Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości »  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.07.2017 ...

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 142

Ogłasza się uchwałę nr 11/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Załącznik do komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 19 lipca 2017 r. (poz. 142)

Uchwała nr 11/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10
Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. poz. 1580, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 14 wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Komitet przyjmuje aktualizację Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zaktualizowany standard, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów oraz ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

3. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu - ujęcie i prezentacja".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 11/2017
Komitetu Standardów Rachunkowości
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 10
"Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi"

I. Cel i zakres standardu

1.1. Celem niniejszego Krajowego Standardu Rachunkowości, zwanego dalej standardem, jest określenie zgodnych z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o rachunkowości", zasad wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o partnerstwie", oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi w rozumieniu art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920), zwanej dalej "ustawą o koncesji". Klasyfikację umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi do celów standardu określa załącznik nr 1.

1.2. Standard może być także stosowany do aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z innych umów, których przedmiotem jest wspólna, wieloletnia współpraca strony publicznej i strony prywatnej, polegająca na:

  - budowie nowego lub ulepszeniu istniejącego środka trwałego, w celu jego wykorzystania do świadczenia usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną, 

  - przeniesieniu prawa do użytkowania istniejącego środka trwałego należącego do strony publicznej na stronę prywatną, w celu świadczenia za jego pomocą usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną.

1.3. W zakresie wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów w standardzie traktuje się jednakowo umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ich wspólnymi cechami jest to, że:

  - strona publiczna inicjuje partnerstwo publiczno-prywatne, dokonuje wyboru strony prywatnej i zawierając z nią stosowną umowę stosuje najczęściej albo przepisy ustawy o partnerstwie, albo przepisy ustawy o koncesji, albo przepisy prawa zamówień publicznych,

  - strona publiczna uprawniona jest do kontroli wykonania umowy,

  - strona prywatna użytkuje w imieniu strony publicznej składnik aktywów przeznaczony do świadczenia usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez czas określony w umowie, 

  - strona prywatna jest zobowiązana po zakończeniu okresu trwania umowy do przekazania składnika aktywów stronie publicznej w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania.

1.4. Treść standardu uwzględnia podstawowe rozwiązania zawarte w:

  - Interpretacji KIMSF nr 12 "Umowy na usługi koncesjonowane" opracowanej przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) i wydanej przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), 

  - Interpretacji SKI nr 29 "Umowy na usługi koncesjonowane - ujawnianie informacji" opracowanej przez Stały Komitet ds. Interpretacji (SIC) i wydanej przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB),

  - Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości Sektora Publicznego nr 32 "Umowy na usługi koncesjonowane. Koncesjodawca" (MSRSP nr 32), opublikowanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASB).

Najważniejsze różnice między standardem a Interpretacją KIMSF nr 12, Interpretacją SKI nr 29 oraz MSRSP nr 32 polegają na tym, że:

  - standard określa zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z umowy zarówno u strony publicznej, jak i strony prywatnej, 

  - postanowienia standardu dotyczą także takich umów, w ramach których strona prywatna świadczy usługi za pomocą istniejącego środka trwałego, który zostaje wniesiony jako rzeczowy wkład własny strony publicznej oraz utrzymuje go (lub nim zarządza), 

  - w standardzie przyjęto uproszczone założenie, że:

   - - gdy w myśl umowy strona prywatna ma prawo otrzymania wynagrodzenia w postaci zapłaty kwoty pieniężnej od strony publicznej, strona prywatna ujmuje aktywa finansowe a strona publiczna zobowiązanie długoterminowe,

   - - gdy w myśl umowy wynagrodzenie strony prywatnej stanowi prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy, to w fazie realizacji (budowy lub ulepszenia), z uwzględnieniem stopnia zaawansowania prac, strona prywatna ujmuje wartość tych prac jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po zakończeniu fazy realizacji (budowy lub ulepszenia) przekwalifikowuje je do wartości niematerialnych i prawnych.

1.5. Zawarte w standardzie schematy księgowań i przykłady nie stanowią jego integralnej części; służą jedynie wyjaśnieniu postanowień standardu.

1.6. W zakres standardu nie wchodzą zagadnienia:

  a) stosowania przepisów podatkowych do umów będących przedmiotem standardu,

  b) wpływu zobowiązań wynikających z umów na państwowy dług publiczny oraz deficyt sektora finansów publicznych.

II. Definicje pojęć stosowanych w standardzie

2.1. Stosowane w standardzie pojęcia oznaczają:

Strona publiczna - podmiot publiczny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o partnerstwie lub zamawiający w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy o koncesji.

Strona prywatna - partner prywatny w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o partnerstwie lub koncesjonariusz w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o koncesji.

Partnerstwo publiczno-prywatne, zwane dalej "partnerstwem":

  a) długoterminową współpracę strony publicznej i strony prywatnej, której przedmiotem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy stroną publiczną i stroną prywatną w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o partnerstwie, lub

  b) obowiązek strony prywatnej wykonania za wynagrodzeniem przedmiotu umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o koncesji, lub

  c) realizację przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o partnerstwie, z uwzględnieniem innych przepisów prawa niż ustawa o partnerstwie.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, zwana dalej "umową o partnerstwie" - umowę cywilnoprawną, w której strona prywatna zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a strona publiczna zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności przez wniesienie wkładu własnego, w rozumieniu art. 7 ustawy o partnerstwie.

Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwana dalej "umową koncesji" - umowę cywilno-prawną, w której strona publiczna powierza stronie prywatnej wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami, za wynagrodzeniem, w rozumieniu art. 3 ustawy o koncesji.

Umowa - zarówno umowę o partnerstwie, jak i umowę koncesji.

Przedmiot umowy o partnerstwie, zwany "przedsięwzięciem w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o partnerstwie":

  a) budowa, ulepszenie lub remont środka trwałego, lub

  b) świadczenie usług, lub

  c) wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie środka trwałego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub

  d) inne świadczenie

połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem środkiem trwałym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia lub jest z nim związany.

Przedmiot umowy koncesji, zwany "przedsięwzięciem w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o koncesji":

  a) wyłączne prawo do korzystania ze środka trwałego (eksploatacji obiektu budowlanego) albo takie prawo wraz z zapłatą przez stronę publiczną (umowa koncesji na roboty budowlane), lub

  b) wyłączne prawo do wykonania usług albo takie prawo wraz z zapłatą przez stronę publiczną (umowa koncesji na usługi).

Okres trwania umowy - określony w umowie odcinek czasu obejmujący zazwyczaj: fazę przygotowawczo-projektową, fazę realizacji (budowy lub ulepszenia) oraz fazę eksploatacji środka trwałego. W przypadku umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług z wykorzystaniem istniejącego środka trwałego nie występuje faza realizacji (budowy lub ulepszenia). Najważniejsze etapy poszczególnych faz umów prezentuje załącznik nr 2.

Wynagrodzenie strony prywatnej:

  a) prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy,

  b) zapłata kwoty pieniężnej przez stronę publiczną,

  c) prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy wraz z zapłatą kwoty pieniężnej przez stronę publiczną.

Wkład własny - świadczenie, najczęściej strony publicznej, polegające w szczególności na:

  a) poniesieniu części wydatków na realizację przedmiotu umowy, w tym sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez stronę prywatną (tzw. wkład pieniężny),

  b) wniesieniu nieruchomości, części składowej nieruchomości, rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego (tzw. wkład rzeczowy).

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa - głównie środki trwałe wybudowane lub ulepszone w okresie trwania umowy przez stronę prywatną, bezpośrednio związane z usługami świadczonymi na zasadach określonych w umowie. Do aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa można przekwalifikować także istniejące środki trwałe, które strona publiczna przekazała stronie prywatnej w formie rzeczowego wkładu własnego w celu świadczenia usług zgodnie z postanowieniami umowy.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia - ustalona z należytą starannością w umowie o partnerstwie lub umowie koncesji na roboty budowlane kwota (bez podatku od towarów i usług) uwzględniająca szacunkowy koszt robót budowlanych lub ulepszeniowych, szacunkowy koszt usług świadczonych po oddaniu środka trwałego do eksploatacji oraz szacunkowy zysk należny stronie prywatnej, bez względu na sposób wynagrodzenia strony prywatnej. W przypadku umowy koncesji na usługi - ustalona z należytą starannością kwota (bez podatku od towarów i usług) uwzględniająca szacunkowy koszt świadczonych usług oraz szacunkowy zysk strony prywatnej, bez względu na sposób wynagrodzenia strony prywatnej2).

_____________________
2) Szacunkowa wartość przedsięwzięcia określona na potrzeby standardu może się różnić od szacunkowej wartości umowy koncesji określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o koncesji.

2.2. Przykładem umów o partnerstwie są umowy, których przedmiotem jest:

  a) kompleksowa modernizacja (ulepszenie) budynków użyteczności publicznej,

  b) budowa drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej i infrastruktury towarzyszącej,

  c) budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego,

  d) budowa parkingu miejskiego,

  e) budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wraz z utrzymaniem (eksploatacją) tych obiektów przez stronę prywatną za wynagrodzeniem w całości opłacanym przez stronę publiczną, albo za wynagrodzeniem w części opłacanym przez stronę publiczną, a w części pobieranym od użytkowników tych obiektów.

2.3. Przykładem umów koncesji na roboty budowlane są umowy o:

  a) budowę płatnej autostrady,

  b) budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego,

  c) budowę parkingu miejskiego

wraz z utrzymaniem (eksploatacją) tych obiektów przez stronę prywatną za wynagrodzeniem w całości pobieranym od użytkowników tych obiektów, albo za wynagrodzeniem w części opłacanym przez stronę publiczną, a w części pobieranym od użytkowników tych obiektów.

2.4. Przykładem umów koncesji na usługi są umowy o:

  a) utrzymanie istniejących obiektów kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych,

  b) zarządzanie istniejącymi obiektami kulturalnymi, rekreacyjnymi lub sportowymi,

  c) utrzymanie istniejącej autostrady płatnej,

  d) świadczenie usług bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet,

  e) świadczenie usług remontu istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,

  f) świadczenie usług wypożyczania rowerów miejskich

przez stronę prywatną za wynagrodzeniem w całości pobieranym od użytkowników tych obiektów, albo za wynagrodzeniem w części opłacanym przez stronę publiczną, a w części pobieranym od użytkowników tych obiektów.

2.5. W przypadkach gdy przedmiotem umowy jest tylko projektowanie, finansowanie i budowa (lub ulepszenie) środka trwałego stosuje się postanowienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane", zwanego dalej "KSR nr 3".

III. Specyfika umów o partnerstwie oraz umów koncesji

3.1. Partnerstwo może być realizowane w wariantach różniących się w znacznej mierze stopniem przeniesienia na stronę prywatną ryzyka związanego z budową, finansowaniem i eksploatacją (utrzymaniem) przedmiotu umowy3). Zróżnicowanie form organizacyjno-prawnych strony publicznej oraz różnorodność realizowanych przedsięwzięć nie pozwalają na opracowanie zamkniętego wykazu wariantów partnerstwa. Podział ryzyka pomiędzy strony umów, koszty przedsięwzięcia, zdolność do efektywnej eksploatacji aktywów przekazanych do świadczenia usług w ramach partnerstwa stanowią najważniejsze czynniki decydujące o wyborze wariantu partnerstwa oraz szczegółowych postanowieniach umowy.

_______________________
3) Ustawa o partnerstwie nakłada na strony partnerstwa obowiązek podziału (alokacji) ryzyka budowy, ryzyka dostępności oraz ryzyka popytu. Natomiast w ustawie o koncesji wskazano, że strona prywatna ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług. Ryzyko ekonomiczne obejmuje ryzyko związane z popytem i podażą.

3.2. Przykłady wariantów partnerstwa:

  a) Buduj - Eksploatuj (Utrzymuj) - Przekaż

Strona prywatna zobowiązuje się w umowie zawartej ze stroną publiczną do budowy środka trwałego (najczęściej obiektu infrastrukturalnego), a następnie wieloletniej jego eksploatacji, po zakończeniu której środek trwały przechodzi w posiadanie strony publicznej. Istotą tego wariantu jest przeniesienie ryzyka związanego z budową i eksploatacją środka trwałego na stronę prywatną. Wariant ten jest powszechnie uważany za bazowy. Na jego podstawie można ustalić wiele rozwiązań pochodnych w zależności od potrzeb stron zainteresowanych współpracą w ramach partnerstwa.

  b) Projektuj - Buduj - Finansuj - Eksploatuj (Utrzymuj)

Strona publiczna zleca stronie prywatnej, na podstawie umowy, projektowanie, budowę, finansowanie, a także eksploatację środka trwałego. Po zakończeniu okresu trwania umowy środek trwały zostaje przekazany stronie publicznej. Na stronę prywatną przenoszona jest większość ryzyka związanego z projektowaniem, budową, finansowaniem i eksploatacją środka trwałego. Strony umowy mogą szczegółowo określić warunki własnościowe wybudowanego środka trwałego.

  c) Zarządzaj nieruchomością - Świadcz usługi

Strona publiczna zleca stronie prywatnej, na podstawie umowy, zarządzanie istniejącym środkiem trwałym oraz świadczenie usług, przy czym ich zakres może być różny, w zależności od ustaleń umowy. W trakcie trwania umowy środek trwały pozostaje w posiadaniu strony publicznej.

3.3. Umowy o partnerstwie oraz umowy koncesji są odpłatnymi umowami cywilnoprawnymi o szczególnym sposobie wynagradzania strony prywatnej i podziale ryzyka związanego z realizacją przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowy, których dotyczy standard są umowami wieloletnimi, z natury niezwykle złożonymi, a ich realizacja wymaga wykonania wielu powiązanych ze sobą działań, przebiegających w określonym przedziale czasu. Moment rozpoczęcia i zakończenia umowy wyznacza przede wszystkim długość cyklu życia przedsięwzięcia. Każda z faz umowy (przygotowawczo-projektowa, realizacji (budowy lub ulepszenia), eksploatacji) wymaga odmiennych umiejętności; odmienne są też wymagania oraz ryzyka związane z każdą z nich.

