Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.09.2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

 Dz. U. z 2005 r. nr 193, poz. 1618
2023.07.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) uprawnionych przedstawicielstwach - należy przez to rozumieć obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych uznane za takie przez Rzeczpospolitą Polską, posiadające przedstawicielstwo lub siedzibę na terytorium kraju;

  2) członkach personelu - należy przez to rozumieć członków personelu uprawnionych przedstawicielstw, a także inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium kraju;

  3) urzędzie skarbowym - należy przez to rozumieć Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście;

  4) naczelniku urzędu skarbowego - należy przez to rozumieć Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

  5) podatku - należy przez to rozumieć podatek od towarów i usług.

Rozdział 2

Przypadki dokonywania zwrotu podatku

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2005 r. nr 193, poz. 1618
2023.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Zwrot podatku przysługuje:

  1) uprawnionemu przedstawicielstwu z tytułu nabycia towarów i usług w ilości (wartości) wynikającej z porozumienia międzynarodowego lub zasady wzajemności stosowanej przez państwo obce wobec polskich przedstawicielstw;

  2) członkom personelu, w ilości (wartości) wynikającej z porozumienia międzynarodowego lub zasady wzajemności stosowanej przez państwo obce wobec polskich członków personelu.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i usług nabytych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

3. Informację o ilości (wartości) towarów lub usług, których nabycie uprawnia do zwrotu podatku, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje uprawnionym przedstawicielstwom oraz naczelnikowi urzędu skarbowego.

4. Zwrot podatku z tytułu nabycia środka transportu przysługuje pod warunkiem, że środek ten nie zostanie odstąpiony podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.

5. Na zasadzie wzajemności, zwrot podatku z tytułu nabycia pojazdu silnikowego w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) przysługuje także, jeżeli niezachowanie terminu określonego w ust. 4 było uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia osoby odstępującej pojazd silnikowy w celu podjęcia pracy w innym państwie, a osoba ta przebywała na terytorium kraju nie krócej niż 2 lata.

§ 3. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług.

2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach, przy czym oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca towarów i usług.

Rozdział 3

Tryb dokonywania zwrotu podatku

§ 4. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku, zwany dalej "wnioskiem", składany jest naczelnikowi urzędu skarbowego.

2. Wniosek powinien zawierać:

  1) kwotę podatku, o której zwrot ubiegają się podmioty określone w § 2 ust. 1, a w przypadku członków personelu - również wyszczególnione kwoty podatku związane z nabyciem towarów lub usług do celów prywatnych;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się odpowiednio:

  1) wykaz towarów lub usług nabytych do celów służbowych przez uprawnione przedstawicielstwo, potwierdzony przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;

  2) wykaz zainteresowanych członków personelu, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług do celów prywatnych, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług, potwierdzone przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;

  3) oryginały faktur albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli oryginały faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

4. Wykazy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, powinny zawierać następujące dane: nazwę lub imię i nazwisko nabywcy, numer faktury, nazwę towaru lub usługi, ilość towarów lub rodzaj wykonanych usług, wartość sprzedaży netto, kwotę podatku wraz z dokonanym podsumowaniem kolumn dotyczących wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku.

5. Wniosek składany jest za okres kwartalny, przy czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale.

§ 5. 1. Zwrotu podatku dokonuje urząd skarbowy na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, naczelnik urzędu skarbowego, wskazując przyczyny, z powodu których złożony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do podmiotu składającego wniosek o złożenie niezbędnych wyjaśnień, informując jednocześnie o tym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

3. W przypadku określonym w ust. 2 zwrot podatku następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień podmiotu, którego wniosek dotyczy, usuwających wątpliwości, o których mowa w ust. 2, według kwot faktycznie uznanych.

4. Po rozpatrzeniu wniosku każdy oryginał faktury, z którego wynikają kwoty podatku do zwrotu, podlega ostemplowaniu pieczęcią urzędu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego jej użycia.

5. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane oryginały faktur podmiotowi, który je złożył.

§ 6. 1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a uprawnione przedstawicielstwo lub członek personelu żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje naczelnika urzędu skarbowego, przekazując równocześnie kserokopię otrzymanej od uprawnionego przedstawicielstwa lub członka personelu faktury.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:

  1) po dokonaniu, zgodnie z § 5, zwrotu kwoty podatku wynikającej z tej faktury lub

  2) przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, natomiast informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwracanego podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się do urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania przez podmiot zwrotu kwoty podatku, o której mowa w § 5.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 7. Do wniosków złożonych przez uprawnione przedstawicielstwa oraz członków personelu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 8.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (Dz. U. nr 87, poz. 833).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5.10.2005 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60