Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

 Dz. U. z 2012 r. poz. 32
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 72
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 578
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 980
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.07.2022 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2016.01.01
zmieniony przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
zmieniony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Rozporządzenie określa przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług:

  1) Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz ich personelowi cywilnemu;

  1a) siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych oraz wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych;

  2) wielonarodowym kwaterom oraz ich personelowi cywilnemu;

  3) Dowództwom Sojuszniczym oraz osobom upoważnionym.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2014.01.01
zmieniony przez
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2015.04.28
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2017.03.30
zmieniony przez
2017.07.13
zmieniony przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
zmieniony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) siłach zbrojnych - należy przez to rozumieć siły zbrojne zgodnie z art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 i 258 oraz z 2008 r. poz. 1052);

  2) personelu cywilnym - należy przez to rozumieć personel cywilny zgodnie z art. I ust. 1 lit. b umowy, o której mowa w pkt 1;

  3) Państwie wysyłającym - należy przez to rozumieć państwo zgodnie z art. I ust. 1 lit. d umowy, o której mowa w pkt 1;

  3a) Umowie o statusie sił zbrojnych USA - należy przez to rozumieć Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 422 i 423);

  3b) siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych - należy przez to rozumieć siły zbrojne Stanów Zjednoczonych zgodnie z art. 2 lit. a Umowy o statusie sił zbrojnych USA;

  3c) wykonawcy kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych - należy przez to rozumieć wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych zgodnie z art. 2 lit. f Umowy o statusie sił zbrojnych USA;

  4) (uchylony)

  5) podatku - należy przez to rozumieć podatek od towarów i usług;

  6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

  7) organie wojskowym - należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

  8) Kwaterze - należy przez to rozumieć Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 259 i 260 oraz z 2015 r. poz. 2112);

  9) personelu zagranicznym Kwatery - należy przez to rozumieć osoby oddelegowane do Kwatery Głównej Korpusu lub zatrudnione w Kwaterze Głównej Korpusu przez każdą ze Stron Konwencji, niemające stałego miejsca zamieszkania w Polsce;

  10) członkach rodzin personelu zagranicznego Kwatery - należy przez to rozumieć współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 9;

  10a) Dowództwie Brygady - należy przez to rozumieć dowództwo, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1279);

  11) fakturze - należy przez to rozumieć fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;

  12) terytorium kraju - należy przez to rozumieć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  13) - 15) (uchylone)

  16) Umowie uzupełniającej - należy przez to rozumieć Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającą Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisaną w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1179 i 1180);

  17) Dowództwie Sojuszniczym - należy przez to rozumieć Dowództwo Sojusznicze zgodnie z art. 1 ust. 9 Umowy uzupełniającej;

  18) uprawnionych członkach Dowództwa Sojuszniczego - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ust. 16 Umowy uzupełniającej;

  19) wykonawcach kontraktowych Dowództwa Sojuszniczego - należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie umów, o których mowa w art. 14 ust. 1 Umowy uzupełniającej, nabywają towary i usługi;

  20) członkach rodzin uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ust. 14 Umowy uzupełniającej.

Rozdział 2

Przypadki i tryb zwrotu podatku Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju

§ 3. 1. Zwrot podatku przysługuje organowi wojskowemu, który nabył na terytorium kraju:

  1) towary i usługi na rzecz sił zbrojnych, przeznaczone wyłącznie do użytku tych sił lub ich personelu cywilnego, w tym również do zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;

  2) paliwa, oleje lub smary, zwane dalej "paliwami", a następnie udostępnił odpłatnie siłom zbrojnym wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju.

2. Zwrot podatku przysługuje w przypadku, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte towary, w tym paliwa, i usługi.

3.  Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty podatku podlegającej zwrotowi organowi wojskowemu jest wykaz, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1, oraz faktura wystawiona przy zakupie towarów, w tym paliw, lub usług.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2014.01.01
zmieniony przez
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2016.01.01
zmieniony przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Zwrot podatku następuje na wniosek organu wojskowego, zwany dalej "wnioskiem". Wniosek jest składany w terminie do 90 dni po zakończeniu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju.

