Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2004.04.15
do 2020.11.09
tekst pierwotny
Dz. U. z 2004 r. nr 63, poz. 587
Istniejące wersje czasowe § 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2004 r. nr 63, poz. 587
2020.11.10
zmieniony przez
2021.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2284
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 19. 1. Do kosztów działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków Funduszu, zalicza się koszty:

  1) wynagrodzenia pracowników warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w przypadku ich ponoszenia;

  2) niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu;

  3) dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu;

  4) szkoleń pracowników warsztatu związanych z działalnością warsztatu;

  5) ubezpieczenia uczestników warsztatu;

  6) ubezpieczenia mienia warsztatu;

  7) wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu;

  8) materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego;

  9) związane z treningiem ekonomicznym.

2. Za zgodą powiatu, nie więcej niż 3% środków Funduszu przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie.