceny, jeśli wycena aktywów funduszu będzie odbywała się z ich zastosowaniem, a w szczególności główne cechy danego modelu, powody wyboru danego modelu, dane bazowe, dane obserwowalne, założenia przyjęte w modelu i uzasadnienie ich stosowania;

  3) opis procesu oraz częstotliwość dokonywania przeglądu poszczególnych wycen aktywów funduszu niebędących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku;

  4) zasady przeglądu danych wejściowych wykorzystanych w modelach wycen oraz częstotliwość dokonywania takiego przeglądu;

  5) opis sposobu tworzenia rezerwy na przewidywane wydatki funduszu;

  6) sposób wyboru ceny z rynku głównego.

§ 5. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące funduszu stosuje się odpowiednio do subfunduszu, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

Istniejące wersje czasowe § 5a
2021.01.01
dodany przez

§ 5a. Przepisów § 2 pkt 28 i 29, § 21 ust. 2, § 23 ust. 3 oraz § 28 nie stosuje się do funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 8, z późn. zm.).

Rozdział 2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§ 6. 1. Księgi rachunkowe funduszu prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Księgi rachunkowe funduszu, o którym mowa w art. 13 ustawy, prowadzi się w walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu i ustalane jego zobowiązania. W przypadku gdy fundusz dokonuje zmiany waluty wykorzystywanej do wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań, zmiana taka wchodzi w życie z początkiem kolejnego roku obrotowego.

3. Księgi rachunkowe funduszu obejmują elementy określone w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz:

  1) rejestr uczestników funduszu - w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych;

  2) subrejestry uczestników subfunduszy, wydzielone w ramach rejestru uczestników funduszu - w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami;

  3) rejestr certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych;

  4) subrejestry certyfikatów inwestycyjnych, wydzielone w ramach rejestru certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych z wydzielonymi subfunduszami.

4. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami księgi rachunkowe prowadzi się odrębnie dla każdego subfunduszu.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. Rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz subrejestry funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami zawierają szczegółową ewidencję kapitału wpłaconego i wypłaconego, w podziale na poszczególnych uczestników funduszu, a w szczególności:

  1) dane identyfikujące uczestnika funduszu albo subfunduszu;

  2) liczbę jednostek uczestnictwa, w tym w podziale na kategorie jednostek należących do uczestnika funduszu;

  3) datę przeliczenia jednostek uczestnictwa danej kategorii na jednostki uczestnictwa innej kategorii, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa stanowiącą cenę przeliczenia, liczbę jednostek przeliczanych na inną kategorię oraz liczbę jednostek uczestnictwa nowej kategorii;

  4) identyfikację poszczególnych nabyć i odkupień jednostek uczestnictwa;

  5) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;

  6) datę odkupienia, liczbę i wartości odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi funduszu za odkupione jednostki;

  7) datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;

  8) informację o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu;

  9) informację o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa;

  10) informację o tym, czy rejestr dotyczy indywidualnego konta emerytalnego, indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych planów kapitałowych.

§ 8. Rejestr certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawiera szczegółową ewidencję kapitału wpłaconego i wypłaconego, z określeniem:

  1) daty każdej emisji, liczby oferowanych certyfikatów oraz wartości emisji;

  2) liczby certyfikatów poszczególnych serii;

  3) rodzaju certyfikatów - imienne albo na okaziciela, ze wskazaniem ograniczeń zbywalności;

  4) w przypadku certyfikatów imiennych - danych identyfikujących posiadaczy certyfikatów oraz praw wynikających z certyfikatów, o których mowa w art. 121 ustawy;

  5) liczby certyfikatów każdej emisji oraz serii wydanych uczestnikom funduszu, ceny certyfikatu oraz łącznej wartości wpłat za certyfikaty danej emisji, w tym serii;

  6) liczby certyfikatów umorzonych z mocy prawa w wyniku ich wykupienia przez fundusz, ze wskazaniem serii, emisji, daty umorzenia, ceny wykupu certyfikatu oraz łącznej wartości wypłat za wykupione certyfikaty;

  7) liczby certyfikatów nieopłaconych w całości, o których mowa w art. 122 ust. 3 ustawy.

§ 9. 1. Towarzystwo, działając jako organ funduszu, prowadzi rachunkowość w sposób umożliwiający ustalenie wartości aktywów netto na każdy dzień wyceny oraz na dzień bilansowy.

2. Towarzystwo może zlecić, w całości lub w części, innym podmiotom, upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów, wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

§ 10. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastąpienie dowodu księgowego odpisem dowodu księgowego sporządzonym na formularzu właściwym dla danego dowodu.

2. Dopuszcza się zastąpienie odpisu dowodu kopią dowodu (fotokopia lub kserokopia).

3. Odpis lub kopia powinny być opatrzone odpowiednią adnotacją "Odpis" lub "Kopia" oraz uwierzytelnione poprzez zamieszczenie klauzuli "Za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby stwierdzającej zgodność wraz z datą ich sporządzenia.

Rozdział 3

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu

§ 11. Operacje dotyczące funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą.

§ 12. 1. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia.

2. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero.

3. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami na rzecz jednego z subfunduszy ujmuje się w księgach rachunkowych subfunduszu wskazanego w złożonym zleceniu albo w zawartej umowie.

4. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami na rzecz kilku subfunduszy na podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy ujmuje się w księgach rachunkowych każdego z subfunduszy, na rzecz których zostało złożone zlecenie albo zawarta umowa, w liczbie wskazanej dla danego subfunduszu odpowiednio w zleceniu albo w umowie.

5. Składniki lokat funduszu otrzymane w zamian za inne składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne.

§ 13. 1. Zysk lub stratę ze zbycia lokat, z zastrzeżeniem ust. 4, wylicza się metodą "najdroższe sprzedaje się jako pierwsze", polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.

2. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, że wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto.

3. Zysk lub stratę ze zbycia walut wylicza się zgodnie z metodą określoną w ust. 1.

4. Przy wyliczaniu zysku lub straty ze zbycia lokat metody, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się do składników lokat będących przedmiotem transakcji, o których mowa w § 27 i 28.