Działania przypisane w umowie w danej fazie powinny być zaplanowane ze szczegółowością, umożliwiającą ich prawidłową wycenę, ujęcie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym oraz kontrolę.

3.4. W fazie przygotowawczo-projektowej strony umowy wspólnie ustalają organizacyjne, prawne, finansowe, sprawozdawcze i kontrolne założenia przedsięwzięcia. Fazę tę rozpoczyna zgłoszenie zapotrzebowania przez zamawiającego, którym najczęściej jest strona publiczna i wybór strony prywatnej. W fazie tej szczególna uwaga poświęcona jest skonkretyzowaniu zadania (usługi), do realizacji którego służyć będą (wybudowane, ulepszone lub istniejące) środki trwałe. W kolejnych etapach tej fazy strony umowy sporządzają przedrealizacyjną analizę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia, w tym studium wykonalności przedsięwzięcia, które zawiera w szczególności: ustalenie celu przedsięwzięcia, wymagania funkcjonalno-użytkowe oczekiwanego efektu materialnego przedsięwzięcia (środka trwałego), szacunkową wartość przedsięwzięcia, wstępne budżety kosztów i przychodów przedsięwzięcia oraz zasady sprawowania bieżącej kontroli przez strony. Faza ta kończy się podpisaniem umowy.

3.5. W fazie realizacji (budowy lub ulepszenia), w zależności od przedmiotu umowy, strona prywatna wykonuje czynności mające na celu urzeczywistnienie określonych wcześniej w umowie zadań, których efektem jest budowa lub ulepszenie środka trwałego lub ich zbioru. Fazę tę kończy najczęściej odbiór techniczny środków trwałych wybudowanych lub ulepszonych przez stronę prywatną. Faza realizacji nie występuje w przypadku umowy o partnerstwie, której przedmiotem jest wyłącznie świadczenie usług oraz utrzymanie lub zarządzanie środkiem trwałym oraz umowy koncesji na usługi.

3.6. W fazie eksploatacji następuje korzystanie ze środka trwałego (wybudowanego, ulepszonego lub istniejącego) i świadczenie przez stronę prywatną związanych z nim usług określonych w umowie. W fazie tej strona prywatna uzyskuje wynagrodzenie albo w formie zapłaty kwoty pieniężnej uiszczanej przez stronę publiczną, albo w formie opłat bezpośrednio uzyskiwanych od użytkowników, albo częściowo w formie zapłaty kwoty pieniężnej otrzymywanej od strony publicznej i częściowo w formie opłat bezpośrednio uzyskiwanych od użytkowników.

3.7. Z chwilą upływu okresu trwania umowy następuje zwrot aktywów stanowiących wkład własny strony publicznej, przekazanie stronie publicznej użytkowanego przez stronę prywatną środka trwałego oraz archiwizacja dokumentów.

IV. Aktywa i zobowiązania związane z realizacją umów o partnerstwie i umów koncesji

Strona publiczna

4.1. Wycena i ujęcie składnika aktywów w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym stron umowy wymaga wykazania, że spełnia on kryteria określone w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z istotą aktywów ich składnik, będący zasadniczym materialnym efektem umowy, powinien być ujęty w księgach rachunkowych tej strony umowy, która sprawuje kontrolę nad sposobem użytkowania składnika aktywów i w największym stopniu uczestniczy w czerpaniu z niego korzyści ekonomicznych.

Na ogół w ramach partnerstwa strona publiczna sprawuje w pełni kontrolę nad sposobem użytkowania przez stronę prywatną składnika aktywów, służącego do wieloletniego świadczenia przez stronę prywatną usług określonych w umowie. Dlatego strona publiczna wykazuje w swoich księgach rachunkowych, w grupie środków trwałych, wybudowany lub ulepszony składnik aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, jeżeli:

  a) reguluje i kontroluje - na podstawie umowy - jakie usługi strona prywatna musi świadczyć przy wykorzystaniu tego składnika, na rzecz kogo i po jakiej cenie, lub

  b) kontroluje - na podstawie prawa własności, prawa do czerpania korzyści lub w inny sposób - znaczącą wartość końcową4) tego składnika na koniec okresu obowiązywania umowy.

Kontrola strony publicznej nad użytkowaniem środka trwałego przez stronę prywatną rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia fazy eksploatacji.

Ujęcie w księgach rachunkowych i wycena wybudowanego lub ulepszonego składnika aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, następuje na podstawie dokumentu sporządzonego przez stronę publiczną i prywatną zgodnie z umową.

______________________
4) Wartość końcowa składnika majątkowego na koniec okresu trwania umowy uwzględnia odpisy umorzeniowe z tytułu jego normalnego zużycia w toku prawidłowej eksploatacji.

4.2. Strona publiczna wycenia aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa w wartości początkowej, którą ustala z uwzględnieniem szacunkowej wartości przedsięwzięcia, w części dotyczącej robót budowlanych lub ulepszeniowych łącznie z zyskiem strony prywatnej. Jeżeli rzeczywisty koszt budowy lub ulepszenia przez stronę prywatną składnika aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa różni się istotnie od ustalonego w budżecie kosztu robót budowlanych lub ulepszeniowych, to wartość początkową tego składnika aktywów może stanowić rzeczywisty koszt ich budowy lub ulepszenia, powiększony o zysk należny stronie prywatnej. Jeżeli umowa, w której wynagrodzenie strony prywatnej jest ustalone w formie zapłaty określonej kwoty pieniężnej przez stronę publiczną powoduje wyłącznie powstanie zobowiązania długoterminowego, to wartość składnika aktywów stanowi niższa z dwóch wartości: wartość ustalona w zdaniu poprzednim lub wartość zdyskontowanej sumy opłat.

Strona publiczna ujmuje w wartości początkowej wybudowanego lub ulepszonego składnika aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa także:

  a) koszty poniesione przed podpisaniem umowy, jeżeli posiada pewność, że umowa zostanie podpisana, oraz możliwe jest wyodrębnienie tych kosztów i przypisanie ich do umowy, pod warunkiem jednak, że nie zostały uprzednio odniesione na wynik finansowy;

  b) kwotę pieniężnego wkładu własnego przekazanego stronie prywatnej lub rzeczowego wkładu własnego nieodpłatnie przekazanego stronie prywatnej, lub innych korzyści finansowych (niezależnie od ich formy) przekazanych stronie prywatnej przed ustaleniem przez stronę publiczną zobowiązania długoterminowego; ujęte później zobowiązanie długoterminowe wobec strony prywatnej pomniejsza kwota pieniężnego wkładu własnego lub rzeczowego wkładu własnego nieodpłatnie przekazanego stronie prywatnej lub innych korzyści finansowych, zgodnie z zasadami wynagradzania strony prywatnej.

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa podlegają ogólnym zasadom tworzenia obiektów inwentarzowych określonym w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe".

Przykład zastosowania postanowień pkt 4.2

W umowie o partnerstwie, której przedmiotem jest zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz eksploatacja obiektu sportowego, w budżecie kosztów robót budowlanych ustalono szacunkowe koszty budowy obiektu na 35.000.000 zł. W umowie ustalono także dla strony prywatnej marżę zysku w wysokości 8% kosztu wytworzenia. Dodatkowo strona publiczna opłaciła ekspertyzy prawne i finansowe na łączną kwotę 90.000 zł, niezbędne do analiz przedrealizacyjnych.

Strona publiczna w momencie przekazania przez stronę prywatną obiektu sportowego do eksploatacji ujmuje składnik aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa w wartości 37.890.000 zł.

Wycena początkowa aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa:

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTY (PLN)

Koszty fazy przygotowawczo-projektowej

90.000

Szacowane koszty robót budowlanych

35.000.000

Szacowana marża zysku (8% kosztów robót budowlanych)

2.800.000

Wartość początkowa aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

37.890.000

4.3. Strona publiczna może przekazać stronie prywatnej rzeczowy wkład własny w postaci składnika aktywów (nieruchomości, części składowej nieruchomości, rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego) w szczególności w drodze sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania bądź w formie darowizny.

Przychód z tytułu sprzedaży rzeczowego wkładu własnego strona publiczna ujmuje jako przychody bieżącego okresu5).

Aktywa przekazane w drodze najmu lub dzierżawy strona publiczna ujmuje z uwzględnieniem postanowień Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem, dzierżawa", zwanego dalej KSR nr 5.

Aktywa przekazane na podstawie umowy użyczenia lub ustanowienia prawa użytkowania strona publiczna przekwalifikowuje do aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa w wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień przekwalifikowania.

Aktywa przekazane w formie darowizny strona publiczna ujmuje zgodnie z punktem 4.2.

______________________
5) Strona publiczna może rozważyć, czy sprzedane składniki rzeczowego wkładu własnego są częścią składową obiektu będącego przedmiotem umowy oraz czy przychody związane z tą sprzedażą korygują wartość początkową aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa.

4.4. Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa podlegają amortyzacji na zasadach określonych w zasadach (polityce) rachunkowości strony publicznej, z uwzględnieniem postanowień art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości, a gdy stroną publiczną jest państwowa lub samorządowa jednostka budżetowa lub samorządowy zakład budżetowy § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości".

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa wymagają w całości umorzenia w ciągu okresu ekonomicznej użyteczności.

4.5. Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa podlegają okresowo testowi na utratę wartości, zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów", zwanego dalej "KSR nr 4".

4.6. Po zakończeniu okresu trwania umowy strona prywatna przekazuje stronie publicznej nieodpłatnie aktywa, które użytkowała w celu świadczenia usług w ramach partnerstwa. Jeżeli przekazany środek trwały był wybudowany lub ulepszony przez stronę prywatną, to wymaga on przekwalifikowania z aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa do innych, właściwych grup środków trwałych. Strona publiczna określa w swoich zasadach (polityce) rachunkowości szczegółowe zasady przekwalifikowania aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa do poszczególnych grup środków trwałych. Przekwalifikowanie powinno być poprzedzone inwentaryzacją środków trwałych przekazanych stronie publicznej.

W przypadku gdy przekazane stronie publicznej aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa były wcześniej oddane stronie prywatnej w formie rzeczowego wkładu własnego, strona publiczna przekwalifikowuje je do właściwych grup środków trwałych w wartościach wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień przekwalifikowania.

4.7. Strona publiczna ujmuje wybudowany lub ulepszony składnik aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa drugostronnie jako zobowiązanie długoterminowe, skorygowane o kwotę jakiegokolwiek innego wynagrodzenia opłaconego przez stronę prywatną stronie publicznej lub odwrotnie.

Do kwoty zobowiązania nie wlicza się:

  a) kosztów partnerstwa poniesionych przez stronę publiczną przed podpisaniem umowy,

  b) kwoty pieniężnego lub rzeczowego wkładu własnego lub innych korzyści finansowych przekazanych przez stronę publiczną stronie prywatnej przed powstaniem zobowiązania.

Zależnie od sposobu wynagradzania strony prywatnej, strona publiczna ujmuje zobowiązanie jako:

  1) zobowiązanie długoterminowe - jeżeli dokonuje na rzecz strony prywatnej zapłaty kwoty pieniężnej,

  2) rozliczenia międzyokresowe przychodów - jeżeli wynagrodzenie strony prywatnej stanowi przekazane jej prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy od osób trzecich, korzystających z aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa,

  3) rozliczenia międzyokresowe przychodów i zobowiązanie długoterminowe - jeżeli przekazała stronie prywatnej prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy od osób trzecich korzystających z aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa oraz dokonuje na rzecz strony prywatnej zapłaty kwoty pieniężnej.

W przypadku, gdy zapłata kwoty pieniężnej ma charakter zmienny (zależy od liczby użytkowników) to przy wycenie zobowiązania długoterminowego uwzględnia się zmiany szacunków, tj. dokonuje się korekty wartości bilansowej ww. zobowiązania w celu odzwierciedlenia aktualnych szacunków przyszłych płatności.

Przykład zastosowania postanowień pkt 4.2 i 4.7.

W umowie o partnerstwie, której przedmiotem jest zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz eksploatacja obiektu sportowego, w budżecie kosztów robót budowlanych ustalono szacunkowe koszty budowy obiektu na 35.000.000 zł. W umowie ustalono także marżę zysku strony prywatnej w wysokości 8% kosztu wytworzenia. Dodatkowo strona publiczna opłaciła ekspertyzy prawne i finansowe na łączną kwotę 90.000 zł, niezbędne do analiz przedrealizacyjnych. W tracie prac termomodernizacyjnych strona publiczna przekazała stronie prywatnej pieniężny wkład własny - 350.000 zł. 

Strona publiczna przekazany wkład własny - 350.000 zł ujmuje w wartości początkowej aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa.

Strona publiczna w momencie przekazania przez stronę prywatną obiektu sportowego do eksploatacji

ujmuje:

  - aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa w kwocie 38.240.000 zł,

  - zobowiązanie długoterminowe w wartości 37.800.000 zł (nie obejmuje ono m.in. pieniężnego wkładu własnego - 350.000 zł).

Wycena początkowa aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa oraz zobowiązań długoterminowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA (PLN)

Koszty fazy przygotowawczo-projektowej

90.000

Szacowane koszty robót budowlanych

35.000.000

Szacowana marża zysku (8% kosztów robót budowlanych)

2.800.000

Pieniężny wkład własny

350.000

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa

38.240.000

Zobowiązania długoterminowe

37.800.000

4.8. Nie później niż na dzień bilansowy zobowiązanie długoterminowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, to jest w początkowo ujętej kwocie powiększonej o skumulowane odsetki od tej kwoty, naliczone za pomocą efektywnej stopy procentowej, a pomniejszonej o dokonane spłaty. Strona publiczna ujmuje odsetki obliczone według efektywnej stopy procentowej jako koszty okresu (koszty finansowe).