2. Wniosek składa się do:

  1) Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Wojskach Lądowych lub Siłach Powietrznych,

  2) Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni - w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Marynarce Wojennej,

  3) Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Wojskach Specjalnych

- zwanych dalej "naczelnikiem urzędu skarbowego".

3. Wniosek zawiera:

  1) określenie okresu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju;

  2) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się organ wojskowy, z wyszczególnieniem kwot podatku związanych z nabyciem towarów i usług na poszczególne cele, o których mowa w § 3 ust. 1;

  3) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

4. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

  1) wykaz towarów (usług) przekazanych (świadczonych) odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu, zawierający:

   a) oznaczenie Państwa wysyłającego,

   b) określenie rodzaju towarów i usług, a w przypadku towarów również ich ilość,

   c) poświadczenie odbioru towarów i usług,

   d) wyliczenie kwoty podatku na podstawie faktur nabycia;

  2) listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego;

  3) faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego;

  4) faktury obciążające siły zbrojne za udostępnione paliwa.

5. W przypadku faktur w formie elektronicznej, wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Zwrot podatku jest dokonywany przez urząd skarbowy w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania organowi sprawującemu, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad organem wojskowym, a w przypadku Ministra Obrony Narodowej temu organowi.

3.  Opinia jest składana do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez organ, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, o którym mowa w § 6, wniosek jest opiniowany przez Ministra Obrony Narodowej.

5.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

6. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca faktury, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 i 4, wnioskodawcy.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
zmieniony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Zwrot podatku przysługuje również Dowództwom Sojuszniczym nabywającym towary i usługi na terytorium kraju w związku z pobytem sił zbrojnych, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.

2. Przepisy § 3 ust. 3 oraz § 4 i 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3.  W przypadku gdy zwrot podatku jest dokonywany na rachunek bankowy w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska, urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.

4. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli dotyczy on towarów i usług, objętych zwrotem podatku na podstawie § 3-5.

§ 7. Zwrot podatku, o którym mowa w § 3-6, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.

Istniejące wersje czasowe rozdziału 2a
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 2a

 Przypadki i tryb zwrotu podatku siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych oraz wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych

Istniejące wersje czasowe § 7a
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7a. Zwrot podatku przysługuje:

  1) siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług do ich wyłącznego użytku, zgodnie z art. 20 ust. 1 Umowy o statusie sił zbrojnych USA lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, zgodnie z art. 23 Umowy o statusie sił zbrojnych USA;

  2) wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych do ich wyłącznego użytku, zgodnie z art. 20 ust. 1 Umowy o statusie sił zbrojnych USA lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, zgodnie z art. 23 Umowy o statusie sił zbrojnych USA.

Istniejące wersje czasowe § 7b
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7b. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych lub wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub przez wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub przez wykonawców kontraktowych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych obejmuje kwotę podatku określoną na fakturze.

3. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

4. Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.

6. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zwrot podatku siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych lub wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych może być dokonany na podstawie dokumentów innych niż faktury, z których bezspornie wynika, że kwota podatku, o zwrot której się wnioskuje, została uiszczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub przez wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Istniejące wersje czasowe § 7c
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7c. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku określa:

  1) nazwę wnioskodawcy;

  2) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się wnioskodawca;

  3) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

  1) wykaz towarów i usług nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz do ich wyłącznego użytku, zgodnie z art. 20 ust. 1 Umowy o statusie sił zbrojnych USA, lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, zgodnie z art. 23 Umowy o statusie sił zbrojnych USA;

  2) faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego;

  3) kopię dokumentu, o którym mowa w art. 18 ust. 3 Umowy o statusie sił zbrojnych USA - w przypadku wykonawcy kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

4. W przypadku faktur w formie elektronicznej, wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Wniosek składany jest za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.

6. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwrot podatku możliwy jest na podstawie wniosku złożonego w terminie późniejszym niż określony w ust. 5.

Istniejące wersje czasowe § 7d
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7d. 1. Zwrotu podatku dokonuje Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 7c ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w § 7c ust. 3 i 4.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zwraca się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dodatkowych wyjaśnień. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

4. Po dokonaniu zwrotu podatku Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście zwraca wnioskodawcy faktury, o których mowa w § 7c ust. 3 pkt 2.