5. W przypadku gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika.

§ 14. 1. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru.

2. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

3. Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy.

4. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.

§ 15. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. 1. Nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz oraz zawarcie transakcji wymiany walut ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu albo subfunduszu w dacie zawarcia umowy.

2. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz oraz zawarcie transakcji wymiany walut w dniu wyceny po momencie, o którym mowa w § 24 ust. 3, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back i depozyty bankowe ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu albo subfunduszu w dacie zawarcia umowy.

4. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty finansowe wyemitowane przez fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu albo subfunduszu w dacie zawarcia umowy.

Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. 1. Operacje dotyczące funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Jeżeli operacje dotyczące funduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty, dla której ogłoszony jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski.

3. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 13 ustawy, przeliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na walutę, w której wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania funduszu, stosując odpowiednio zasady, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 166 ustawy, zobowiązania proporcjonalne rozlicza się na subfundusze, z zastosowaniem średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z dnia zawarcia przez fundusz umowy powodującej powstanie zobowiązania proporcjonalnego.

§ 18. Przychody z lokat obejmują w szczególności:

  1) dywidendy i inne udziały w zyskach;

  2) przychody odsetkowe;

  3) przychody związane z posiadaniem nieruchomości;

  4) dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

§ 19. Koszty funduszu obejmują w szczególności:

  1) koszty odsetkowe;

  2) koszty związane z posiadaniem nieruchomości;

  3) ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

§ 20. 1. W przypadku kosztów funduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki.

2. Płatności z tytułu kosztów funduszu zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę.

3. Preliminarz kosztów powinien zawierać pozycje w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny.

Istniejące wersje czasowe § 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 21. 1. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.

2. Przychody odsetkowe od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą modelu wyceny, a w przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

3. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

4. Przychody odsetkowe osiągane z tytułu udzielonych przez fundusz pożyczek pieniężnych oraz koszty związane z ich udzieleniem rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

§ 22. 1. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo wydania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, przy zastosowaniu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na certyfikat inwestycyjny, wyznaczonej zgodnie z ust. 2.

2. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie z ust. 1.

Rozdział 4

Wycena aktywów oraz ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

Istniejące wersje czasowe § 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 23. 1. Aktywa funduszu wycenia się, a zobowiązania funduszu ustala się w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

2. Aktywa i zobowiązania funduszu wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej.

3. W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych:

  1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu, oraz

  2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji

- dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, fundusz informuje o poszczególnych aktywach i zobowiązaniach finansowych wycenionych zgodnie z tym przepisem oraz o ich wartości i udziale w aktywach lub zobowiązaniach funduszu na dzień bilansowy w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.

Istniejące wersje czasowe § 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 24. 1. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:

  1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);

  2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);

  3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).

1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, fundusz ujawnia w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego opis technik wyceny oraz zakres i źródła danych obserwowalnych i nieobserwowalnych wykorzystanych do ustalenia wartości godziwej.

2. W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstawą wyboru rynku głównego są:

  1) wolumen obrotu na danym składniku lokat lub

  2) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub

  3) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub

  4) kolejność wprowadzenia do obrotu, lub

  5) możliwość dokonania przez fundusz transakcji na danym rynku.

Wyboru rynku głównego, uzasadnionego polityką inwestycyjną funduszu, dokonuje się w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt 1-5, wskazane w statucie. Wyboru tego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

3. Fundusz wskazuje w statucie godzinę, o której będzie określał ostatnie dostępne ceny, o których mowa w ust. 1, w dniu dokonywania wyceny.

4. W przypadku składników lokat, których wartość godziwa jest szacowana zgodnie z ust. 1 pkt 2 lub 3, fundusz jest zobowiązany informować uczestników i potencjalnych uczestników funduszu w sprawozdaniach finansowych funduszu o łącznym udziale takich lokat w aktywach netto funduszu oraz o związanym z nimi ryzyku.

5. Modele wyceny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, stosuje się spójnie w odniesieniu do wszystkich aktywów w ramach wszystkich funduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo, uwzględniając strategie inwestycyjne i rodzaje aktywów posiadanych przez fundusze oraz, w stosownych przypadkach, istnienie różnych zewnętrznych podmiotów wyceniających.

6. Modele wyceny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podlegają okresowemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz do roku.

7. Ustalając częstotliwość przeglądu, o którym mowa w ust. 6, bierze się w szczególności pod uwagę przypadki, w których:

  1) wycena opiera się na cenach:

   a) których jedynym źródłem jest pojedynczy kontrahent lub dostawca cen,

   b) giełdowych aktywów niepłynnych,

   c) dostarczanych przez kontrahenta, który zainicjował instrument, zwłaszcza gdy jednostka inicjująca finansuje również pozycję funduszu w instrumencie;

  2) wpływ na wycenę:

   a) mają strony związane z towarzystwem lub funduszem,

   b) mają inne podmioty, które mogą mieć interes finansowy w wynikach funduszu,

   c) ma co najmniej jedna osoba w towarzystwie.

8. Przegląd, o którym mowa w ust. 6, obejmuje co najmniej elementy, o których mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1, z późn. zm.), z uwzględnieniem specyfiki danego instrumentu finansowego.

Istniejące wersje czasowe § 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 25. 1. Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem § 26 i 27, w następujący sposób:

  1) dłużnych papierów wartościowych - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych funduszu;

  2) składników lokat innych niż w pkt 1 - według wartości godziwej spełniającej warunki wiarygodności określone w § 30.

2. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

§ 26. Nieruchomości wycenia się w oparciu o operat szacunkowy, sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, przy czym należy uwzględnić wszelkie istotne zmiany wartości godziwej nieruchomości po sporządzeniu operatu szacunkowego, w okresie jego obowiązywania.

Istniejące wersje czasowe § 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 27. 1. Zobowiązania funduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.

2. Papiery wartościowe, których własność została przeniesiona przez fundusz na drugą stronę w wyniku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych, stanowią składnik lokat funduszu. Przychody z tytułu udzielenia pożyczki papierów wartościowych fundusz nalicza zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.

