Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.08.2011 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.08.2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

 Dz. U. z 2011 r. nr 181, poz. 1082
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 946

Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzorcowy plan kont dla banków, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. poz. 1202).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31.08.2011 r.

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 181, poz. 1082
2017.07.29
zmieniony przez
2018.01.24
zmieniony przez
2019.05.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 946
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Wzorcowy plan kont dla banków

 

ZESPÓŁ 0

Aktywa trwałe

01     Dotacje
  010   Dotacje
02     Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziały i akcje mniejszościowe
  020   Udziały i akcje w podmiotach finansowych zależnych
  021   Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych zależnych
  022   Udziały i akcje w podmiotach finansowych współzależnych
  023   Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych współzależnych
  024   Udziały i akcje w podmiotach finansowych stowarzyszonych
  025   Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych stowarzyszonych
  026   Udziały i akcje mniejszościowe w podmiotach finansowych
  027   Udziały i akcje mniejszościowe w podmiotach niefinansowych
  028   Odpisy z tytułu utraty wartości
03     Rzeczowe aktywa trwałe
  030   Nieruchomości
  031   Pozostałe środki trwałe
  032   Środki trwałe w budowie
  033   Nieruchomości zaliczane do inwestycji
  038   Odpisy z tytułu utraty wartości
  039   Umorzenia
04     Wartości niematerialne i prawne
  040   Wartości niematerialne i prawne
  048   Odpisy z tytułu utraty wartości
  049   Umorzenia
05     Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy
  050   Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjęte na podstawie umów leasingu finansowego
  051   Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  052   Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne oddane w leasing operacyjny
  053   Rzeczowy majątek trwały oddany w najem lub w dzierżawę
  058   Odpisy z tytułu utraty wartości
  059   Umorzenia
06     Pozostałe aktywa trwałe
  060   Nakłady na wartości niematerialne i prawne
  068   Odpisy z tytułu utraty wartości
09     Aktywa trwałe przejęte za długi i przeznaczone do sprzedaży
  090   Nieruchomości
  091   Pozostałe środki trwałe
  092   Środki trwałe w budowie
  094   Wartości niematerialne i prawne
  095   Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  096   Pozostałe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  098   Odpisy z tytułu utraty wartości