Strona publiczna dzieli każdą płatność środków pieniężnych na rzecz strony prywatnej na:

  a) spłatę zobowiązania długoterminowego,

  b) pokrycie kosztów finansowania zewnętrznego (odsetek) przez stronę prywatną, które ujmuje jako korektę zobowiązania długoterminowego,

  c) pokrycie kosztów usług eksploatacyjnych świadczonych przez stronę prywatną, które ujmuje jako koszty okresu (koszty usług obcych).

Zasady podziału bieżących płatności środków pieniężnych na rzecz strony prywatnej wynikają z postanowień umowy.

Do zobowiązań wycenianych w skorygowanej cenie nabycia można stosować przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych".

4.9. Równowartość powstałych w toku realizacji umowy aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, których pokrycie stanowi prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy od osób trzecich, wycenianych zgodnie z pkt. 4.7, stanowią rozliczenia międzyokresowe przychodów. Wynikają one z transakcji zamiany aktywów pomiędzy stroną publiczną i stroną prywatną. Strona publiczna pomniejsza stan rozliczeń międzyokresowych przychodów zgodnie z treścią umowy, przez okres jej trwania.

4.10. Strona publiczna pomniejsza początkowo ujętą kwotę zobowiązania długoterminowego lub rozliczeń międzyokresowych przychodów o kwotę pieniężnego lub nieodpłatnie przekazanego rzeczowego wkładu własnego lub innych korzyści finansowych przekazanych po oddaniu do eksploatacji składnika aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa.

Przykład zastosowania postanowień pkt 4.10.

Kwota zobowiązania długoterminowego ustalonego w momencie oddania do eksploatacji obiektu użyteczności publicznej wybudowanego zgodnie z postanowieniami umowy o partnerstwie wynosi 20.000.000 zł. W fazie eksploatacji strona publiczna przekazała stronie prywatnej pieniężny wkład własny w wysokości 50.000 zł. Przekazana kwota pieniężnego wkładu własnego pomniejsza ciążący na stronie publicznej obowiązek zapłaty wynagrodzenia.

Strona publiczna w momencie przekazania pieniężnego wkładu własnego pomniejsza uprzednio ujęte zobowiązanie długoterminowe wobec strony prywatnej.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA (PLN)

Zobowiązanie długoterminowe

20.000.000

Pieniężny wkład własny przekazany na rachunek strony prywatnej

50.000

Zobowiązanie długoterminowe po uwzględnieniu kwoty pieniężnego wkładu własnego

19.950.000

Strona prywatna

4.11. U strony prywatnej efekt rozliczenia umowy może stanowić prawo do wynagrodzenia za wybudowanie lub ulepszenie środka trwałego w postaci:

  a) zapłaty kwoty pieniężnej przez stronę publiczną - powstaje wówczas składnik aktywów finansowych (ujmowany w grupie inne aktywa finansowe), lub

  b) pobierania pożytków z przedmiotu umowy - powstaje wtedy składnik wartości niematerialnych i prawnych (ujmowany w grupie inne wartości niematerialne i prawne).

Strona prywatna ujmuje:

  - składnik aktywów finansowych - w takiej wysokości, w jakiej, w myśl umowy, ma bezwarunkowe prawo do otrzymania od strony publicznej zapłaty w formie pieniężnej,

  - składnik wartości niematerialnych i prawych - w takiej wysokości, w jakiej w myśl umowy, ma prawo do pobierania pożytków (opłat) od użytkowników aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa. 

Strony umowy mają stosunkowo dużą swobodę w stanowieniu o źródłach wynagradzania strony prywatnej.

4.12. Strona prywatna wprowadza składnik aktywów finansowych do ksiąg rachunkowych w wartości godziwej odpowiadającej przewidzianemu w umowie kosztowi budowy lub ulepszenia oraz eksploatacji środka trwałego powiększonej o marżę zysku, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania robót budowlanych lub ulepszeniowych oraz usług eksploatacji. Nie później niż na dzień bilansowy składnik aktywów finansowych wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, to jest w początkowo ujętej kwocie powiększonej o skumulowane odsetki od tej kwoty, naliczone za pomocą efektywnej stopy procentowej, a pomniejszonej o dokonane spłaty.

Odsetki naliczone w bieżącym okresie według efektywnej stopy procentowej stanowią przychody ujmowane u strony prywatnej, dla której umowa:

  a) jest działalnością operacyjną - jako przychody ze sprzedaży produktów (usług),

  b) w pozostałych przypadkach - jako przychody finansowe.

Do aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia stosuje się przepisy rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych.

Przykład zastosowania postanowień pkt 4.12.

Zgodnie z umową o partnerstwie strona prywatna w ciągu jednego roku ma dokonać termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej a następnie zapewnić przez 10 lat utrzymanie i obsługę tego obiektu zgodnie z określonym w umowie standardem eksploatacyjnym. Strona prywatna szacuje, że koszty realizacji umowy wyniosą:

  - usługi termomodernizacyjne 2.000 j.p.,

  - usługi rocznej eksploatacji 20 j.p.

Marża zysku wynosi 15%. Zgodnie z umową strona publiczna ma płacić stronie prywatnej 330 j.p. rocznie.

1. Wartość początkowa aktywów finansowych wynosi 2.300 j.p. (2.000 j.p. + 15% x 2.000 j.p.) i jest ujęta w księgach rachunkowych strony prywatnej pod datą 1.01.20XX, to jest datą wykonania termomodernizacji. W fazie eksploatacji w wartości aktywów finansowych uwzględnia się przychody z usług eksploatacji 23 j.p. (20 j.p. + 15% x 20 j.p.).

2. W dniu początkowego ujęcia aktywów finansowych strona prywatna ustaliła, że z umowy wynika wewnętrzna stopa zwrotu 5,6272%.

3. Strona prywatna ustaliła też, że przy zachowaniu sposobu płatności przewidzianego w umowie aktywa finansowe powinny być w kolejnych latach wykazywane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na kolejne dni bilansowe w skorygowanej cenie nabycia (w wysokości wykazanej w tabeli).

NA DZIEŃ

PRZYCHODY
Z TYTUŁU ODSETEK
w j.p.
(IRR x SKORYGOWANA CENA
NABYCIA*)

ROCZNA
SPŁATA PRZEZ
STRONĘ
PUBLICZNĄ
w j.p.

SKORYGOWANA
CENA NABYCIA
w j.p.

1.01.20XX

2.300

31.12.20XX+1

(2.300+23)x5,6272%=130,72

330

2.300+23+ 130,72-330= 2.123,72

31.12.20XX+2

(2.123,72+23)x5,6272%=120,80

330

2.123,72+23+120,80-330=1.937,52

31.12.20XX+3

(1.937,52+23)x5,6272%=110,32

330

1.937,52+23+110,32-330=1.740,84

31.12.20XX+4

(1.740,84+23)x5,6272%=100,04

330

1.740,84+23+100,04-330=1.533,88

31.12.20XX+5

(1.533,88+23)x5,6272%=87,61

330

1.533,88+23+87,61-330=1.314,49

31.12.20XX+6

(1.314,49+23)x5,6272%=75,86

330

1.314,49+23+75,86-330=1.083,35

31.12.20XX+7

(1.083,35+23)x5,6272%=62,26

330

1.083,35+23+62,26-330=838,61

31.12.20XX+8

(838,61+23)x5,6272%=48,48

330

838,61+23+48,48-330=580,09

31.12.20XX+9

(580,09+23)x5,6272%=33,94

330

580,09+23+33,94-330=307,03

31.12.20XX+10

(307,03+23)x5,6272%=18,57

330

307,03+23+18,57-330=18,6

 

* Na potrzeby przykładu przyjęto założenie, że aktywa finansowe (zarówno w części dotyczącej robót termomodernizacyjnych jak i czynności eksploatacyjnych) w całości podlegają wycenie na dzień bilansowy w skorygowanej cenie nabycia.

4.13. W razie potrzeby dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, stosuje się postanowienia KSR nr 4.

4.14. Strona prywatna ujmuje składnik wartości niematerialnych i prawnych w wartości godziwej wynagrodzenia otrzymanego lub należnego z tytułu robót budowlanych lub ulepszeniowych. W tym celu ustala kwotę otrzymanego lub należnego wynagrodzenia przewidzianego w umowie, równą przewidzianemu w umowie przychodowi, który uwzględnia w szczególności planowany koszt budowy lub ulepszenia powiększone o marżę zysku. W fazie budowy strona prywatna zwiększa koszty budowy lub ulepszenia o poniesione koszty finansowania zewnętrznego, w myśl art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

4.15. Odpisy amortyzacyjne od składnika wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w pkt 4.14 dokonywane są na zasadach określonych w art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości. Składnik wartości niematerialnych i prawnych jest amortyzowany przez okres, w którym w myśl umowy przewiduje się jego wykorzystanie przez stronę prywatną do realizacji usług.

4.16. Jeżeli strona prywatna otrzymuje od strony publicznej część wynagrodzenia w formie zapłaty kwoty pieniężnej, a część - w formie opłat od użytkowników, to rozlicza oddzielnie części wynagrodzenia, traktowane jako aktywa finansowe oraz wartości niematerialne i prawne.

4.17. Strona prywatna może także uzyskać od strony publicznej inne aktywa jako rzeczowy lub pieniężny wkład własny. Pieniężny lub rzeczowy wkład własny może przyjąć różne formy prawne w zależności od przyjętego sposobu rozliczeń oraz określonych w umowie źródeł przychodów strony prywatnej. Rzeczowy wkład własny w postaci składnika aktywów (nieruchomości, części składowej nieruchomości, rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego) może zostać uzyskany w szczególności w drodze zakupu, najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania bądź w formie darowizny.

Aktywa uzyskane w drodze zakupu, strona prywatna wycenia w momencie początkowego ich ujęcia w księgach rachunkowych w cenie nabycia. Jeżeli aktywa te są częścią składową obiektu będącego przedmiotem umowy, to powiększają one wartość tego obiektu. Natomiast, w pozostałych przypadkach są ujmowane jak każde inne nabycie składnika aktywów.

Aktywa uzyskane w drodze najmu lub dzierżawy strona prywatna ujmuje zgodnie z postanowieniami KSR nr 5. Koszt związany z najmem (leasing operacyjny) lub koszty finansowe oraz amortyzacja (leasing finansowy) stanowią koszty z tytułu wykonania umowy, chyba że uzyskany składnik aktywów nie jest wykorzystywany w celu realizacji danej umowy.

Aktywa uzyskane na podstawie umowy użyczenia lub ustanowienia prawa użytkowania strona prywatna ujmuje w ewidencji pozabilansowej.

Nieodpłatnie otrzymany wkład rzeczowy lub pieniężny wkład własny uzyskany od strony publicznej jako element rozliczenia z tytułu umowy o partnerstwie:

  a) przed ujęciem aktywów finansowych lub wartości niematerialnych i prawnych - stanowi element rozliczeń międzyokresowych przychodów, który rozliczany jest z tymi aktywami lub wartościami w momencie oddania składnika aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa,

  b) po oddaniu do eksploatacji składnika aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa - koryguje wartość aktywów finansowych lub wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej.

Przykład zastosowania postanowień pkt 4.17.

Strona prywatna, zgodnie z umową o partnerstwie, wybudowała nowy budynek szpitala powiatowego. Od dnia oddania go do użytku zobowiązana jest do technicznego utrzymania obiektu przez 20 lat. Podstawowe przychody z umowy zostały określone w formie zapłaty kwoty pieniężnej w wysokości 250.000.000 zł przez stronę publiczną (tzw. opłata za dostępność). Po rozpoczęciu eksploatacji nowego obiektu strona prywatna otrzymała nieodpłatnie aparaturę medyczną, która została przeniesiona z likwidowanych obiektów "starego" szpitala o wartości 1.500.000 zł.

Strona prywatna w momencie nieodpłatnego otrzymania aparatury medycznej pomniejsza uprzednio ujęte aktywa finansowe.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA (PLN)

Aktywa finansowe

250.000.000

Nieodpłatnie otrzymana aparatura medycznej

1.500.000

Aktywa finansowe po rozliczeniu nieodpłatnie otrzymanej aparatury medycznej

248.500.000

* Takie ujęcie nieodpłatnie otrzymanego rzeczowego wkładu własnego będzie zasadne przy założeniu, że:

  - składniki majątkowe otrzymane od strony publicznej nie są częścią składową obiektu i strona prywatna może nim swobodnie rozporządzać, oraz

  - przekazane składniki majątkowe, zgodnie z umową, rozliczają część długu strony publicznej wobec strony prywatnej tj. zostają zaliczone na poczet wynagrodzenia należnego stronie prywatnej z tytuły tzw. opłaty za dostępność.

4.18. Umowy objęte zakresem standardu mogą przewidywać, że strona prywatna jest zobowiązana do utrzymania składnika aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa na określonym poziomie sprawności technicznej lub do przywrócenia temu składnikowi określonego stanu przed jego przekazaniem stronie publicznej na koniec okresu trwania umowy. Takie zobowiązanie umowne strona prywatna ujmuje i wycenia zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", zwanego dalej "KSR nr 6", dotyczącymi rezerw.

V. Przychody i koszty związane z realizacją umów o partnerstwie i umów koncesji

Strona publiczna

5.1. Strona publiczna osiąga zazwyczaj w ramach umowy przychody z tytułu:

  a) odszkodowań otrzymanych od strony prywatnej (poza karami umownymi potrącanymi z wynagrodzenia strony prywatnej),

  b) rat rozliczeń międzyokresowych przychodów przypadających na bieżący okres sprawozdawczy,

  c) odpisania przedawnionych lub umorzonych zobowiązań wynikaj ących z umowy,

  d) rozwiązania uprzednio utworzonych rezerw na zobowiązania wynikające z umowy,

  e) odsetek za zwłokę w zapłacie należności przewidzianych umową,

  f) dodatnich różnic kursowych,

  g) uzyskanych odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia majątkowego zawartych w trakcie realizacji umowy.

