Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości »  Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 20.11.2015 ...

Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 20.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 81

Ogłasza się uchwałę nr 7/2015 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego, stanowiącą załącznik do komunikatu.

 

Załącznik do komunikatu nr 3 Ministra Finansów
z dnia 20 listopada 2015 r. (poz. 81)

Uchwała nr 7/2015
Komitetu Standardów Rachunkowości

z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie
mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. nr 140, poz. 1580, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 13 wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Komitet przyjmuje stanowisko Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

3. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok/lata ubiegłe stosuje się KSR nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu - ujęcie i prezentacja".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 7/2015
Komitetu Standardów Rachunkowości
z dnia 20 października 2015 r.

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości
w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym
funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego

1. W celu rozwiązania problemu określonego w tytule uwzględnienia wymaga, że przepisy dotyczące rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych są zawarte w trzech aktach prawnych: w ustawie z dnia 26.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm.), w ustawie z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Dwa pierwsze z wymienionych aktów prawnych (dalej ustawy spółdzielcze) mają charakter ustrojowy i regulują pojęcie spółdzielni i specyfikę prowadzenia działalności w tej formie prawnej oraz szczególny rodzaj spółdzielni, jaki stanowią spółdzielnie mieszkaniowe ze względu na realizowany przez nie cel, polegający na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin. Trzeci z wymienionych aktów prawnych określa zasady rachunkowości oraz wymogi badania sprawozdań finansowych dla szerokiego grona jednostek, wśród nich również spółdzielni mieszkaniowych. Ustawy spółdzielcze regulują przede wszystkim zasady tworzenia spółdzielni, prawa i obowiązki członków, organy spółdzielni oraz niektóre zasady gospodarki finansowej spółdzielni (np. rodzaje funduszów, zasoby, przychody, koszty i zasady dysponowania nadwyżką, zasady umarzania środków trwałych). Ustawa o rachunkowości przyjmuje natomiast jako cel określenie zasad przedstawiania przez jednostki, w tym także przez spółdzielnie mieszkaniowe rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Oznacza to, że zakresy regulacji ustaw spółdzielczych i ustawy o rachunkowości w pewnym stopniu pokrywają się.

W przypadku pojawienia się wątpliwości, jakie przepisy należy stosować pomocne mogą być reguły kolizyjne, które wskazują, że przepisy ustaw spółdzielczych powinny być uznane za przepisy szczególne w stosunku do ustawy o rachunkowości i należy przyznać im pierwszeństwo. Można założyć, że Ustawodawca mając na uwadze szczególny charakter spółdzielni i realizowanych przez nie celów chciał pewne zasady rachunkowości uregulować dla nich odmienne niż dla pozostałych jednostek.

Analiza regulacji dotyczących rachunkowości spółdzielni, w szczególności spółdzielni mieszkaniowych, zawartych w ustawach spółdzielczych oraz odpowiadających im treściowo regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości dowodzi jednak, że niektórych problemów praktycznych nie da się rozwiązać stosując wspomniane reguły kolizyjne. Wynika to między innymi z faktu, że ustawy spółdzielcze normują zagadnienia z obszaru rachunkowości w sposób fragmentaryczny, posługują się odmienną terminologią, w sposób specyficzny traktują wynik finansowy z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wynik finansowy z własnej działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowych. Powoduje to wątpliwości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz ich badaniu i zatwierdzaniu.

Dlatego też Komitet Standardów Rachunkowości, mając na uwadze z jednej strony trudności, jakie napotykają podmioty sporządzające i badające sprawozdania finansowe spółdzielni mieszkaniowych, z drugiej zaś strony ochronę podmiotów zainteresowanych uzyskaniem rzetelnej wiedzy o sytuacji finansowej i wynikach tych spółdzielni przedstawia zalecane rozwiązania w sprawach budzących największe wątpliwości, to jest kwalifikacji wkładów mieszkaniowych i wkładów budowlanych oraz prezentacji nadwyżki przychodów nad kosztami lub nadwyżki kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kategoriach bilansowo-wynikowych i ustalania wyniku finansowego.