ZESPÓŁ 1

Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi

10     Kasa
  100   Gotówka (banknoty oraz monety)
  101   Czeki podróżnicze
  102   Złoto niemonetarne i inne metale szlachetne
  103   Znaki wartościowe
  104   Czeki podróżnicze własnej emisji
  105   Czeki bankierskie
11     Należności i zobowiązania wobec banku centralnego
  110   Operacje bieżące z bankiem centralnym
    1100 konto bieżące nostro
    1101 konto bieżące loro
  111   Operacje terminowe z bankiem centralnym
    1110 lokaty
    1111 depozyty
  112   Aukcyjny obrót papierami wartościowymi
    1120 lokaty
    1121 pożyczki
  113   Operacje refinansowe
    1130 redyskonto weksli
    1131 kredyt lombardowy
    1132 kredyt refinansowy na realizację programu naprawczego
    1133 kredyt refinansowy na inwestycje centralne
    1134 kredyt na odsetki skapitalizowane od kredytów na inwestycje centralne
    1135 kredyt refinansowy na uzupełnienie zasobów pieniężnych
    1136 inne kredyty refinansowe
    1139 kredyty niespłacone w terminie
  114   Inne operacje z bankiem centralnym
    1140 należności
    1141 zobowiązania
  119   Odsetki od operacji z bankiem centralnym
    1190 należności
    1191 zobowiązania
12     Należności normalne od podmiotów finansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów finansowych bez utraty wartości, bez istotnego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 1*), i odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe
  120   Rachunki bieżące
    1200 konto bieżące nostro
    1201 konto bieżące loro
  122   Lokaty
  123   Kredyty i pożyczki
    1230 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  124   Skupione wierzytelności
    1240 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  125   Zrealizowane gwarancje
  127   Inne należności
  128   Rezerwy celowe/odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)
  129   Odsetki
    1290 należności
    1291 zobowiązania
13     Należności pod obserwacją od podmiotów finansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów finansowych bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 2**), i odpisy na oczekiwane straty kredytowe
  132   Lokaty
  133   Kredyty i pożyczki
    1330 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  134   Skupione wierzytelności
    1340 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  135   Zrealizowane gwarancje
  137   Inne należności
  138   Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)
  139   Odsetki
14     Należności poniżej standardu od podmiotów finansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów finansowych ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3***) i odpisy na oczekiwane straty kredytowe
  142   Lokaty
  143   Kredyty i pożyczki
    1430 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  144   Skupione wierzytelności
    1440 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  145   Zrealizowane gwarancje
  147   Inne należności
  148   Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)
  149   Odsetki
15     Należności wątpliwe od podmiotów finansowych i rezerwy celowe
  152   Lokaty
  153   Kredyty i pożyczki
    1530 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  154   Skupione wierzytelności
    1540 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  155   Zrealizowane gwarancje
  157   Inne należności
  158   Rezerwy celowe
  159   Odsetki
16     Należności stracone od podmiotów finansowych i rezerwy celowe
  162   Lokaty
  163   Kredyty i pożyczki
    1630 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  164   Skupione wierzytelności
    1640 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  165   Zrealizowane gwarancje
  167   Inne należności
  168   Rezerwy celowe
  169   Odsetki
17     Zobowiązania i pozostałe należności od podmiotów finansowych i rezerwy celowe
  170   Rachunki bieżące
  171   Depozyty terminowe i zablokowane
  172   Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia bieżące i terminowe
  173   Kredyty i pożyczki
  175   Należności i zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
  177   Zobowiązania podporządkowane i inne zobowiązania
    1770 zobowiązania podporządkowane
    1771 inne zobowiązania
  178   Rezerwy celowe
  179   Odsetki
    1790 należności
    1791 zobowiązania
18     Należności i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu, od podmiotów finansowych
  180   Rachunki bieżące
  181   Lokaty
  182   Depozyty terminowe i zablokowane
  183   Kredyty i pożyczki udzielone i otrzymane
    1830 kredyty i pożyczki udzielone
    1831 kredyty i pożyczki otrzymane
  184   Rozliczenia z tytułu krótkiej sprzedaży
  185   Skupione wierzytelności
  186   Zrealizowane gwarancje
  187   Inne należności i zobowiązania
    1870 inne należności
    1871 inne zobowiązania
  188   Odsetki
    1880 należności
    1881 zobowiązania
19     Inne operacje z podmiotami finansowymi
  190   Należności
  191   Zobowiązania

ZESPÓŁ 2

Operacje z podmiotami niefinansowymi

20     Należności normalne od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów niefinansowych bez utraty wartości, bez istotnego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 1*), i odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe
  200   Kredyty
    2000 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  204   Skupione wierzytelności
    2040 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  205   Zrealizowane gwarancje
  207   Inne należności
  208   Rezerwy celowe/odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)
  209   Odsetki
21     Należności pod obserwacją od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów niefinansowych bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 2**), i odpisy na oczekiwane straty kredytowe
  210   Kredyty
    2100 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  214   Skupione wierzytelności
    2140 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  215   Zrealizowane gwarancje
  217   Inne należności
  218   Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)
  219   Odsetki
22     Należności poniżej standardu od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów niefinansowych ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3***) i odpisy na oczekiwane straty kredytowe
  220   Kredyty
    2200 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  224   Skupione wierzytelności
    2240 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  225   Zrealizowane gwarancje
  227   Inne należności
  228   Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)
  229   Odsetki
23     Należności wątpliwe od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe
  230   Kredyty
    2300 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  234   Skupione wierzytelności
    2340 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  235   Zrealizowane gwarancje
  237   Inne należności
  238   Rezerwy celowe
  239   Odsetki
24     Należności stracone od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe
  240   Kredyty
    2400 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  244   Skupione wierzytelności
    2440 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  245   Zrealizowane gwarancje
  247   Inne należności
  248   Rezerwy celowe
  249   Odsetki
27     Zobowiązania i pozostałe należności od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe
  270   Rachunki bieżące
  271   Depozyty terminowe i zablokowane
  272   Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia - bieżące i terminowe
  273   Kredyty i pożyczki
  274   Rachunki oszczędnościowe - bieżące i terminowe
  275   Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
  276   Bony oszczędnościowe
  277   Zobowiązania podporządkowane i inne zobowiązania
    2770 zobowiązania podporządkowane
    2771 inne zobowiązania
  278   Rezerwy celowe
  279   Odsetki
    2790 należności
    2791 zobowiązania
28     Należności i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu, od podmiotów niefinansowych
  280   Rachunki bieżące
  281   Lokaty
  282   Depozyty terminowe i zablokowane
  283   Kredyty i pożyczki udzielone i otrzymane
    2830 kredyty i pożyczki udzielone
    2831 kredyty i pożyczki otrzymane
  284   Rozliczenia z tytułu krótkiej sprzedaży
  285   Skupione wierzytelności
  286   Zrealizowane gwarancje
  287   Inne należności i zobowiązania
    2870 inne należności
    2871 inne zobowiązania
  288   Odsetki
    2880 należności
    2881 zobowiązania
29     Inne operacje z podmiotami niefinansowymi
  290   Należności
  291   Zobowiązania