Strona publiczna ustala przychody z umowy w kwocie otrzymanej lub należnej zapłaty, zgodnie z zasadą memoriału.

5.2. Koszty ponoszone przez stronę publiczną wynikają z roli, jaką ta odgrywa w partnerstwie -z dostawcy aktywów służących realizacji zadań publicznych przekształca się w koordynatora usług świadczonych przez stronę prywatną.

Koszty ponoszone przez stronę publiczną wymagają przyporządkowania do właściwych faz i okresów realizacji umowy, z którymi się wiążą.

Koszty fazy przygotowawczo-projektowej stanowią koszty, które strona publiczna może bezpośrednio przyporządkować do procesu tworzenia koncepcji partnerstwa i działań zmierzających do zawarcia umowy.

Są to w szczególności koszty:

  a) związane z określaniem przedmiotu partnerstwa,

  b) przygotowania wstępnej dokumentacji,

  c) zespołu wdrożeniowego odpowiedzialnego za opracowanie szczegółowej specyfikacji przedmiotu partnerstwa,

  d) usług doradców, ekspertów, analityków,

  e) sporządzenia ekonomiczno-finansowych analiz przedrealizacyjnych,

  f) opracowania dokumentacj i przetargowej oraz organizacj i i przeprowadzenia przetargu,

  g) pozyskania, zabezpieczenia i przekazania wkładu własnego,

  h) związane z uregulowaniem spraw własnościowych nieruchomości gruntowych,

  i) uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Koszty fazy realizacji obejmują głównie koszty:

  a) bieżącego nadzoru i sprawowania kontroli budowy lub ulepszenia środka trwałego wykonywanej przez stronę prywatną,

  b) spowodowane zmianą specyfikacji przedmiotu partnerstwa oraz związanych z tym rekompensat dla strony prywatnej.

Koszty fazy eksploatacji obejmują najczęściej koszty:

  a) bieżącego nadzoru i sprawowania kontroli usług wykonywanych przez stronę prywatną,

  b) wynagrodzenia na rzecz strony prywatnej,

  c) amortyzacji aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa,

  d) przejęcia składników tych aktywów po zakończeniu umowy.

Strona prywatna

5.3. Strona prywatna osiąga podstawowe przychody z realizacji przedmiotu partnerstwa. Ich charakter wynika bezpośrednio z określonego w umowie systemu wynagradzania strony prywatnej. Z reguły wynagrodzenie strony prywatnej jest tak ustalane, aby pokryło koszty ponoszone przez stronę prywatną (np.: przygotowania oferty, budowy lub ulepszenia środka trwałego, jego eksploatacji, finansowania zewnętrznego, podatków oraz różnego rodzaju stałych opłat, wynagrodzenia podwykonawców oraz rezerw związanych z ryzykiem nieosiągnięcia zakładanych parametrów przedsięwzięcia), a także zapewniło określony zysk6). Wynagrodzenie w formie prawa do pobierania pożytków lub/i zapłaty kwoty pieniężnej przez stronę publiczną (por. pkt 4.11) strona prywatna otrzymuje dopiero w fazie eksploatacji aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa.

Przykład zastosowania postanowień pkt 5.3

Zbilansowanie wydatków/kosztów i wpływów/przychodów w mieszanym modelu wynagradzania strony prywatnej, która przejęła ryzyko związane z projektem, budową, finansowaniem i eksploatacją parkingu miejskiego:

WYDATKI/KOSZTY

KWOTA (PLN)

WPŁYWY/PRZYCHODY

KWOTA (PLN)

Koszty budowy parkingu

100.000

Przychody z opłat pobieranych od korzystających z usług parkingowych

440.000

Koszty kredytu

20.000

Opłata od strony publicznej za dostępność wszystkich miejsc parkingowych

230.000

Koszty eksploatacyjne

470.000

Zysk w myśl umowy

80.000

Razem

670.000

Razem

670.000

Opłaty pobierane od korzystających z usług parkingowych zostały na podstawie badań rynku ustalone na społecznie akceptowanym poziomie. W związku z koniecznością pokrycia wszystkich kosztów wymagających poniesienia przez stronę prywatną i zapewnienia jej marży zysku, w umowie przewidziano, że strona prywatna będzie także otrzymywać systematycznie, stałe opłaty od strony publicznej.

____________________
6) Należy odróżnić wynagrodzenie strony prywatnej od pieniężnego wkładu własnego otrzymanego przez stronę prywatną, w tym w szczególności dopłat do usług świadczonych przez stronę prywatną w ramach partnerstwa. Wynagrodzenie strony prywatnej jest to otrzymana lub należna zapłata na jej rzecz. Natomiast pieniężny wkład własny może polegać na finansowaniu tylko określonych kosztów przedsięwzięcia, na przykład części kosztów działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowego w formie dopłat do ceny wody lub przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w formie dopłat do cen biletów.

5.4. Prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy oznacza, że wynagrodzenie strony prywatnej zależy całkowicie od stopnia, w jakim użytkownicy będą korzystali z danej usługi po określonej cenie. Taki system wynagradzania strony prywatnej jest najczęściej stosowany do usług dostarczania wody, odprowadzania ścieków, przewozu transportem miejskim, korzystania z garaży podziemnych, korzystania z płatnych autostrad lub obiektów rekreacyjno-sportowych. Strony negocjując umowę szacują cenę określonej usługi z uwzględnieniem prognozy liczby użytkowników wnoszących opłaty o określonej wysokości w poszczególnych latach eksploatacji aktywów oraz wyników analiz np. rynku, demograficznej, rozwoju gospodarczego czy sytuacji społecznej danej miejscowości.

5.5. Zapłata kwoty pieniężnej przez stronę publiczną na rzecz strony prywatnej oznacza, że strona publiczna dokonuje szeregu płatności, zależnych przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności składnika aktywów, który jest wykorzystywany do realizacji określonych umową usług lub jest z nimi związany. Wybudowany lub ulepszony środek trwały musi spełniać określone w umowie standardy, a świadczone dzięki niemu usługi ściśle określoną jakość, niezależnie od tego ilu jest korzystających. Strony umowy w toku jej negocjacji szacują wysokość poszczególnych płatności w oparciu o prognozy kosztów budowy lub ulepszenia środka trwałego i kosztów jego eksploatacji z uwzględnieniem marży zysku. Szacunkowe płatności nie uwzględniają rzeczywistego zapotrzebowania na daną usługę w poszczególnych latach fazy eksploatacji środka trwałego. Taki system wynagrodzenia strony prywatnej stosowany jest przeważnie do przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa, cechujących się niską rentownością lub samodzielnie nieprzynoszących przychodów. Przykładem takich przedsięwzięć jest budowa bezpłatnych dróg publicznych i ich eksploatacja, budowa lub ulepszenie i eksploatacja obiektów szkół publicznych.

5.6. Prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy i jednocześnie zapłata kwoty pieniężnej przez stronę publiczną stanowi przykład mieszanego systemu wynagradzania strony prywatnej. Jest on stosowany - przykładowo - do umów koncesji, kiedy to wysokość zapłaty kwoty pieniężnej przez stronę publiczną nie może prowadzić do odzyskania przez stronę prywatną całości kosztów poniesionych na wykonanie umowy.

5.7. Jeżeli strona prywatna wykonuje prace budowlane lub ulepszeniowe, wówczas wynagrodzenie należne lub otrzymane wycenia według ich wartości godziwej.

5.8. W przypadku gdy wynagrodzenie strony prywatnej stanowi prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy - przychody wycenia się w wartości godziwej otrzymanego lub należnego wynagrodzenia, w tym samym okresie, w którym powstają koszty budowy lub ulepszenia, zgodnie z postanowieniami KSR nr 3. Przy tym systemie wynagradzania strona prywatna ujmuje ponadto przychody z tytułu opłat użytkowników, co następuje w momencie ich naliczenia lub pobrania. 

5.9. Jeżeli wynagradzanie strony prywatnej stanowi zapłata określonej kwoty pieniężnej przez stronę publiczną, wówczas podstawowe przychody z realizacji umowy ujmuje się w tym samym czasie co koszty w wartości godziwej kwoty należnej od strony publicznej z tytułu wykonania zadań budowy lub ulepszenia i eksploatacji środka trwałego, z uwzględnieniem - w odniesieniu do fazy realizacji (budowy lub ulepszenia) - postanowień KSR nr 3. W przypadku, gdy zapłata kwoty pieniężnej ma charakter zmienny (zależy od liczby użytkowników) to przy wycenie składnika aktywów finansowych uwzględnia się zmiany szacunków. Wówczas dokonuje się korekty wartości bilansowej składnika aktywów finansowych, aby odzwierciedlić aktualne szacunki przyszłych płatności.

5.10. Jeżeli system wynagradzania strony prywatnej zakłada częściowo zapłatę kwoty pieniężnej przez stronę publiczną a częściowo prawo do pobierania pożytków od użytkowników, wówczas strona prywatna ujmuje przychody w wartości godziwej otrzymanego lub należnego wynagrodzenia, w tym samym okresie co koszty budowy lub ulepszenia oraz eksploatacji, z uwzględnieniem postanowień KSR nr 3. Każdą składową wynagrodzenia strona prywatna rozlicza na aktywa finansowe oraz wartości niematerialne i prawne w proporcji określonej w umowie. Przychody z tytułu opłat od użytkowników strona prywatna ujmuje w momencie ich naliczenia lub pobrania, zgodnie z zasadą memoriału.

5.11. Umowa może szczegółowo regulować zasady obniżania wynagrodzenia należnego stronie prywatnej, w razie nienależytego wykonania lub niewykonania przez nią obowiązków.

5.12. Strona prywatna z realizacji przedmiotu partnerstwa może osiągać także inne przychody, na przykład z tytułu:

  a) kar i odszkodowań otrzymanych od strony publicznej,

  b) odpisania przedawnionych lub umorzonych zobowiązań wynikających z umowy,

  c) rozwiązania uprzednio utworzonych rezerw na zobowiązania, wynikające z umowy,

  d) odsetek za zwłokę w zapłacie należności przewidzianych umową,

  e) dodatnich różnic kursowych,

  f) uzyskanych odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia majątkowego zawartych w trakcie realizacji umowy.

Strona prywatna ustala inne przychody z umowy w kwocie otrzymanej lub należnej zapłaty, zgodnie z zasadą memoriału7).

____________________
7) Ustawa o koncesji pozwala stronie prywatnej uwzględnić w szacunkowej wartości umowy inne przychody towarzyszące wynagrodzeniu za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami, np. przychody ze sprzedaży aktywów wchodzących w skład przedmiotu umowy lub innych korzyści finansowych otrzymanych od osób trzecich z tytułu wykonania umowy. Biorąc pod uwagę stan faktyczny strona prywatna rozważa, czy pomniejszyć o inne tytuły przychodów wartość aktywów finansowych lub wartości niematerialnych i prawnych (podobnie jak pieniężny wkład własny lub nieodpłatnie otrzymany rzeczowy wkład własny), czy też wpłyną one na wynik finansowy, jako przychody bieżącego okresu, w momencie ich naliczenia lub otrzymania.

5.13. Koszty ponoszone przez stronę prywatną wymagają przyporządkowania do właściwych okresów i faz umowy.

Koszty fazy przygotowawczo-projektowej obejmują głównie koszty:

  a) przygotowania oferty,

  b) usług doradców, ekspertów, analityków,

  c) sporządzenia szczegółowych analiz finansowo-ekonomicznych,

  d) uczestnictwa w przetargu,

  e) sporządzenia dokumentacji budowy, montażu lub zainstalowania środka trwałego, jeżeli możliwe jest wyodrębnienie tych kosztów i przypisanie do umowy, pod warunkiem jednak że nie zostały uprzednio odniesione na wynik finansowy,

  f) pośrednie.

Na koszty fazy realizacji składają się przede wszystkim koszty:

  a) zużycia materiałów budowlanych,

  b) płac pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu partnerstwa wraz z narzutami, łącznie z płacami nadzoru budowy,

  c) transportu maszyn, urządzeń, materiałów, ziemi do i z miejsca budowy,

  d) usług podwykonawców,

  e) wynagrodzeń ekspertów i doradców,

  f) finansowania zewnętrznego,

  g) pośrednie.

Koszty tej fazy ujmuje się odpowiednio do stopnia zaawansowania budowy lub ulepszenia, zgodnie z postanowieniami KSR nr 3.

Do kosztów fazy eksploatacji zalicza się najczęściej koszty:

  a) świadczenia usług przewidzianych umową,

  b) robót poprawkowych, gwarancyjnych i rękojmi niepokryte rezerwą,

  c) utrzymania obiektu, w tym ochrony, usuwania nieczystości i obsługi technicznej,

  d) remontów, konserwacji i ulepszenia istniejącego obiektu,

  e) poboru od bezpośrednich użytkowników opłat za świadczone usługi,

  f) finansowania zewnętrznego,

  g) pośrednie, w tym ewentualnie amortyzacji środków trwałych.

Przykład zastosowania postanowień pkt. 5.7-5.10 i 5.13

Zgodnie z umową o partnerstwie strona prywatna ma w ciągu dwóch lat wykonać budowę obiektu użyteczności publicznej i zapewnić przez 25 lat utrzymanie oraz obsługę tego obiektu zgodnie z określonym w umowie standardem eksploatacyjnym. Strona prywatna szacuje, że koszty, które poniesie w związku z realizacją umowy będą następujące:

  - roboty budowlane 100.000.0000 zł,

  - świadczenia usług w ciągu rocznej eksploatacji 800.000 zł.

