Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.01.01
do 2018.01.14
zmieniony przez
art. 19 
Istniejące wersje czasowe art. 45
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.06.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651
2014.04.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 518
2015.06.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 782
2015.11.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
2016.12.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
2017.01.01
zmieniony przez
2018.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 121
2018.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
2020.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 65
2020.11.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1990
2021.10.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
2023.02.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 344
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 45. 1. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 3.

2. Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu powinna zawierać:

  1) nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, na rzecz której jest ustanawiany trwały zarząd;

  2) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości;

  3) powierzchnię oraz opis nieruchomości;

  4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

  5) cel, na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd;

  6) termin zagospodarowania nieruchomości;

  7) cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu, jeżeli trwały zarząd ustanawiany jest odpłatnie;

  8) możliwość aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, jeżeli trwały zarząd ustanawiany jest odpłatnie;

  9) czas, na który trwały zarząd został ustanowiony.

2a. W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu można nałożyć, w miarę potrzeby, na jednostkę organizacyjną obowiązek odbudowy lub remontu położonych na tej nieruchomości zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie określonym w decyzji.

3. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.