ZESPÓŁ 3

Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi

30     Należności normalne od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe/należności od instytucji rządowych i samorządowych bez utraty wartości, bez istotnego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 1*), i odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe
  300   Kredyty
    3000 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  304   Skupione wierzytelności
    3040 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  305   Zrealizowane gwarancje
  307   Inne należności
  308   Rezerwy celowe/odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)
  309   Odsetki
31     Należności pod obserwacją od instytucji samorządowych i rezerwy celowe/należności od instytucji rządowych i samorządowych bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 2**), i odpisy na oczekiwane straty kredytowe
  310   Kredyty
    3100 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  314   Skupione wierzytelności
    3140 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  315   Zrealizowane gwarancje
  317   Inne należności
  318   Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)
  319   Odsetki
32     Należności poniżej standardu od instytucji samorządowych i rezerwy celowe/należności od instytucji rządowych i samorządowych ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3***) i odpisy na oczekiwane straty kredytowe
  320   Kredyty
    3200 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  324   Skupione wierzytelności
    3240 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  325   Zrealizowane gwarancje
  327   Inne należności
  328   Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)
  329   Odsetki
33     Należności wątpliwe od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe
  330   Kredyty
    3300 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  334   Skupione wierzytelności
    3340 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  335   Zrealizowane gwarancje
  337   Inne należności
  338   Rezerwy celowe
  339   Odsetki
34     Należności stracone od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe
  340   Kredyty
    3400 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  344   Skupione wierzytelności
    3440 różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
  345   Zrealizowane gwarancje
  347   Inne należności
  348   Rezerwy celowe
  349   Odsetki
37     Zobowiązania i pozostałe należności od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe
  370   Rachunki bieżące
  371   Depozyty terminowe i zablokowane
  372   Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia - bieżące i terminowe
  373   Kredyty i pożyczki
  375   Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
  377   Zobowiązania podporządkowane i inne zobowiązania
    3770 zobowiązania podporządkowane
    3771 inne zobowiązania
  378   Rezerwy celowe
  379   Odsetki
    3790 należności
    3791 zobowiązania
38     Należności i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu, od instytucji rządowych i samorządowych
  380   Rachunki bieżące
  381   Lokaty
  382   Depozyty terminowe i zablokowane
  383   Kredyty i pożyczki udzielone i otrzymane
    3830 kredyty i pożyczki udzielone
    3831 kredyty i pożyczki otrzymane
  384   Rozliczenia z tytułu krótkiej sprzedaży
  385   Skupione wierzytelności
  386   Zrealizowane gwarancje
  387   Inne należności i zobowiązania
    3870 inne należności
    3871 inne zobowiązania
  388   Odsetki
    3880 należności
    3881 zobowiązania
39     Inne operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi
  390   Należności
  391   Zobowiązania