2. Wnoszone przez członków spółdzielni - na podstawie zawartych umów o budowę lokalu - wkłady mieszkaniowe i wkłady budowlane do momentu zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a w odniesieniu do wnoszonych do 2007 r. wkładów budowlanych do momentu zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ujmuje się w księgach i bilansie jako Zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów (poz. B.III.2.i pasywów). Jako Zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów ujmuje się również wkłady budowlane wnoszone przez członków spółdzielni ubiegających się na podstawie umowy o budowę lokalu o ustanowienie odrębnej własności lokalu. W tym przypadku z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu powstaje roszczenie wobec spółdzielni mieszkaniowej o ustanowienie odrębnej własności lokalu (ekspektatywa odrębnej własności lokalu). Zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów związanych z budową lokalu objętego ekspektatywą odrębnej własności ulegają rozliczeniu w momencie ustanowienia tego prawa.

Istotą ekonomiczną zobowiązań z tytułu wniesionych wkładów, o których mowa jest obowiązek realizacji przez spółdzielnię zadania inwestycyjnego oraz obowiązek ustanowienia po wybudowaniu lokalu - w drodze odrębnej umowy - prawa do lokalu o charakterze określonym w zawartej wcześniej umowie o budowę.

W momencie ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego (do 2007 r.) prawa do lokalu zobowiązanie wygasa, a wniesione wkłady przenosi się ze Zobowiązań z tytułu wniesionych wkładów odpowiednio na Fundusz wkładów mieszkaniowych lub Fundusz wkładów budowlanych (do 2007 r.). Dodatkowymi źródłami tworzenia tych funduszów są:

  1) kwoty należnych wpłat od osób uprawnionych z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez spółdzielnię na budowę oraz

  2) równowartość kwot otrzymanych przez spółdzielnię w ramach pomocy ze środków publicznych lub uzyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów budowy lokali1.

_______________
1) Pomoc publiczna może być udzielona np. w formie dotacji, preferencyjnego oprocentowania kredytu, umorzenia części kredytu.

Fundusz wkładów mieszkaniowych i Fundusz wkładów budowlanych są funduszami własnymi spółdzielni mieszkaniowych o charakterze funduszu podstawowego. W momencie ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego (do 2007 r.) prawa do lokalu wartość tych funduszów jest co do zasady równa wartości początkowej wybudowanych lokali, przyjętych do ewidencji środków trwałych spółdzielni mieszkaniowej. Wartość funduszów ulega odpowiednio zmniejszeniu o umorzenie tych środków trwałych. W rezultacie takiego postępowania, wartość prezentowanych w pasywach bilansu Funduszu wkładów mieszkaniowych i Funduszu wkładów budowlanych, ustalona na każdy dzień bilansowy jest równa wartości netto sfinansowanych nimi Środków trwałych, prezentowanych w aktywach bilansu.

Do Funduszu wkładów mieszkaniowych i Funduszu wkładów budowlanych wymagane jest prowadzenie kont pomocniczych (ewidencji analitycznej) według poszczególnych osób: członków spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie, własnościowe) oraz posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niebędących członkami spółdzielni z dalszym uszczegółowieniem według źródeł sfinansowania zasobów mieszkaniowych (środki własne, kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię, pomoc ze środków publicznych lub innych źródeł). Informacje pochodzące z ewidencji analitycznej prowadzonej według poszczególnych osób są podstawą rozliczenia spółdzielni z uprawnionymi do lokali na mocy lokatorskiego lub spółdzielczego prawa w przypadku jego wygaśnięcia. Informacje o źródłach sfinansowania zasobów mieszkaniowych są przedmiotem ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Przedstawioną kwalifikację wniesionych wkładów mieszkaniowych i budowlanych (do 2007 r.) uzasadnia ustrój spółdzielni mieszkaniowych określony w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Motywem wstąpienia w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej było i jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w drodze objęcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a wcześniej również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które zgodnie z art. 244 kodeksu cywilnego jest ograniczonym prawem rzeczowym, tj. prawem na rzeczy cudzej. Warunkiem tego objęcia jest wniesienie wkładu na sfinansowanie budowy lokalu i - poprzedzająca przystąpienie do umowy o budowę - świadoma akceptacja przez członka spółdzielni faktu, że po wybudowaniu lokal pozostanie w majątku (aktywach) spółdzielni do czasu wystąpienia okoliczności uzasadniających w myśl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zmianę tego stanu. Stąd równowartość wniesionych wkładów mieszkaniowych - od momentu zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego - nie jest zobowiązaniem spółdzielni wobec jej członków, ale reprezentuje ich prawa spółdzielcze do lokali. Analogicznie, nie jest zobowiązaniem spółdzielni równowartość wkładów budowlanych wniesionych lub nabytych razem ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne, bez względu na to, czy to prawo do lokalu przysługuje członkowi spółdzielni mieszkaniowej czy osobie nie będącej członkiem spółdzielni, która nabyła to ograniczone prawo rzeczowe na mocy transakcji wtórnej (np. kupno, spadek, darowizna) i nie wstąpiła w poczet członków spółdzielni, gdyż prawo takiego obowiązku nie nakłada. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości przedstawione wyżej wkłady mieszkaniowe oraz budowlane nie spełniają warunków ich ujmowania w zobowiązaniach, ponieważ na dzień bilansowy nie wystąpiły zdarzenia przeszłe, z których wynika obowiązek wykonania świadczeń.

