Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.09.2013 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.09.2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 Dz. U. z 2013 r. poz. 1137

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2015 r.

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w tym:

  1) zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym;

  2) zasady wyceny aktywów i pasywów, w tym tworzenia odpisów aktualizujących. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) ustawa - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

  2) ustawa o kasach - ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855, z późn. zm.);

  3) kasa - spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, o której mowa w art. 2 ustawy o kasach;

  4) działalność podstawowa kasy - działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o kasach;

  5) Kasa Krajowa - Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, o której mowa w art. 41 ustawy o kasach;

  6) udziały członkowskie - udziały w kasie, o których mowa w art. 13 ustawy o kasach;

  7) udziały w Kasie Krajowej - udziały, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o kasach;

  8) jednostki uczestnictwa - jednostki uczestnictwa funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.);

  9) nadwyżka bilansowa - nadwyżkę, o której mowa w art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848, z późn. zm.);

  10) fundusz stabilizacyjny - fundusz, o którym mowa w art. 55 ustawy o kasach;

  11) fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy - fundusz, o którym mowa w art. 25 ustawy o kasach;

  12) rezerwa płynna - rezerwę, o której mowa w art. 38 ustawy o kasach;

  13) odpisy aktualizujące - odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, w tym odpisy aktualizujące, o których mowa w art. 35b ustawy;

  14) konto pozabilansowe - urządzenie przewidziane w planie kont przeznaczone w szczególności do ewidencjonowania według wartości nominalnej udzielonych lub otrzymanych przez kasę zobowiązań warunkowych o charakterze finansowym lub gwarancyjnym, operacji walutowych w okresie pomiędzy zawarciem transakcji a jej rozliczeniem, a także do ewidencjonowania udzielonych lub otrzymanych zabezpieczeń kredytów lub pożyczek.

§ 3. Podstawą zapisów na kontach pozabilansowych są zobowiązania warunkowe o charakterze finansowym lub gwarancyjnym, w tym udzielone lub otrzymane, a także inne zobowiązania związane z udzielonymi i otrzymanymi zabezpieczeniami.

§ 4. Wyceny aktywów oraz pasywów dokonuje się na dzień bilansowy zgodnie z ustawą oraz w następujący sposób:

  1) pożyczki i kredyty - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności oraz z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość, o których mowa w § 5;

  2) udziały zaliczone do aktywów trwałych - wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości lub według wartości godziwej;

  3) dłużne papiery wartościowe - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności oraz z uwzględnieniem odpisów aktualizujących lub według wartości godziwej;

  4) jednostki uczestnictwa - wycenia się według wartości godziwej;

  5) zobowiązania - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty;

  6) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - wycenia się według wartości nominalnej.

§ 5. 1. W zasadach (polityce) rachunkowości kasy dotyczących zasad ostrożności powinny zostać uwzględnione w szczególności zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, w tym naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek (podstawa dokonywania odpisów) w wysokości:

  1) co najmniej 35% podstawy dokonywania odpisów w przypadku, w którym ustalony przez kasę termin spłaty co najmniej jednej z rat pożyczki, kredytu lub odsetek został przekroczony o trzy miesiące i nie przekracza dwunastu miesięcy;

  2) 100% podstawy dokonywania odpisów w przypadku, w którym ustalony przez kasę termin spłaty co najmniej jednej z rat pożyczki, kredytu lub odsetek został przekroczony o dwanaście miesięcy.

2. Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, w tym naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek, tworzy się, aktualizuje wartość oraz rozwiązuje najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał.

3. Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, w tym naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek, rozwiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 4, po wygaśnięciu przyczyn ich utworzenia.

4. Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów zmniejsza się odpowiednio do:

  1) zmniejszenia się podstawy dokonywania odpisów;

  2) wzrostu wartości zabezpieczenia pomniejszającego podstawę dokonywania odpisów.

5. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, w tym naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek, umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

6. Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, w tym naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

7. Rozwiązane odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, w tym naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek, podlegają zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

§ 6. Podstawa dokonywania odpisów aktualizujących może być pomniejszona o zabezpieczenie w postaci:

  1) gwarancji lub poręczenia Skarbu Państwa - w wysokości 100% kwoty objętej poręczeniem lub gwarancją;

  2) blokady rachunku lokaty złożonej w kasie wraz z pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty - do wysokości 100% środków zablokowanych na rachunku;

  3) gwarancji lub poręczenia banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw - do wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty objętej poręczeniem lub gwarancją;

  4) gwarancji lub poręczenia jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać z uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym - do wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty objętej poręczeniem lub gwarancją;

  5) gwarancji lub poręczenia podmiotu, w tym również osoby fizycznej, o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, innego niż podmioty określone w pkt 1, 3 i 4 - do wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zabezpieczonej kwoty, a jeżeli ten podmiot prowadzi księgi rachunkowe - również do wysokości 15% aktywów netto tego podmiotu, pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy) oraz o akcje własne według ich wartości godziwej; w przypadku podmiotu, który nie prowadzi ksiąg rachunkowych, przez dobrą sytuację ekonomiczno-finansową rozumie się posiadanie zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.);

  6) zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w innej kasie lub w banku mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tej kasy lub tego banku nie budzi obaw - wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty, do wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty możliwej do uzyskania w przypadku konieczności zaspokojenia się z przedmiotu przewłaszczenia lub jego wartości bilansowej i do wysokości nieprzekraczającej 50% wartości pierwotnie zabezpieczonej kwoty;

  7) przeniesienia na kasę przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności lub ustanowienia zastawu rejestrowego na prawach z rzeczy ruchomej, na warunkach określonych przez strony w umowie, do wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty możliwej do uzyskania w przypadku konieczności zaspokojenia się z przedmiotu przewłaszczenia lub jego wartości bilansowej i do wysokości nieprzekraczającej 50% wartości pierwotnie zabezpieczonej kwoty;

  8) przeniesienia na kasę przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności lub ustanowienia zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego, lub papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów będących członkami OECD - do wysokości nieprzekraczającej 50% według ich wartości bilansowej;

  9) hipoteki ustanowionej, w związku z udzieleniem pożyczki lub kredytu mieszkaniowego, na:

   a) nieruchomości,

   b) użytkowaniu wieczystym wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego,

   c) spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

  - do wysokości nie wyższej niż wpis do hipoteki oraz nie wyższej niż 50% wartości ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy pomniejszonej o powstałe wcześniej obciążenia, jeżeli nie uwzględnia tego wycena rzeczoznawcy, w przypadku, w którym ustalony przez kasę termin spłaty co najmniej jednej z rat pożyczki lub kredytu lub odsetek nie przekracza pięciu lat;

  10) przelewu wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku lub w innej kasie wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty do wysokości nieprzekraczającej 75% środków na rachunku lokaty.

§ 7. 1. Zobowiązania pozabilansowe wyrażone w walutach obcych wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy.

2. Jeżeli na aktywa finansowe wyrażone w walucie obcej dokonano odpisu aktualizującego, przeliczeniu podlega także odpis aktualizujący.

3. Różnice kursowe wynikające z przeliczenia sald aktywów i pasywów bilansowych w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów operacji finansowych.

§ 8. 1. Przychodami z działalności kasy są w szczególności przychody z tytułu odsetek, przychody z tytułu prowizji i opłat, w tym opłat za przeprowadzanie na zlecenie członków kasy rozliczeń finansowych oraz prowizji z tytułu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

2. Kosztami działalności kasy są w szczególności koszty z tytułu odsetek od środków pieniężnych wniesionych przez członków kasy, koszty opłat, koszty prowizji, w tym z tytułu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz ubezpieczenia oszczędności.

3. Wynik z działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami z działalności kasy i pozostałymi przychodami operacyjnymi a kosztami działalności operacyjnej kasy i pozostałymi kosztami operacyjnymi.

4. Do przychodów z operacji finansowych zalicza się w szczególności przychody z lokat, udziałów, odsetki od operacji z innymi podmiotami oraz zyski ze zbycia inwestycji i aktualizacji wartości inwestycji.