ZESPÓŁ 4

Papiery wartościowe

40     Transakcje z zobowiązaniem do odkupu
  400   Kupno papierów wartościowych z otrzymanym zobowiązaniem do odkupu
  401   Sprzedaż papierów wartościowych z udzielonym zobowiązaniem do odkupu
  409   Odsetki
    4090 należności
    4091 zobowiązania
41     Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu
  410   Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału przeznaczone do obrotu
  411   Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału przeznaczone do obrotu
    4110 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia
    4111 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia
  412   Inne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
  413   Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przedstawiające prawo do kapitału
  414   Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy nieprzedstawiające prawa do kapitału
    4140 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia
    4141 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia
  415   Inne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  419   Odsetki
42     Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży/papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
  420   Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału
  421   Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału
    4210 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia
    4211 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia
  422   Inne papiery wartościowe
  428   Odpisy z tytułu utraty wartości
    4281 odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)
    4282 odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)
    4283 odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)
  429   Odsetki
43     Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności/papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
  430   Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału
    4300 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia
    4301 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia
  431   Inne papiery wartościowe
  438   Odpisy z tytułu utraty wartości
    4381 odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)
    4382 odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)
    4383 odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)
  439   Odsetki
46     Emisja własnych papierów wartościowych
  460   Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu
    4601 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
    4602 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
  461   Papiery wartościowe, które nie zostały zakwalifikowane do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do przeznaczonych do obrotu
    4611 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
    4612 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
  462   Listy zastawne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu
    4621 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
    4622 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
  463   Listy zastawne, które nie zostały zakwalifikowane do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do przeznaczonych do obrotu
    4631 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
    4632 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
  464   Skupione listy zastawne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu
    4641 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
    4642 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
  465   Skupione listy zastawne, które nie zostały zakwalifikowane do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do przeznaczonych do obrotu
    4651 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
    4652 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
  469   Odsetki

ZESPÓŁ 5

Operacje różne

50     Rozrachunki międzybankowe
  500   Skupione czeki
  501   Rozrachunki międzybankowe
    5010 należności z tytułu rozrachunków międzybankowych
    5011 zobowiązania z tytułu rozrachunków międzybankowych
51     Rozrachunki międzyoddziałowe
  510   Rozrachunki centrali z oddziałami
  511   Rozrachunki pomiędzy oddziałami
  512   Rozrachunki z biurami maklerskimi
52     Rozliczenia w operacjach papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi
  520   Rozliczenia z bankami pośredniczącymi w obrocie
  522   Rozliczenia z emitentami papierów wartościowych
  523   Rozliczenia sprzedaży papierów wartościowych
  524   Rozliczenia z tytułu operacji instrumentami pochodnymi
  525   Rozliczenia z tytułu zakupu opcji
  526   Rozliczenia z tytułu sprzedaży opcji
  527   Aktywa i zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
53     Koszty i przychody rozliczane w czasie
  530   Koszty zapłacone z góry
  531   Przychody pobierane z góry
  532   Koszty do zapłacenia
  533   Przychody do otrzymania
  534   Ujemna wartość firmy
  536   Premie związane z emisją własnych papierów wartościowych
  537   Rozliczenia różnic z tytułu transakcji swap
54     (skreślona)
55     Wierzyciele i dłużnicy różni, rezerwy celowe, odpisy aktualizujące wartość
  550   Dłużnicy różni
  551   Wierzyciele różni
  552   Rozliczenia z tytułu obsługi zastępczej z Pocztą Polską
  553   Rozliczenia publicznoprawne
  554   Rozliczenia z tytułu kart płatniczych
  555   Rozliczenia z tytułu dopłat na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  556   Rozliczenia z funduszami powołanymi w ramach struktury banku
  558   Odpisy aktualizujące wartość
  559   Odsetki
    5590 należności
    5591 zobowiązania
56     Rozliczenia z tytułu przewłaszczeń
  560   Rozliczenia z tytułu aktywów przejętych za długi
57     Zapasy
  570   Zapasy związane z działalnością uboczną banku
  571   Zapasy do zbycia przejęte za długi
  578   Odpisy z tytułu utraty wartości
58     Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego oraz inne rezerwy
  580   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  581   Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  582   Rezerwy na przyszłe zobowiązania
  583   Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
  584   Rezerwa na ryzyko ogólne
  585   Rezerwa na zabezpieczenie listów zastawnych
59     Konta techniczne
  590   Pozycje wymiany
  599   Równowartość pozycji wymiany

ZESPÓŁ 6

Fundusze własne

60     Fundusze własne podstawowe
  600   Kapitał (fundusz) podstawowy
  601   Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  602   Akcje własne
  603   Kapitał (fundusz) zapasowy
  604   Kapitał (fundusz) rezerwowy
  605   Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej
  606   Wynik z lat ubiegłych
  607   Pozostałe fundusze
61     Fundusze własne uzupełniające
  611   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny/inne całkowite dochody
    6110 rzeczowych aktywów trwałych
    6111 aktywów finansowych
    6112 wartości niematerialnych i prawnych
    6113 z tytułu różnic kursowych
    6114 aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    6115 efektywnej części zabezpieczenia przepływów pieniężnych
    6116 efektywnej części zabezpieczenia inwestycji w podmiotach zagranicznych
  612   Inne fundusze
65     Wynik finansowy
  650   Wynik finansowy w trakcie zatwierdzania
  652   Podatek dochodowy
  653   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