Fundusz wkładów mieszkaniowych i Fundusz wkładów budowlanych są prezentowane w pasywach, w dziale A bilansu w następujących pozycjach:

A. Fundusz własny

I. Fundusz podstawowy

  1. Fundusz udziałowy

  2. Fundusz wkładów mieszkaniowych

  3. Fundusz wkładów budowlanych

Fundusz wkładów mieszkaniowych i Fundusz wkładów budowlanych zmniejszają odpowiednio odpisy umorzeniowe dokonywane od zasobów mieszkaniowych sfinansowanych tymi funduszami. Zmiany stanów funduszów i przyczyny tych zmian objaśnia się w zestawieniu zmian w funduszu własnym lub - jeżeli spółdzielnia nie sporządza zestawienia - w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej kwotę odpowiadającą wartości rynkowej lokalu, która nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przeprowadzonego przez spółdzielnię przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Zobowiązanie spółdzielni wobec osoby uprawnionej powstaje dopiero z chwilą zbycia lokalu w drodze przetargu. Od wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy lub niewniesioną część wkładu budowlanego, kwotę przypadającego na dany lokal niespłaconego kredytu wraz z odsetkami, kwotę przypadającej na dany lokal pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych źródeł, kwotę zaległych opłat.

3. W rachunku zysków i strat spółdzielni mieszkaniowej wykazuje się - zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości - wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, dotyczące działalności związanej z realizacją celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (określają art. 1 tej ustawy oraz statut spółdzielni). Zagadnienie nadwyżki przychodów nad kosztami lub nadwyżki kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wyniku własnej działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej należy rozważyć łącznie.

Wynik finansowy spółdzielni mieszkaniowych składa się w istocie z dwóch części:

  - wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, który po uwzględnieniu nadwyżki przychodów (opłat) nad kosztami lub kosztów nad przychodami (opłatami) z roku poprzedzającego przechodzi w myśl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na rok następny,

  - wyniku z własnej działalności gospodarczej, który podlega podziałowi (zysk) lub pokryciu (strata).

Dochód spółdzielni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, z tym że dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest zwolniony z opodatkowania pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Na zwolniony z opodatkowania dochód składa się:

  - dochód z eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych, a więc z wyłączeniem dochodu z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (lokali, pomieszczeń) niezaliczanych do zasobów mieszkaniowych,

  - dochód z własnej działalności gospodarczej, w części dotyczącej gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jeżeli przeznaczony jest na utrzymanie tych zasobów.

Uwzględniając te okoliczności w rachunku zysków i strat spółdzielni mieszkaniowej, bez względu na przyjęty wariant (kalkulacyjny, porównawczy), wykazania wymagają:

  - wszystkie osiągnięte w okresie przychody i poniesione koszty, zarówno dotyczące eksploatacji i utrzymania nieruchomości (działalność operacyjna), jak i własnej działalności gospodarczej (działalność operacyjna, pozostała operacyjna, finansowa),

  - nadwyżka lub niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, podlegająca wyłączeniu z wyniku finansowego roku obrotowego, gdyż przechodzi na rok następny w celu rozliczenia z osobami uprawnionymi poprzez opłaty,

  - zysk netto (nadwyżka bilansowa) do podziału przez walne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej a więc po pomniejszeniu o podatek dochodowy zarachowany (uwzględniający odroczoną część podatku) lub rzeczywisty, przypadający do zapłaty za rok obrotowy.