5. Do kosztów operacji finansowych zalicza się w szczególności koszty odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów oraz straty ze zbycia inwestycji i aktualizacji wartości inwestycji.

6. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę pomiędzy przychodami z operacji finansowych a kosztami operacji finansowych.

7. Wynik operacji nadzwyczajnych stanowi różnicę pomiędzy zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi.

§ 9. 1. Kasa sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy.

2. Sprawozdanie finansowe kasy obejmuje:

  1) bilans;

  2) rachunek zysków i strat;

  3) zestawienie zmian w funduszu własnym;

  4) rachunek przepływów pieniężnych;

  5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

3. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności kasy, o którym mowa w art. 49 ustawy.

4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym kasy określa załącznik do rozporządzenia.

§ 10. Przepisy § 6 pkt 5 i 9 mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.01.2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 99), które na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 613) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25.09.2013 r.

Załącznik

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym
informacja dodatkowa sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego kasy obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego kasy obejmuje w szczególności:

  1) nazwę i siedzibę kasy, podstawowy przedmiot działalności kasy oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr;

  2) wskazanie czasu trwania działalności kasy, jeżeli jest ograniczony;

  3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, podanie powodu, jeżeli sprawozdanie finansowe jest sporządzone za okres inny niż rok obrotowy;

  4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez kasę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

  5) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu kas, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

  6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia kasie prawo wyboru.

