Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zamówienia publiczne »  Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych1)

 Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
2023.09.28 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem
Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 82) 
Rozdział 1. Przedmiot regulacji (art. 1 - 15) 
Oddział 1. Zakres spraw regulowanych ustawą (art. 1 - 8) 
Oddział 2. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy (art. 9 - 15) 
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień (art. 16 - 20) 
Rozdział 3. Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 21 - 23) 
Rozdział 4. Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym (art. 24 - 27) 
Rozdział 5. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu (art. 28 - 36) 
Rozdział 6. Zamawiający i wykonawcy (art. 37 - 60) 
Oddział 1. Zamawiający (art. 37 - 56) 
Oddział 2. Wykonawcy (art. 57 - 60) 
Rozdział 7. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami (art. 61 - 70) 
Rozdział 8. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia (art. 71 - 82) 
Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (art. 83 - 265) 
Rozdział 1. Przygotowanie postępowania (art. 83 - 107) 
Oddział 1. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców (art. 83 - 85) 
Oddział 2. Ogłoszenia (art. 86 - 90) 
Oddział 3. Ustalenie niektórych warunków zamówienia (art. 91 - 98) 
Oddział 4. Opis przedmiotu zamówienia (art. 99 - 103) 
Oddział 5. Przedmiotowe środki dowodowe (art. 104 - 107) 
Rozdział 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców (art. 108 - 128) 
Oddział 1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 108 - 111) 
Oddział 2. Warunki udziału w postępowaniu (art. 112 - 117) 
Oddział 3. Udostępnienie zasobów (art. 118 - 123) 
Oddział 4. Podmiotowe środki dowodowe (art. 124 - 128) 
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień (art. 129 - 217) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 129 - 131) 
Oddział 2. Przetarg nieograniczony (art. 132 - 139) 
Oddział 3. Przetarg ograniczony (art. 140 - 151) 
Oddział 4. Negocjacje z ogłoszeniem (art. 152 - 168) 
Oddział 5. Dialog konkurencyjny (art. 169 - 188) 
Oddział 6. Partnerstwo innowacyjne (art. 189 - 207) 
Oddział 7. Negocjacje bez ogłoszenia (art. 208 - 212) 
Oddział 8. Zamówienie z wolnej ręki (art. 213 - 217) 
Rozdział 4. Składanie i otwarcie ofert (art. 218 - 222) 
Oddział 1. Składanie ofert (art. 218 - 220) 
Oddział 2. Otwarcie ofert (art. 221 - 222) 
Rozdział 5. Ocena ofert (art. 223 - 226) 
Rozdział 6. Aukcja elektroniczna (art. 227 - 238) 
Rozdział 7. Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 239 - 253) 
Rozdział 8. Zakończenie postępowania (art. 254 - 265) 
Dział III. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 266 - 310) 
Rozdział 1. Zakres zastosowania (art. 266) 
Rozdział 2. Ogłoszenia (art. 267 - 272) 
Rozdział 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców (art. 273 - 274) 
Rozdział 4. Tryby udzielania zamówień (art. 275 - 306) 
Oddział 1. Tryb podstawowy (art. 275 - 296) 
Oddział 2. Partnerstwo innowacyjne (art. 297 - 299) 
Oddział 3. Negocjacje bez ogłoszenia (art. 300 - 303) 
Oddział 4. Zamówienie z wolnej ręki (art. 304 - 306) 
Rozdział 5. Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 307 - 310) 
Dział IV. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych (art. 311 - 361) 
Rozdział 1. Umowa ramowa (art. 311 - 315) 
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów (art. 316 - 324) 
Rozdział 3. Konkurs (art. 325 - 358) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 325 - 332) 
Oddział 2. Regulamin konkursu (art. 333 - 334) 
Oddział 3. Sąd konkursowy (art. 335 - 337) 
Oddział 4. Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony (art. 338 - 353) 
Oddział 5. Zakończenie konkursu (art. 354 - 358) 
Rozdział 4. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 359 - 361) 
Dział V. Zamówienia sektorowe (art. 362 - 394) 
Rozdział 1. Zakres zastosowania (art. 362 - 368) 
Rozdział 2. Okresowe ogłoszenie informacyjne (art. 369 - 370) 
Rozdział 3. System kwalifikowania wykonawców (art. 371 - 375) 
Rozdział 4. Tryby udzielania zamówień sektorowych (art. 376 - 388) 
Rozdział 5. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych (art. 389 - 392) 
Rozdział 6. Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego (art. 393 - 394) 
Dział VI. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 395 - 430) 
Rozdział 1. Zakres zastosowania (art. 395 - 398) 
Rozdział 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 399 - 409) 
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 410 - 421) 
Rozdział 4. Umowa ramowa (art. 422) 
Rozdział 5. Wymagania w zakresie podwykonawstwa (art. 423 - 430) 
Dział VII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie (art. 431 - 465) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 431 - 448) 
Rozdział 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 449 - 453) 
Rozdział 4. Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie (art. 456 - 461) 
Rozdział 5. Podwykonawstwo (art. 462 - 465) 
Dział VIII. Organy właściwe w sprawach zamówień (art. 466 - 504) 
Rozdział 1. Prezes Urzędu (art. 466 - 472) 
Rozdział 2. Krajowa Izba Odwoławcza (art. 473 - 492) 
Oddział 1. Zadania i ustrój Krajowej Izby Odwoławczej (art. 473 - 486) 
Oddział 2. Zasady działania Izby (art. 487 - 492) 
Rozdział 3. Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych (art. 493 - 499) 
Rozdział 4. Rada Zamówień Publicznych (art. 500 - 504) 
Dział IX. Środki ochrony prawnej (art. 505 - 590) 
Rozdział 1. Przepis ogólny (art. 505) 
Rozdział 2. Postępowanie odwoławcze (art. 506 - 578) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 506 - 512) 
Oddział 2. Odwołanie (art. 513 - 521) 
Oddział 3. Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (art. 522 - 523) 
Oddział 4. Przystąpienie do postępowania odwoławczego (art. 524 - 527) 
Oddział 5. Odrzucenie odwołania (art. 528 - 530) 
Oddział 6. Dowody (art. 531 - 543) 
Oddział 7. Rozpoznanie odwołania (art. 544 - 547) 
Oddział 8. Rozprawa (art. 548 - 551) 
Oddział 9. Orzeczenia Izby (art. 552 - 568) 
Oddział 10. Protokół (art. 569 - 572) 
Oddział 11. Koszty postępowania odwoławczego (art. 573 - 576) 
Oddział 12. Zakaz zawarcia umowy (art. 577 - 578) 
Rozdział 3. Postępowanie skargowe (art. 579 - 590) 
Dział X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów (art. 591 - 595) 
Dział XI. Kontrola udzielania zamówień (art. 596 - 617) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 596 - 602) 
Rozdział 2. Kontrola Prezesa Urzędu (art. 603 - 617) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 603 - 606) 
Oddział 2. Kontrola doraźna (art. 607 - 612) 
Oddział 3. Kontrola uprzednia (art. 613 - 617) 
Dział XII. Przepisy o karach pieniężnych (art. 618 - 622) 
Dział XIII. Przepis końcowy (art. 623) 
__________________
1) Niniejsza ustawa wdraża: ...  
Pomocniki Księgowego - powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60