Wyłączenie w rachunku zysków i strat nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości następuje:

wariant 1 - za rok obrotowy łącznie z rozliczeniem, w rachunku ciągnionym nadwyżki/niedoboru za rok ubiegły, lub

wariant 2 - jedynie za rok obrotowy, a rozliczenie nadwyżki/niedoboru za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczeniach międzyokresowych kosztów.

O wyborze wariantu kierownik jednostki informuje we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Wyłączenie nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości przedstawia przykład załączony do Stanowiska.

Zysk (strata) netto prezentowany w rachunku zysków i strat jest równocześnie pozycją prezentowaną w pasywach bilansu w dziale A Fundusz własny, poz. Zysk (strata) netto; stanowiąc element funduszu własnego, kształtowana jest jedynie przez wynik na własnej działalności gospodarczej, który podlega podziałowi (zysk) lub pokryciu (strata).

Na wysokość Zysku (straty) netto za rok obrotowy nie może wpływać nadwyżka (niedobór) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości z roku ubiegłego, albowiem - analogicznie jak nadwyżka (niedobór) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok obrotowy przechodząca na rok następny - nie jest w istocie swej funduszem własnym.

Nadwyżka lub niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości mają charakter rozliczeń. W myśl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są one elementem kształtującym wysokość opłat (czynszów) wnoszonych przez osoby uprawnione w następnym roku obrotowym. Uzasadnia to wykazywanie nadwyżki/niedoboru w bilansie odpowiednio w dziale B pasywów Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i w dziale B aktywów Aktywa obrotowe.2 Jeżeli spółdzielnia rozlicza więcej niż jedną nieruchomość nadwyżki i niedobory z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wykazuje się oddzielnie.

________________
2 Komitet Standardów Rachunkowości rozważał również możliwość wykazywania nadwyżki lub niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w dziale A pasywów Fundusz własny.

Elementy zmieniające zysk (stratę) brutto w zysk (stratę) netto wykazuje się:

  - nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wyodrębnionej pozycji B.IV.2 pasywów Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe - Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości,

  - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wyodrębnionej pozycji B.IV aktywów Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Nieodzowne jest przedstawienie w dodatkowych informacjach i objaśnieniach: danych o wysokości i strukturze wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - ogółem i w podziale na poszczególne nieruchomości, w tym z eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych, oraz informacji o proponowanym sposobie pokrycia niedoboru i przeniesienia nadwyżki na rok następny.

W celu zwiększenia przydatności sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej Komitet Standardów Rachunkowości zaleca także:

  - wyodrębnienie w poz. B.II.2 aktywów bilansu pozycji Należności od osób uprawnionych,

  - ujawnienie w dodatkowych informacjach i objaśnieniach rozliczenia funduszu remontowego według poszczególnych nieruchomości.

Wyodrębnienie dodatkowych pozycji w bilansie, zestawieniu zmian w funduszu własnym oraz rachunku zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych jest zgodne z art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Nieznaczna rozbudowa rachunku zysków i strat pozwala w jasny sposób przedstawić wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości osiągnięty w roku obrotowym oraz wyliczenie kwot przechodzących na rok następny, zaś pozycje rozliczeń międzyokresowych prezentujące w bilansie nadwyżkę /niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wskazują na wpływ tej gospodarki na przyszłe rozliczenia z osobami uprawnionymi.

Przykład

Założenia

Spółdzielnia posiada dwie nieruchomości A i B. Przekazanie lokali do użytkowania nastąpiło w 2013 r. W budynku A znajdują się lokale użytkowe, które w 2013 r. zostały wynajęte. Poniesione koszty i osiągnięte przychody w latach 2013 i 2014 kształtowały się następująco:

2013

 

opłaty

koszty

wynik

w tym opłaty z tyt. lokali użytkowych

Nieruchomość A

200

180

20

50

Nieruchomość B

200

300

(100)

 

Razem

400

480

(80)

 

Dz. własna3

100

50

50

 

ogółem

500

530

(30)

 

Podatek dochodowy (20%) od lokali użytkowych A

-

-

(50-45)

1

Od działalności własnej po wyeliminowaniu przychodów i kosztów gospodarki mieszkaniowej

80

40

40

8

Razem podatek

 

 

 

9

2014

Nieruchomość A

170

180

(10)

45

Nieruchomość B

300

280

20

 

Razem

470

460

10

 

Dz. własna

100

50

50

 

ogółem

570

510

60

 

Podatek dochodowy od lokali użytkowych A

-

-

(45-45)

-

Od działalności własnej po wyeliminowaniu przychodów i kosztów gospodarki mieszkaniowej w rozumieniu updop

80

40

40

8

Z zysku netto 2013 - 42 - przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości A 10, nieruchomości B 20, resztę przeznaczono na fundusz remontowy.