Istniejące wersje czasowe § 7e
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7e. 1. Jeżeli towar został zwrócony, a siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawca kontraktowy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych otrzymali od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca o dokonanym zwrocie informuje niezwłocznie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur w formie elektronicznej sprzedawca przesyła lub udostępnia taką fakturę w formie elektronicznej.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:

  1) po dokonaniu, zgodnie z § 7d, zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub

  2) przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawca kontraktowy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).

Istniejące wersje czasowe § 7f
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7f. 1. Zwrot podatku nie dotyczy nabytych towarów i usług, do których zastosowano stawki podatku w wysokości 0%.

2. Jeżeli po dokonaniu zwrotu podatku siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych lub wykonawcy kontraktowemu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, do nabytych przez nich towarów lub usług zastosowana została stawka podatku, o której mowa w ust. 1, podmiot, któremu dokonano zwrotu podatku, zwraca przekazane kwoty podatku na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Rozdział 3

Przypadki i tryb zwrotu podatku Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery

§ 8. 1. Zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

  1) Kwaterze - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na potrzeby własne Kwatery w celu utworzenia, budowy i działalności Kwatery oraz towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery, i tam sprzedawanych;

  2) personelowi zagranicznemu Kwatery lub członkom jego rodzin - z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.

2. W przypadku nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów przez personel zagraniczny Kwatery zwrot podatku przysługuje wyłącznie temu personelowi w odniesieniu do:

  1) jednej sztuki samochodu osobowego,

  2) innych pojazdów - w miarę uzasadnionych potrzeb

- nie częściej niż raz na trzy lata.

3. Zwrot podatku z tytułu nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów przysługuje pod warunkiem, że samochody te lub inne pojazdy nie zostaną odstąpione podmiotom innym niż wymienione w ust. 2, przez okres 3 lat od dnia ich nabycia.

4. Kradzież samochodu osobowego lub innego pojazdu, o którym mowa w ust. 2, lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwrotu przewidzianych w ust. 3, pod warunkiem posiadania przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, korzystające z takiego zwrotu zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ Policji, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu lub jego całkowite zniszczenie.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2014.01.01
zmieniony przez
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2016.01.01
zmieniony przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Kwaterze oraz personelowi zagranicznemu Kwatery i członkom jego rodzin jest faktura wystawiona przy zakupie towarów, potwierdzająca ich nabycie przez Kwaterę lub personel zagraniczny Kwatery, jak również członków ich rodzin.

2.  Zwrot podatku zawartego w cenach towarów nabytych przez Kwaterę oraz przez personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

3. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

4. Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2014.01.01
zmieniony przez
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2016.01.01
zmieniony przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez Kwaterę Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku określa:

  1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Kwatera oraz personel zagraniczny Kwatery i członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele Kwatery oraz cele prywatne personelu zagranicznego i członków jego rodzin;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

  1) wykaz towarów i usług nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem towarów lub usług przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery;

  2) listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

  3) faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

4. W przypadku faktur w formie elektronicznej, wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Wniosek składany jest za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.

§ 11. 1. Zwrotu podatku dokonuje Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

4. Po dokonaniu zwrotu podatku Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie zwraca Kwaterze faktury, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 3.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2016.01.01
zmieniony przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a Kwatera lub personel zagraniczny Kwatery lub członkowie jego rodzin otrzymali od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca o dokonanym zwrocie informuje niezwłocznie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur w formie elektronicznej sprzedawca przesyła lub udostępnia taką fakturę w formie elektronicznej.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:

  1) po dokonaniu, zgodnie z § 11, zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub

  2) przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy Kwatera lub personel zagraniczny Kwatery lub członkowie jego rodzin nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).

Istniejące wersje czasowe rozdziału 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2015.04.28
zmieniony przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2017.03.30
zmieniony przez
2017.07.13
zmieniony przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 4

 (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2015.04.28
zmieniony przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2017.03.30
zmieniony przez
2017.07.13
zmieniony przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2014.01.01
zmieniony przez
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2015.04.28
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2014.01.01
zmieniony przez
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2015.04.28
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2017.03.30
zmieniony przez
2017.07.13
zmieniony przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2015.04.28
zmieniony przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2017.03.30
zmieniony przez
2017.07.13
zmieniony przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2015.04.28
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 32
2015.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 72
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe rozdziału 4a
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 4a

 Przypadki i tryb zwrotu podatku Dowództwu Brygady

Istniejące wersje czasowe § 18a
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18a. Zwrot podatku przysługuje Dowództwu Brygady - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na użytek służbowy Dowództwa Brygady.