3. Papiery wartościowe, których fundusz stał się właścicielem w wyniku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych, nie stanowią składnika lokat funduszu. Koszty z tytułu otrzymania pożyczki papierów wartościowych fundusz rozlicza zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.

Istniejące wersje czasowe § 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 28. 1. Transakcje reverse repo / buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.

2. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty finansowe wyemitowane przez fundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Istniejące wersje czasowe § 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 29. 1. Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane.

2. Aktywa oraz zobowiązania, o których mowa w ust. 1, wykazuje się w walucie, w której wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania funduszu, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

3. Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty, dla której Narodowy Bank Polski wylicza średni kurs.

Istniejące wersje czasowe § 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 30. 1. (uchylony)

2. Modele wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w § 28, podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem.

Rozdział 5

Sprawozdania finansowe

§ 31. 1. Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy.

2. W przypadku gdy fundusz rozpocznie działalność w trakcie roku obrotowego:

  1) jeżeli rozpoczęcie działalności przypada na drugi kwartał roku obrotowego - fundusz może dokonać połączenia półrocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za ten rok;

  2) jeżeli rozpoczęcie działalności przypada na czwarty kwartał roku obrotowego - fundusz może dokonać połączenia rocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok następny, przy czym nie wyłącza to obowiązku sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego za rok następny.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do sporządzania połączonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do funduszy inwestycyjnych utworzonych na czas określony, krótszy niż 12 miesięcy.

Istniejące wersje czasowe § 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 32. 1. Sprawozdanie finansowe, połączone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy wykazuje się w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Jeżeli charakter i istotność danej pozycji wymaga innej dokładności, należy odnotować ten fakt odpowiednio w notach objaśniających albo informacji dodatkowej.

3. Przepisów ust. 1 i 2, w zakresie odnoszącym się do waluty polskiej, nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 13 oraz art. 166 ustawy.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 166 ustawy, dla celów sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego, poszczególne pozycje sprawozdań jednostkowych subfunduszy przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem, że poszczególne pozycje:

  1) bilansu przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;

  2) rachunku wyniku z operacji przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy ujawnia się informację o kursie zastosowanym do przeliczenia poszczególnych pozycji dla celów sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego.

§ 33. Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji funduszu, obejmujący:

  1) przychody z lokat netto - stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat a kosztami funduszu netto;

  2) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat.

§ 34. Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

§ 35. 1. Sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem ust. 3, obejmuje:

  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

  2) zestawienie lokat;

  3) bilans;

  4) rachunek wyniku z operacji;

  5) zestawienie zmian w aktywach netto;

  6) rachunek przepływów pieniężnych;

  7) noty objaśniające;

  8) informację dodatkową.

2. Połączone sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem ust. 4, obejmuje:

  1) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;

  2) połączone zestawienie lokat;

  3) połączony bilans;

  4) połączony rachunek wyniku z operacji;

  5) połączone zestawienie zmian w aktywach netto;

  6) połączony rachunek przepływów pieniężnych.

3. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje składnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

4. Połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami nie obejmuje składnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

5. Do połączonego sprawozdania finansowego załącza się sprawozdania jednostkowe subfunduszy, obejmujące odpowiednio składniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8.

6. Sprawozdania finansowe funduszy, o których mowa w art. 170 ustawy, publikuje się łącznie.

7. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

8. Połączone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 2, sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

9. Sprawozdania jednostkowe subfunduszy sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.

§ 36. 1. Połączone sprawozdanie finansowe sporządza się, sumując odpowiednie pozycje sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

2. Do połączonego sprawozdania finansowego nie włącza się sprawozdań jednostkowych subfunduszy, które:

  1) w momencie sporządzania połączonego sprawozdania finansowego znajdują się w trakcie likwidacji;

  2) zostały zlikwidowane w trakcie okresu, za który sporządza się połączone sprawozdanie finansowe.

3. Wyłączeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli uniemożliwiałoby to rzetelną i jasną prezentację połączonego sprawozdania finansowego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się odpowiednią informację we wprowadzeniu do połączonego sprawozdania finansowego, opisującą przyczyny włączenia sprawozdań jednostkowych subfunduszy, o których mowa w ust. 2, do połączonego sprawozdania finansowego.

§ 37. 1. Do sprawozdania finansowego dołącza się:

  1) list towarzystwa będącego organem funduszu, skierowany do uczestników funduszu, opisujący w sposób zwięzły co najmniej wyniki działania funduszu w okresie sprawozdawczym;

  2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym.

2. Do połączonego sprawozdania finansowego dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 1, odnoszące się osobno do każdego z subfunduszy objętych połączonym sprawozdaniem finansowym.

3. Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie dołącza się do sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

§ 38. 1. Sprawozdania finansowe sporządza się dwa razy w roku, jako:

  1) półroczne sprawozdanie finansowe - obejmujące dane za półrocze bieżącego roku obrotowego oraz dane porównywalne, w szczególności odnośnie do:

   a) bilansu - za co najmniej poprzedni rok obrotowy,

   b) rachunku wyniku z operacji i rachunku przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 - za co najmniej poprzedni rok obrotowy oraz półrocze poprzedniego roku obrotowego,

   c) zestawienia lokat i zestawienia zmian w aktywach netto - za co najmniej poprzedni rok obrotowy, przy czym odnośnie do zestawienia lokat dane porównywalne sporządza się wyłącznie dla pozycji w tabeli głównej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  2) roczne sprawozdanie finansowe - obejmujące dane za bieżący rok obrotowy oraz dane porównywalne za co najmniej poprzedni rok obrotowy.

2. Połączone sprawozdanie finansowe sporządza się razem ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy dwa razy w roku, jako:

  1) półroczne połączone sprawozdanie finansowe oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy - obejmujące dane za półrocze bieżącego roku obrotowego oraz dane porównywalne, w szczególności odnośnie do:

   a) bilansu i połączonego bilansu - za co najmniej poprzedni rok obrotowy,

   b) rachunku wyniku z operacji, połączonego rachunku wyniku z operacji, rachunku przepływów pieniężnych oraz połączonego rachunku przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 i 4 - za co najmniej poprzedni rok obrotowy oraz półrocze poprzedniego roku obrotowego,

   c) zestawienia lokat, połączonego zestawienia lokat, zestawienia zmian w aktywach netto oraz połączonego zestawienia zmian w aktywach netto - za co najmniej poprzedni rok obrotowy, przy czym odnośnie do zestawienia lokat dane porównywalne sporządza się wyłącznie dla pozycji zagregowanych w tabeli głównej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  2) roczne połączone sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy - obejmujące dane za bieżący rok obrotowy oraz dane porównywalne za co najmniej poprzedni rok obrotowy.