Bilans 

Aktywa

A. Aktywa trwałe

  I. Wartości niematerialne i prawne

  II. Rzeczowe aktywa trwałe

  III. Należności długoterminowe

   1. Należności od członków

    a) kredyty i pożyczki członkowskie

    b) inne

   2. Wkłady na fundusz stabilizacyjny

   3. Inne

  IV. Inwestycje długoterminowe

   1. Nieruchomości

   2. Wartości niematerialne i prawne

   3. Długoterminowe aktywa finansowe

    a) udziały i akcje

    b) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe

    c) inne długoterminowe aktywa finansowe

   4. Lokaty w Kasie Krajowej

   5. Inne inwestycje długoterminowe

  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

   1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

  I. Zapasy

  II. Należności krótkoterminowe

   1. Należności od członków

    a) kredyty i pożyczki członkowskie

    b) inne

   2. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

    a) do 12 miesięcy

    b) powyżej 12 miesięcy

   3. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

   4. Dochodzone na drodze sądowej

   5. Inne

    a) należności w powierniczym przelewie

    b) rozliczenia pieniężne i rozrachunki zleceń płatniczych

    c) pozostałe

  III. Inwestycje krótkoterminowe

   1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

    a) udziały i akcje

    b) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe

    c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

    d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

     - środki pieniężne w kasie i na rachunkach

     - inne środki pieniężne

     - inne aktywa pieniężne

   2. Lokaty w Kasie Krajowej

   3. Inne inwestycje krótkoterminowe

  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

A. Fundusze własne

  I. Fundusz udziałowy

  II. Należne wpłaty na fundusz udziałowy (wielkość ujemna)

  III. Fundusz zasobowy

  IV. Fundusz z aktualizacji wyceny

  V. Pozostałe fundusze

  VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych

  VII. Zysk (strata) netto

  VIII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

  I. Rezerwy na zobowiązania

   1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

   2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

    a) długoterminowe

    b) krótkoterminowe

   3. Pozostałe rezerwy

    a) długoterminowe

    b) krótkoterminowe

  II. Zobowiązania długoterminowe

   1. Wobec członków

    a) depozyty członkowskie

    b) inne

   2. Kredyty i pożyczki

   3. Inne zobowiązania finansowe

   4. Inne

  III. Zobowiązania krótkoterminowe

   1. Wobec członków

    a) depozyty członkowskie

    b) inne

   2. Kredyty i pożyczki

   3. Inne zobowiązania finansowe

    a) rozliczenia pieniężne i rozrachunki zleceń płatniczych

    b) pozostałe zobowiązania finansowe

   4. Z tytułu dostaw, usług, o okresie wymagalności:

    a) do 12 miesięcy

    b) powyżej 12 miesięcy

   5. Zaliczki otrzymane na dostawy

   6. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

   7. Z tytułu wynagrodzeń

   8. Inne

  IV. Fundusze specjalne

  V. Rozliczenia międzyokresowe

   a) długoterminowe

   b) krótkoterminowe

Pasywa razem

Współczynnik wypłacalności

Pozycje pozabilansowe

  I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane

   1. Zobowiązania udzielone:

    a) finansowe

    b) gwarancyjne

   2. Zobowiązania otrzymane:

    a) finansowe

    b) gwarancyjne

  II. Wartość udzielonych i otrzymanych zabezpieczeń prawnych i rzeczowych

  III. Pozostałe

Rachunek zysków i strat

A. Przychody z działalności podstawowej

  I. Z tytułu odsetek

  II. Z tytułu prowizji i opłat

  III. Inne

B. Koszty działalności operacyjnej

  I. Z tytułu odsetek

  II. Z tytułu prowizji i opłat

  III. Amortyzacja

  IV. Zużycie materiałów i energii

  V. Usługi obce

  VI. Podatki i opłaty

  VII. Wynagrodzenia

  VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

  IX. Pozostałe koszty rodzajowe

  X. Inne

C. Wynik z działalności podstawowej,

w tym:

  - wynik z tytułu odsetek

  - wynik z tytułu prowizji i opłat

D. Pozostałe przychody operacyjne

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

  II. Dotacje

  III. Przychody z tytułu aktualizacji wartości kredytów, pożyczek i innych aktywów

  IV. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

  II. Odpisy z tytułu aktualizacji wartości kredytów, pożyczek i innych aktywów

  III. Inne koszty operacyjne

F. Wynik z działalności operacyjnej,

  w tym:

  - różnica z aktualizacji wartości kredytów, pożyczek i innych aktywów

G. Przychody z operacji finansowych

  I. Dywidendy i udziały w zyskach

  II. Odsetki

  III. Zysk ze zbycia inwestycji

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji

  V. Inne

H. Koszty operacji finansowych

  I. Odsetki

  II. Strata ze zbycia inwestycji

  III. Aktualizacja wartości inwestycji

  IV. Inne

I. Wynik operacji finansowych

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

K. Wynik operacji nadzwyczajnych

  I. Zyski nadzwyczajne

  II. Straty nadzwyczajne

L. Zysk (strata) brutto 

M. Podatek dochodowy 

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

O. Zysk (strata) netto

Zestawienie zmian w funduszu własnym

I. Fundusz własny na początek okresu (BO)

  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

  - korekty błędów

I.a. Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach

  1. Fundusz udziałowy na początek okresu

   1.1. Zmiany funduszu udziałowego

    a) zwiększenie (z tytułu)

     - wniesienia wpłat udziałów członkowskich

     ...

    b) zmniejszenie (z tytułu)

     - wypłacenia udziałów członkowskich

     ...

   1.2. Fundusz udziałowy na koniec okresu

  2. Należne wpłaty na fundusz udziałowy na początek okresu

   2.1. Zmiana należnych wpłat na fundusz udziałowy

    a) zwiększenie (z tytułu)

    ...

    b) zmniejszenie (z tytułu)

    ...

   2.2. Należne wpłaty na fundusz udziałowy na koniec okresu

  3. Fundusz zasobowy na początek okresu

   3.1. Zmiany funduszu zasobowego

    a) zwiększenie (z tytułu)

     - wpłat wpisowego

     - nadwyżki bilansowej

    b) zmniejszenie (z tytułu)

     - pokrycia straty

     ...

   3.2. Fundusz zasobowy na koniec okresu

  4. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

   4.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny

    a) zwiększenie (z tytułu)

    ...

    b) zmniejszenie (z tytułu)

    ...

   4.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu

  5. Pozostałe fundusze na początek okresu

   5.1. Zmiany pozostałych funduszy

    a) zwiększenie (z tytułu)

    ...

    b) zmniejszenie (z tytułu)

    ...

   5.2. Pozostałe fundusze na koniec okresu

  6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 

   6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

    - korekty błędów

   6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

    a) zwiększenie (z tytułu)

     - podziału zysku z lat ubiegłych

     ...

    b) zmniejszenie (z tytułu)

    ...