___________________
3 Częściowo są to przychody i koszty działalności operacyjnej (np. zakład remontowy) oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, straty i zyski nadzwyczajne. Zakłada się w przykładzie, że działalność własna nie obejmuje przychodów i kosztów działalności operacyjnej.

Rozwiązanie - wariant 1

Rachunek zysków i strat 2013

 

2012

2013

Przychody

-

500

w tym: z opłat

-

400

z dz. własnej

 

100

Koszty

-

(530)

w tym: eksploat. i utrzym. nieruch.

 

(480)

dz. własnej

-

(50)

Nadwyżka przychodów4 netto r. ub. (+)

-

-

Nadwyżka kosztów5 netto r. ub. (-)

-

-

Wynik brutto

-

(30)

Podatek dochodowy

-

(9)

Nadwyżka przychodów r.b. (-) A

-

(19)

Nadwyżka kosztów r.b. (+) B

-

100

Wynik netto

-

42

Rachunek zysków i strat 2014

 

2013

20146

Przychody

500

570

w tym: z opłat

400

470

z dz. własnej

100

100

Koszty

(530)

(510)

w tym: eksploat. i utrzym. nieruch.

(480)

(460)

dz. własnej

50

(50)

Nadwyżka przychodów netto z r. ub. A (19+10 z zysku)

-

29

Nadwyżka kosztów netto z r. ub. B (100-20 z zysku)

-

(80)

Wynik brutto

(30)

9

Podatek dochodowy

(9)

(8)

Nadwyżka przychodów z r.b A

(19)

(19)

Nadwyżka kosztów z r.b B

100

60

Wynik netto

42

42

___________________
4Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
5Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
6Nota objaśniająca przychody i koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości:

 

A

B

Razem

Przychody za 2014

170

300

470

Koszty za 2014

(180)

(280)

(460)

Różnica za 2014

(10)

20

10

Różnica netto z r. ub.

29

(80)

(51)

Razem - różnica łączna

19

(60)

(41)

Kwoty przenoszone na rok następny, wykazywane w bilansie odpowiednio jako Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (kosztów), Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (przychodów). W roku następnym wracają do rachunku zysków i strat przy uwzględnieniu kwot z podziału zysku.

(19)

60

41

Rozwiązanie - wariant 2

Rachunek zysków i strat 2013

 

2012

2013

Przychody

-

500

w tym: z opłat

 

400

z dz. własnej

 

100

Koszty

-

(530)

w tym: eksploat. i utrzym. nieruch.

 

(480)

dz. własnej

-

(50)

Wynik brutto

-

(30)

Podatek dochodowy

-

(9)

Nadwyżka przychodów 7netto r.b. (-) A

-

(19)

Nadwyżka kosztów8 netto r.b. (+) B

-

100

Wynik netto

-

42

Rachunek zysków i strat 2014

 

2013

20149

Przychody

500

570

w tym: z opłat

400

470

z dz. własnej

100

100

Koszty

(530)

(510)

w tym: eksploat. i utrzym. nieruch.

(480)

(460)

dz. własnej

(50)

(50)

Wynik brutto

(30)

60

Podatek dochodowy

(9)

(8)

Nadwyżka przychodów netto z r.b.A

(19)

10

Nadwyżka kosztów netto z r.b. B

100

(20)

Wynik netto

42

42

__________________
7 Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
8 Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
9 Nota objaśniająca przychody i koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości:

 

A

B

Razem

Przychody za 2014

170

300

470

Koszty za 2014

(180)

(280)

(460)

Różnica za 2014

(10)

20

10

Różnica netto z r. ub.

29

(80)

(51)

Razem - różnica łączna

19

(60)

(41)

Kwoty przenoszone na rok następny, wykazywane odpowiednio jako Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (kosztów), Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (przychodów)

(19)

60

41

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60