Ustalona marża zysku dla strony prywatnej wynosi 15%.

Na koniec pierwszego roku budowy strona prywatna ustaliła, że stopień zaawansowania robót budowlanych objętych umową wynosi 45%.

Przychody i koszty strony prywatnej w pierwszym roku realizacji umowy kształtują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE

BUDŻET 
PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW (PLN)

STOPIEŃ
ZAAWANSOWANIA
PRAC
(%)

KWOTY
NA OSTATNI
DZIEŃ
PIERWSZEGO
ROKU

Przychody

115.000.000

45

51.750.000

Koszty budowy

100.000.000

45

45.000.000

Wynik finansowy

6.750.000

Na koniec pierwszego roku strona prywatna zaksięguje:

  - przychody ze sprzedaży usług budowlanych 51.750.000 zł,

  - koszty budowy 45.000.000 zł ,

  - aktywa finansowe w kwocie 51.750.000 zł, jeżeli wynagradzanie strony prywatnej nastąpi drogą zapłaty określonej kwoty pieniężnej przez stronę publiczną lub 

  - rozliczenia międzyokresowe kosztów na kwotę 51.750.000 zł, jeżeli wynagrodzeniem strony prywatnej jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy (do momentu zakończenia budowy); po zakończeniu robót budowlanych (na koniec drugiego roku) wartość robót zostanie przeksięgowana na wartości niematerialne i prawne.

5.14. Na dzień zakończenia okresu trwania umowy strona prywatna szacuje ewentualne koszty, j akie będzie musiała ponieść w związku z zakończeniem umowy i tworzy na ten cel rezerwę zgodnie z postanowieniami KSR nr 6.

VI. Zasady ujęcia w księgach rachunkowych umów o partnerstwie i umów koncesji

6.1. Podstawą prawidłowej wyceny aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów umowy w poszczególnych okresach sprawozdawczych są informacje zawarte w aktualnym budżecie kosztów umowy oraz dowody księgowe dokumentujące rzeczywiste przychody i koszty umowy.

6.2. Podstawowe zasady ujęcia w księgach rachunkowych strony publicznej zdarzeń wynikających z realizacji umowy, w odniesieniu do której strona publiczna wykazuje zobowiązania długoterminowe lub rozliczenia międzyokresowe przychodów określają tabela 1 i tabela 2, zawarte w załączniku nr 3. Jeżeli strona publiczna wykazuje zarówno zobowiązania długoterminowe jak i rozliczenia międzyokresowe to stosuje odpowiednio zasady wskazane w tabelach 1 i 2 załącznika nr 3.

6.3. Podstawowe zasady ujęcia w księgach rachunkowych strony prywatnej zdarzeń wynikających z realizacji umowy określają tabela 3 i tabela 4, zawarte w załączniku nr 4. W zależności od systemu wynagradzania strona prywatna ujmuje w swoich księgach rachunkowych aktywa finansowe lub wartości niematerialne i prawne, bądź zarówno aktywa finansowe jak i wartości niematerialne i prawne. Jeżeli strona prywatna wykazuje zarówno aktywa finansowe jak i wartości niematerialne i prawne to stosuje odpowiednio zasady wskazane w tabelach 3 i 4 załącznika nr 4.

Strona prywatna nie ujmuje w swoich księgach rachunkowych środka trwałego zbudowanego lub ulepszonego w ramach partnerstwa. Strona prywatna uzyskuje jedynie zgodę na użytkowanie tego środka trwałego i może go wykorzystywać do realizacji usług na warunkach określonych w umowie.

6.4. Jeżeli stroną publiczną jest państwowa lub samorządowa jednostka budżetowa, lub samorządowy zakład budżetowy to zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zobowiązana jest do pozabilansowej ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat.

6.5. Strona publiczna ujmuje w księgach rachunkowych także wszelkie rozliczenia związane ze zmniejszeniem wynagrodzenia strony prywatnej, np. spowodowane brakiem dostępności składnika aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, nieosiągnięciem lub osiągnięciem niższych od oczekiwanych standardów jakościowych usług świadczonych przez stronę prywatną, podziałem pomiędzy strony partnerstwa przychodów uzyskiwanych z aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa.

6.6. W przypadku umów o partnerstwie, których przedmiotem jest świadczenie usług przy wykorzystaniu już istniejących obiektów oraz umów koncesji na usługi:

  a) w księgach rachunkowych strony publicznej nie ujmuje się operacji dotyczących budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz zobowiązań długoterminowych lub rozliczeń międzyokresowych przychodów. W przypadku takim strona publiczna ujmuje:

   - przekazanie stronie prywatnej pieniężnego wkładu własnego (w momencie przekazania) - jako koszt rozłożony w czasie przez okres, w którym strona prywatna realizuje warunki umowy, 

   - przekazanie stronie prywatnej wynagrodzenia w postaci zapłaty kwoty pieniężnej (w momencie przekazania) - jako koszt okresu, którego dotyczy płatność wynikająca z realizacji umowy, 

   - inne rozliczenia ze stroną prywatną - jako przychody i koszty bieżącego okresu (w momencie ich osiągnięcia lub poniesienia) wpływające na wynik finansowy,

  b) w księgach rachunkowych strony prywatnej nie ujmuje się operacji związanych z jej wynagrodzeniem w postaci aktywów finansowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wszelkie rozliczenia ze stroną publiczną stanowią w przypadku takich umów przychody i koszty okresu, w którym realizowana jest umowa.

6.7. Strona publiczna prowadzi szczegółową ewidencję aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, wyodrębniając w niej środki trwałe wybudowane lub ulepszone przez stronę prywatną oraz środki trwałe przekazane stronie prywatnej w formie rzeczowego wkładu własnego.

6.8. Zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ten sam składnik aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, traktuje się jak zawarcie nowej umowy.

Każda umowa jest inna i wybór właściwego rozwiązania księgowego wymaga każdorazowo analizy uwarunkowań konkretnego przedsięwzięcia realizowanego w ramach partnerstwa.

VII. Prezentacja i ujawnianie informacji o umowach o partnerstwie i umowach koncesji

Strona publiczna

7.1. Strona publiczna wykazuje w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

Wynagradzanie strony prywatnej w formie zapłaty określonej kwoty pieniężnej przez stronę publiczną

Bilans

Rachunek zysków i strat

Środki trwałe, w dodatkowej pozycji: "Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa"
Zobowiązanie długoterminowe

Koszty amortyzacji
Koszty usług obcych
Koszty finansowe

Wynagradzanie strony prywatnej w formie prawa do pobierania pożytków z przedmiotu umowy

Bilans

Rachunek zysków i strat


Środki trwałe, w dodatkowej pozycji: "Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa"
Rozliczenia międzyokresowe przychodów


Koszty amortyzacji
Pozostałe przychody operacyjne

Strona prywatna

7.2. Strona prywatna wykazuje w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

Wynagradzanie strony prywatnej w formie zapłaty określonej kwoty pieniężnej przez stronę publiczną

Bilans

Rachunek zysków i strat

Aktywa trwałe, w pozycji: "Aktywa finansowe (Inne aktywa finansowe)"
Wynik finansowy

Koszty podstawowej działalności operacyjnej związane z robotami budowlanymi lub ulepszeniowymi oraz usługami eksploatacji
Przychody ze sprzedaży produktów: usługi budowlane, usługi eksploatacji 
Przychody finansowe

Wynagradzanie strony prywatnej w formie prawa do pobierania pożytków z przedmiotu umowy

Bilans

Rachunek zysków i strat

Aktywa trwałe, w pozycji: "Wartości niematerialne i prawne (Inne wartości niematerialne i prawne)"
Wynik finansowy

Koszty podstawowej działalności operacyjnej, związane z robotami budowlanymi lub ulepszeniowymi oraz usługami eksploatacji
Koszty amortyzacji
Przychody ze sprzedaży produktów: usługi budowlane, usługi eksploatacji

7.3. W celu rzetelnego i jasnego ujawnienia informacji o realizacji umowy wskazane jest, aby strony umowy przedstawiały dodatkowe informacje i objaśnienia.

Strona publiczna (w Informacjach uzupełniających do bilansu oraz rachunku zysków i strat):

  a) charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,

  b) kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,

  c) łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,

  d) rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,

  e) wyniki okresowej kontroli przeprowadzonej przez stronę publiczną. 

Strona prywatna (w Informacji dodatkowej):

  a) rodzaj i zakres praw do użytkowania określonych aktywów przez stronę prywatną,

  b) zasady wynagradzania strony prywatnej,

  c) wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę prywatną,

  d) zmiany w umowie, które istotnie wpływają na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy strony prywatnej,

  e) warunki przekazania składnika majątkowego będącego przedmiotem umowy po zakończeniu jej wykonywania lub innych postanowień dotyczących tego składnika majątkowego.

VIII. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji umów o partnerstwie i umów koncesji

8.1. Podstawę do ustalenia wartości początkowej aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, zobowiązań długoterminowych, rozliczeń międzyokresowych przychodów, aktywów finansowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ustalenia przychodów i kosztów stron partnerstwa stanowią aktualna umowa oraz odpowiednia dokumentacja spełniająca wymogi określone w art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości.

8.2. W przypadku łączenia środków europejskich (np. środków z funduszy strukturalnych) z umową (tzw. projekty hybrydowe8)) zasady (polityka) rachunkowości obu stron partnerstwa powinny przewidzieć taki sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, który zapewni dostępność danych niezbędnych dla spełnienia obowiązków określonych w przepisach Unii Europejskiej i krajowych.

8.3. Jeżeli sprawozdanie finansowe strony partnerstwa podlega badaniu przez biegłego rewidenta, a strona ta jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych uwzględnienia wymaga odroczony podatek dochodowy, o którym mowa w art. 37 ustawy o rachunkowości oraz Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy".

____________________
8) Projekt hybrydowy jest to projekt realizowany w ramach umowy o partnerstwie lub umowy koncesji wsparty środkami pochodzącymi z funduszy europejskich.

Załącznik nr 1

Identyfikacja umów o partnerstwie oraz umów koncesji

Identyfikacja umów o partnerstwie oraz umów koncesji

Załącznik nr 2

Zakres poszczególnych faz umów o partnerstwie oraz umów koncesji

Zakres poszczególnych faz umów o partnerstwie oraz umów koncesji

Załącznik nr 3

Tabela 1. Ewidencja księgowa umowy u strony publicznej, gdy powstaje zobowiązanie długoterminowe 9)

LP.

OPIS OPERACJI

KONTO WN

KONTO MA

FAZA PRZYGOTOWAWCZO - PROJEKTOWA

1.

Ujęcie dowodów księgowych związanych w szczególności z:

a) określeniem przedmiotu partnerstwa i przygotowaniem wstępnej dokumentacji,

b) usługami doradców, ekspertów, analityków,

c) sporządzeniem studium wykonalności partnerstwa oraz innych ekonomiczno-finansowych analiz przedrealizacyjnych,

d) przygotowaniem gruntów do przekazania w formie rzeczowego wkładu własnego,

e) uzyskaniem pozwoleń, decyzji, opinii umożliwiających podjęcie partnerstwa

Rozliczenie zakupu

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

2.

Przeniesienie dowodów księgowych dokumentujących zwiększenie całkowitego kosztu budowy aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Środki trwałe w budowie

Rozliczenie zakupu

3.

Zapłata za dostawy i usługi

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

FAZA REALIZACJI

4.

Przekazanie stronie prywatnej pieniężnego wkładu własnego

Środki trwałe w budowie

(gdy środki pieniężne przekazano przed oddaniem budowanego lub ulepszanego środka trwałego do eksploatacji)

Rachunek bieżący

5.

Przekazanie stronie prywatnej rzeczowego wkładu własnego, np. budynku, gruntu, wyposażenia, urządzeń, maszyn lub aparatury specjalistycznej na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub użytkowania

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Środki trwałe

6.

Ujęcie w aktywach wybudowanego lub zmodernizowanego środka trwałego:

a) przeksięgowanie wartości środków trwałych w budowie,

b) przeksięgowanie wartości środka trwałego w wysokości zobowiązania długoterminowego wobec strony prywatnej

Równoległe ujęcie środka trwałego oddanego do eksploatacji partnerowi prywatnemu - ewidencja pozabilansowa

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa


Aktywa w użytkowaniu strony prywatnej

a) Środki trwałe w budowie

b) Rozrachunki ze stroną prywatną

FAZA EKSPLOATACJI

7.

Ujęcie wynagrodzenia strony prywatnej, na podstawie dowodów księgowych, z podziałem na:

a) spłatę zobowiązania

b) koszty finansowania (odsetki)

c) koszty eksploatacji środka trwałego

a) Rozrachunki ze stroną prywatną

b) Korekta zobowiązania wobec strony prywatnej

c) Koszty rodzajowe (Usługi obce)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

8.

Przelew płatności środków pieniężnych (wynagrodzenia) na rachunek bieżący strony prywatnej

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

9.

Umorzenie aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Koszty rodzajowe (Amortyzacja)

Umorzenie aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

10.

Wycena bilansowa zobowiązania długoterminowego w skorygowanej cenie nabycia

Koszty finansowe

Korekta zobowiązania wobec strony prywatnej

ROZLICZENIE UMOWY

11.

Ujęcie środka trwałego

Środki trwałe

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa 
[wartość brutto oraz umorzenie]

12.

Wyksięgowanie środka trwałego przekazanego stronie prywatnej z chwilą zakończenia okresu trwania umowy i jego zwrotu - ewidencja pozabilansowa

Aktywa w użytkowaniu strony prywatnej

__________________
9) Do kont prowadzi się w miarę potrzeby konta pomocnicze (analityczne) według poszczególnych umów.

Tabela 2. Ewidencja księgowa umowy u strony publicznej, gdy powstają rozliczenia międzyokresowe przychodów10)

LP.