Istniejące wersje czasowe § 39
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 39. 1. Roczne sprawozdanie finansowe, roczne połączone sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy podlegają badaniu przez biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej.

2. Półroczne sprawozdanie finansowe, półroczne połączone sprawozdanie finansowe oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy podlegają przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej.

Istniejące wersje czasowe § 40
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 40. 1. Ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 ustawy o rachunkowości, podlegają roczne sprawozdania finansowe oraz roczne połączone sprawozdania finansowe z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz z odpisem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania, podjętej przez organ zatwierdzający.

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy powinna być podjęta w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

3. Towarzystwo ma obowiązek złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

4. Sporządzenie i przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego z półrocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy powinno nastąpić w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

5. Publikacja na stronach internetowych, o których mowa w art. 219 ust. 1 ustawy, półrocznego sprawozdania finansowego oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego z półrocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wraz z oświadczeniem depozytariusza i raportem z przeglądu, sporządzonym przez biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej, powinna nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 41. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2), z mocą od dnia 20 września 2007 r.3)

__________________
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji stanowi transpozycję dyrektywy 85/611/EWG z dnia 20.12.1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1985; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 139-154, z późn. zm.).
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31.12.2007 r.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8.10.2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 231, poz. 2318 oraz z 2005 r. nr 245, poz. 2083), które utraciło moc z dniem 20.09.2007 r. na podstawie art. 80 ustawy z dnia 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2007 r. nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. nr 42, poz. 272 i nr 49, poz. 328).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje:

  1) nazwę funduszu z podaniem typu i konstrukcji funduszu, numeru w rejestrze funduszy, daty utworzenia funduszu oraz wskazanie okresu, na jaki został utworzony;

  2) odnośnie do funduszy, o których mowa w art. 170 ustawy, w przypadku sprawozdania finansowego funduszu powiązanego wskazanie nazwy funduszu podstawowego, a w przypadku sprawozdania finansowego funduszu podstawowego wskazanie nazw wszystkich funduszy powiązanych;

  3) zwięzły opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych funduszu;

  4) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu, ze wskazaniem właściwego rejestru;

  5) wskazanie okresu sprawozdawczego i dnia bilansowego;

  6) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu;

  7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie funduszy, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy, oraz określenie nazw i numerów w rejestrach funduszy, które zostały połączone;

  8) wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przegląd) sprawozdania finansowego;

  9) wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne;

  10) wskazanie serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących;

  11) wskazanie emisji certyfikatów inwestycyjnych;

  12) wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa i cech je różnicujących.

2. Zestawienie lokat

Składniki lokat wykazuje się:

  a) w wartościach zagregowanych w poszczególnych pozycjach tabeli głównej,

  b) w pozycjach analitycznych grup składników lokat, określonych w tabelach uzupełniających i dodatkowych, przy czym każdy składnik lokat wymieniony w przedmiotowych tabelach powinien posiadać swój indywidualny, jednolity dla całego sprawozdania finansowego, nadany przez fundusz kod identyfikujący. W szczególności kodem może być nazwa lub nadany przez instytucje trzecie kod składnika lokat.

W przypadku gdy określone pole nie znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika lokat, przyjmuje ono wartość "nie dotyczy".

1) Tabela główna


Składniki lokat

Bieżący okres sprawozdawczy

Dane porównywalne za poprzedni okres sprawozdawczy

wartość według ceny nabycia w tys.1)

wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

procentowy udział w aktywach ogółem

wartość według ceny nabycia w
tys.

wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

 

 

 

 

 

 

Warranty subskrypcyjne

 

 

 

 

 

 

Prawa do akcji

 

 

 

 

 

 

Prawa poboru

 

 

 

 

 

 

Kwity depozytowe

 

 

 

 

 

 

Listy zastawne

 

 

 

 

 

 

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

Instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

 

 

 

Jednostki uczestnictwa

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

 

 

 

 

 

 

Wierzytelności

 

 

 

 

 

 

Udzielone pożyczki pieniężne

 

 

 

 

 

 

Weksle

 

 

 

 

 

 

Depozyty

 

 

 

 

 

 

Waluty2)

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości

 

 

 

 

 

 

Statki morskie

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

2) Tabele uzupełniające3)

Akcje

Rodzaj rynku4)

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

Warranty subskrypcyjne

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa do akcji

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa poboru

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwity depozytowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy
zastawne

Rodzaj
rynku

Nazwa
rynku

Emitent

 

Kraj siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Rodzaj
listu

Podstawa
emisji

Wartość
nominalna

Liczba

 

Wartość
według ceny nabycia w tys.

Wartość
według
wyceny
na dzień
bilansowy
w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według
ceny nabycia
w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

0 terminie wykupu do 1 roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bony skarbowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bony pieniężne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 terminie wykupu powyżej 1 roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bony skarbowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bony pieniężne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenty pochodne

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent (wystawca)

Kraj siedziby

emitenta (wystawcy)

Instrument bazowy

Liczba

Wartość według

ceny nabycia w

tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane
instrumenty
pochodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewy standaryzo­wane instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziały w spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa spółki

Siedziba spółki

Kraj siedziby spółki

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa i rodzaj funduszu

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

X

X

 

 

 

 

 

Certyfikaty inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

 

Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę za granicą

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierzytelności

Nazwa
i rodzaj
podmiotu

Kraj siedziby podmiotu

Termin wymagalności

Rodzaj świadczenia

Wartość
świadczenia
w tys.