   6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

   6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

    - korekty błędów

   6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

    a) zwiększenie (z tytułu)

     - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

     ...

    b) zmniejszenie (z tytułu)

    ...

   6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

   6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

   7. Wynik netto

    a) zysk netto

    b) strata netto

    c) odpisy z zysku

II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ)

III. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Rachunek przepływów pieniężnych

(Metoda bezpośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

  I. Wpływy

   1. Odsetki

   2. Prowizje

   3. Inne wpływy operacyjne

  II. Wydatki

   1. Odsetki

   2. Prowizje

   3. Wynagrodzenia

   4. Ubezpieczenia i inne świadczenia

   5. Inne koszty działania kasy

   6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

   7. Inne wydatki operacyjne

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

  I. Wpływy

   1. Zbycie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych

   2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

   3. Inne wpływy inwestycyjne

  II. Wydatki

   1. Nabycie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych

   2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

   3. Inne wydatki inwestycyjne

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

  I. Wpływy

   1. Wpłaty członków

   2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek

   3. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów

   4. Inne wpływy finansowe

  II. Wydatki

   1. Spłaty długoterminowych pożyczek

   2. Spłaty długoterminowych kredytów

   3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

   4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

   5. Wypłaty na rzecz członków

   6. Inne wydatki finansowe

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym

  - o ograniczonej możliwości dysponowania

(Metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto

  II. Korekty razem

   1. Amortyzacja

   2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

   3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

   4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

   5. Zmiana stanu rezerw

   6. Zmiana stanu należności

   7. Zmiana stanu zobowiązań

   8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

   9. Inne korekty

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

  I. Wpływy

   1. Zbycie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych

   2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

   3. Inne wpływy inwestycyjne

  II. Wydatki

   1. Nabycie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych

   2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

   3. Inne wydatki inwestycyjne

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

  I. Wpływy

   1. Wpłaty członków

   2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek

   3. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów

   4. Inne wpływy finansowe

  II. Wydatki

   1. Spłaty długoterminowych pożyczek

   2. Spłaty długoterminowych kredytów

   3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

   4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

   5. Wypłaty na rzecz członków

   6. Inne wydatki finansowe

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym

  - o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnia się w szczególności informacje o aktywach i pasywach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, a także informacje o zarządzaniu ryzykiem związanym z prowadzoną przez kasę działalnością, w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego kasy, w szczególności:

1. przedstawienie:

  1) zakresu działalności kasy;

  2) informacji o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym;

  3) informacji o spełnieniu przez kasę wymogów, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o kasach;

  4) informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;

  5) zmian zasad (polityki) rachunkowości, dokonanych w roku obrotowym, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy kasy, ich przyczyn i kwoty wyniku finansowego spowodowanej zmianami oraz zmian w funduszu własnym;

  6) informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający z danymi ze sprawozdania za rok obrotowy;

  7) informacji o charakterze i celu gospodarczym umów zawartych przez kasę nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy kasy, ich przyczyn i spowodowanej zmianami kwoty wyniku finansowego oraz zmian w funduszu własnym;

  8) informacji o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez kasę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 34-43 ustawy, oraz:

   a) osobę, która jest członkiem zarządu, rady nadzorczej kasy lub jednostki powiązanej,

   b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami zarządu, rady nadzorczej kasy lub jednostki z nią powiązanej, lub

   c) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników kasy lub jednostki powiązanej

  - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji; informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy kasy;

  9) informacji o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład zarządu, rady nadzorczej kasy (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy;

  10) informacji o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

   a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

   b) inne usługi poświadczające,

   c) usługi doradztwa podatkowego,

   d) pozostałe usługi.

