Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2004 r. nr 285, poz. 2852

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 29.10.2018 r.

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203 i nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się obowiązek badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, których sprawozdania nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli organizacje te:

    1) realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz

    2) otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 50.000 zł, oraz

    3) osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3.000.000 zł.

2. Obowiązek badania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy rocznych sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy następujący po roku, w którym organizacje te spełniły łącznie warunki określone w ust. 1. Badanie odbywa się z zastosowaniem przepisów o rachunkowości.

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31.12.2004 r.