Liczba

Wartość według
ceny nabycia w
tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udzielone pożyczki pieniężne

Nazwa pożyczkobiorcy

Kraj siedziby pożyczkobiorcy

Termin wymagalności

Oprocentowanie

Wartość nominalna w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

               

 

Weksle

Wystawca

Data płatności

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

Depozyty

Nazwa banku

Kraj siedziby banku

Waluta

Warunki oprocentowania

Wartość według

ceny nabycia w danej walucie

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w danej
walucie

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

W walutach państw należących do OECD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W walutach państw nienależących do OECD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waluty5)

Państwo

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Waluty państw należących do OECD

 

 

 

 

 

Waluty państw nienależących do OECD

 

 

 

 

 

Nieruchomości

Rok oddania do użytku

Data nabycia

Numer księgi wieczystej

Kraj położenia

Adres

Powierzchnia

Obciążenia

Służebności

Wartość

według ceny

nabycia

w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

Prawa własności nieruchomości:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa współwłasności nieruchomości:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytkowanie wieczyste:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statki morskie

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość w cenie nabycia w tys.

Wartość na dzień bilansowy w tys.

 

 

 

 

 

Inne6)

Emitent (wystawca)

Kraj siedziby emitenta (wystawcy)

Istotne parametry

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Tabele dodatkowe

Gwarantowane składniki lokat

Rodzaj

Łączna liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

 

 

 

 

 

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

 

 

 

 

 

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

 

 

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

 

 

 

 

 

Instrumenty rynku
pieniężnego7)

Emitent

 

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Wartość
nominalna

Liczba

Wartość według ceny
nabycia w tys.

Wartość według
wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy8)

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Wartość według

ceny nabycia w

tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bilans

Sporządzony na dzień ...... w (wskazanie waluty)

  I. Aktywa

   1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

   2) Należności

   3) Transakcje reverse repo / buy-sell back

   4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

   5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

   6) (uchylony)

   7) Pozostałe aktywa

  II. Zobowiązania

  III. Aktywa netto (I-II)

  IV. Kapitał funduszu

   1) Kapitał wpłacony, w tym:

   - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone

   2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

  V. Dochody zatrzymane

   1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

   2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

  VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

  VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

  Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

  Liczba jednostek uczestnictwa w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów

  Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny albo poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych

  Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

  Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

4. Rachunek wyniku z operacji9)

  I. Przychody z lokat

   1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

   2. Przychody odsetkowe

   3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

   4. Dodatnie saldo różnic kursowych

   5. Pozostałe

  II. Koszty funduszu

   1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 

   - stała część wynagrodzenia

   - zmienna część wynagrodzenia

   2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

   3. Opłaty dla depozytariusza

   4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

   5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

   6. Usługi w zakresie rachunkowości

   7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

   8. Usługi prawne

   9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

   10. Koszty odsetkowe

   11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

   12. Ujemne saldo różnic kursowych

   13. Pozostałe

  III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

  IV. Koszty funduszu netto (II-III)

  V. Przychody z lokat netto (I-IV)

  VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

   1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

   2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

    - z tytułu różnic kursowych

  VII. Wynik z operacji (V-VI)

  Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa10) albo

  Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

  Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

  VIII. Podatek dochodowy

5. Zestawienie zmian w aktywach netto

Jeżeli okres, dla którego są prezentowane zmiany, nie jest równy 12 miesiącom, wówczas zmiany wyrażone procentowo należy odnieść w stosunku rocznym.

  I. Zmiana wartości aktywów netto

   1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

   2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

    a) przychody z lokat netto

    b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

    c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

   3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

   4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):

    a) z przychodów z lokat netto

    b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

    c) z przychodów ze zbycia lokat

   5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

    a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

    b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

   6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4-5)

   7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

   8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

  II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych11)

   1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

    a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych

    b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

    c) saldo zmian

   2. Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu:

    a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych

    b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

    c) saldo zmian

   3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych

  III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny

   1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

   2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

   3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

   4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

   5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

   6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

   7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

  IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

   1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

   2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

   3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza

   4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

   5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

   6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

6. Rachunek przepływów pieniężnych12)

  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)

   I. Wpływy

    1) Z tytułu posiadanych lokat

    2) Z tytułu zbycia składników lokat

    3) Pozostałe

   II. Wydatki

    1) Z tytułu posiadanych lokat

    2) Z tytułu nabycia składników lokat

    3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

    4) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

    5) Z tytułu opłat dla depozytariusza

    6) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

    7) Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

    8) Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

    9) Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

    10) Z tytułu usług prawnych

    11) Z tytułu posiadania nieruchomości

    12) Pozostałe

  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)

   I. Wpływy

    1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych

    2) Z tytułu zaciągniętych kredytów

    3) Z tytułu zaciągniętych pożyczek

    4) Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

    5) Odsetki

    6) Pozostałe

   II. Wydatki

    1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

    2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

    3) Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

    4) Z tytułu wyemitowanych obligacji

    5) Z tytułu wypłaty przychodów

    6) Z tytułu udzielonych pożyczek

    7) Odsetki

    8) Pozostałe

  C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

  D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

  E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

  F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

7. Noty objaśniające

  Nota-1 Polityka rachunkowości funduszu

  Nota-2 Należności funduszu

  Nota-3 Zobowiązania funduszu

  Nota-4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

  Nota-5 Ryzyka

  Nota-6 Instrumenty pochodne

  Nota-7 Transakcje repo/sell-buy back oraz reverse repo / buy-sell back, pożyczek papierów wartościowych

  Nota-8 Kredyty i pożyczki

  Nota-9 Waluty i różnice kursowe

  Nota-10 Dochody i ich dystrybucja

  Nota-11 Koszty funduszu

  Nota-12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa


  Nota-1 Polityka rachunkowości funduszu

  1) Opis przyjętych zasad rachunkowości, dotyczący w szczególności:

   a) ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

   b) ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu

   c) metod wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny składników lokat, oraz zobowiązań funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji

  2) Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości13), w tym:

   a) metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych

   b) metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego


  Nota-2 Należności funduszu

  1) Z tytułu zbytych lokat

  2) Z tytułu instrumentów pochodnych

  3) Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych

  4) Z tytułu dywidend

  5) Z tytułu odsetek

  6) Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

  7) Z tytułu udzielonych pożyczek, w podziale na podmioty udzielające pożyczek

  8) Pozostałe, z zastrzeżeniem, iż składniki "Należności" niewyszczególnione w pkt 1-6 o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy "Należności" należy wykazać w odrębnych pkt Noty-2