OPIS OPERACJI

KONTO WN

KONTO MA

FAZA PRZYGOTOWAWCZO-PROJEKTOWA

1.

Ujęcie dowodów księgowych związanych w szczególności z:

a) określeniem przedmiotu partnerstwa i przygotowaniem wstępnej dokumentacji,

b) usługami doradców, ekspertów, analityków,

c) sporządzeniem studium wykonalności partnerstwa oraz innych ekonomiczno-finansowych analiz przedrealizacyjnych,

d) przygotowaniem gruntów do przekazania w formie rzeczowego wkładu własnego,

e) uzyskaniem pozwoleń, decyzji, opinii umożliwiających podjęcie partnerstwa

Rozliczenie zakupu

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

2.

Przeniesienie dowodów księgowych
dokumentujących zwiększenie całkowitego kosztu budowy aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Środki trwałe w budowie

Rozliczenie zakupu

3.

Zapłata za dostawy i usługi

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

FAZA REALIZACJI

4. Przekazanie stronie prywatnej pieniężnego wkładu własnego

Środki trwałe w budowie

(gdy środki pieniężne przekazano przed oddaniem budowanego lub ulepszonego środka trwałego do eksploatacji)

Rachunek bieżący
5. Przekazanie stronie prywatnej rzeczowego wkładu własnego, np. budynku, gruntu, wyposażenia, urządzeń, maszyn lub aparatury specjalistycznej na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub użytkowania

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Środki trwałe
6. Ujęcie w aktywach wybudowanego lub ulepszonego środka trwałego Środki trwałe w budowie Rozliczenia międzyokresowe przychodów

7.

Przekwalifikowanie wybudowanego lub ulepszonego środka trwałego do aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Równoległe ujęcie środka trwałego oddanego do eksploatacji stronie prywatnej - ewidencja pozabilansowa

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Aktywa w użytkowaniu strony prywatnej

Środki trwałe w budowie

FAZA EKSPLOATACJI

8.

Amortyzacja aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Koszty rodzajowe (Amortyzacja)

Umorzenie aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

9.

Odniesienie raty rozliczeń międzyokresowych przychodów do przychodów bieżącego okresu (zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Pozostałe przychody operacyjne

ROZLICZENIE UMOWY

10.

Ujęcie środka trwałego

Środki trwałe

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa [wartość brutto oraz umorzenie]

11.

Wyksięgowanie środka trwałego oddanego stronie publicznej z chwilą zakończenia okresu umowy - ewidencja pozabilansowa

Aktywa w użytkowaniu strony prywatnej

____________________
10) Do kont prowadzi się w miarę potrzeby konta pomocnicze (analityczne) według poszczególnych umów.

Załącznik nr 4

Tabela 3. Ewidencja księgowa umowy u strony prywatnej, gdy powstają aktywa finansowe 11)

L.P.

OPIS OPERACJI

KONTO WN

KONTO MA

FAZA PRZYGOTOWAWCZO - PROJEKTOWA

1.

Ujęcie dowodów księgowych związanych m.in. z:

a) przygotowaniem oferty,

b) uczestnictwem w przetargu.

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności budowlanej)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

2.

Zapłata za dostawy i usługi

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

FAZA REALIZACJI

3.

Ujęcie dowodów księgowych związanych z budową lub ulepszeniem środka trwałego

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności budowlanej)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

4.

Otrzymanie pieniężnego wkładu własnego od strony publicznej

Rachunek bieżący

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (jeżeli pieniężny wkład własny uzyskano przed ujęciem składnika aktywów finansowych)*

5.

Otrzymanie rzeczowego wkładu własnego przekazanego nieodpłatnie przez stronę publiczną na podstawie umowy użyczenia - ewidencja pozabilansowa

Aktywa otrzymane od strony publicznej

6.

Ujęcie składnika aktywów finansowych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania robót budowlanych lub ulepszeniowych

Rozrachunki ze stroną publiczną (Składnik aktywów finansowych ujmowany w grupie inne aktywa finansowe)

Przychody ze sprzedaży produktów (usług budowlanych)

7.

Ujęcie środka trwałego użytkowanego nieodpłatnie w celu świadczenia usług w ramach partnerstwa - ewidencja pozabilansowa

Aktywa użytkowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

FAZA EKSPLOATACJI

8.

Rozliczenie pieniężnego wkładu własnego otrzymanego od strony publicznej

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozrachunki ze stroną publiczną (Składnik aktywów finansowych ujmowany w grupie inne aktywa finansowe)

9.

Ujęcie dowodów księgowych związanych z:

a) świadczeniem usług według postanowień umowy,

b) z utrzymaniem środka trwałego w stanie niepogorszonym

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności usługowej)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

10.

Ujęcie składnika aktywów finansowych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania usług eksploatacyjnych

Rozrachunki ze stroną publiczną (Składnik aktywów finansowych ujmowany w grupie inne aktywa finansowe)

Przychody ze sprzedaży produktów (usług eksploatacji)

11.

Ujęcie, na podstawie dowodów księgowych, wynagrodzenia wynikającego z umowy o partnerstwo, z podziałem na:

a) częściową spłatę wybudowanego lub ulepszonego środka trwałego

b) zwrot kosztów usług świadczonych zgodnie z postanowieniami umowy

c) zwrot raty kosztów finansowania zewnętrznego

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rozrachunki ze stroną publiczną (Składnik aktywów finansowych ujmowany w grupie inne aktywa finansowe)

12.

Przeksięgowanie kosztu wytworzenia sprzedanych usług budowlanych lub ulepszeniowych, a także eksploatacyjnych

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (usług)

Koszty działalności usługowej

13.

Zapłata za dostawy i usługi

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

14.

Przelew płatności (wynagrodzenia) przez stronę publiczną

Rachunek bieżący

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

15.

Wycena bilansowa aktywów finansowych w skorygowanej cenie nabycia

(charakter przychodów zależy od tego, czy dla strony prywatnej umowa- jest działalnością operacyjną czy też nie)

Rozrachunki ze stroną publiczną (Składnik aktywów finansowych ujmowany w grupie inne aktywa finansowe)

Przychody ze sprzedaży produktów usług

lub

Przychody finansowe

16.

Zwrot środka trwałego stronie publicznej z chwilą zakończenia umowy - ewidencja pozabilansowa

Aktywa użytkowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

17.

Zwrot środków trwałych stronie publicznej, otrzymanych w formie rzeczowego wkładu własnego - ewidencja pozabilansowa

Aktywa otrzymane od strony publicznej

*Jeżeli pieniężny wkład własny uzyskano po oddaniu do eksploatacji składnika aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa koryguje on wartość aktywów finansowych.

____________________
11) Do kont prowadzi się w miarę potrzeby konta pomocnicze (analityczne) według poszczególnych umów.

Tabela 4. Ewidencja księgowa umowy u strony prywatnej, gdy powstają wartości niematerialne i prawne12)

L.P.

OPIS OPERACJI

KONTO WN

KONTO MA

FAZA PRZYGOTOWAWCZO - PROJEKTOWA

1.

Ujęcie dowodów księgowych związanych m.in. z:

a) przygotowaniem oferty,

b) uczestnictwem w przetargu,

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności budowlanej)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

2.

Zapłata za dostawy i usługi

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

FAZA REALIZACJI

3.

Ujęcie dowodów księgowych związanych z budową lub ulepszeniem środka trwałego

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności budowlanej)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

4.

Otrzymanie pieniężnego wkładu własnego przekazanego przez stronę publiczną

Rachunek bieżący

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (jeżeli pieniężny wkład własny uzyskano przed ujęciem wartości niematerialnych i prawnych)*

5.

Otrzymanie rzeczowego wkładu własnego przekazanego nieodpłatnie przez stronę publiczną na podstawie umowy użyczenia - ewidencja pozabilansowa

Aktywa otrzymane od strony publicznej

6.

Ujęcie przychodów ze sprzedaży usług budowlanych w zamian za prawo pobierania pożytków

Wartości niematerialne i prawne

Przychody ze sprzedaży produktów (usług budowlanych)

7.

Ujęcie środka trwałego użytkowanego w celu świadczenia usług w ramach partnerstwa - ewidencja pozabilansowa

Aktywa użytkowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

FAZA EKSPLOATACJI

8.

Rozliczenie pieniężnego wkładu własnego przekazanego przez stronę publiczną

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wartości niematerialne i prawne

9.

Ujęcie dowodów księgowych związanych z:

a) świadczeniem usług według postanowień umowy,

b) z utrzymaniem środka trwałego w stanie niepogorszonym

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności usługowej)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

10.

Środki pieniężne otrzymane bezpośrednio od użytkowników usług

Rachunek bieżący (Kasa, Środki pieniężne w drodze)

Przychody ze sprzedaży produktów, (usług eksploatacji)

11.

Przeksięgowanie kosztu wytworzenia sprzedanych usług eksploatacyjnych

Koszty wytworzenia sprzedanych usług

Koszty działalności usługowej

12.

Zapłata za dostawy i usługi

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

13.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności usługowej)

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

14.

Zwrot środka trwałego stronie publicznej z chwilą zakończenia umowy - ewidencja pozabilansowa

Aktywa użytkowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

15.

Zwrot środków trwałych stronie publicznej, otrzymanych w formie rzeczowego wkładu własnego - ewidencja pozabilansowa

Aktywa otrzymane od strony publicznej

* Jeżeli pieniężny wkład własny uzyskano po oddaniu do eksploatacji składnika aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa koryguje on wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej.

__________________
12) Do kont prowadzi się w miarę potrzeby konta pomocnicze (analityczne) według poszczególnych umów.

X. Przykład kompleksowy: umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym: budowa i eksploatacja parkingu miejskiego

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest budowa i eksploatacja 100 miejsc parkingowych przy Urzędzie, w centrum Miasta.

1. Faza budowy potrwa jeden rok, a faza eksploatacji rozpocznie się w kolejnym roku i potrwa 14 lat.

2. Całkowite wynagrodzenie strony prywatnej obejmuje:

  - wartość godziwą robót budowlanych: koszty prognozowane plus 10 % marży zysku,

  - wartość godziwą usług eksploatacyjnych: koszty prognozowane plus 15 % marży zysku,

  - zwrot kosztów finansowania zewnętrznego (odsetek).

3. Wariant I - zgodnie z warunkami umowy w latach 20X+1 - 200X+14, strona publiczna będzie płacić stronie prywatnej środki pieniężne za udostępnienie parkingu do użytku w określonym standardzie eksploatacyjnym.

4. Wariant II - zgodnie z warunkami umowy w latach 200X+1 - 200X+14, strona prywatna będzie pobierać opłaty od użytkowników obiektu za udostępnienie parkingu do użytku.

5. Wariant III - zgodnie z warunkami umowy w latach 200X+1 - 200x+14, strona publiczna gwarantuje stronie prywatnej zapłatę sumy pieniężnej w wysokości 60% poniesionych kosztów budowy parkingu wraz z zyskiem: ponadto strona prywatna będzie pobierać opłaty od użytkowników obiektu za udostępnienie parkingu do użytku.

6. Strona publiczna wniesienie wkład własny w postaci gruntu o wartości rynkowej 200.000 zł, na którym posadowiony zostanie parking, w formie użyczenia bez obowiązku zapłaty czynszu.

7. Wszystkie nakłady na roboty budowlane wykonywane dla realizacji przedsięwzięcia, będącego przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego ponosi strona prywatna. Strona prywatna w 100% finansuje nakłady na roboty budowlane długoterminowym kredytem celowym 1.410.000 zł oprocentowanym 6% w skali roku. Spłata kapitału następuje w okresie 14 lat, tj. w fazie eksploatacji parkingu.

8. Efektywna stopa procentowa przy rozliczeniu aktywów finansowych wynosi 5,455 %.

9. Na potrzeby przykładu przyjmuje się, że wszystkie przepływy pieniężne następują na koniec roku.

Proponowany harmonogram spłaty rocznego zadłużenia strony prywatnej przedstawia się następująco:

Zadłużenie ogółem

Lata

200X

200X+1

200X+2

200X+3

200X+4

200X+5

200X+6

200X+7

Stan początkowy

0

1.410.000

1.309.286

1.208.572

1.107.858

1.007.144

906.430

805.716

Kredyt

1.410.000

Raty

100.714

100.714

100.714

100.714

100.714

100.714

100.714

Stan końcowy

1.410.000

1.309.286

1.208.572

1.107.858

1.007.144

906.430

805.716

705.002

Odsetki

84.600

78.557

72.514

66.471

60.429

54.386

48.343

 

Zadłużenie ogółem

Lata

200X+8

200X+9

200X+10

200X+11

200X+12

200X+13

200X+14

Stan początkowy

705.002

604.288

503.574

402.860

302.146

201.432

100.718

Kredyt

Raty

100.714

100.714

100.714

100.714

100.714

100.714

100.718

Stan końcowy

604.288

503.574

402.860

302.146

201.432

100.718

0

Odsetki

42.300

36.257

30.214

24.172

18.129

12.086

6.043

 

10. W czasie trwania umowy strona publiczna nie uzyskuje żadnych przychodów z przedsięwzięcia.

11. Roczne przychody strony prywatnej ze sprzedaży usług eksploatacji parkingu rosną o 3% rocznie.

12. Umowa reguluje, że strona prywatna będzie na bieżąco dokonywać remontów parkingu (m.in. naprawa uszkodzeń konstrukcji, instalacji, malowanie) pozwalających utrzymać obiekt w odpowiednim standardzie eksploatacyjnym.

13. Po upływie określonego w umowie czasu aktywa parkingu zostaną nieodpłatnie przekazane stronie publicznej.

14. Strona publiczna dokonuje odpisów amortyzacyjnych od parkingu, przyjęto stawkę 4,5% rocznie.

15. Dla zwiększenia czytelności i przejrzystości przykładu zaprezentowano tylko operacje księgowe dotyczące fazy przygotowawczo - projektowej i fazy budowy (rok 200X), pierwszego roku eksploatacji parkingu (rok 200X+1) oraz rozwiązania umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym (rok 200X+14).