ZESPÓŁ 7

Koszty i straty

70     Koszty operacji z podmiotami finansowymi
  700   Odsetki
  702   Prowizje
  707   Inne koszty
71     Koszty operacji z podmiotami niefinansowymi
  710   Odsetki
  712   Prowizje
  717   Inne koszty
72     Koszty operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi
  720   Odsetki
  722   Prowizje
  727   Inne koszty
73     Koszty operacji instrumentami finansowymi
  730   Odsetki od operacji instrumentami finansowymi z otrzymanym zobowiązaniem do odkupu
  731   Koszty operacji instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczonymi do obrotu
  732   Koszty operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży/koszty operacji instrumentami finansowymi wycenianymi przez inne całkowite dochody
  733   Koszty operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności/koszty operacji instrumentami finansowymi wycenianymi według zamortyzowanego kosztu
  734   Koszty z tytułu emisji instrumentów finansowych
  735   Koszty z tytułu krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych
  737   Inne koszty
74     Inne koszty z operacji finansowych
  741   Koszty z operacji wymiany
  742   Koszty z operacji spekulacyjnymi instrumentami pochodnymi
  743   Koszty z operacji instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi
  745   Koszty z tytułu różnic z wyceny złota i metali szlachetnych
  746   Koszty z tytułu gwarancyjnych zobowiązań pozabilansowych
  747   Pozostałe koszty
75     Koszty działania banku i amortyzacja
  750   Koszty osobowe
  751   Koszty rzeczowe
  752   Podatki i opłaty
  753   Koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  754   Koszty uboczne
  755   Odpisy amortyzacyjne
  757   Inne koszty
76     Odpisy na rezerwy/odpisy aktualizujące wartość
  760   Odpisy z tytułu rezerw celowych na należności/odpisy aktualizujące wartość
  761   Odpisy z tytułu utraty wartości papierów wartościowych
  762   Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziałów i akcji mniejszościowych
  763   Odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych instrumentów finansowych
  766   Odpisy z tytułu rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe/odpisy z tytułu rezerw na zobowiązania warunkowe
  767   Odpisy z tytułu rezerwy na ryzyko ogólne
  768   Odpisy na fundusze
  769   Odpisy z tytułu rezerw na zabezpieczenie listów zastawnych
77     Pozostałe koszty operacyjne
  770   Koszty z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia
  771   Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  772   Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych umowami leasingu finansowego, najmu i dzierżawy
  773   Koszty spisania należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
  774   Koszty z tytułu odszkodowań, kar i grzywien
  775   Koszty z tytułu przekazania darowizn
  776   Odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania
  777   Inne koszty operacyjne
78     Straty nadzwyczajne
  780   Straty nadzwyczajne

ZESPÓŁ 8

Przychody i zyski

80     Przychody z operacji z podmiotami finansowymi
  800   Odsetki
  802   Prowizje
  807   Inne przychody
81     Przychody z operacji z podmiotami niefinansowymi
  810   Odsetki
  812   Prowizje
  817   Inne przychody
82     Przychody z operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi
  820   Odsetki
  822   Prowizje
  827   Inne przychody
83     Przychody z operacji instrumentami finansowymi
  830   Odsetki od operacji instrumentami finansowymi z udzielonym zobowiązaniem do odkupu
  831   Przychody z operacji instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczonymi do obrotu
  832   Przychody z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży/przychody z operacji instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
  833   Przychody z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności/przychody z operacji instrumentami finansowymi wycenianymi według zamortyzowanego kosztu
  834   Przychody z tytułu emisji własnych instrumentów finansowych
  836   Przychody z tytułu krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych
  837   Inne przychody
84     Inne przychody z operacji finansowych
  841   Przychody z operacji wymiany
  842   Przychody z operacji spekulacyjnymi instrumentami pochodnymi
  843   Przychody z operacji instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi
  845   Przychody z tytułu różnic z wyceny złota i metali szlachetnych
  846   Przychody z tytułu gwarancyjnych zobowiązań pozabilansowych
  847   Pozostałe przychody
85     Przychody uboczne
  854   Przychody ze sprzedaży towarów i usług
  857   Inne przychody uboczne
86     Przychody z tytułu rozwiązania rezerw/odpisów aktualizujących wartość oraz wzrostu wartości papierów wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych
  860   Rozwiązanie rezerw celowych na należności/odpisów aktualizujących wartość
  861   Przychody z tytułu wzrostu wartości papierów wartościowych
  862   Przychody z tytułu wzrostu wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziałów i akcji mniejszościowych
  863   Przychody z tytułu wzrostu wartości instrumentów finansowych
  866   Rozwiązanie rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe/rozwiązanie odpisów z tytułu rezerw na zobowiązania warunkowe
  867   Rozwiązanie rezerw na ryzyko ogólne
  869   Rozwiązanie rezerw na zabezpieczenie listów zastawnych
87     Pozostałe przychody operacyjne
  870   Przychody z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia
  871   Przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  872   Przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych umowami leasingu, najmu i dzierżawy
  873   Przychody z tytułu odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
  874   Przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien
  875   Przychody z tytułu otrzymanych darowizn
  876   Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania
  877   Inne przychody operacyjne
88     Zyski nadzwyczajne
  880   Zyski nadzwyczajne

