Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2003.08.08
do 2009.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2003 r. nr 139, poz. 1328
Istniejące wersje czasowe § 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2003 r. nr 139, poz. 1328
2010.01.01
zmieniony przez
2015.08.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1110
2018.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2027
2021.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 857
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 32. 1. Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez:

  1) upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym;

  2) choroby psychiczne, w tym:

   a) zaburzenia psychotyczne,

   b) zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,

   c) utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,

   d) zespoły otępienne;

  3) zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym:

   a) trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych,

   b) częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn,

   c) zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu - wyższych ośrodków mowy,

   d) głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego;

  4) choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni;

  5) upośledzenia narządu ruchu, w tym:

   a) wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,

   b) układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,

   c) zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,

   d) choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,

   e) choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,

   f) nowotwory narządu ruchu,

   g) zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych;

  6) epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi;

  7) choroby układu oddechowego i krążenia, w tym:

   a) przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,

   b) nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,

   c) wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,

   d) nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,

   e) miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a,

   f) niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń;

  8) choroby układu pokarmowego, w tym:

   a) choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,

   b) stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami,

   c) przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania,

   d) przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby,

   e) przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,

   f) nowotwory układu pokarmowego;

  9) choroby układu moczowo-płciowego, w tym:

   a) zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,

   b) choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy,

   c) wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych,

   d) nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych;

  10) choroby neurologiczne, w tym:

   a) naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia,

   b) guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych,

   c) pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,

   d) choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych,

   e) choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych,

   f) choroby rdzenia kręgowego,

   g) uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii;

  11) inne, w tym:

   a) choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,

   b) choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,

   c) przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,

   d) choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,

   e) znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej.

2. Symbol przyczyny niepełnosprawności, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 8, ust. 2 pkt 9 i ust. 3 pkt 9, oznacza się następująco:

  1) 01-U - upośledzenie umysłowe;

  2) 02-P - choroby psychiczne;

  3) 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

  4) 04-O - choroby narządu wzroku;

  5) 05-R - upośledzenie narządu ruchu;

  6) 06-E - epilepsja;

  7) 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;

  8) 08-T - choroby układu pokarmowego;

  9) 09-M - choroby układu moczowo-płciowego;

  10) 10-N - choroby neurologiczne;

  11) 11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.

3. Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

4. Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.