  Nota-3 Zobowiązania funduszu

  1) Z tytułu nabytych aktywów

  2) Z tytułu transakcji repo/sell-buy back

  3) Z tytułu instrumentów pochodnych

  4) Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne

  5) Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

  6) Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

  7) Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

  8) Z tytułu wyemitowanych obligacji

  9) Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

  10) Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

  11) Z tytułu gwarancji lub poręczeń

  12) Z tytułu rezerw

  13) Pozostałe, z zastrzeżeniem, iż składniki "Zobowiązań" niewyszczególnione w pkt 1-12 o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy "Zobowiązań" należy wykazać w odrębnych pkt Noty-3


  Nota-4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

  1) Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy w przekroju walut, w podziale na banki

  2) Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu

  3) Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje


  Nota-5 Ryzyka

  1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym:

   a) wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej

   b) wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej

  2) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe, w tym:

   a) kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń

   b) wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat

  3) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat


  Nota-6 Instrumenty pochodne

  Informacje dla poszczególnych rodzajów instrumentów pochodnych, dotyczące co najmniej:

   a) typu zajętej pozycji

   b) rodzaju instrumentu pochodnego

   c) celu otwarcia pozycji

   d) wartości otwartej pozycji

   e) wartości i terminów przyszłych strumieni pieniężnych

   f) kwoty będącej podstawą przyszłych płatności

   g) terminu zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu pochodnego

   h) terminu wykonania instrumentu pochodnego


  Nota-7 Transakcje repo/sell-buy back oraz reverse repo / buy-sell back, pożyczek papierów wartościowych

  Informacje o transakcjach repo/sell-buy back oraz reverse repo / buy-sell back, pożyczek papierów wartościowych


  Nota-8 Kredyty i pożyczki

  1) Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez fundusz kredytach i pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów funduszu, z określeniem:

   a) nazwy i siedziby podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)

   b) kwoty kredytu (pożyczki) w chwili zaciągnięcia i jego (jej) procentowego udziału w aktywach14)

   c) kwoty kredytu (pożyczki) pozostałej do spłaty14)

   d) warunków oprocentowania

   e) terminu spłaty

   f) ustanowionych zabezpieczeń

  2) Informacje o udzielonych przez fundusz pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień bilansowy, więcej niż 1% wartości aktywów funduszu, z określeniem:

   a) nazwy i siedziby podmiotu, któremu udzielono pożyczki

   b) kwoty pożyczki w chwili udzielenia, procentowego udziału w aktywach

   c) warunków oprocentowania, terminu spłaty

   d) ustanowionych zabezpieczeń


  Nota-9 Waluty i różnice kursowe

  1) Walutowa struktura pozycji bilansu, z podziałem według walut i po przeliczeniu na walutę polską

  2) Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat funduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane

  3) Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat funduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane

  4) W przypadku funduszy, których aktywa są wyceniane, a zobowiązania ustalane w walutach obcych, należy ujawnić średni kurs danej waluty ogłaszany przez NBP, z dnia sporządzenia sprawozdania finansowego


  Nota-10 Dochody i ich dystrybucja

  1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie funduszu

  2) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie funduszu

  3) Wykaz wypłaconych przychodów ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych, w przekroju zbytych lokat funduszu z uwzględnieniem udziału w aktywach i aktywach netto w dniu wypłaty oraz wpływu, jaki wypłata przychodów miała na wartość aktywów i wartość aktywów netto funduszu

  4) Wypłacone dochody funduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz zrealizowany zysk ze zbycia lokat

  5) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:

   - zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność

   - transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym

   - transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym


  Nota-11 Koszty funduszu

  1) Koszty pokrywane przez towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II. rachunku wyniku z operacji

  2) Koszty funduszu aktywów niepublicznych związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami, w przekroju zbytych lokat co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II. rachunku wyniku z operacji

  3) Wynagrodzenie dla towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników funduszu


  Nota-12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa15)

  1) Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe

  2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe

8. Informacja dodatkowa

  Obejmuje w szczególności:

  1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy;

  2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym;

  3) Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

  3a) Zbiorczą wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach (poziom 1, 2 lub 3) hierarchii wartości godziwej. W przypadku składników lokat, których wartość godziwa jest szacowana na poziomie 2 albo poziomie 3 hierarchii wartości godziwej, fundusz przedstawia informacje o łącznym udziale takich lokat w aktywach netto funduszu oraz o związanym z nimi ryzyku

  3b) Kwoty przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, powody tych przeniesień i stosowane przez fundusz zasady ustalania, kiedy przeniesienia między poziomami powinny nastąpić. Informacje o przeniesieniu na każdy poziom są ujawniane i opisywane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z każdego poziomu

  3c) W przypadku regularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 albo poziomie 3 hierarchii wartości godziwej - opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w wycenie wartości godziwej. Jeżeli nastąpiła zmiana techniki wyceny, w szczególności zastąpienie metody rynkowej metodą przychodów lub zastosowanie dodatkowej techniki wyceny, fundusz ujawnia zmianę i jej powody. W przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej fundusz przedstawia informacje ilościowe na temat nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych w wycenie wartości godziwej. Fundusz nie musi tworzyć ilościowych informacji w celu spełnienia wymogu ujawniania informacji, jeżeli ilościowe nieobserwowalne dane wejściowe nie zostały opracowane przez fundusz przy okazji wyceny wartości godziwej (np. kiedy fundusz wykorzystuje ceny z wcześniejszych transakcji lub informacje o cenach strony trzeciej bez korekty). Ujawniając informacje, fundusz nie może jednak pomijać ilościowych nieobserwowalnych danych wejściowych, które są istotne dla wyceny wartości godziwej i do których fundusz ma racjonalny dostęp

  3d) W przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej - uzgodnienie bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia, przy czym należy oddzielnie ujawnić zmiany, które w trakcie przypisywanego okresu dotyczyły:

   a) łącznych zysków lub strat za okres ujęty w wyniku z operacji oraz pozycji wyniku z operacji, w których ujęto te zyski lub straty

   b) operacji kupna, sprzedaży, emisji i rozliczeń (każdy z tych rodzajów zmian ujawnia się oddzielnie)

   c) kwot przeniesień na poziom lub z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej, powodów tych przeniesień i stosowanych przez fundusz zasad ustalania, kiedy przeniesienie między poziomami powinno nastąpić. Informacje o przeniesieniu na poziom 3 są ujawniane i opisywane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z poziomu 3

  3e) W przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej - kwotę łącznych zysków lub strat za okres, o którym mowa w pkt 3d lit. a, ujętą w wyniku z operacji, która jest przypisywana zmianie niezrealizowanych zysków lub strat związanych z tymi aktywami lub zobowiązaniami posiadanymi na koniec okresu sprawozdawczego oraz pozycję (pozycje) wyniku z operacji, w której ujęto niezrealizowane zyski lub straty

  3f) W przypadku regularnych i nieregularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej - opis procesu wyceny przeprowadzonego przez fundusz, w tym na przykład informacje, jak fundusz podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny oraz analizuje zmiany wycen wartości godziwej w kolejnych okresach

  3g) W przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej w zakresie:

   a) wszystkich takich wycen - opisową prezentację wrażliwości wyceny wartości godziwej na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli zmiana tych danych wejściowych dająca inną kwotę może prowadzić do wyraźnie wyższej lub niższej wyceny wartości godziwej. Jeżeli istnieją powiązania między tymi danymi wejściowymi a innymi nieobserwowalnymi danymi wejściowymi wykorzystywanymi w wycenie wartości godziwej, fundusz przedstawia również opis tych powiązań i sposobu, w jaki mogą wzmóc lub złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych danych wejściowych na wycenę wartości godziwej. Aby spełnić ten wymóg dotyczący ujawniania informacji, w opisowej prezentacji wrażliwości na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych należy uwzględnić ujawnione nieobserwowalne dane wejściowe zgodnie z pkt 3c

   b) aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, jeżeli zmiana jednego elementu lub większej ilości nieobserwowalnych danych wejściowych w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń istotnie zmieniłaby wartość godziwą - stwierdzenie tego faktu przez fundusz i ujawnienie skutków tych zmian. Fundusz ujawnia informacje na temat tego, jak obliczono skutek zmiany w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwego alternatywnego założenia

  4) Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu, przy czym w przypadku, gdy:

   a) w okresie sprawozdawczym wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny, dołączana jest tabela zawierająca co najmniej datę skorygowanej wyceny, datę ogłoszenia korekty wyceny, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny sprzed ogłoszonej korekty oraz po korekcie oraz wyjaśnienie przyczyn korekty

   b) w okresie sprawozdawczym wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny - dołączana jest tabela zawierająca co najmniej datę ogłoszenia rozpoczęcia zawieszenia, okres, w którym zawieszenie obowiązywało, a także wyjaśnienie podstaw prawnych i przyczyn zawieszenia

   c) w okresie sprawozdawczym wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez fundusz - wskazanie takich transakcji oraz przyczyn, dla których nie zostały one rozliczone

  5) W przypadku niepewności co do możliwości kontynuowania działalności - opis tych niepewności ze wskazaniem, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

  5a) Informacje o ustanowionych zastawach rejestrowych

  5b) Informacje o certyfikatach inwestycyjnych nieopłaconych w całości ceny emisyjnej

  5c) Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość aktywów funduszu

  5d) Informacje o aktywach funduszu, w odniesieniu do których minął termin płatności lub występują opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań umownych

  5e) Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych

  6) Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian

_______________________
1) W polu tym w tabeli głównej i w tabelach uzupełniających wpisuje się wartość składników lokat w walucie, w której sporządzane jest sprawozdanie finansowe.
2) W pozycji tej wykazuje się wyłącznie waluty, będące lokatami funduszu, które nie stanowią depozytów.
3) Wartość składników lokat wyszczególnionych w tabelach uzupełniających należy dodatkowo pokazać w pozycjach zagregowanych wskazanych w tabelach. Ponadto składniki lokat należy pogrupować według rynków wskazanych w kolumnach "Rodzaj rynku", podając zagregowaną wartość składników dla każdego z rodzajów rynku.
4) W polu tym dla każdej z tabel uzupełniających należy wpisać odpowiednio określenia rynków: "aktywny rynek regulowany" albo "aktywny rynek nieregulowany". Dla składników lokat, które nie są przedmiotem notowań na aktywnym rynku, w polu wpisuje się "nienotowane na rynku aktywnym".
5) W tabeli tej wykazuje się wyłącznie waluty, będące lokatami funduszu, które nie są przedmiotem depozytów.
6) W przypadku sklasyfikowania składników lokat do tej kategorii, należy przedstawić je w podziale na grupy, wykazując wartości zagregowane analogicznie jak w tabeli głównej.
7) Tabelę tę wypełnia wyłącznie fundusz, o którym mowa w art. 178 ustawy.
8) W tabeli podaje się informacje, wyszczególniając wyłącznie nazwy grup kapitałowych, o których mowa w art. 98 ustawy.
9) Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów, należy wykazać w odrębnych pozycjach rachunku wyniku z operacji.
10) W przypadku gdy w funduszu istnieją jednostki uczestnictwa w podziale na kategorie, należy przedstawić wynik z operacji przypadający na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa.
11) W przypadku gdy w funduszu istnieją jednostki uczestnictwa w podziale na kategorie, należy przedstawić pozycje II i III "Zestawienia zmian w aktywach netto" dodatkowo w odniesieniu do poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa.
12) Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków, należy wykazać w odrębnych pozycjach rachunku przepływów pieniężnych.
13) W przypadku gdy zmiany zostały wprowadzone w pierwszym półroczu roku obrotowego, należy je opisać kolejno w półrocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku, gdy zmiany zostały wprowadzone w drugim półroczu roku obrotowego, należy je opisać kolejno w rocznym sprawozdaniu finansowym i półrocznym sprawozdaniu finansowym. Zmiany należy opisać z wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik z operacji funduszu.
14) W danej walucie i po przeliczeniu na walutę, w której wyceniane są aktywa funduszu i ustalane jego zobowiązania.
15) Notę zamieszcza się wyłącznie dla funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Zakres informacji wykazywanych w połączonym sprawozdaniu finansowym

1. Wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego obejmuje:

  1) nazwę funduszu z wydzielonymi subfunduszami, ze wskazaniem numeru rejestru funduszy oraz czasu, na który został utworzony, jeżeli jest ograniczony;

  2) wskazanie ilości i nazw subfunduszy z określeniem typów i rodzajów subfunduszy, dat utworzenia poszczególnych subfunduszy wraz z określeniem czasu, na który zostały utworzone;

  3) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu z wydzielonymi subfunduszami, ze wskazaniem właściwego rejestru;

  4) wskazanie okresu sprawozdawczego i dnia bilansowego;

  5) wskazanie, czy połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz oraz subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez fundusz lub subfundusze;

  6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiła zmiana ilości subfunduszy - wskazanie zakresu zmian w stosunku do poprzedniej ilości subfunduszy wraz z podaniem przyczyn zmian (w szczególności utworzenie nowych subfunduszy, połączenie subfunduszy, likwidacja subfunduszy);

  7) wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przegląd) połączonego sprawozdania finansowego;

  8) wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne subfunduszy;

  9) wskazanie poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących;

  10) wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa w poszczególnych subfunduszach i cech je różnicujących.

2. Połączone zestawienie lokat1)

Składniki lokat

Bieżący okres sprawozdawczy

Dane porównywalne za poprzedni okres sprawozdawczy

wartość
według ceny
nabycia
w tys.2)

wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy
w tys.

procentowy
udział
w aktywach
ogółem

wartość według ceny nabycia w tys.

wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy
w tys.

procentowy
udział
w aktywach
ogółem

Akcje

 

 

 

 

 

 

Warranty subskrypcyjne

 

 

 

 

 

 

Prawa do akcji

 

 

 

 

 

 

Prawa poboru

 

 

 

 

 

 

Kwity depozytowe

 

 

 

 

 

 

Listy zastawne

 

 

 

 

 

 

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

Instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

 

 

 

Jednostki uczestnictwa

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

 

 

 

 

 

 

Wierzytelności

 

 

 

 

 

 

Udzielone pożyczki pieniężne

 

 

 

 

 

 

Weksle

 

 

 

 

 

 

Depozyty

 

 

 

 

 

 

Waluty3)

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości

 

 

 

 

 

 

Statki morskie

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

3. Połączony bilans

Sporządzony na dzień ..... w (wskazanie waluty)

  I. Aktywa

   1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

   2) Należności

   3) Transakcje reverse repo / buy-sell back

   4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

   5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

   6) (uchylony)

   7) Pozostałe aktywa

  II. Zobowiązania

   1) Zobowiązania własne subfunduszy

   2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu

  III. Aktywa netto (I-II)

  IV. Kapitał funduszu

   1) Kapitał wpłacony, w tym:

   - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone

   2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

  V. Dochody zatrzymane

   1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

   2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

  VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

  VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

4. Połączony rachunek wyniku z operacji

  I. Przychody z lokat

   1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

   2. Przychody odsetkowe

   3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

   4. Dodatnie saldo różnic kursowych

   5. Pozostałe

  II. Koszty funduszu

   1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:

   - stała część wynagrodzenia

   - zmienna część wynagrodzenia

   2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

   3. Opłaty dla depozytariusza

   4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

   5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

   6. Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości

   7. Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

   8. Opłaty za usługi prawne

   9. Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

   10. Koszty odsetkowe

   11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

   12. Ujemne saldo różnic kursowych

   13. Pozostałe

  III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

  IV. Koszty funduszu netto (II-III)

  V. Przychody z lokat netto (I-IV)

  VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

   1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

   2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

    - z tytułu różnic kursowych

  VII. Wynik z operacji (V-VI)

5. Połączone zestawienie zmian w aktywach netto

Jeżeli okres, dla którego są prezentowane zmiany, nie jest równy 12 miesiącom, wówczas zmiany wyrażone procentowo należy odnieść w stosunku rocznym.

  1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

  2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

   a) przychody z lokat netto

   b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

   c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

  3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

  4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszy (razem):

   a) z przychodów z lokat netto

   b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

   c) z przychodów ze zbycia lokat

  5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

   a) zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

   b) zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

  6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4-5)

  7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

  8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

6. Połączony rachunek przepływów pieniężnych4)

  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)

   I. Wpływy

    1) Z tytułu posiadanych lokat

    2) Z tytułu zbycia składników lokat

    3) Pozostałe

   II. Wydatki

    1) Z tytułu posiadanych lokat

    2) Z tytułu nabycia składników lokat

    3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

    4) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

    5) Z tytułu opłat dla depozytariusza

    6) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

    7) Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

    8) Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

    9) Z tytułu usług prawnych

    10) Z tytułu usług wydawniczych

    11) Pozostałe

  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)

   I. Wpływy

    1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych

    2) Z tytułu zaciągniętych kredytów

    3) Z tytułu zaciągniętych pożyczek

    4) Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

    5) Odsetki

    6) Pozostałe

   II. Wydatki

    1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

    2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

    3) Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

    4) Z tytułu wyemitowanych obligacji

    5) Z tytułu wypłaty przychodów

    6) Z tytułu udzielonych pożyczek

    7) Odsetki

    8) Pozostałe

  C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

  D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

  E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

  F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

  VIII. Podatek dochodowy

_______________________
1) W tabeli połączonego zestawienia lokat wykazuje się jedynie zagregowane kwoty zbiorcze dla wskazanych kategorii lokat subfunduszy.
2) W polu tym wpisuje się wartość składników lokat w walucie, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe.
3) W pozycji tej wykazuje się wyłącznie waluty, będące lokatami subfunduszy, które nie stanowią depozytów.
4) Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków, należy wykazać w odrębnych pozycjach rachunku przepływów pieniężnych.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60