16. Wartości podane w przykładzie nie uwzględniają podatku VAT13).

___________________
13) Przykład liczbowy nie rozstrzyga możliwości odzyskania podatku VAT przez strony partnerstwa w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Wariant I: nieodpłatne parkowanie - strona prywatna osiąga korzyści ekonomiczne poprzez zapłatę kwoty pieniężnej przez stronę publiczną

Faza przygotowawczo-projektowa i faza budowy:

Strona publiczna: budżet projektu:

Wyszczególnienie

Rok 200X

Razem

Koszty przygotowawczo-projektowe

90.000

90.000

Koszty administracyjne

20.000

20.000

Budżet projektu (razem)

110.000

110.000

Strona prywatna: budżet projektu:

Wyszczególnienie

Rok 200X

Razem

Koszty przygotowawczo-projektowe

100.000

100.000

Koszty robót budowlanych

910.000

910.000

Koszty administracyjne

400.000

400.000

Budżet projektu (razem)

1.410.000

1.410.000

Faza eksploatacji:

Strona publiczna: budżet projektu:

Wyszczególnienie

Rok 
200X+1

Rok
200X+2

Rok
200X+3

Rok
200X+4

Rok
200X+5

Rok
200X+6

Rok
200X+7

Płatności na rzecz strony prywatnej:

482.886

485.468

488.309

491.416

494.799

498.464

502.419

- spłata nakładów inwestycyjnych

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

- zwrot kosztów eksploatacji

287.500

296.125

305.009

314.159

323.584

333.292

343.290

- zwrot kosztów finansowania zewnętrznego

84.600

78.557

72.514

66.471

60.429

54.386

48.343

Amortyzacja parkingu

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

Strona publiczna: budżet projektu c.d.:

Wyszczególnienie

Rok
200X+8

Rok
200X+9

Rok
200X+10

Rok
200X+11

Rok
200X+12

Rok
200X+13

Rok
200X+14

Płatności na rzecz strony prywatnej:

506.674

511.240

516.122

521.334

526.882

532.778

539.028

- spłata nakładów inwestycyjnych

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

110.782

- zwrot kosztów eksploatacji

353.588

364.197

375.122

386.376

397.967

409.906

422.203

- zwrot kosztów finansowania zewnętrznego

42.300

36.257

30.214

24.172

18.129

12.086

6.043

Amortyzacja parkingu

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

Strona prywatna: budżet projektu:

Wyszczególnienia

Rok 
200X+1

Rok
200X+2

Rok
200X+3

Rok
200X+4

Rok
200X+5

Rok
200X+6

Rok
200X+7

Przychody operacyjne

482.886

485.468

488.309

491.416

494.799

498.464

502.419

Koszty eksploatacyjne

250.000

257.500

265.225

273.182

281.377

289.819

298.513

Koszty finansowe

84.600

78.557

72.514

66.471

60.429

54.386

48.343

Strona prywatna: budżet projektu c.d.:

Wyszczególnienia

Rok
200X+8

Rok
200X+9

Rok
200X+10

Rok
200X+11

Rok
200X+12

Rok
200X+13

Rok
200X+14

Przychody operacyjne

506.674

511.240

516.122

521.334

526.882

532.778

539.028

Koszty eksploatacji parkingu

307.468

316.693

326.193

335.979

346.058

356.440

367.133

Koszty finansowe

42.300

36.257

30.214

24.172

18.129

12.086

6.043

Strona publiczna: ewidencja w księgach rachunkowych:

Strona publiczna: ewidencja w księgach rachunkowych

Treść operacji:

  1) Ujęcie poniesionych kosztów fazy przygotowawczo - projektowej 110.000 zł.

  2) Ujęcie kosztów fazy przygotowawczo - projektowej w całkowitym koszcie wytworzenia aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 110.000 zł.

  3) Nieodpłatne przekazanie gruntu stronie prywatnej w formie wkładu własnego - wartość księgowa gruntu 200.000 zł.

  4) Ujęcie przez stronę publiczną wybudowanego i przekazanego do eksploatacji parkingu o wartości początkowej 1.661.000 zł:

   a) przeksięgowanie wartości środków trwałych w budowie 110.000 zł,

   b) ujęcie wartości środka trwałego w wysokości zobowiązania długoterminowego wobec strony prywatnej 1.551.000 zł.

  5) Ujęcie w ewidencji pozabilansowej parkingu oddanego do eksploatacji partnerowi prywatnemu 1.661.000 zł (ewidencja pozabilansowa).

  6) Ujęcie wynagrodzenia dla strony prywatnej w roku 200X+1 na kwotę ogółem 482.886 zł z podziałem na*:

   a) rozliczenie zobowiązania długoterminowego wobec strony prywatnej 110.786 zł,

   b) zwrot kosztów eksploatacji 287.500 zł,

   c) zwrot kosztów finansowania zewnętrznego 84.600 zł.

  7) Roczny odpis amortyzacyjny parkingu 74.745 zł.

  8) Ujęcie kosztów finansowych w związku z wyceną zobowiązań długoterminowych na koniec roku 200X+1 w skorygowanej cenie nabycia 84.600 zł.

  9) Nieodpłatne przekazanie parkingu oraz gruntu przez stronę prywatną po upływie 14 lat, tj. okresu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym:

   a) przeksięgowanie zwróconego gruntu 200.000 zł,

   b) ujęcie nieodpłatnie otrzymanego parkingu [1.661.000 zł wraz z umorzeniem za okres 14 lat].

  10) Wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej aktywów w użytkowaniu strony prywatnej 1.661.000 zł.

* Operacje nr 6, 7, 8 będą pojawiały się w kolejnych latach eksploatacji parkingu.

Wycena zobowiązań długoterminowych (wobec strony prywatnej):

Zmiany stanu zobowiązań długoterminowych w poszczególnych latach eksploatacji parkingu:

Zobowiązania długoterminowe

Lata

200X

200X+1

200X+2

200X+3

200X+4

200X+5

200X+6

200X+7

Stan początkowy

1.551.000

1.551.000

1.440.214

1.329.429

1.218.643

1.107.857

997.070

886.284

Odsetki (Stan początkowy*5,455%)

0

84.600

78.557

72.515

66.472

60.429

54.386

48.343

Rozliczenie zobowiązania długoterminowego wobec strony prywatnej

0

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

Zobowiązanie długoterminowe wycenione w skorygowanej cenie nabycia (stan 
początkowy + odsetki -rozliczenie)

1.551.000

1.440.214

1.329.429

1.218.643

1.107.857

997.070

886.284

775.498

Zobowiązania długoterminowe

Lata

200X+8

200X+9

200X+10

200X+11

200X+12

200X+13

200X+14

Stan początkowy

775.498

664.712

553.926

443.140

332.354

221.568

110.782

Odsetki (Stan początkowy*5,455%)

42.300

36.257

30.214

24.171

18.128

12.086

6.043

Rozliczenie zobowiązania długoterminowego wobec strony prywatnej

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

110.782

Zobowiązanie długoterminowe wycenione w skorygowanej cenie nabycia (stan początkowy + odsetki - rozliczenie)

664.712

553.926

443.140

332.354

221.568

110.782

0

W przykładzie przyjęto założenie, że przepływy pieniężne występują na koniec roku.

W pierwszym roku (tj. w 200X) nie nalicza się odsetek metodą efektywnej stopy procentowej.

Strona prywatna: ewidencja w księgach rachunkowych:

Strona prywatna: ewidencja w księgach rachunkowych

Treść operacji:

  1) Ujęcie poniesionych kosztów fazy przygotowawczo-projektowej 100.000 zł.

  2) Ujęcie poniesionych kosztów budowy 1.310.000 zł.

  3) Otrzymanie rzeczowego wkładu własnego od strony publicznej (grunt) 200.000 zł (ewidencja pozabilansowa).

  4) Ujęcie aktywów finansowych w związku z oddaniem parkingu do eksploatacji na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym 1.551.000 zł.

  5) Ujęcie parkingu użytkowanego w celu świadczenia usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (ewidencja pozabilansowa) 1.661.000 zł.

  6) Ujęcie poniesionych kosztów eksploatacji parkingu w roku 200X+1.250.000 zł*.

  7) Ujęcie aktywów finansowych w związku z eksploatacją parkingu w roku 200X+1.287.500 zł*.

  8) Ujęcie poniesionych kosztów finansowania zewnętrznego w roku 200X+1.84.600 zł.

  9) Ujęcie wynagrodzenia dla strony prywatnej w roku 200X+1 na kwotę ogółem 482.886 zł z podziałem na:

   a) zwrot kosztów robót budowlanych 110.786 zł,

   b) zwrot kosztów eksploatacji 287.500 zł,

   c) zwrot kosztów finansowania zewnętrznego 84.600 zł.

  10) Ujęcie przychodów finansowych w związku z wyceną aktywów finansowych na koniec roku 200X+1 w skorygowanej cenie nabycia 84.600 zł.

  11) Zwrot stronie publicznej gruntu 200.000 zł (ewidencja pozabilansowa).

  12) Nieodpłatne przekazanie parkingu stronie publicznej po upływie 14 lat, tj. okresu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym 1.661.000 zł (ewidencja pozabilansowa).

* Operacje nr 6, 7, 8, 9 i 10 będą pojawiały się w kolejnych latach eksploatacji parkingu.

Wycena aktywów finansowych:

Zmiany stanu aktywów finansowych w poszczególnych latach eksploatacji parkingu:

Aktywa finansowe 

Lata

200X

200X+1

200X+2

200X+3

200X+4

200X+5

200X+6

200X+7

Stan początkowy

1.551.000

1.551.000

1.440.214

1.329.429

1.218.643

1.107.857

997.071

886.286

Odsetki (Stan początkowy *5,455%)

0

84.600

78.557

72.514

66.471

60.429

54.386

48.343

Wynagrodzenie z tytułu usług eksploatacji parkingu

0

287.500

296.125

305.009

314.159

323.584

333.292

343.290

Ujęcie wynagrodzenia dla strony prywatnej

0

-482.886

-485.468

-488.309

-491.416

-494.798

-498.463

-502.419

Aktywa finansowe wycenione w skorygowanej cenie nabycia

1.551.000

1.440.214

1.329.429

1.218.643

1.107.857

997.071

886.286

775.500

Aktywa finansowe Lata

200X+8

200X+9

200X+10

200X+11

200X+12

200X+13

200X+14

Stan początkowy

775.500

664.714

553.929

443.143

332.357

221.571

110.786

Odsetki (Stan początkowy *5,455%)

42.300

36.257

30.214

24.171

18.129

12.086

6.043

Wynagrodzenie z tytułu usług eksploatacji parkingu

353.588

364.197

375.122

386.376

397.967

409.906

422.203

Ujęcie wynagrodzenia dla strony prywatnej

-506.674

-511.240

-516.122

-521.333

-526.881

-532.777

-539.032

Aktywa finansowe wycenione w skorygowanej cenie nabycia

664.714

553.929

443.143

332.357

221.571

110.786

0

Wariant II: odpłatne parkowanie - strona prywatna osiąga korzyści ekonomiczne poprzez pobór opłat za postój we własnym imieniu

Faza przygotowawczo - projektowa i faza budowy:

Strona publiczna: budżet projektu:

Wyszczególnienie

Rok 200X

Razem

Koszty przygotowawczo-projektowe

90.000

90.000

Koszty administracyjne

20.000

20.000

Budżet projektu (razem)

110.000

110.000

Strona prywatna: budżet projektu:

Wyszczególnienie

Rok 200X

Razem

Koszty przygotowawczo-projektowe

100.000

100.000

Koszty robót budowlanych

910.000

910.000

Koszty administracyjne

400.000

400.000

Budżet projektu (razem)

1.410.000

1.410.000

Faza eksploatacji:

Strona publiczna: budżet projektu:

Wyszczególnienie

Rok
200X+1

Rok
200X+2

Rok
200X+3

Rok
200X+4

Rok
200X+5

Rok
200X+6

Rok
200X+7

Amortyzacja parkingu

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

Strona publiczna: budżet projektu c.d.:

Wyszczególnienie

Rok
200X+8

Rok
200X+9

Rok
200X+10

Rok
200X+11

Rok
200X+12

Rok
200X+13

Rok
200X+14

Amortyzacja parkingu

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

Strona prywatna: budżet projektu:

Wyszczególnienie

Rok
200X+1

Rok
200X+2

Rok
200X+3

Rok
200X+4

Rok
200X+5

Rok
200X+6

Rok
200X+7

Przychody operacyjne

482.886

485.468

488.309

491.416

494.799

498.464

502.419

Koszty eksploatacyjne

250.000

257.500

265.225

273.182

281.377

289.819

298.513

Amortyzacja

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

Koszty finansowe

84.600

78.557

72.514

66.471

60.429

54.386

48.343

Strona prywatna: budżet projektu c.d.:

Wyszczególnienie

Rok
200X+8

Rok
200X+9

Rok
200X+10

Rok
200X+11

Rok
200X+12

Rok
200X+13

Rok
200X+14

Przychody operacyjne

506.674

511.240

516.122

521.334

526.882

532.778

539.028

Koszty eksploatacji parkingu

307.468

316.693

326.193

335.979

346.058

356.440

367.133

Amortyzacja

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

110.786

110.782

Koszty finansowe

42.300

36.257

30.214

24.172

18.129

12.086

6.043

Strona publiczna: ewidencja w księgach rachunkowych:

Strona publiczna: ewidencja w księgach rachunkowych

Treść operacji:

1. Ujęcie poniesionych kosztów fazy przygotowawczo - projektowej 110.000 zł.

2. Ujęcie kosztów fazy przygotowawczo-projektowej w całkowitym koszcie wytworzenia aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 110.000 zł.