2. dane i informacje uzupełniające o aktywach i pasywach, w szczególności o:

  1) szczegółowym zakresie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierającym stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowych amortyzacji lub umorzenia;

  2) wartości gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego;

  3) wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez kasę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

  4) posiadanych papierach wartościowych, z podaniem emitenta; należy wykazać wartość rynkową papierów wartościowych, w przypadku gdy jest różna od wartości wykazywanej w bilansie;

  5) należnościach krótkoterminowych z podziałem według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

   a) do 1 miesiąca,

   b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy,

   c) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy,

   d) powyżej 6 miesiąca do 1 roku;

  6) należnościach długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

   a) do 1 roku,

   b) powyżej 1 roku do 3 lat,

   c) powyżej 3 lat do 5 lat,

   d) powyżej 5 lat;

  7) zobowiązaniach krótkoterminowych z podziałem według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

   a) do 1 miesiąca,

   b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy,

   c) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy,

   d) powyżej 6 miesiąca do 1 roku;

  8) zobowiązaniach długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

   a) do 1 roku,

   b) powyżej 1 roku do 3 lat,

   c) powyżej 3 lat do 5 lat,

   d) powyżej 5 lat;

  9) łącznej kwocie pożyczek i kredytów udzielonych jednemu członkowi kasy oraz zobowiązań tego członka wynikających z udzielonych poręczeń przekraczających 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego;

  10) łącznej kwocie pożyczek i kredytów udzielonych przez kasę na cele związane z działalnością gospodarczą;

  11) łącznej kwocie pożyczek i kredytów udzielonych przez kasę członkom rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej;

  12) zobowiązaniach wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;

  13) stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

  14) stanie funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego na początek roku obrotowego, zwiększeniach i wykorzystaniu oraz stanie na koniec roku obrotowego;

  15) wartości rezerwy płynnej na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach i stanie na koniec roku obrotowego wraz z informacją o niespełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o kasach;

  16) wysokości nadwyżki bilansowej przekazanej na zwiększenie funduszu zasobowego, propozycjach co do sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy;

  17) wartości należności przeterminowanych, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach i stanie na koniec roku obrotowego wraz z wartością utworzonych odpisów aktualizujących;

  18) utworzonych odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

  19) grupach zobowiązań zabezpieczonych na majątku kasy (ze wskazaniem ich rodzaju);

  20) istotnych pozycjach czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych;

  21) zobowiązaniach warunkowych, w tym również o udzielonych przez kasę gwarancjach lub poręczeniach, także wekslowych.

3. informacje dotyczące przychodów i kosztów, a w szczególności o:

  1) strukturze rzeczowej (rodzaje działalności) przychodów z działalności podstawowej;

  2) strukturze rzeczowej (rodzaje działalności) kosztów z działalności podstawowej;

  3) wyniku finansowym osiągniętym na działalności podstawowej;

  4) przychodach na operacjach finansowych (według struktury);

  5) kosztach na operacjach finansowych (według struktury);

  6) wyniku finansowym osiągniętym na operacjach finansowych;

  7) wysokości istotnych odpisów aktualizujących aktywa niefinansowe wraz z wyjaśnieniem ich przyczyn;

  8) przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego stanu;

  9) głównych pozycjach różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto;

  10) zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe;

  11) podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

  12) nakładach na niefinansowe aktywa trwałe poniesionych w ostatnim roku i planowanych na następny rok.

4. objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych. W przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

5. zagregowane wielkości dotyczące:

  1) kwoty pożyczek i kredytów udzielonych członkom rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej;

  2) wynagrodzeń należnych i wypłaconych członkom zarządu;

  3) zwrotu członkom organów kasy wydatków związanych z prowadzeniem spraw kasy;

  4) przeciętnego zatrudnienia w roku obrotowym (w etatach).

6. w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie kas, należy podać:

  1) nazwę, siedzibę i dzień przyłączenia kasy, która w wyniku połączenia została wykreślona z rejestru;

  2) wartość aktywów netto, według wartości godziwej, kasy przyłączonej na dzień połączenia;

  3) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w funduszach własnych połączonych kas za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

7. w przypadku występowania niepewności dotyczących możliwości kontynuowania działalności przez kasę należy podać opis tych niepewności oraz wskazać, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez kasę działań mających na celu eliminację niepewności.

8. w przypadku gdy informacje inne niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy kasy, należy te informacje ujawnić.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60