Istniejące wersje czasowe § 18b
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18b. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Dowództwu Brygady jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez Dowództwo Brygady.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez Dowództwo Brygady obejmuje kwotę podatku określoną na fakturze.

3. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

4. Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.

Istniejące wersje czasowe § 18c
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18c. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez Dowództwo Brygady Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku określa:

  1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Dowództwo Brygady;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

  1) wykaz towarów i usług nabytych na użytek służbowy przez Dowództwo Brygady;

  2) faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

4. W przypadku faktur w formie elektronicznej, Dowództwo Brygady przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Wniosek składany jest za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.

Istniejące wersje czasowe § 18d
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18d. 1. Zwrotu podatku dokonuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 18c ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w § 18c ust. 3 i 4.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej oraz wskazuje przyczyny, z powodu których złożony wniosek lub dokumenty podaje się w wątpliwość.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

4. Po dokonaniu zwrotu podatku Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie zwraca Dowództwu Brygady faktury, o których mowa w § 18c ust. 3 pkt 2.

Istniejące wersje czasowe § 18e
2016.01.01
dodany przez
2016.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 578
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18e. 1. Jeżeli towar został zwrócony, a Dowództwo Brygady otrzymało od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca o dokonanym zwrocie informuje niezwłocznie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur w formie elektronicznej sprzedawca przesyła lub udostępnia taką fakturę w formie elektronicznej.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:

  1) po dokonaniu, zgodnie z § 18d, zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub

  2) przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy Dowództwo Brygady nie wystąpi o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).

Istniejące wersje czasowe rozdziału 4b
2017.07.13
dodany przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 4b

 (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 18f
2017.07.13
dodany przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18f. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 18g
2017.07.13
dodany przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18g. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 18h
2017.07.13
dodany przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18h. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 18i
2017.07.13
dodany przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18i. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 18j
2017.07.13
dodany przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18j. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 18k
2017.07.13
dodany przez
2018.05.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 980
2018.10.01
uchylony przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18k. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe rozdziału 4c
2018.10.01
dodany przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 4c

 Przypadki i tryb zwrotu podatku Dowództwom Sojuszniczym i uprawnionym członkom Dowództw Sojuszniczych

Istniejące wersje czasowe § 18l
2018.10.01
dodany przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18l. 1. Zwrot podatku przysługuje:

  1) Dowództwu Sojuszniczemu - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na jego użytek służbowy, służących utrzymaniu i wykonywaniu jego oficjalnej działalności, w tym na zaopatrzenie kantyn, stołówek i mes Dowództwa Sojuszniczego zlokalizowanych na jego terenie, o ile zaopatrzenie to jest niezbędne do ich działalności, gdy towary i usługi nabywane są przez:

   a) Dowództwo Sojusznicze,

   b) wykonawcę kontraktowego Dowództwa Sojuszniczego na rzecz tego Dowództwa, jeżeli nabycie jest niezbędne do wykonania kontraktu,

   c) właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu i na rzecz tego Dowództwa;

  2) uprawnionym członkom Dowództwa Sojuszniczego - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług określonych w art. 18 ust. 2 Umowy uzupełniającej, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, przy zachowaniu limitów ilościowych i wartościowych, o których mowa w Umowie uzupełniającej, oraz pod warunkiem ich wykorzystania na użytek własny lub na użytek zamieszkujących z nimi członków ich rodzin.

2. Zwrot podatku z tytułu nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów określonych w art. 18 ust. 2 lit. d-g Umowy uzupełniającej przysługuje pod warunkiem, że samochody osobowe lub inne pojazdy nie zostaną odstąpione na terytorium kraju osobom innym niż wymienione w ust. 1 pkt 2.