3. Nieodpłatne przekazanie gruntu stronie prywatnej w formie wkładu własnego - wartość księgowa gruntu 200.000 zł.

4. Ujęcie przez stronę publiczną wybudowanego i przekazanego do eksploatacji parkingu o wartości początkowej 1.551.000 zł.

5. Ujęcie wybudowanego parkingu w aktywach przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 1.661.000 zł.

6. Ujęcie w ewidencji pozabilansowej parkingu oddanego do eksploatacji partnerowi prywatnemu 1.661.000 zł (ewidencja pozabilansowa).

7. Roczny odpis amortyzacyjny parkingu 74.745 zł*.

8. Rozliczenie raty rozliczeń międzyokresowych przychodów 110.786 zł (1.551.000 zł : 14 lat).

9. Nieodpłatne przekazanie parkingu oraz gruntu przez stronę prywatną po upływie 14 lat, tj. okresu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym:

  a) przeksięgowanie zwróconego gruntu 200.000 zł,

  b) ujęcie nieodpłatnie otrzymanego parkingu [1.661.000 zł wraz z umorzeniem za okres 14 lat].

10. Wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej aktywów w użytkowaniu strony prywatnej 1.661.000 zł.

* Operacje nr 7 i 8 będą pojawiały się w kolejnych latach eksploatacji parkingu.

Strona prywatna: ewidencja w księgach rachunkowych:

Strona prywatna: ewidencja w księgach rachunkowych

Treść operacji:

1. Ujęcie poniesionych kosztów fazy przygotowawczo-projektowej 100.000 zł.

2. Ujęcie poniesionych kosztów budowy 1.310.000 zł.

3. Otrzymanie rzeczowego wkładu własnego od strony publicznej (gruntu) 200.000 zł (ewidencja pozabilansowa).

4. Ujęcie przychodów ze sprzedaży usług budowlanych na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym 1.551.000 zł.

5. Ujęcie parkingu użytkowanego w celu świadczenia usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (ewidencja pozabilansowa) 1.661.000 zł.

6. Ujęcie poniesionych kosztów eksploatacyjnych parkingu w roku 200X+1 250.000 zł*.

7. Środki pieniężne otrzymane bezpośrednio od użytkowników usług w 200X+1 482.886 zł.

8. Ujęcie poniesionych kosztów finansowania zewnętrznego w roku 200X+1 84.600 zł.

9. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w roku 200X+1 110.786 zł.

10. Zwrot stronie publicznej gruntu 200.000 zł (ewidencja pozabilansowa).

11. Nieodpłatne przekazanie parkingu przez stronę prywatną po upływie 14 lat, tj. okresu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym 1.661.000 zł (ewidencja pozabilansowa).

* Operacje nr 6, 7, 8 i 9 będą pojawiały się w kolejnych latach eksploatacji parkingu.

Wariant III: odpłatne parkowanie - strona prywatna osiąga korzyści ekonomiczne poprzez zapłatę kwoty pieniężnej przez stronę publiczną oraz pobór opłat za postój we własnym imieniu

Faza przygotowawczo - projektowa i faza budowy:

Strona publiczna: budżet projektu:

Wyszczególnienie

Rok 200X

Razem

Koszty przygotowawczo-projektowe

90.000

90.000

Koszty administracyjne

20.000

20.000

Budżet projektu (razem)

110.000

110.000

Strona prywatna: budżet projektu:

Wyszczególnienie

Rok 200X

Razem

Koszty przygotowawczo-projektowe

100.000

100.000

Koszty robót budowlanych

910.000

910.000

Koszty administracyjne

400.000

400.000

Budżet projektu (razem)

1.410.000

1.410.000

Faza eksploatacji:

Strona publiczna: budżet projektu:

Wyszczególnienie

Rok
200X+1

Rok
200X+2

Rok
200X+3

Rok
200X+4

Rok
200X+5

Rok
200X+6

Rok
200X+7

Płatności na rzecz strony prywatnej:

117.232

113.606

109.980

106.354

102.729

99.103

95.478

- spłata nakładów inwestycyjnych 60%

66.472

66.472

66.472

66.472

66.472

66.472

66.472

- zwrot kosztów finansowania zewnętrznego 60%

50.760

47.134

43.508

39.882

36.257

32.631

29.006

Amortyzacja parkingu

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

Strona publiczna: budżet projektu c.d.:

Wyszczególnienie

Rok
200X+8

Rok
200X+9

Rok
200X+10

Rok
200X+11

Rok
200X+12

Rok
200X+13

Rok
200X+14

Płatności na rzecz strony prywatnej:

91.852

88.226

84.601

80.975

77.349

73.724

70.090

- spłata nakładów inwestycyjnych 60%

66.472

66.472

66.472

66.472

66.472

66.472

66.464

- zwrot kosztów finansowania zewnętrznego 60%

25.380

21.754

18.129

14.503

10.877

7.252

3.626

Amortyzacja parkingu

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

74.745

Strona prywatna: budżet projektu:

Wyszczególnienie

Rok
200X+1

Rok
200X+2

Rok
200X+3

Rok
200X+4

Rok
200X+5

Rok
200X+6

Rok
200X+7

Przychody operacyjne

482.886

485.468

488.309

491.416

494.799

498.464

502.419

- płatność od strony publicznej

117.232

113.606

109.980

106.354

102.729

99.103

95.478

- opłaty od użytkowników

365.654

371.862

378.329

385.062

392.070

399.361

406.941

Koszty eksploatacyjne

250.000

257.500

265.225

273.182

281.377

289.819

298.513

Amortyzacja

44.314

44.314

44.314

44.314

44.314

44.314

44.314

Koszty finansowe

84.600

78.557

72.514

66.471

60.429

54.386

48.343

Strona prywatna: budżet projektu c.d.:

Wyszczególnienie

Rok
200X+8

Rok
200X+9

Rok
200X+10

Rok
200X+11

Rok
200X+12

Rok
200X+13

Rok
200X+14

Przychody operacyjne

506.674

511.240

516.122

521.334

526.882

532.778

539.028

- płatność od strony publicznej

91.852

88.226

84.601

80.975

77.349

73.724

70.090

- opłaty od użytkowników

414.822

423.014

431.521

440.359

449.533

459.054

468.938

Koszty eksploatacji parkingu

307.468

316.693

326.193

335.979

346.058

356.440

367.133

Amortyzacja

44.314

44.314

44.314

44.314

44.314

44.314

44.318

Koszty finansowe

42.300

36.257

30.214

24.172

18.129

12.086

6.043

Strona publiczna: ewidencja w księgach rachunkowych:

Strona publiczna: ewidencja w księgach rachunkowych

Treść operacji:

1. Ujęcie poniesionych kosztów fazy przygotowawczo-projektowej 110.000 zł.

2. Ujęcie kosztów fazy przygotowawczo-projektowej w całkowitym koszcie wytworzenia aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 110.000 zł.

3. Nieodpłatne przekazanie gruntu stronie prywatnej w formie wkładu własnego - wartość księgowa gruntu 200.000 zł.

4. Ujęcie przez stronę publiczną wybudowanego i przekazanego do eksploatacji parkingu o wartości początkowej 1.661.000 zł:

  a) przeksięgowanie wartości środków trwałych w budowie 110.000 zł,

  b) przeksięgowanie wartości środka trwałego w wysokości zobowiązania długoterminowego wobec strony prywatnej 930.600 zł,

  c) przeksięgowanie wartości środków trwałych w wysokości rozliczeń międzyokresowych przychodów 620.400 zł.

5. Ujęcie w ewidencji pozabilansowej parkingu oddanego do eksploatacji partnerowi prywatnemu 1.661.000 zł (ewidencja pozabilansowa).

6. Ujęcie wynagrodzenia dla strony prywatnej w roku 200X+1 na kwotę ogółem 117.232 zł z podziałem na*:

  a) rozliczenie zobowiązania długoterminowego wobec strony prywatnej 66.472 zł,

  b) zwrot kosztów finansowania zewnętrznego 50.760 zł.

7. Roczny odpis amortyzacyjny parkingu 74.745 zł.

8. Uj ęcie kosztów finansowych w związku z wyceną zobowiązań długoterminowych na koniec roku 200X+1 w skorygowanej cenie nabycia 50.760 zł.

9. Rozliczenie raty rozliczeń międzyokresowych przychodów (620.400 zł : 14 lat) 44.314 zł.

10. Nieodpłatne przekazanie parkingu oraz gruntu przez stronę prywatną po upływie 14 lat, tj. okresu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym:

  a) przeksięgowanie zwróconego gruntu 200.000 zł,

  b) ujęcie nieodpłatnie otrzymanego parkingu [1.661.000 zł wraz z umorzeniem za okres 14 lat].

11. Wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej aktywów w użytkowaniu strony prywatnej 1.661.000 zł.

* Operacje nr 6, 7, 8 i 9 będą pojawiały się w kolejnych latach eksploatacji parkingu.

Wycena zobowiązań długoterminowych (wobec strony prywatnej):

Zmiany stanu zobowiązań długoterminowych w poszczególnych latach eksploatacji parkingu:

Zobowiązania długoterminowe

Lata

200X

200X+1

200X+2

200X+3

200X+4

200X+5

200X+6

200X+7

Stan początkowy

930.600

930.600

864.128

797.656

731.184

664.712

598.240

531.768

Odsetki

(Stan początkowy*5,455%)

0

50.760

47.134

43.508

39.882

36.257

32.631

29.006

Rozliczenie zobowiązania długoterminowego wobec strony prywatnej

0

66.472

66.472

66.472

66.472

66.472

66.472

66.472

Zobowiązanie długoterminowe wycenione w skorygowanej cenie nabycia (stan początkowy + odsetki -rozliczenie)

930.600

864.128

797.656

731.184

664.712

598.240

531.768

465.296

Zobowiązania długoterminowe

Lata

200X+8

200X+9

200X+10

200X+11

200X+12

200X+13

200X+14

Stan początkowy

465.296

398.824

332.352

265.880

199.408

132.936

66.464

Odsetki (Stan początkowy*5,455%)

25.380

21.754

18.129

14.503

10.877

7.252

3.626

Rozliczenie zobowiązania długoterminowego wobec strony prywatnej

66.472

66.472

66.472

66.472

66.472

66.472

66.464

Zobowiązanie długoterminowe wycenione w skorygowanej cenie nabycia (stan początkowy + odsetki - rozliczenie)

398.824

332.352

265 880

199.408

132.936

66.464

0

Strona prywatna: ewidencja w księgach rachunkowych:

Strona prywatna: ewidencja w księgach rachunkowych

Treść operacji:

1. Ujęcie poniesionych kosztów fazy przygotowawczo-projektowej 100.000 zł.

2. Ujęcie poniesionych kosztów budowy 1.310.000 zł.

3. Otrzymanie rzeczowego wkładu własnego od strony publicznej (grunt) 200.000 zł (ewidencja pozabilansowa).

4. W związku z oddaniem parkingu do eksploatacji na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym:

  a) ujęcie aktywów finansowych 930.600 zł,

  b) ujęcie wartości niematerialnych i prawnych 620.400 zł.

5. Ujęcie parkingu użytkowanego w celu świadczenia usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (ewidencja pozabilansowa) 1.661.000 zł.

6. Ujęcie poniesionych kosztów eksploatacyjnych parkingu w roku 200X+1.250.000 zł*.

7. Ujęcie poniesionych kosztów finansowania zewnętrznego w roku 200X+1.84.600 zł.

8. Ujęcie wynagrodzenia dla strony prywatnej w roku 200X+1 na kwotę ogółem 117.232 zł z podziałem na:

  a) rozliczenie aktywów finansowych 66.472 zł,

  b) zwrot kosztów finansowania zewnętrznego 50.760 zł.

9. Ujęcie przychodów finansowych w związku z wyceną aktywów finansowych na koniec roku 200X+1 w skorygowanej cenie nabycia 50.760 zł.

10. Środki pieniężne otrzymane bezpośrednio od użytkowników parkingu w 200X +1.365.654 zł.

11. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 44.314 zł.

12. Zwrot stronie publicznej gruntu 200.000 zł (ewidencja pozabilansowa).

13. Nieodpłatne przekazanie parkingu przez stronę prywatną po upływie 14 lat, tj. okresu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym 1.661.000 zł (ewidencja pozabilansowa).

* Operacje nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11 będą pojawiały się w kolejnych latach eksploatacji parkingu.

Wycena aktywów finansowych:

Zmiany stanu aktywów finansowych w poszczególnych latach eksploatacji parkingu:

Aktywa finansowe 

Lata

200X

200X+1

200X+2

200X+3

200X+4

200X+5

200X+6

200X+7

Stan początkowy

930.600

930.600

864.128

797.656

731.184

664.712

598.240

531.768

Odsetki (Stan początkowy *5,455%)

0

50.760

47.134

43.508

39.882

36.257

32.631

29.006

Ujęcie wynagrodzenia dla strony prywatnej

0

117.232

113.606

109.980

106.354

102.729

99.103

95.478

Aktywa finansowe wycenione w skorygowanej cenie nabycia

930.600

864.128

797.656

731.184

664.712

598.240

531.768

465.296

Aktywa finansowe

Lata

200X+8

200X+9

200X+10

200X+11

200X+12

200X+13

200X+14

Stan początkowy

465.296

398.824

332.352

265.880

199.408

132.936

66.464

Odsetki (Stan początkowy *5,455%)

25.380

21.754

18.129

14.503

10.877

7.252

3.626

Ujęcie wynagrodzenia dla strony prywatnej

91.852

88.226

84.601

80.975

77.349

73.724

70.090

Aktywa finansowe wycenione w skorygowanej cenie nabycia

398.824

332.352

265.880

199.408

132.936

66.464

0

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60