ZESPÓŁ 9

Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane

90     Zobowiązania o charakterze finansowym - udzielone
  900   Linie kredytowe
  901   Otwarte akredytywy importowe
  902   Akceptowane traty
  903   Inne zobowiązania udzielone
91     Zobowiązania o charakterze finansowym - otrzymane
  910   Linie kredytowe
  911   Linie kredytowe NBP
  912   Inne zobowiązania otrzymane
92     Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym - udzielone
  920   Potwierdzone akredytywy eksportowe
  921   Akceptowane traty
  922   Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów
  923   Udzielone reporęczenia i regwarancje
  924   Inne zobowiązania udzielone
93     Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym - otrzymane
  930   Potwierdzone akredytywy eksportowe
  932   Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów
  933   Otrzymane reporęczenia i regwarancje
  934   Inne zobowiązania otrzymane
94     Zobowiązania z tytułu operacji wymiany
  940   Bieżące operacje walutowe
  941   Terminowe operacje walutowe
  943   Różnice kursowe z tytułu terminowych operacji walutowych
95     Zobowiązania z tytułu obrotu papierami wartościowymi
  950   Papiery wartościowe do otrzymania
  951   Papiery wartościowe do wydania
  952   Przejęcie emisji
96     Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami pochodnymi - operacje zabezpieczające
  960   Sprzedane terminowe instrumenty pochodne
  961   Nabyte terminowe instrumenty pochodne
  962   Opcje zakupu
    9620 zakup opcji zakupu
    9621 zakup opcji sprzedaży
  963   Opcje sprzedaży
    9630 sprzedaż opcji zakupu
    9631 sprzedaż opcji sprzedaży
97     Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami pochodnymi - operacje spekulacyjne
  970   Sprzedane terminowe instrumenty pochodne
  971   Nabyte terminowe instrumenty pochodne
  972   Opcje zakupu
    9720 zakup opcji zakupu
    9721 zakup opcji sprzedaży
  973   Opcje sprzedaży
    9730 sprzedaż opcji zakupu
    9731 sprzedaż opcji sprzedaży
98     Inne zobowiązania
  980   Zobowiązania z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego
  981   Papiery wartościowe wydane stanowiące gwarancje
  982   Papiery wartościowe otrzymane stanowiące gwarancje
  983   Inne aktywa stanowiące zabezpieczenie
  984   Inne zabezpieczenia otrzymane
  985   Należności stracone
    9850 należności stracone
    9851 rezerwy celowe
99     Konta techniczne
  990   Pozycje wymiany (konta walutowe)
  991   Pozabilansowe różnice z wymiany
  999   Równowartość pozycji wymiany (konta złotowe)

Objaśnienia:

W celu opisania powstawania na różnych etapach oczekiwanych strat kredytowych przyjęto, że:

* Faza 1 oznacza portfel należności, w stosunku do których nie zidentyfikowano utraty wartości oraz nie wystąpił istotny wzrost ryzyka kredytowego,

** Faza 2 oznacza portfel należności, w stosunku do których nie zidentyfikowano utraty wartości, natomiast zaobserwowano istotny wzrost ryzyka kredytowego,

*** Faza 3 oznacza pojedyncze należności ze stwierdzoną utratą wartości.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60