3. Kradzież samochodu osobowego lub innego pojazdu, o którym mowa w ust. 2, lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwrotu przewidzianych w ust. 2, pod warunkiem posiadania przez uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego korzystających z takiego zwrotu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji lub inny upoważniony, zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, podmiot, stwierdzającego dokonanie kradzieży samochodu albo innego pojazdu lub jego całkowite zniszczenie.

4. Zwrot podatku z tytułu nabycia towarów innych niż pojazdy określone w art. 18 ust. 2 lit. d-g Umowy uzupełniającej przysługuje, pod warunkiem że towary te nie zostaną odstąpione na terytorium kraju przez okres 3 lat od dnia ich nabycia.

5. Warunki zwrotu przewidziane w ust. 4 nie zostaną naruszone w przypadku:

  1) sprzedaży, wynajmu lub darowizny towarów dokonanej między osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

  2) przekazania w formie prezentu towaru o niskiej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł;

  3) kradzieży towarów, o których mowa w ust. 4, lub ich utraty na skutek całkowitego zniszczenia wykluczającego dalsze użytkowanie, pod warunkiem posiadania przez uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego korzystających z takiego zwrotu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji lub inny upoważniony, zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, podmiot, stwierdzającego dokonanie kradzieży towaru lub jego całkowite zniszczenie.

Istniejące wersje czasowe § 18m
2018.10.01
dodany przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18m. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Dowództwu Sojuszniczemu lub uprawnionym członkom Dowództwa Sojuszniczego jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez to Dowództwo lub na jego rzecz albo przez uprawnionych członków tego Dowództwa.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez Dowództwo Sojusznicze lub na jego rzecz albo przez uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

3. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

4. Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.

Istniejące wersje czasowe § 18n
2018.10.01
dodany przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18n. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku jest przekazywany przez Dowództwo Sojusznicze:

  1) Naczelnikowi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - w przypadku Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego w Bydgoszczy;

  2) Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - w przypadku Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego w Krakowie;

  3) Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Elblągu - w przypadku Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego w Elblągu;

  4) Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu ze względu na dyslokację Dowództwa Sojuszniczego - w przypadku pozostałych Dowództw Sojuszniczych.

2. O przyznaniu statusu Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej informuje każdorazowo ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Wniosek w sprawie zwrotu podatku określa:

  1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Dowództwo Sojusznicze lub uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele służbowe oraz cele prywatne;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

4. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

  1) wykaz towarów i usług nabytych przez Dowództwo Sojusznicze lub na rzecz tego Dowództwa, z wyszczególnieniem towarów lub usług przeznaczonych na zaopatrzenie kantyn, stołówek i mes, prowadzonych na jego terenie;

  2) listę uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

  3) faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

5. W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

6. Wniosek składany jest za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.

Istniejące wersje czasowe § 18o
2018.10.01
dodany przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18o. 1. Zwrotu podatku dokonuje właściwy dla Dowództwa Sojuszniczego urząd skarbowy w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 18n ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w § 18n ust. 4 i 5.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów właściwy naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej oraz wskazuje przyczyny, z powodu których złożony wniosek lub dokumenty podaje się w wątpliwość.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

4. Po dokonaniu zwrotu podatku właściwy dla Dowództwa Sojuszniczego urząd skarbowy zwraca faktury, o których mowa w § 18n ust. 4 pkt 3.

Istniejące wersje czasowe § 18p
2018.10.01
dodany przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18p. 1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a Dowództwo Sojusznicze lub uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego otrzymali od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca o dokonanym zwrocie informuje niezwłocznie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur w formie elektronicznej sprzedawca przesyła lub udostępnia taką fakturę w formie elektronicznej.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:

  1) po dokonaniu, zgodnie z § 18o, zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub

  2) przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy Dowództwo Sojusznicze lub uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do właściwego urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do towarów nabytych przez wykonawcę kontraktowego Dowództwa Sojuszniczego lub właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz tego Dowództwa.

Istniejące wersje czasowe § 18q
2018.10.01
dodany przez
2019.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1753
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18q. Zwrot podatku, o którym mowa w § 18l-18p, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.04.2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. poz. 850 oraz z 2006 r. poz. 505), które na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 332) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12.01.2012 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60